Gi en gave
Meny
Foto: Ole Henrik Kalviknes Last ned

Etiopia

Her kan du lese mer om arbeidet til NMS i Etiopia

Hva gjør NMS her?

En hovedoppgave er å støtte og løfte opp marginaliserte grupper i samfunnet. Vi er med på å gi mennesker tilgang til utdanning og mulighet til å lese og høre Bibelens tekster på eget morsmål. Dette styrker den enkeltes selvbilde og skaper positiv kristen identitet. I tillegg er aktiviteter som styrker kvinners posisjon i kirke og samfunn en viktig del av arbeidet. Vi jobber også for et mer bærekraftig jordbruk og bedre matvaresikkerhet. Vår hovedsamarbeidspartner er Den etiopiske evangeliske kirke Mekane Yesus (EECMY).

FOKUS PÅ KVINNER OG UNGE I KIRKE OG SAMFUNN

Samfunnet i Etiopia er i stor grad patriarkalsk. Vi bidrar til å fremme likestilling og øke kvinners deltakelse i kirke og samfunn. Vi er med på å kjempe mot kjønnslemlestelse, barneekteskap og vold mot kvinner. Det gis opplæring som gir mulighet til inntekt og juridiske bistand og stipend til blant annet disippeltrening og teologisk utdanning.

BIBELOVERSETTELSE TIL MINORITETSSPRÅK

Det arbeides med oversettelse av Det gamle testamentet til gumuz. Dessuten oversettes og synliggjøres deler av Bibelen til andre minoritetsspråk, både skriftlig og muntlig. Prester og andre trenes i å lese og bruke tekster på minoritetsspråkene i forkynnelse og gudstjenester. Bibelen på eget morsmål gir både bedre forståelse og økt verdighet.

STØTTE OG LØFTE MARGINALISERTE FOLKEGRUPPER

Gumuz, mao- og komo-folkene har i århundrer blitt diskriminert og fordrevet. Vi støtter arbeidet med å bygge positiv identitet gjennom språk-, kultur- og ungdomsarbeid. Bruk av morsmål i undervisningen, samt utvikling av skolemateriell og videreutdanning av lærere, forbedrer læringsresultater og utvikler selvtillit blant marginaliserte folkegrupper. Vi bidrar til utvikling og bruk av sanger, muntlig fortelling og bønnetekster på morsmålet og bruk av kulturelt tilpasset musikk i kristen sammenheng.

KLIMASMART OG BÆREKRAFTIG LANDBRUK

Vi bidrar til bærekraftig landbruk som er motstandsdyktig mot klimaendringene. Det fokuseres på økt bruk av stedegne planter som tåler tørke og er egnet for skogvern. Å ta vare på miljø og livsgrunnlag bidrar også til fredelig sameksistens i hardt pressede områder.

Fakta om Etiopia

  • Innbyggertall: ca. 130 mill. Mer enn 80 ulike språk/folkegrupper.
  • Religion: Etiopisk ortodokse 43,8 %, muslimer 31,3 %, protestanter 22,8 %, resten er tradisjonelle/andre religioner.
  • Levekår: Stagnerende økonomisk vekst på grunn av politiske spenninger og uro. Høy inflasjon, forverrede levekår for folk flest. Næringsveier: Jordbruk. Kaffe er største eksportvare
  • Styresett: Forbundsrepublikk med 11 delstater og 2 byregioner, inndelt etter etniske og språklige skillelinjer.

Kilde: Wikipedia og www.fn.no

Mer informasjon


Historier fra Etiopia

Bli en fredsskaper

Krig og konflikt har kun én god løsning: FRED. I ni land over hele verden kan DU bli med på å skape stabilitet, forebygge konflikt og bringe fred.

Går på skolen, men skjønner ingenting

– Jeg skulle ønske alle fagene kunne være på mao bambasi, sier Sadik (10) fra Bambasi i Vest-Etiopia.

Morsmålet hans er kriminelt

Mitiku ble fengslet fordi han fortalte om Jesus på morsmålet sitt.

Nyheter fra Etiopia

Mange fordommer og alternative forklaringer

– I de fleste afrikanske samfunn er sammenhengen mellom rus og psykiatri ukjent. Kunnskapen på området er lav og temaet tabubelagt.
Les mer

Blogginnlegg fra Etiopia

Landene vi jobber i

Klikk på landene på kartet eller velg fra listen for å få mer informasjon om landene vi jobber i.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp