Hvordan vi jobber

Her kan du lese mer om hvilke verktøy vi bruker i arbeidet.

Inndeling

Undervisning

- Undervisning i tro, liv og teologi på bibelskolenivå og høyskole/universitetsnivå

- Stipend til teologistudenter og bibelskoleelever der en prioriterer fattige, funksjonshemmede, kvinner og folk fra marginaliserte folkegrupper

- Opplæring av kristne til lederskap og demokratiske prosesser i menighet og kirkeorganisasjon

Menighetsliv

- Evangelisering, menighetsarbeid og menighetsdiakoni

- Menighetsutvikling og oppstart av menigheter på nye steder

- Opplæring av ledere for kristent barne- og ungdomsarbeid

- Trosformidling til barn og unge

- Sammen med lokale kirker bidra til rehabilitering og bygging av kirkebygg

Litteratur

- Oversettelse av Bibelen og teologisk litteratur

- Opprusting av bibliotek på teologiske læresteder

- Bibelspredning

Media

- Kristent medie-arbeid via radio, TV og internett

_

Kvinners rettigheter og posisjon

Lese-og skriveopplæring for kvinner

Spare- og lånegrupper som gir kvinner selvstendighet

Stipend til kvinner til utdanning inkludert teologi

Tilsette kvinner i høyere posisjoner i kirken

Kurs rundt tematikken om kvinners/jenters likeverd med menn/gutter

Les mer

Vold i nære relasjoner

- Kurs med tema rundt relasjoner mellom foreldre ogbarn, mellom ektefeller, likeverd mellom kjønnene, samarbeid

- Ta opp tematikken i ulike fora for landsbyfolk, kirkefolk etc.

- Bistå kvinner som trenger støtte

Kjønnslemlestelse

- Holdningsskapende arbeid gjennom samtaler på individnivå og landsbynivå

- Kursing i problematikken

- Inngå avtaler på landsbynivå eller høyere om å slutte med omskjæring

- Bistå kvinner som trenger støtte

Barneekteskap

- Kurs og informasjonsarbeid blant foreldre, på skolen, i landsbyen mm

- Stipend til skole og utdanning for jenter

- Bistå med praktisk hjelp til jenter i en presset situasjon

Funksjonshemmedes rettigheter

- Tilrettelagt undervisning fra grunnskolenivå

- Stipend til skole og utdanning

- Yrkesopplæring

- Oppfølging av familier med funksjonshemmede barn

Forfulgte kristne

- Tale deres sak lokalt og nasjonalt nivå

- Jobbe imot urettferdig lovverk

- Bistå med advokathjelp

- Medie-arbeid som fokuserer på menneskerettigheter

Marginaliserte folkegrupper

- Kursing og annen opplæring som gir stolthet over egen kulturbakgrunn

- Kurs i bruk av egen kulturell musikk i kirkesammenheng

- Språkarbeid

Ledertrening

- Opplæring i demokratiske prosesser

- Kurs i ledelse av organisasjoner

- Kurs i konfliktsensitivitet

_

Skole og utdanning

- Stipend til skolegang og utdanning, der fattige og marginaliserte prioriteres

- Lese- og skriveopplæring for voksne

- Yrkesopplæring for fattige/marginaliserte

- Bygging av skoler i utkantstrøk

- Opplæring i privatøkonomi og å skape seg egen inntekt inkludert spare- og lånegrupper

- Barnehage/førskole/skolefritidsordning for fattige barn

Jordbruk og matsikkerhet

- Opplæring i bærekraftige jordbruksmetoder,

- Jordbruksskoler

- Miljøvennlige tiltak som bruk av biogass, brenselbesparende ovner m.m.

- Skaffe rent vann til landsbyer

- Radioprogram som tar opp tematikken

Helse

- Tilrettelegge for trygg fødsel for mor og barn

- Hjelp til forebygging og behandling av fødselsskade hos mor

- Helsestasjoner til marginaliserte grupper

- Støtte til unge, fattige, gravide jenter

Antikorrupsjons-arbeid

- Kursing og påvirkning på ulike nivå

- Workshops der konkrete hverdagstiltak utprøves

Samarbeid og personell

- Samarbeid mellom kirker på tvers av land, inkludert utveksling av misjonærer og ettåringer

- Utsendelse av ettåringer og misjonærer (med fagutdanning)

Les historier fra arbeidet

På andre siden av gjerdet

Tun har bodd mesteparten av livet i et lite skur utenfor gjerdet og utenfor samfunnet. Folk har ropt etter ham og kalt ham for søppel. Nå har han møtt Guds kjærlighet og fått en ny familie.

Utfordring frå ei som overlevde buss-skytinga

- Ikkje bry deg om meg. Eg er meir bekymra for deg. Kor hamnar du når du døyr? Det var ei av dei overlevande frå busskytinga i Egypt som kom med denne kraftige utfordringa. Den var retta til guvernøren som kom på kondolansevisitt på sjukehuset.

Nevøen ble drept i flyangrepet

Småbarnsfaren fra Syria prøvde lenge å slippe militærtjeneste, i alle fall utsette den, for han måtte tjene penger til familien. Det lyktes ikke, så han ble tvunget inn i uniform. Første dag "på jobb" sendte USA 59 Tomahawk raketter mot Syria. Barna ble farløse den dagen.
Expand Lukk Søk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp