Gi en gave
Meny
Foto: Pierrot Men Last ned

Øst-Afrika

I 1843 ble Hans P. S. Schreuder den første NMS-misjonæren som reiste til Sør-Afrika. I dag støtter NMS prosjekter i både i Sør-Afrika, Madagaskar og Etiopia innen seksjon Øst-Afrika.

Snarveier

RAF Conflict awareness

 • Prosjektnummer: 400201
 • Budsjett i 2022: 944 164 kroner
 • Land: Etiopia, Kamerun og Madagaskar

Prosjektet er et samarbeid mellom tre kirker: Den etiopiske evangeliske kirke Mekane Yesus (EECMY), Den evangelisk-lutherske kirke i Kamerun (EELC) og Den gassisk-lutherske kirke på Madagaskar (FLM). Prosjektet ble utviklet sammen med Fredskontoret ved EECMY på bakgrunn av forespørsler fra alle tre kirkene om støtte for å sette i gang en mer helhetlig tilnærming til konflikthåndtering og fredsbygging. Alle disse tre landene har konflikter både innad i kirken og i samfunnet. Kirken, som sivil aktør, har en særstilling som mekler og konfliktløser. Prosjektet støtter kirkene til å utvikle sin egen strategi som passer den konteksten de arbeider i. Det generelle resultatet av prosjektet er økt motstandskraft mot konflikter i NMS’ partnerkirker i Kamerun, Madagaskar og Etiopia som jobber i kontekster berørt av konflikter. Kirkene har identifisert sentrale konfliktområder der de har etablert pilotintervensjon og arbeider med intensivert innsats.

Uten støtte vil det ikke være mulig å gi rådgivning og opplæring til kirkene, og de vil ikke kunne etablere samarbeid og utveksling mellom hverandre. Ved å støtte dette prosjektet, støtter vi kirker i å etablere varige strukturer som vil hjelpe kirken til å respondere på konflikter på en god og effektiv måte og skape varig fred som også vil forhindre at nye konflikter bryter ut. Dette vil kirken kunne gjøre på alle plan fra hovedkontoret til grasroten.

 

SIL Mao Sustainable Identity

 • Prosjektnummer: 431101
 • Budsjett i 2022: 233 650 kroner
 • Land: Etiopia

Hovedmålgruppen er den indigene Mao-befolkningen i Vest-Etiopia, da særlig ungdom, jenter og unge ledere i lokalsamfunnene. Mao-folket er marginalisert i hele området og språkene deres anses som sterkt truet. Deres kultur er neglisjert, og de lever i en spenning av frykt og avhengighet fra sine kulturelle, politiske og økonomisk dominerende naboer. Området langs grensen til Sudan står overfor mange sosiale, økonomiske og religiøse utfordringer. Islams dominans er en av utfordringene for kristent arbeid generelt. Den andre utfordringen er den dårlige økonomiske situasjonen for befolkningen, hvor Mao-folket er de fattigste og mest marginaliserte. Et overordnet mål for dette prosjektet er å muliggjøre åndelige og sosiale endringer og vekst gjennom effektiv bruk av morsmål og styrking av kulturell identitet får å kunne etablere en levende kirke blant Mao-folket. For å kunne gjøre et bedre og mer effektivt og mer kulturelt sensitivt misjonsarbeid overfor Mao-folket, må man vite mer om dem og deres kultur, deres historie, deres sosiale struktur og hvordan de reagerer på de sosiale endringene i samfunnet. Det er viktig å legge et godt grunnlag for vellykket misjonsarbeid, inkludert opplæring i muntlig fortelling av bibeltekster på morsmål, et foreløpig alfabet og ordbok for Mao-språkene. Ved siden av grunnlagsarbeidet, har prosjektet et viktig fokus på kapasitetsbygging for fremtidige unge indigene ledere.

RAF Conflict awareness

 • Budsjett i 2022: 944 164 kroner
 • Land: Etiopia, Kamerun og Madagaskar

Prosjektet støtter kirkene til å utvikle sin egen strategi som passer den konteksten de arbeider i. Det generelle resultatet av prosjektet er økt motstandskraft mot konflikter i NMS’ partnerkirker i Kamerun, Madagaskar og Etiopia som jobber i kontekster berørt av konflikter. Kirkene har identifisert sentrale konfliktområder der de har etablert pilotintervensjon og arbeider med intensivert innsats. Prosjektet er et samarbeid mellom tre kirker: Den etiopiske evangeliske kirke Mekane Yesus (EECMY), Den evangelisk-lutherske kirke i Kamerun (EELC) og Den gassisk-lutherske kirke på Madagaskar (FLM). Prosjektet ble utviklet sammen med Fredskontoret ved EECMY på bakgrunn av forespørsler fra alle tre kirkene om støtte for å sette i gang en mer helhetlig tilnærming til konflikthåndtering og fredsbygging. Alle disse tre landene har konflikter både innad i kirken og i samfunnet. Kirken, som sivil aktør, har en særstilling som mekler og konfliktløser.

Ved å støtte dette prosjektet, støtter vi kirker i å etablere varige strukturer som vil hjelpe kirken til å respondere på konflikter på en god og effektiv måte og skape varig fred som også vil forhindre at nye konflikter bryter ut. Dette vil kirken kunne gjøre på alle plan fra hovedkontoret til grasroten.

 

SIL Mao Sustainable Identity

 • Budsjett i 2022: 233 650 kroner
 • Land: Etiopia

Hovedmålgruppen er den indigene Mao-befolkningen i Vest-Etiopia, da særlig ungdom, jenter og unge ledere i lokalsamfunnene. Mao-folket er marginalisert i hele området og språkene deres anses som sterkt truet. Deres kultur er neglisjert, og de lever i en spenning av frykt og avhengighet fra sine kulturelle, politiske og økonomisk dominerende naboer. Området langs grensen til Sudan står overfor mange sosiale, økonomiske og religiøse utfordringer. Islams dominans er en av utfordringene for kristent arbeid generelt. Den andre utfordringen er den dårlige økonomiske situasjonen for befolkningen, hvor Mao-folket er de fattigste og mest marginaliserte. Et overordnet mål for dette prosjektet er å muliggjøre åndelige og sosiale endringer og vekst gjennom effektiv bruk av morsmål og styrking av kulturell identitet får å kunne etablere en levende kirke blant Mao-folket. For å kunne gjøre et bedre og mer effektivt og mer kulturelt sensitivt misjonsarbeid overfor Mao-folket, må man vite mer om dem og deres kultur, deres historie, deres sosiale struktur og hvordan de reagerer på de sosiale endringene i samfunnet. Det er viktig å legge et godt grunnlag for vellykket misjonsarbeid, inkludert opplæring i muntlig fortelling av bibeltekster på morsmål, et foreløpig alfabet og ordbok for Mao-språkene. Ved siden av grunnlagsarbeidet, har prosjektet et viktig fokus på kapasitetsbygging for fremtidige unge indigene ledere.

 

ACE Opo Scripture Development II

 • Budsjett i 2022: 144 712 kroner
 • Land: Etiopia

Opo-ene er en liten og nylig evangelisert folkegruppe, med lav kunnskap om bibelfortellingene og bibelsk teologi. Mens mange av mennene snakker enten Nuer eller Anywaa (regionens to største språkgrupper), kan flertallet av kvinnene ikke andre språk enn Opo. De større gruppene, som Nuer og Anywaa, har alle fullstendig oversatte bibler, som Opo forstår som en bekreftelse av deres kultur. Det er minst fire gode grunner for å ha en bibel på morsmål også for Opo-ene:

 • Det vil gi en mye dypere forståelse av evangeliet for hele menigheten – menn, kvinner og barn.
 • Det vil signalisere Opo-kulturen og språket betraktes som verdifulle, unikt skapt av Gud, og verdt å bevare for fremtidige generasjoner.
 • Det vil styrke kirken i tjenesten og spesielt evangeliseringsarbeidet, og bidra til kirkens vekst gjennom misjon i hittil unådde Opo-områder.
 • Det vil gi et grunnlag for leseferdighet, ettersom en god bibel kan brukes som et verktøy for å lære å lese og skrive.

Dette arbeidet har allerede kommet et godt stykke på vei ved at Markus-evangeliet ble ferdigstilt på slutten av 2018, og flere skriftsteder er planlagt å fullføres i løpet av de neste årene. Fortsatt oversettelse og opplæring samt lydopptak og digital medieproduksjon er nødvendig for å gi Opo mer tilgang til skriftsteder på morsmål som holder høy kvalitet.

 

BSE Gumuz OT Bible Translation

 • Budsjett i 2022: 199 316 kroner
 • Land: Etiopia

Det nye testamente ble oversatt til Sør-Gumuz på 1990-tallet og utgitt i 2003 av Bibelselskapet i Etiopia. I perioden 2017 til 2019 er oversettelsen revidert og translitterert til latinsk skrift (offisiell skrivemåte for Gumuz i dag). Siden den første utgaven av Det nye testamentet på Gumuz kom ut, har menigheter og kristne i Sør-Gumuz-språkområdet kommet bedt NMS om en oversettelse av hele Bibelen til sitt morsmål. Prosjektet har en økumenisk tilnærming og drives av Bibelselskapet i Etiopia. Oversettelseskontoret er plassert i Asosa og er nært knyttet til Kamashi ungdomssenter. Oversettelsesarbeidet følges aktivt av NMS-rådgiveren for språk og minoriteter. Å få Bibelen på sitt eget morsmål er hjertet i enhver menighet og bidrar i høy grad til et positivt kristent selvbilde for et folk. Dette prosjektet og dets oppfølging frem til 2026 er av største betydning for å bringe misjonsarbeidet blant Gumuz-folket til en god og verdig avslutning.

 

SIL AIM Truly Fruitful

 • Budsjett i 2022: 190 650 kroner
 • Land: Etiopia

I Etiopia snakkes det 85 språk. Bibelen er oversatt til en god del av disse. Men mange prester og evangelister har gjennom hele sitt liv hørt, lest og forkynt Guds ord på et språk som ikke er deres morsmål. Derfor må de bygge opp kunnskap og selvtillit når det gjelder å forstå, lese og forkynne skriften på eget morsmål. SIL AIM har mange års erfaring med opplæring og kapasitetsbygging av misjonærer og evangelister. «Truly Faithful» implementeres i samarbeid med lokale kirker. Tre lokale språk – Koorete, Majang og Ts’emai – vil få muligheten til å være med i dette prosjektet i tre påfølgende år. Pastorer og evangelister i hver språkgruppe vil møtes og fokusere på lese- og skriveopplæring for å forbedre ferdighetene og selvtilliten med tanke på skriften på eget morsmål. De samme deltakerne møtes tre ganger annenhver måned. Ved å støtte dette prosjektet er vi i stand til å gi nye impulser til misjonsarbeid i mange områder av Etiopia og bidra til spredning av evangeliet til hittil unådde eller oversette grupper.

 

EECMY – Dall Dambe Capacity Building Project (DDCBP)

 • Budsjett i 2022: 228 734 kroner
 • Land: Etiopia

Dette er et kapasitetsbyggingsprosjekt, etablert i 2021, i den fremtidige Dall Dambe-synoden i Benishangul Gumuz-delstaten. Prosjektet fokuserer på kapasitetsbygging av personell og støtte til etableringen av Dall Dambe-synoden som er under oppbygging i vår partnerkirke, Mekane Yesus-kirken. Allerede i 2013 lovet Mekane Yesus-kirken å etablere en selvstendig synode i området. Prosjektet hjelper synoden til å utvikle inntektsbringende aktiviteter og gir økonomisk støtte til noen av de ansatte. Målet er nådd når synoden er etablert og fungerer som selvhjulpen synode i Mekane Yesus-kirken. Prosjektet bidrar til å forbedre folks åndelige liv, økonomi og kultur, ettersom det støtter tiltak som fører til at Gumuz-folket fullt kan tilbe Gud på morsmålet sitt. Prosjektet gir også stipendstøtte til pastorer, evangelister og ungdom for å forbedre sine teologiske kunnskaper. Annen stipendstøtte gis til videregående skoleelever, universitetsstudenter og grunnskoleelever som er helt eller delvis foreldreløse. Prosjektet jobber også sammen med kirkeledere for å drive oppsøkende evangeliseringsarbeid. I tiden med store uroligheter i området har prosjektet direkte og indirekte hjulpet lokalsamfunnet på ulike måter, spesielt med nødhjelp til mennesker som hadde mistet eiendelene sine på grunn av urolighetene.

 

BSE North Gumuz Scripture Developemnt OT translation

 • Budsjett i 2022: 199 316 kroner
 • Land: Etiopia

Dette bibeloversettelsesprosjektet handler om å oversette Det gamle testamentet til nord-gumuz, i regi av det etiopiske bibelselskapet. Prosjektet er økumenisk, det vil si at det er et felles prosjekt for alle kirkene i området, og hvor også den største kirken, den etiopiske ortodokse kirken er inkludert. Oversettelsesarbeidet startet i 2021, og første fase avsluttes i 2023. Arbeidet i området er svært krevende på grunn av uroligheter og nærheten til borgerkrigsområdet nord i Etiopia. Å ha Bibelen tilgjengelig på eget morsmål er blant de viktigste forutsetningene for et vellykket misjonsarbeid. Da NMS ble kalt til Etiopia for å jobbe med marginaliserte folkegrupper lå fokuset mest på gumuz-folket sør i Blånildalen. Den gangen var det, av politiske grunner, ikke mulig å utvide arbeidet til gumuz-området nord for Nilen. Dette ble gradvis mulig i tiden etter 1990, men det har vist seg å være vanskelig og farlig å arbeide i dette området som ligger svært avsides og som rystes av hyppige uroligheter. Med dette prosjektet støtter NMS økumenisk pionermisjon i et område hvor kristendommen ikke har slått rot ennå og til en høyst marginalisert og presset gruppe – gumuz-folket nord for Nilen.

 

Disippeltrening

 • Budsjett i 2022: 342 173 kroner
 • Land: Etiopia

Dette disippeltreningsprosjektet tilbyr stipend til unge mennesker, slik at de kan delta på disippeltreningsskolene til Ungdom i Oppdrag (UiO) i Sør-Afrika og Uganda (tre måneders skole, tre måneders oppsøking). Målgruppen er unge kristne fra ulike områder og partnere hvor NMS jobber, som Kamerun, Egypt, Etiopia og Madagaskar. For disse unge kristne er det vanligvis ikke lett å komme i kontakt med andre unge mennesker fra andre kulturer, spesielt for dem som tilhører etniske minoriteter eller andre vanskeligstilte grupper. Prosjektet jobber sammen med Ungdom i Oppdrag-skolene i Muizenberg, Sør-Afrika og Jinja, Uganda. Erfaring viser at ungdommene som har gjennomgått disippelopplæringen ved UMU vil spille en viktig rolle som ungdomsledere i sine kirker etter å ha kommet hjem, eller begynner med teologiske studier. Dette prosjektet har en enorm betydning, særlig på unge kristne fra sårbare grupper – og bidrar til ett av NMS’ mål: Å bygge en levende kirke over hele jorden.

 

I love to tell the story

 • Budsjett i 2022: 241 455 kroner
 • Land: Etiopia

Dette språkprosjektet retter seg mot kvinner i nord- og sør-gumuz-samfunnene og skal engasjere og trene dem i bruken av skriften på deres eget morsmål. To ganger i året arrangeres workshops over to uker. Hver workshop har åtte bibelfortellinger med temaer som er relevante for kvinnene og deres lokalsamfunn. Å høre og gjenfortelle Bibelens historier på «Hjertets språk» er avgjørende for en lokalt og kulturelt forankret kirke og for en sunn akkulturasjon av kristendommen. Muntlig bibelfortelling er spesielt viktig i samfunn uten skriftspråk eller med høy grad av analfabetisme. Nord- og Sør-Gumuz er i ferd med å finne sin form som skriftspråk. Det vil imidlertid fortsatt ta mange år før hele Bibelen vil være oversatt til disse språkvariantene (NMS støtter oversettelsen av Det gamle testamente både til Sør- og Nord-Gumuz).

 

Safe Moterhood Project

 • Budsjett i 2022: 210 220 kroner
 • Land: Etiopia

«Safe motherhood»-prosjektet jobber for å forebygge død og skader i forbindelse med fødsel. Det gis opplæring til kvinner som som tidligere hadde en fistel (fødselsskade), og som nå er friske etter operasjon. Alle gravide i området besøkes og forsøkes å overbevises til å gå til svangerskapskontroll, samt føde på en helseinstitusjon hvor de får profesjonell hjelp. Prosjektet har også bevisstgjøringskampanjer som skal føre til endring av tradisjonelle skadelige tradisjoner i samfunnet. For å gi en oppmuntring til å føde på en helseinstitusjon, vil alle nyfødte få et strikkede plagg som lue og/eller babyteppe etter fødselen. Helsestasjonene tilbyr et venterom hvor gravide kan vente gratis på fødselen. I tillegg vil kvinner med en fistel få hjelp til å komme til et sykehus. Deler av prosjektområdet er i Oromia, men hoveddelen er i et landlig område i Etiopia (Benishangul Gumuz), hvor infrastrukturen er dårlig, folket er marginalisert og har lav utdanning. 15 prosent av alle fødsler betegnes som kompliserte, og kan føre til langvarige fødsler – over to til fire dager. Dette fører til høy dødelighet både for kvinner og barn. Kvinner som overlever, utvikler ofte en fistel – et hull mellom skjeden og blæren eller endetarmen som etterlater en kvinne inkontinent med urin, avføring eller begge deler.

 

SIL Ethiopia – Oral Bible Story telling

 • Budsjett i 2022: 200 995 kroner
 • Land: Etiopia

Dette prosjektet jobber for å nå flyktninger fra de somaliske, sør-sudanesiske og eritreiske flyktningmiljøene med muntlige bibelfortellinger. SIL har tidligere, med stor suksess, arrangert workshopper med muntlige bibelfortellinger blant minoritetsspråklige miljøer og sårbare grupper i Etiopia. Det som er forskjellig ved denne workshopserien er at den fokuserer spesifikt på flyktninger i Etiopia fra naboland hvor det er krig, forfølgelse eller humanitære katastrofer. Nesten alle flyktninger fra Somalia har muslimsk bakgrunn, og all misjonsaktivitet relatert til dem er svært sensitiv. Flyktningene fra Sør-Sudan er mer åpne for Guds Ord, men der er det vanskelig å finne lesekyndige som kan lese Bibelen på de mage forskjellige morsmålene. Eritreiske flyktninger er spredt og bor over hele landet, spesielt i Addis Abeba. Det er viktig å nå dem gjennom muntlig bibelfortelling fordi mange av dem venter på å reise til andre land og kan fungere som «multiplikatører» Målet med dette prosjektet er at evangelister og frivillige (ti fra fra hvert språksamfunn) som har fullført serien med tre treningsøkter, vil bli forkynnere i sine respektive kirker ved å bruke sine nye fortellerferdigheter til å trene og engasjere andre med Guds ord på sine respektive morsmål.

 

EECMY-Dall Dambe Synod: Kamashi Youth Music Project

 • Budsjett i 2022: 182 168 kroner
 • Land: Etiopia

I Etiopia er musikk delt inn etter religiøs og sekulær musikk. Dette er en utfordring for de mange unge, talentfulle kristne gumuz-musikerne. For gumuz-musikk kategoriseres som sekulær (hedensk), og musikerne sliter med å bli akseptert med sin musikk i kirkene. Dette fører til at mange gumuz-musikere og -musikklærere forlater både kirken og landet for å fortsette karrieren i utlandet. NMS støtter prosjektet «Kamashi Youth Music Project», i regi av «Mekane Yesus School of Music and Media» som utruster unge gumuz-musikere til å møte sosiokulturelle og musikkpedagogiske spørsmål som dette på en grundig måte, gjennom dialog, refleksjoner, utdanning og kompetansebygging. Dette er med på å styrke gumuz-folkets kulturelle identitet. Et av prosjektets hovedmål er å gjøre gumuz-musikk, kunst og språk akseptert som likeverdige i Mekane Yesus-kirken.

 

SIL – Minority Language Education

 • Budsjett i 2022: 1 362 354 kroner
 • Land: Etiopia

NMS støtter dette språkutviklingsprosjektet som jobber med morsmålsopplæring i grunnskoler, produksjon av skolemateriell, videreutdanning for lærere og alfabetisering for kvinner. Prosjektet retter seg mot seks indigene folkegrupper i Benishangul Gumuz Regional State i Vest-Etiopia: Bambasi Mao, Berta, Gumuz, Gwama, Komo og Shinasa. Prosjektet samarbeider tett med regjeringen i delstaten for at innsatsen skal være bærekraftig utover prosjektets varighet. Ved å bruke morsmålet som undervisningsspråk i grunnskolen og i alfabetiseringskurs for kvinner, minimeres språkbarrieren for læring og både elever og lærere kan lære på det språket de kan best. Dette utvikler selvtillit og stolthet over den kulturelle bakgrunnen til elevene og forbedrer læringsresultatene.

 

Safe from Irregular Migration

 • Budsjett i 2022: 1412730
 • Land: Etiopia

Dette prosjektet jobber med migranter som har returnert til Addis Abeba etter å ha migrert irregulært, spesielt til Gulf-landene, og unge mennesker som vurderer å migrere irregulært. Mange av disse irregulære migrantene er utsatt for menneskehandel og moderne slaveri på vei til og i Gulf-landene. Prosjektet gir støtte til de hjemvendte i form av opplæring og hjelp til å starte opp egen virksomhet for å forhindre at de blir utnyttet, og for å legge til rette for reintegrering i samfunnet. Prosjektet jobber også med bevisstgjøring for kirkeledere og andre respekterte mennesker i samfunnet for å hjelpe dem med å håndtere irregulær migrasjon. De hjemvendte som ønsker å bli repatriert og gjenforent med sine familier, får hjelp til dette. Det er også erfaringsdeling mellom de hjemvendte og andre, sårbare grupper i Addis Abeba.

 

DWM Women Empowerment Program Pilot

 • Budsjett i 2022: 130 000 kroner
 • Land: Etiopia

Women Empowerment Program startet opp i 2022 i to synoder, og skal etter planen utvides til fem synoder i 2023. Prosjektets hovedmål er å øke kvinners deltakelse i menighets- og samfunnsliv, å utfordre skadelige tradisjoner som barneekteskap, kjønnslemlestelse og vold mot kvinner, og å hjelpe kvinner til å bli økonomisk selvstendige gjennom opplæring, spare- og lånegrupper. Prosjektet bygger på erfaringene fra Western Ethiopia Women Empowerment Program (WEWEP), som NMS støttet i ti år, og tar i bruk metoder som «Believers conversations» (strukturerte samtaler i kirka, med grupper som består av halvparten menn og halvparten kvinner), spare- og lånegrupper, og opplæring i inntektsskapende arbeid. Mekane Yesus-kirken har mange gode overordnede policyer om kvinner på nasjonalt nivå. Prosjektet jobber med å institusjonalisere disse på synode- og menighetsnivå, slik at de gode målsetningene blir satt ut i live. Dette nye prosjektet tar erfaringene videre til nye syonder, og kvinnedepartementet i Mekane Yesus-kirken får en viktigere rolle enn tidligere.

I store deler av det etiopiske samfunnet, også i kirkene, blir barn og unge sosialisert inn i en tankegang om at jenter og kvinner er mindre verdt enn gutter og menn. Dette gir seg utslag på mange måter – en svært liten andel kvinner i styrer og ledergrupper både i kirke og samfunn, vold mot kvinner, mindre utdannelse for kvinner enn for menn, og at kvinners stemme ikke blir hørt. Prosjektet er viktig fordi det jobber gjennom kirken for å utfordre disse strukturene. Gjennom prosjektet ønsker man å oppnå økt kvinneandel i menigihetsråd og bispedømmeråd, flere kvinnelige ledere ansatt i kirken, og bedre privatøkonomi for kvinner i målgruppa.

 

Green livelihood program (Green LIP)

 • Budsjett i 2022: 2 968 798 kroner
 • Land: Etiopia

Dette er den tredje fasen for programmet, som går fra 2022 til 2026. Overordnet mål for programmet er å forbedre levekårene i prosjektområdene, spesielt for kvinner og ungdom, i de regionale delstatene Benishangul-Gumuz og Oromia i Etiopia.

Programmet har to hovedmålsetninger. Den ene er at kvinner og ungdom skal få tilgang til inntekt og juridiske rettigheter ved å fokusere på:
a) Sosial og økonomisk innflytelse for kvinner.
b) Økte jobbmuligheter og verdiskaping for ungdom.
c) Opprettholde tradisjonelle konflikthåndteringsmekanismer i samfunnet, og at kunnskapen overføres til de yngre generasjonene.

Den andre hovedmålsetningen er at klimasmart og bærekraftig landbruk blir praktisert, ved å fokusere på:
a) Økt fokus på å ta vare på miljøet og livsgrunnlaget.
b) Bærekraftig landbruk som er motstandsdyktig mot klimaendringer.
c) Økt kunnskap om stedegne planter som er motstandsdyktige mot tørke og egnet for skogvern.

Programmet er utformet for å møte de sosioøkonomiske utfordringene i lokalsamfunnene i prosjektområdene, uavhengig av religion, etnisitet, kjønn og alder. Samtidig fokuserer programmet spesielt på kvinner og ungdom. Målet er å styrke disse to gruppene i samfunnet ved å redusere diskriminering og gi opplæring, tilgang til inntekt og juridiske rettigheter. Ulike aktiviteter utføres for å bidra til fredelig sameksistens mellom etniske grupper. Dette er svært viktig i en tid hvor etniske konflikter øker i Etiopia. Programmet fremmer også klimasmart og bærekraftig landbruk og matsikkerhet. Overutnyttelse av naturressurser og mangel på jord og mat er alle faktorer som kan føre til konflikter mellom ulike etniske grupper. Ved å ta vare på miljøet og livsgrunnlaget kan programmet derfor bidra til en fredelig sameksistens i hardt pressede områder.

 

EECMY Leadership Capacity Building Project

 • Budsjett i 2022: 760 463 kroner
 • Land: Etiopia

Dette prosjektet er et samarbeid mellom NMS, NLM, Digni og EECMY. Hovedmålet er å utruste ledere på alle nivå i kirkestrukturen. Hovedfokus er på ressursforvaltning, konfliktløsning, fredsbygging og Use Your Talents (UYT). Prosjektet støtter opplæring av synodeledere, slik at synodene selv kan sørge for at ledere på lavere nivå i kirkestrukturen får samme opplæring. Opplæring blir gitt i forvaltning og ledelse, konfliktforebygging- og håndtering, og Use Your Talents. I 2021 fikk 140 synodeledere opplæring gjennom prosjektet. Disse har igjen gitt opplæring til 1720 personer. Med 10 millioner medlemmer er Den etiopiske evangeliske kirke Mekane Yesus (EECMY) den største lutherske kirken i verden, og en av de største kirkene i Etiopia. Kirken vokser svært raskt, og har en viktig rolle i det sivile samfunnet i Etiopia. Prosjektet er viktig fordi lederne i kirka har en svært viktig rolle, og prosjektet bidrar til bedre utnyttelse av økonomiske og menneskelige ressurser, færre konflikter internt i kirken, og gjennom UYT-opplæringen har flere synoder klart å snu sin økonomiske situasjon fra å være avhengig av økonomisk støtte utenfra, til å både drifte kirken, og å bidra inn i samfunnet med ulike diakonale tiltak. I dagens situasjon med krig og konflikter i store deler av landet, er det spesielt viktig at kirkeledere lærer å forebygge og håndtere konflikter som oppstår både internt i kirka og i lokalsamfunnet.

 

Ujamaa PMB Contextual Bible Study Migration

 • Budsjett i 2022: 190 000 kroner
 • Land: Etiopia

Målet med dette prosjektet er å utvikle en bibelstudie-manual, lignende den som tidligere er utviklet for «Tamar-kampanjen». Denne skal sette migrasjon og problemstillinger rundt dette på agendaen, mens Tamar-kampanjen tematiserte vold mot kvinner. Under utviklingen av manualen vil kirkeledere i Afrika og i Norge bli utrustet til å holde workshops om migrasjon i deres egen setting. Vi håper manualen kan bli nyttig både i Norge, i Etiopia og andre land. På grunn av koronapandemien, ble prosjektet utsatt ett år. I en tid hvor flere enn noen gang tidligere emigrerer, er det viktig å utruste kirkeledere til å kunne forholde seg til de mulighetene og utfordringene som migrasjon fører med seg.

 

DWM Scholarship for female theologians

 • Budsjett i 2022: 151 966 kroner
 • Land: Etiopia

Ti kvinner mottar et stipend som gjør at de kan ta mastergrad innen teologi eller lederskapsfag innen Mekane Yesus-seminaret. Dette prosjektet har som mål å utruste kvinner, fordi kvinner sjelden blir prioritert. Mange kvinner opplever at de ikke oppmuntres, men heller frarådes å ta høyere utdanning både av familien sin og av samfunnet. Kvinner har færre muligheter til å studere og bli utrustet for tjeneste og lederskap i kirken. Vi tror at utdannelse kan hjelpe kvinnene til å stå opp for seg selv og bidra til at andre kvinner også får økt kompetanse. Dette prosjektet har bidratt til at antallet kvinner som studerer på høyere nivå, har gått opp. Ifølge Sikinesh Garcho Dhafa har stipendet vært med på å utruste henne på tre områder og hun beskriver dette som en suksess.

 • Hun har vokst intellektuelt: Gjennom utdannelse har hun fått mer kunnskap.
 • Åndelig: Å studere Guds ord har hjulpet henne å vokse åndelig.
 • Selvtillit: muligheten til å studere har gitt henne større selvtillit, slik at hun føler seg frimodig nok til å undervise og utruste andre og ikke være redd for det.

Jeg vil gi en gave til dette arbeidet i Etiopia

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til Etiopia

Skolegang for blinde

 • Budsjett i 2022: 578 160 kroner
 • Land: Madagaskar

De fleste døve og/eller blinde barn på Madagaskar får dessverre aldri gått på skole. Men barna som får plass ved døve- og blindeskolene får en god utdannelse som gir dem mange muligheter videre i livet. Institusjonene er svært kompetente innen pedagogikk for døve og/eller blinde barn. Det er en stor ressurs for kirken, for myndighetene og for samfunnet. Begge institusjonene fokuserer på bevisstgjøring, barns utvikling, helse og omsorg og ser på barna som en del av samfunnet. NMS støtter skolene, slik at flest mulig barn skal få muligheten til å gå på skole. Blindearbeidet på Madagaskar har fem skoler i regionene Antsirabe, Farafangana, Mahajanga, Toamasina og Toliara. 357 elever går ved skolene, noe som gir positive ringvirkninger til både familiene og samfunnet. Det er Den gassisk-lutherske kirke på Madagaskar (FLM) som eier skolene. Målet er at barna, etter endt utdanning, skal bli fullverdige borgere. Dessverre er mange barn og unge med nedsatt funksjonsevne marginaliserte i det gassiske samfunnet. Mange opplever å bli ekskludert, og mange skoler nekter å ta inn blinde elever i en klasse med seende klassekamerater. Dette prosjektet ivaretar disse barnas rettigheter. Blindeskolene er den eneste institusjonen som oversetter den nasjonale eksamenen til blindeskrift, i samarbeid med kunnskapsdepartementet. Ved å støtte dette prosjektet bidrar du til at både døve og blinde barn får gå på skole og bli fullverdige borgere.

 

Skolegang for døve

 • Budsjett i 2022: 762 120 kroner
 • Land: Madagaskar

Døvearbeidet på Madagaskar, Foibe Fanabeazana ny Marenina (FoFaMa), består av sju skoler i regionene Antsirabe, Antananarivo, Antsiranana, Fianarantsoa, Mahajanga, Morondava og Toamasina. 581 barn går på skolene som eies av Den gassisk-lutherske kirke på Madagaskar (FLM), og gir positive ringvirkninger for familier og samfunnet. Målet med prosjektet er å gi døve barn utdanning, slik at de kan leve selvstendige liv. FLM har i en årrekke ledet arbeidet med å tilby utdanning til barn med funksjonsnedsettelser. Men dessverre er det fortsatt svært mange døve barn som ikke får gå på skole. De 7 døveskolene er flinke til å dele erfaringer med den «vanlige» skolen, slik at også de skal kunne ta imot døve elever. Ved å støtte dette prosjektet, er du med på å støtte mangfold.

SPAM Diaconal Activities Antsirabe

 • Budsjett i 2022: 262 800 kroner
 • Land: Madagaskar

Dette prosjektet består av tre delprosjekter med ett felles mål; å forbedre levekårene til de marginaliserte gruppene i byregionene i Antsirabe.

 • Det diakonale senteret «SDL Center» hjelper unge arbeidsledige mellom 15 og 35 år ut i lønnet arbeid, gjennom kurs, stipender og rådgivning. Senteret driver også sin egen barnehage hvor barn under seks år kan gå mens mødrene går på skole eller er under opplæring.
 • Akany Fanomzantsoa hjelper de fattigste i form av matutdeling, grunnleggende lese- og skriveopplæring, voksenopplæring og undervisning i søm for enslige vanskeligstilte mødre («Atelier Agnes»).
 • Barnehjemmet Akanisoa, som eies og drives av FLM, gir plass til 22 barn og unge i alderen 3 til 20 år.

 

Mother/Child healthcare

 • Budsjett i 2022: 420 480 kroner
 • Land: Madagaskar

Ved å forbedre kvaliteten i helsetjenestene, er målet å redusere mødre- og barnedødeligheten. Dette prosjektet består av seks underprosjekter:

 • I Shalom-prosjektet nord-vest på Madagaskar jobber prosjektet med generelle helsetjenester for mor og barn i et muslimsk område, med en diakonal tilnærming som kombinerer evangelisering og diakonalt arbeid.
 •  I REMAFI-prosjektet blir matroner (tradisjonelle fødselshjelpere), som ikke lenger har lov til å praktisere som jordmor, undervist om viktigheten av trygt morskap. De vil fortsatt ha kontakt med de gravide i svært landlige områder, men vil henvise dem til helseinstitusjoner. Prosjektområdet er hovedsakelig i den midtre delen av Madagaskar ved området Vakinankaratra, men er også aktiv i den østlige, sørøstlige og sørvestlige delen av Madagaskar.
 • SALFA Vorehe er en liten klinikk på sørvestkysten, som betjener innbyggerne Mikea som bor i skogen og er sosialt stigmatisert. Klinikken støtter de mest sårbare mødrene og barna finansielt, slik at de også kan få et kvalifisert og godt helsetilbud.
 • Det lutherske sykehuset i Morondava (nord-østkysten) tilbyr blant annet operasjoner for kvinner som lider av fistel. Denne fødselsskaden er et stort problem, også fordi fattige familier blir tvunget til å gifte bort unge jenter under 15 år.
 • Et gassisk ektepar, som jobber som sør-sør-misjonærer i Nan-provinsen nord i Thailand, gir helsehjelp til en fattig innvandrergruppe. Prosjektet gir også matstøtte til sårbare gravide og nyfødte.
 • Den reproduktive helsesentralen = RHCO er nødvendig for å koordinere og sikre den tekniske administrasjonen av hele prosjektet, noe som betyr å følge opp og ivareta dets relevans og effektivitet for alle enheter som er involvert. Det sikrer kapasitetsbyggingen til hvert delprosjekt.

 

Support to poor pupils/students FLM

 • Budsjett i 2022: 183 084 kroner
 • Land: Madagaskar

Støtter underpriviligerte og fattige barn og unge til å fortsette utdanningen sin. Prosjektet støtter barne- og ungdomsskoler, samt skoler for barn/studenter med spesielle behov og yrkesopplæring over hele landet, deriblant døve- og blindeskoler, skoler for blinde og svaksynte, opplæringssentre, samt grunnskoler og videregående skoler. Uten dette prosjektet ville mange barn måtte droppe skole og utdanning. Spesielt de siste årene med korona, hvor mange foreldre har mistet jobb og inntekt, trenger flere barn og ungdom hjelp. Ved fagopplæring kan ungdommene jobbe som lærere, sykepleiere eller jordmødre etter endt utdanning og dermed ikke bare mestre sitt eget liv, men også hjelpe andre mennesker. Prosjektet hjelper marginaliserte og sårbare.

 

(MCHP) Application for additional fund for Nan, Thailand

 • Budsjett i 2022: 81 292 kroner
 • Land: Thailand/Madagaskar

I Nan-området i Thailand jobber sør-sør-misjonæren og lege Dr. Rovaso blant innvandrere fra Laos. Hun gir forebyggende tjeneste som svangerskapsomsorg, kurativ tjeneste og bistår med familieplanlegging. Hun besøker også syke mennesker i landsbyene, undersøker dem og gir medisiner. Hun gir også tilpasset opplæring for helsepersonell. Gjennom dette prosjektet forbedres den geografiske og økonomiske tilgangen til helsetjenesten, noe som er en utrolig hjelp for innbyggerne. Dette prosjektet er et tilleggsfond for prosjektstedet i Nan/Thailand, tilknyttet Mother/Child Healthcare-programmet på Madagaskar.

 

Music development for poor children

 • Budsjett i 2022: 43800
 • Land: Madagaskar

Musikkskoleprosjektet er en del av Lovasoa tverrkulturelle kompetansesenter i Antsirabe hvor NMS er medeier. Prosjektet handler om å bygge opp en musikkskole som drives av senteret på lønnsomt vis, samtidig som den bruker deler av overskuddet på å gi musikkundervisning til barn fra ulike barnehjem og institusjoner. Prosjektet går i utgangspunktet fra 2020-2023 og har allerede i 2022 lykkes i å komme i økonomisk overskudd, slik at driften kan fortsette også utover prosjektperioden hvor skolen mottar støtte fra NMS. Det er åtte lærere tilknyttet skolen og vi bidrar på denne måten med å skape arbeidsplasser også for lærere. Allerede etter noen måneder hadde barn fra Akanisoa barnehjem konsert for fullsatt sal på Lovasoa. Stolthet og begeistring strålte fra barna og tilskuerne.

 

Women Empowerment

 • Budsjett i 2022: 43 800 kroner
 • Land: Madagaskar

Foreningen for kvinnelige teologer i Den gassisk-lutherske kirke på Madagaskar (FLM) arrangerer en årlig konferanse. Gjennom konferansen får kvinnelige teologer opplæring og oppmuntring, og FLM-ledelsen blir utfordret på de kvinnelige teologenes plass i kirken. NMS støtter konferansen økonomisk, siden de fleste kvinnelige teologene i FLM står uten jobb, og foreningen derfor har begrenset med ressurser. NMS har i mange år støttet utdanning av kvinnelige teologer i FLM. Frem til i dag har ikke FLM godtatt ordinasjon av kvinner. De fleste kvinnelige teologene står dermed uten jobb, og mange har et kall til tjeneste som de ikke får leve ut. NMS mener ordinasjon av kvinner er både rett og viktig for kirkens liv og vekst, og støtter denne årlige konferansen for å støtte de kvinnelige teologenes kamp for å ta sin plass i kriken.

 

Utgivelse av teologiske lærerbøker

 • Budsjett i 2022: 150 000 kroner
 • Land: Madagaskar

NMS støtter produksjon av relevant og kontekstuelt teologisk materiell som kan brukes i bibel-/teologiutdannelse. Mange teologiske institusjoner og bibelskoler bruker materiell som er produsert i en annen sammenheng og som ikke alltid adresserer relevante problemstillinger i en afrikansk kontekst. Det er derfor viktig å støtte at afrikanske teologer (og eventuelt andre som kjenner lokal kontekst godt) kan produsere lærebøker som tar opp relevante problemstillinger. Det er også viktig å bidra til at afrikanske stemmer kommer frem i den globale teologiske diskursen.

 

Teologisk utdanning

 • Budsjett i 2022: 830 010 kroner
 • Land: Madagaskar

NMS støtter følgende poster hos SALT, det teologiske fakultetet i Fianarantsoa:

 1. Et årlige seminar for alle lærere, også fra de 6 regionale teologiske seminarene, og tar opp relevant tematikk for undervisningen.
 2. Stipend til fattige studenter.
 3. Akkrediteringsprosessen som er i gang.
 4. Produksjon av undervisningsmateriell
 5. Innkjøp av bøker til bibliotekene.
 6. Økonomistyring og forbedring av interne rutiner.
 7. Faglig oppfølging, koordinering og støtte til lokale regionale seminarer.
 8. Årlige møter i komité med kirkeledelsen og SALT om Teologisk utdannelse I FLM (Den gassisk-lutherske kirke på Madagaskar).

Teologisk utdannelse er svært viktig for disse kirkene som er i rask vekst. Mange vil si at teologisk utdannelse er beinmargen i kirken. Det er her den kommende generasjon menighets- og kirkeledere utdannes. Kirkene har utfordringer med å utdanne nok teologer og ledere, særlig på høyre nivå. Det er viktig å støtte kirken i å styrke sine teologiske utdannelses institusjoner og å bli mer selvstendige i å utvikle og utvide dette arbeidet.

 

Misjonærer fra Madagaskar til Thailand

 • Budsjett i 2022: 373 508 kroner
 • Land: Madagaskar/Thailand

Dette prosjektet er Den gassisk-lutherske kirke på Madagaskars (FLMs) svar på misjonsbefalingen. Et gassisk ektepar, hvor kona er lege og mannen jobber som prest i Nan-provinsen, er sendt til Thailand. Siden prosjektet allerede er i gang, er ekteparets arbeid høyt ansett blant personer som er i kontakt med prosjektet. Legen gjør et viktig, forebyggende arbeid for å styrke helsen til lokalbefolkningen som også består av Loa-folket, det vil si et marginalisert folk. Pastoren fungerer som pastor i de lokale menighetene til Den evangelisk-lutherske kirke i Thailand (ELCT) i området. Loa-folkets mangel på kunnskap når det kommer til språklige og kulturelle forskjeller, gir dem en stor utfordring med tanke på å ta del i samfunnet og få dekket rettighetene sine. Det diakonale arbeidet som gjøres har gjort en stor forskjell for lokalbefolkningen ved å forebygge sykdommer og bringe dem til sykehus i tide.

Jeg vil gi en gave

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til Fattigdomsbekjempelse på Madagaskar

Generelt

 

PhD-samarbeid med VID

 • Budsjett i 2022: 595 000 kroner
 • Land: Madagaskar og Etiopia

De senere årene har NMS støttet PhD-utdannelse for lærere ved teologiske institusjoner og kirkeledere på Madagaskar og i Etiopia. I 2022 er vi i en overgangsfase hvor vi er med på å bidra inn mot en avslutning for noen, samtidig som vi planlegger oppstart for en kohort på fire kvinner i 2023. Teologisk utdannelse er svært viktig for disse kirkene som er i rask vekst. Kirkene har utfordringer med å utdanne nok teologisk undervisningspersonell i kirken, særlig på høyre nivå. For å få utvidet kapasitet i fremtiden er det viktig å utdanne ledere som kan være med på å styrke den teologiske utdanningen i Etiopia og Madagaskar.

 

Samarbeidspakke VID Global Scheme

 • Budsjett i 2022: 200 000 kroner
 • Land: Generelt/Madagaskar

Tre kvinner og tre menn får stipend til Masterstudier. Studentene tilbringer noe tid på VID i Stavanger og resten på SALT (Lutheran Graduate School of Theology) på Madagaskar. Studentene legger samtidig et grunnlag for mulige studier på enda høyere nivå. På sikt ønsker Den gassisk-lutherske kirke på Madagaskar (FLM) å tilby Ph.D-studier lokalt på Madagaskar. Prosjektet er viktig for å utdanne ledere og lærere til FLM. En raskt voksende kirke med 4 over millioner mennesker trenger å bygge ut og utvide sine utdanningsinstitusjoner.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp