Gi en gave
Meny

Hvordan vi jobber

Her kan du lære mer om hvordan NMS jobber med å dele troen på Jesus, bekjempe urettferdighet og utrydde fattigdom.

Snarveier

NMS deler troen på Jesus gjennom

Undervisning

 • Undervisning i tro, liv og teologi på bibelskolenivå og høyskole/universitetsnivå
 • Stipend til teologistudenter og bibelskoleelever der en prioriterer fattige, funksjonshemmede, kvinner og folk fra marginaliserte folkegrupper
 • Opplæring av kristne til lederskap og demokratiske prosesser i menighet og kirkeorganisasjon

Menighetsliv

 • Evangelisering, menighetsarbeid og menighetsdiakoni
 • Menighetsutvikling og oppstart av menigheter på nye steder
 • Opplæring av ledere for kristent barne- og ungdomsarbeid
 • Trosformidling til barn og unge
 • Sammen med lokale kirker bidra til rehabilitering og bygging av kirkebygg

Litteratur

 • Oversettelse av Bibelen og teologisk litteratur
 • Opprusting av bibliotek på teologiske læresteder
 • Bibelspredning

Media

 • Kristent medie-arbeid via radio, TV og internett

 

NMS utrydder fattigdom gjennom

Skole og utdanning

 • Stipend til skolegang og utdanning, der fattige og marginaliserte prioriteres
 • Lese- og skriveopplæring for voksne
 • Yrkesopplæring for fattige/marginaliserte
 • Bygging av skoler i utkantstrøk
 • Opplæring i privatøkonomi og å skape seg egen inntekt inkludert spare- og lånegrupper
 • Barnehage/førskole/skolefritidsordning for fattige barn

Jordbruk og matsikkerhet

 • Opplæring i bærekraftige jordbruksmetoder,
 • Jordbruksskoler
 • Miljøvennlige tiltak som bruk av biogass, brenselbesparende ovner m.m.
 • Skaffe rent vann til landsbyer
 • Radioprogram som tar opp tematikken

Helse

 • Tilrettelegge for trygg fødsel for mor og barn
 • Hjelp til forebygging og behandling av fødselsskade hos mor
 • Helsestasjoner til marginaliserte grupper
 • Støtte til unge, fattige, gravide jenter

Anti-korrupsjonsarbeid

 • Kursing og påvirkning på ulike nivå
 • Workshops der konkrete hverdagstiltak utprøves

Samarbeid og personell

 • Samarbeid mellom kirker på tvers av land, inkludert utveksling av misjonærer og ettåringer
 • Utsendelse av ettåringer og misjonærer (med fagutdanning)

 

NMS bekjemper urettferdighet gjennom å jobbe på disse områdene:

Kvinners rettigheter og posisjon

 • Lese-og skriveopplæring for kvinner
 • Spare- og lånegrupper som gir kvinner selvstendighet
 • Stipend til kvinner til utdanning inkludert teologi
 • Tilsette kvinner i høyere posisjoner i kirken
 • Kurs rundt tematikken om kvinners/jenters likeverd med menn/gutter

Vold i nære relasjoner

 • Kurs med tema rundt relasjoner mellom foreldre ogbarn, mellom ektefeller, likeverd mellom kjønnene, samarbeid
 • Ta opp tematikken i ulike fora for landsbyfolk, kirkefolk etc.
 • Bistå kvinner som trenger støtte

Kjønnslemlestelse

 • Holdningsskapende arbeid gjennom samtaler på individnivå og landsbynivå
 • Kursing i problematikken
 • Inngå avtaler på landsbynivå eller høyere om å slutte med omskjæring
 • Bistå kvinner som trenger støtte

Barneekteskap

 • Kurs og informasjonsarbeid blant foreldre, på skolen, i landsbyen mm
 • Stipend til skole og utdanning for jenter
 • Bistå med praktisk hjelp til jenter i en presset situasjon

Funksjonshemmedes rettigheter

 • Tilrettelagt undervisning fra grunnskolenivå
 • Stipend til skole og utdanning
 • Yrkesopplæring
 • Oppfølging av familier med funksjonshemmede barn

Forfulgte kristne

 • Tale deres sak lokalt og nasjonalt nivå
 • Jobbe imot urettferdig lovverk
 • Bistå med advokathjelp
 • Medie-arbeid som fokuserer på menneskerettigheter

Marginaliserte folkegrupper

 • Kursing og annen opplæring som gir stolthet over egen kulturbakgrunn
 • Kurs i bruk av egen kulturell musikk i kirkesammenheng
 • Språkarbeid

Ledertrening

 • Opplæring i demokratiske prosesser
 • Kurs i ledelse av organisasjoner
 • Kurs i konfliktsensitivitet

 

Hvorfor vi er til

Sammen vil vi jobbe for at den enkelte skal kunne ta i bruk egne ressurser og skape et verdig liv for seg og sine.

Hvem vi er

Menneskers møte med Guds kjærlighet skaper forandring i enkeltmennesker, menigheter og samfunn. Sammen kan vi forandre verden.

Les mer
Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp