Gi en gave
Meny
Foto: Pierrot Men Last ned

Øst-Afrika

I 1843 ble Hans P. S. Schreuder den første NMS-misjonæren som reiste til Sør-Afrika. I dag støtter NMS prosjekter i både i Sør-Afrika, Madagaskar og Etiopia innen seksjon Øst-Afrika.

Snarveier

Bedre levekår – fokus på kvinner og ungdommer

Dette er den tredje fasen for programmet Green LIP (Green Livelihood Program), som går fra 2022 til 2026. Overordnet mål for programmet er å forbedre levekårene i prosjektområdene, spesielt for kvinner og ungdom, i de regionale delstatene Benishangul-Gumuz og Oromia i Etiopia.

Programmet har to hovedmålsetninger. Den ene er at kvinner og ungdom skal få tilgang til inntekt og juridiske rettigheter ved å fokusere på:
a) Sosial og økonomisk innflytelse for kvinner.
b) Økte jobbmuligheter og verdiskaping for ungdom.
c) Opprettholde tradisjonelle konflikthåndteringsmekanismer i samfunnet, og at kunnskapen overføres til de yngre generasjonene.

Den andre hovedmålsetningen er at klimasmart og bærekraftig landbruk blir praktisert, ved å fokusere på:
a) Økt fokus på å ta vare på miljøet og livsgrunnlaget.
b) Bærekraftig landbruk som er motstandsdyktig mot klimaendringer.
c) Økt kunnskap om stedegne planter som er motstandsdyktige mot tørke og egnet for skogvern.

Programmet er utformet for å møte de sosioøkonomiske utfordringene i lokalsamfunnene i prosjektområdene, uavhengig av religion, etnisitet, kjønn og alder.

Samtidig fokuserer programmet spesielt på kvinner og ungdom. Målet er å styrke disse to gruppene i samfunnet ved å redusere diskriminering og gi opplæring, tilgang til inntekt og juridiske rettigheter. Ulike aktiviteter utføres for å bidra til fredelig sameksistens mellom etniske grupper. Dette er svært viktig i en tid hvor etniske konflikter øker i Etiopia. Programmet fremmer også klimasmart og bærekraftig landbruk og matsikkerhet. Overutnyttelse av naturressurser og mangel på jord og mat er alle faktorer som kan føre til konflikter mellom ulike etniske grupper. Ved å ta vare på miljøet og livsgrunnlaget kan programmet derfor bidra til en fredelig sameksistens i hardt pressede områder.
(431205)

 

Disippeltrening

Dette disippeltreningsprosjektet tilbyr stipend til unge mennesker, slik at de kan delta på disippeltreningsskolene til Ungdom i Oppdrag (UiO) i Sør-Afrika og Uganda, dvs. tre måneders skole etterfulgt av tre måneders praksis.

Målgruppen er unge kristne fra ulike områder og partnere hvor NMS jobber, som Kamerun, Egypt, Etiopia og Madagaskar. For disse unge kristne er det vanligvis ikke lett å komme i kontakt med unge mennesker fra andre kulturer, spesielt for dem som tilhører etniske minoriteter eller andre vanskeligstilte grupper. Prosjektet jobber sammen med Ungdom i Oppdrag-skolene i Muizenberg i Sør-Afrika og Jinja i Uganda.

Erfaring viser at ungdommene som har gjennomgått opplæringen ved disse disippeltreningsskolene spiller en viktig rolle som ungdomsledere i sine kirker etter å ha kommet hjem, eller begynner med teologiske studier. I løpet av opplæringen får deltakerne mulighet til å bli kjent med talentene sine og blir oppmuntret til å jobbe med personlige vekst og utvikling.

Dette prosjektet har stor betydning, særlig for unge kristne fra sårbare grupper – og bidrar til å virkeliggjøre NMS sin visjon: En levende kirke over hele jorden.
(431108)

 

Kapasitetsbygging – opprettelse av Dall Dambe-synoden

Prosjektet fokuserer på kapasitetsbygging av personell og støtte til etableringen av Dall Dambe-synoden som er under oppbygging i vår partnerkirke, Mekane Yesus-kirken (EECMY). Det hjelper synoden til å utvikle inntektsbringende aktiviteter og gir økonomisk støtte til noen av de ansatte.

Prosjektet bidrar til å forbedre folks åndelige liv, økonomi og kultur, ettersom det støtter tiltak som fører til at Gumuz-folket fullt kan tilbe Gud på morsmålet sitt.

Prosjektet gir også stipendstøtte til pastorer, evangelister og ungdom for å forbedre sine teologiske kunnskaper. Annen stipendstøtte gis til videregående skoleelever, universitetsstudenter og grunnskoleelever som er helt eller delvis foreldreløse.

Prosjektet jobber også sammen med kirkeledere for å drive oppsøkende evangeliseringsarbeid. I tiden med store uroligheter i området har prosjektet direkte og indirekte hjulpet lokalsamfunnet på ulike måter, spesielt med nødhjelp til mennesker som hadde mistet eiendelene sine på grunn av urolighetene.

Allerede i 2013 lovet Mekane Yesus-kirken å etablere en selvstendig synode i dette området i Benishangul Gumuz-delstaten. Dette prosjektet ble startet i 2021, målet er nådd når synoden er etablert og fungerer som selvhjulpen synode i Mekane Yesus-kirken.
(431106)

 

Oversettelse av Bibelen til opo-språket

 • Budsjett i 2023: 145 000 kroner
 • Land: Etiopia

Opo-ene er en liten og nylig evangelisert folkegruppe, med lav kunnskap om bibelfortellingene og bibelsk teologi. Mens mange av mennene snakker enten nuer eller anywaa (regionens to største språkgrupper), kan flertallet av kvinnene ikke andre språk enn opo. De større folkegruppene i dette området, som nuer og anywaa, har allerede bibler på sitt morsmål. Opo-folket forstår dette som en bekreftelse av disse folkegruppenes kultur.

Det er minst fire gode grunner for å oversette Bibelen på morsmålet til opo-ene:

 • Det vil gi en mye dypere forståelse av evangeliet for hele menigheten, både menn, kvinner og barn.
 • Det vil signalisere at opo-kulturen og språket betraktes som verdifulle, skapt av Gud og verdt å bevare for fremtidige generasjoner.
 • Det vil styrke kirken, spesielt evangeliseringsarbeidet, og bidra til vekst i misjonsarbeidet inn mot hittil unådde opo-områder.
 • Det vil gi et godt grunnlag for leseferdighet, ettersom en godt oversatt bibel kan brukes som et verktøy for å lære å lese og skrive.

Dette arbeidet har allerede kommet et godt stykke på vei ved at Markus-evangeliet ble ferdigstilt i 2018 og flere skriftsteder er planlagt å fullføres i løpet av de neste årene. Men fortsatt oversettelse og opplæring samt lydopptak og digital medieproduksjon er nødvendig for å gi opo-folket tilgang til enda flere bibeldeler på morsmålet.
(431102)

 

Oversettelse av Bibelen til sør-gumuz

 • Budsjett i 2023: 200 000 kroner
 • Land: Etiopia

Dette prosjektet støtter arbeidet med å oversette Det gamle testamente (GT) til sør-gumuz-språket. Prosjektet har en økumenisk tilnærming og drives av Bibelselskapet i Etiopia (BSE).

Det nye testamente (NT) ble oversatt på 1990-tallet og utgitt i 2003 av BSE. I perioden 2017 til 2019 ble NT-oversettelsen revidert og translitterert til latinsk skrift, som er den offisielle skrivemåten for gumuz i dag.  Helt siden den første oversettelsen av NT kom ut, har menigheter og kristne i sør-gumuz-språkområdet bedt NMS om en oversettelse av hele Bibelen til sitt morsmål.

Oversettelseskontoret til BSE er plassert i Asosa og er nært knyttet til Kamashi ungdomssenter. Oversettelsesarbeidet følges aktivt av NMS-rådgiveren for språk og minoriteter. Å få Bibelen på sitt eget morsmål er hjertet i enhver menighet og bidrar i høy grad til et positivt kristent selvbilde for et folk.

Dette prosjektet som går fram til 2026, er av største betydning for arbeidet med å gjøre evangeliet kjent og grunnfestet blant gumuz-folket.
(431103)

 

Bruk av eget morsmål i kirken

 • Budsjett i 2023: 190 000 kroner
 • Land: Etiopia

Dette prosjektet bidrar til å gi pastorer og evangelister grunnleggende selvtillit til å bruke sitt eget morsmål i evangelisering og menighetsarbeid. Opplæringsprogrammet Truly Faithful er redskapet som brukes for å oppnå dette.

I Etiopia snakkes det 85 språk og Bibelen er oversatt til en god del av disse. Men mange prester og evangelister har gjennom hele sitt liv hørt, lest og forkynt Guds ord på et språk som ikke er deres morsmål. De må derfor bygge opp kunnskap og selvtillit når det gjelder å forstå, lese og forkynne skriften på eget morsmål.

I 2023-2026 vil tre de lokale språkene koorete, majang og ts’emai få muligheten til å være med i dette prosjektet. Opplæringsprogrammet Truly Faithful implementeres i samarbeid med lokale kirker, der pastorer og evangelister i hver språkgruppe vil møtes og fokusere på lese- og skriveopplæring for å forbedre ferdigheter og selvtillit med tanke på å bruke eget morsmål. De samme deltakerne møtes tre ganger annenhver måned.

Den kristne språk/oversetter-organisasjonen SIL AIM står bak denne undervisningen og har mange års erfaring med opplæring og kapasitetsbygging av misjonærer og evangelister.

Ved å støtte dette prosjektet er vi med på å gi nye impulser til misjonsarbeidet i mange områder av Etiopia – og bidra til spredning av evangeliet til hittil unådde eller oversette grupper.
(431104)

 

Trygg identitet for Mao-befolkningen 

 • Budsjett i 2023: 350 000 kroner
 • Land: Etiopia

Hovedmålgruppen i dette prosjektet er mao-befolkningen i Vest-Etiopia, da særlig ungdom, jenter og unge ledere i lokalsamfunnene. Det gis opplæring i muntlig fortelling av bibeltekster på morsmål i tillegg til utvikling av et foreløpig alfabet og ordbok for Mao-språkene. Ved siden av dette grunnlagsarbeidet, har prosjektet et viktig fokus på kapasitetsbygging for fremtidige unge ledere fra denne folkegruppen.

Mao-folket er marginalisert i hele området og språkene deres anses som sterkt truet. Deres kultur er neglisjert, og de lever i en spenning av frykt og avhengighet fra sine kulturelle, politiske og økonomisk dominerende naboer. Området langs grensen til Sudan står overfor mange sosiale, økonomiske og religiøse utfordringer.

Islams dominans er en av utfordringene for kristent arbeid generelt. Den andre utfordringen er den krevende økonomiske situasjonen for befolkningen, hvor mao-folket er de fattigste og mest marginaliserte.

Et overordnet mål for dette prosjektet er å muliggjøre åndelige og sosiale endringer og vekst. Dette skjer gjennom effektiv bruk av morsmål og styrking av kulturell identitet. Det gir i neste omgang grunnlag for å kunne etablere en levende kirke blant mao-folket.

For å kunne gjøre et bedre og mer kulturelt sensitivt misjonsarbeid overfor mao-folket, må man vite mer om dem og deres kultur, historie, sosiale struktur og hvordan de reagerer på de sosiale endringene i samfunnet.

NMS har lykkes med å være en pålitelig partner for de mest sårbare, vi er den eneste misjonsorganisasjonen som jobber med disse folkegruppene og vi har oppnådd en unik kunnskap om deres kultur og historie. Det er fortsatt mye å gjøre, og dette vil ta tid; men vi har kommet langt og vil fortsette reisen til mao-befolkningen er en fri, stolt og selvsikker del av det verdensomspennende kristne fellesskapet.

Dette prosjektet er et samarbeid med den kristne språk/oversetter-organisasjonen SIL.
(431101)

 

Trygghet for mor og barn

 • Budsjett i 2023: 100 000 kroner
 • Land: Etiopia

Målet for prosjektet Safe motherhood (Trygghet for mor og barn) er å forebygge død og skader i forbindelse med fødsel. Det gis opplæring til kvinner som som tidligere har hatt en fistel (fødselsskade), og som nå er friske etter operasjon. Alle gravide i området besøkes og forsøkes å overbevises om å gå til svangerskapskontroll, samt føde på en helseinstitusjon hvor de får profesjonell hjelp.

Prosjektet har også bevisstgjøringskampanjer som skal føre til endring av tradisjonelle skadelige tradisjoner i samfunnet. For å gi en oppmuntring til å føde på en helseinstitusjon, vil alle nyfødte få et strikkede plagg som lue og/eller babyteppe etter fødselen. Helsestasjonene tilbyr et venterom hvor gravide kan vente gratis på fødselen. I tillegg vil kvinner med en fistel få hjelp til å komme til et sykehus.

Deler av prosjektområdet er i Oromia, men hoveddelen er i et landlig område i Etiopia (Benishangul Gumuz) hvor infrastrukturen er dårlig, folket er marginalisert og har lav utdanning. 15 prosent av fødslene er kompliserte og kan vare i to til fire dager. Dette fører til høy dødelighet både for kvinner og barn. Kvinner som overlever utvikler ofte en fistel, hull mellom skjeden og blæren eller endetarmen, som gir inkontinens for urin/avføring. Det er en tragedie for kvinnen som ofte blir isolert fra resten av landsbyen.

Siden det fremdeles er uroligheter i Etiopia og spesielt i Begi område hvor prosjektet er lokalisert, hindres aktivitetene og kan for tiden delvis ikke gjennomføres.
(431110)

 

Muntlig bibelfortelling til flyktninger

 • Budsjett i 2023: 200 000 kroner
 • Land: Etiopia

Det har vært flyktninger i Etiopia i mange år og det er et stort ønske å nå dem med muntlig bibelfortelling. Da får de mulighet til å møte Guds Ord på sitt eget morsmål og kan aktivt engasjere seg i grupper og menigheter ved å dele det videre. Dette prosjektet retter seg mot flyktninger fra de somaliske, sør-sudanesiske og eritreiske flyktningmiljøene.

Den kristne språk/oversetterorganisasjonen SIL har tidligere, med stor suksess, arrangert kurs i muntlig bibelfortelling blant minoritetsspråklige miljøer og sårbare grupper i Etiopia. I dette prosjektet fokuserer vi spesifikt på flyktninger fra naboland med krig, forfølgelse eller humanitære katastrofer. Også dette mennesker i en sårbar situasjon.

Mange flyktninger venter på å få anledning til å reise til andre land. Gjennom kurs i muntlig bibelfortelling utrustes de til å være formidlere av bibelfortellinger der de kommer.

Nesten alle flyktninger fra Somalia har muslimsk bakgrunn, og misjonsaktivitet relatert til dem er svært sensitiv. Flyktningene fra Sør-Sudan er mer åpne for Guds Ord, men der er det vanskelig å finne lesekyndige som kan lese Bibelen på de mange forskjellige morsmålene. Eritreiske flyktninger er spredt og bor over hele landet, med flest i Addis Abeba.

Målet med dette arbeidet er at evangelister og frivillige som har fullført de tre treningsøktene i opplæringen, vil bli forkynnere i sine respektive kirker. Der bruker de sine nye fortellerferdigheter til å trene og engasjere andre med Guds Ord på sine respektive morsmål.
(431113)

 

Trygghet for tilbakevendte migranter

 • Budsjett i 2023: 1 400 000 kroner
 • Land: Etiopia

Dette prosjektet jobber med etiopere som har returnert til Addis Abeba etter å ha migrert irregulært, spesielt til Gulf-landene. En har også fokus på unge mennesker som vurderer å migrere irregulært. Irregulær migrasjon betyr å reise inn i et land uten gyldige reisedokumenter, og dermed oppholdt seg der ulovlig.

Mange av de irregulære migrantene er utsatt for menneskehandel og moderne slaveri på vei til og i Gulf-landene. Prosjektet gir støtte til de hjemvendte i form av opplæring og hjelp til å starte opp egen virksomhet for å forhindre at de blir utnyttet, og for å legge til rette for reintegrering i samfunnet.

De hjemvendte som ønsker å bli repatriert (å bli en del av samfunnet igjen) og gjenforent med sine familier, får hjelp til dette. Det er også erfaringsdeling mellom de hjemvendte og andre sårbare grupper i Addis Abeba.

Prosjektet jobber i tillegg med bevisstgjøring av kirkeledere og andre respekterte mennesker i samfunnet for å hjelpe dem med å håndtere irregulær migrasjon.
(431201)

 

Kulturell kompetanse i kirken

 • Budsjett i 2023: 100 000 kroner
 • Land: Etiopia

Dette prosjektet vil utstyre lokale misjonærer – lekfolk, evangelister, pastorer og kirkeledere, menn og kvinner i alle aldre og fra alle bakgrunner, med interkulturell forståelse og kulturell kompetanse.

Etiopia er et mangfoldig land med enn 90 etniske grupper. Dette er en utfordring for kirken. Mange kirker og kirkelige institusjoner har ingen spesifikk opplæring i hvordan en kan videreføre kirkas misjonsoppdrag på en kultursensitiv måte.

Gjennom dette prosjektet bidrar vi til opplæring i ferdigheter og holdninger for å nærme seg ulike kulturer, språk og religioner på en god og fruktbar måte – på en måte som viser at vi er kristne. Dette er spesielt viktig i dagens Etiopia, hvor krig, hat og vold hersker i samfunnet.

Målet er å ha åtte treningsøkter i åtte byer i 2023, hver med 30 deltakere, som totalt vil være 240 deltakere. I 2024 og 2025 vil opplæringen oppgraderes til 10 byer hvert år med 20 deltakere per by som tilsvarer 400 mennesker. Ved slutten av opplæringsperioden vil vi ha nådd 28 plasser og utstyrt 640 misjonærer med interkulturell kompetanse.

Arbeidet gjøres i samarbeid med den kristne språk/oversettelsesorganisasjonen SIL.
(431117)

 

Styrke lokal musikktradisjon i kirken

 • Budsjett i 2023: 230 000 kroner
 • Land: Etiopia

I Etiopia er musikk delt inn etter religiøs og sekulær musikk. Dette er en utfordring for de mange unge, talentfulle kristne gumuz-musikerne. Fordi gumuz-musikk kategoriseres som sekulær (hedensk), sliter musikerne med å bli akseptert med sin musikk i kirkene. Dette fører til at mange gumuz-musikere og -musikklærere forlater både kirken og landet for å fortsette karrieren i utlandet.

NMS støtter dette prosjektet, Kamashi Youth Music Project, i regi av «Mekane Yesus School of Music and Media» som utruster unge gumuz-musikere til å møte sosiokulturelle og musikkpedagogiske spørsmål som dette på en grundig måte, – gjennom dialog, refleksjoner, utdanning og kompetansebygging. Dette er med på å styrke gumuz-folkets kulturelle identitet. Et av prosjektets hovedmål er å gjøre gumuz-musikk, kunst og språk akseptert som likeverdige i Mekane Yesus-kirken.
(431115)

 

Traumebehandling for et prøvet folk 

 • Budsjett 2023: 225 000 kroner
 • Land: Etiopia

Prosjektet ble initiert av den kristne språk/oversetterorganisasjonen SIL Etiopia etter at de hadde gode erfaringer med sitt program for traumebehandling i grupper. Dette består av undervisning og gruppearbeid, og hjelper deltakerne til å forstå og sette ord på sine egne opplevelser og reaksjoner på traumatiske opplevelser.

De siste årene har svært mange etiopiere opplevd krig, vold, sult, bli drevet på flukt, miste alt de eier osv. Med denne bakgrunnen har traumebehandlingsprogrammet til SIL blitt veldig etterspurt. Samtidig ser man at religiøse ledere spiller en viktig rolle i å forebygge, dempe og forsone konflikter.

Prosjektet er todelt der den ene delen handler om å gi opplæring til personer i kirkene til å lede traumebehandlingsgrupper. Den andre delen handler om å gi opplæring til religiøse ledere, ungdomsledere, og ledere hos lokale myndigheter i fredsarbeid.

I 2023 skal prosjektet jobbe i Benishangul-Gumuz med folk fra Gumuz og Sinhasha-folkegruppene.

Prosjektet møter et veldig viktig behov i Etiopia. Ubearbeidede traumer etter krig og konflikt gjør livet vanskelig å leve for mange, og med et svært begrenset helsetilbud er det kirkene folk kommer til for å få hjelp.

Å få være en del av en traumegruppe der man får opplæring og noen å snakke med, har vist seg å være svært god hjelp for veldig mange. Å jobbe med kirkerledere og lokale ledere for å bidra til fredelig sameksistens på tross av ulikheter er et svært aktuelt tema og noe alle kirkesamfunn ønsker å bidra til. Dette prosjektet vil gi kunnskap og kompetanse til å gjøre det på en god måte.
(431118)

 

Styrke relasjoner mellom muslimer og kristne

 • Budsjett 2023: 150 000 kroner
 • Land: Etiopia

Prosjektet støtter oppbygging og kvalitet på undervisning innen kristen-muslim-relasjoner for teologistudenter. Prosjektet er viktig for å bidra til fredelig sameksistens mellom kristne og muslimer i Etiopia.
(431112)

 

Styrke kvinners stilling i kirke og samfunn

 • Budsjett i 2023: 130 000 kroner
 • Land: Etiopia

Målsettingen for dette prosjektet er

 • Å øke kvinners deltakelse i menighets- og samfunnsliv
 • Å utfordre skadelige tradisjoner som barneekteskap, kjønnslemlestelse og vold mot kvinner
 • Å hjelpe kvinner til å bli økonomisk selvstendige gjennom opplæring samt spare- og lånegrupper

En tar i bruk metoder som Believers conversations (dvs. strukturerte samtaler i kirka, med grupper som består av halvparten menn og halvparten kvinner), spare- og lånegrupper, og opplæring i inntektsskapende arbeid.

Den etiopiske evangeliske kirke Mekane Yesus (EECMY) har mange gode overordnede retningslinjer om kvinner på nasjonalt nivå. Prosjektet jobber med å få disse som en del av kirken også på synode- og menighetsnivå, slik at de blir satt ut i live.

Prosjektet bygger på erfaringene fra Western Ethiopia Women Empowerment Program (WEWEP), som NMS støttet i ti år. Dette prosjektet tar erfaringene videre til nye synoder, – og kvinnedepartementet i EECMY får en viktigere rolle enn tidligere.

I store deler av det etiopiske samfunnet, også i kirkene, blir barn og unge sosialisert inn i en tankegang om at jenter og kvinner er mindre verdt enn gutter og menn. Dette gir seg utslag på mange måter; en svært liten andel kvinner i styrer og ledergrupper både i kirke og samfunn, vold mot kvinner, mindre utdannelse for kvinner enn for menn, og at kvinners stemme ikke blir hørt.

Prosjektet er viktig fordi det jobber gjennom kirken for å utfordre disse strukturene. Gjennom prosjektet ønsker man å oppnå økt kvinneandel i menighetsråd og bispedømmeråd, flere kvinnelige ledere ansatt i kirken, og bedre privatøkonomi for kvinner i målgruppa.

 

Stipend til kvinnelige teologer

 • Budsjett i 2023: 155 000 kroner
 • Land: Etiopia

Prosjektet støtter utdanning av kvinnelige teologer og ledere i Mekane Yesus-kirken. Selv om kirka åpna for ordinasjon av kvinner på 90-tallet, er det fremdeles veldig få kvinnelige prester og ledere i kirka. I samarbeid med kvinnedepartementet og Mekane Yesus Seminary gir prosjektet stipend til kvinner som ønsker å ta en høyere grad i teologi.

Gjennom prosjektet bidrar vi til å utdanne kvinnelige ledere i kirken. I en kontekst hvor kvinner ikke alltid blir regnet med og ofte blir mindre verdsat enn menn, tror vi det er viktig å være med på å løfte kvinner slik at deres stemme blir hørt og saker kvinner er opptatt av blir tatt på alvor i menighetslivet. Det er viktig at både kvinner og menn er representert og får utfylle hverandre på ledernivå i kirken.
(431111)

 

Teologisk kvinnesirkel

 • Budsjett 2023: 95 000 kroner
 • Land: Etiopia

I 2022 var det for første gang i historien over 70 kvinnelige teologistudenter ved Mekane Yesus Seminary i Addis. Disse etablerte Female Theological Circle (Teologisk Kvinnesirkel). Kvinnene møtes ukentlig for fellesskap og organiserer også utflukter hvor de kan stå i tjeneste for andre. De har bl.a. besøkt et kvinnefengsel for å ha møte og dele ut materiell de selv hadde samlet inn.

NMS støtter kvinnene med årlige workshop der viktig tema tas opp. I 2023 er tema Gender based violence (kjønnsbasert vold).

Kvinner blir ofte diskriminert både på hjemmebane og i menighet, derfor er det er viktig å støtte dette initiativet. Det kommer fra  de kvinnelige teologene selv; de er opptatt av å frimodig tjene andre i tillegg til å fokusere på kvinners rettigheter. Ved å stå samlet mot overtramp og overgrep mot kvinner, bidrar de til å bedre kvinners rettigheter i menighet og samfunn.
(431119)

 

Bruk av morsmål i undervisningen for minoritetsgrupper

 • Budsjett i 2023: 1 600 000 kroner
 • Land: Etiopia

Dette prosjektet jobber med morsmålsopplæring i grunnskoler, produksjon av skolemateriell, videreutdanning for lærere og alfabetisering for kvinner. Arbeidet gjøres i samarbeid med den kristne språk- og oversetterorganisasjonen SIL.

Ved å bruke morsmålet som undervisningsspråk i grunnskolen og i alfabetiseringskurs for kvinner, minimeres språkbarrieren for læring og både elever og lærere kan lære på det språket de kan best. Dette utvikler selvtillit og stolthet over den kulturelle bakgrunnen til elevene og forbedrer læringsresultatene.

Prosjektet retter seg mot seks indigene folkegrupper i Benishangul Gumuz Regional State i Vest-Etiopia: Bambasi Mao, Berta, Gumuz, Gwama, Komo og Shinasa. En samarbeider tett med regjeringen i delstaten for at innsatsen skal være bærekraftig utover prosjektets varighet.
(431202)

 

 

 

Klimasmart landbruk og matsikkerhet

Dette landbruksprosjekt bidrar i områder i Sør-Madagaskar som har blitt rammet av tørke i flere regnperioder. Dette har hatt en katastrofal innvirkning på landbruket og tvunget folk til å ty til desperate overlevelsestiltak.

Fattigdommen i området var høy også før årene med tørke. Nå har mange av familiene solgt eller brukt opp mye av eiendelene sine for å overleve; såfrø, husdyr, jordbruksredskaper og husholdningsartikler. Bøndene har derfor en stor utfordring i å ta opp igjen landbruksproduksjonen.

Områder med sandig jord og lite vegetasjon til å skjerme for den sterke vinden gjør det også vanskelig å etablere åkrer.

Overordnet mål for prosjektet er økt matsikkerhet i Sør-Madagaskar (synodene Faradofay og Ambovombe):

Prosjektet omfatter matproduksjon – ved å lære opp bønder i klimasmarte dyrkingsteknikker med lav kostnad, stimulere til økt fôrproduksjon og økt tilgang til veterinærtjenester. Det omfatter også ernæring – ved å stimulere til dyrking av næringsrike vekster og opplæring i å dyrke og tilberede næringsrik mat.

I tillegg er det fokus på entreprenørskap – med produksjon av innsatsmidler for landbruket (såfrø, treplanter og kyllinger), forbedring av veterinærtjenester, foredling av matråvarer og å stimulere til spare- og lånegrupper for kvinner.
(432 116)

 

Støtte til fattige elever og studenter

Støtten går til underpriviligerte og fattige barn og unge slik at de kan fortsette og fullføre utdanningen sin, den gis i samarbeid med Den gassisk lutherske kirke (FLM).

Prosjektet gir støtte til marginaliserte og sårbare barn og unge over hele landet. De går på vanlige barne- og ungdomsskoler, videregående skoler, yrkesrettede skoler og skoler/institusjoner for barn og unge med spesielle behov.

Det omfatter blant annet fire skoler for døve og hørselshemmede og tre skoler for blinde og svaksynte. I tillegg til ykesopplæring innen jordbruk ved Tombontsoa i Antsirabe og Fihaonana Vohipeno. I Antsirabe støttes studenter til utdanning som sykepleiere og jordmødre, i Fandriana støttes lærerstudenter.  I tillegg kommer elever ved ulike grunnskoler og videregående skoler.

Uten dette prosjektet ville mange barn måtte droppe skole og utdanning. Spesielt i forbindelse med covid-pandemien har mange foreldre har mistet jobb og inntekt, og barna er dermed enda mer utsatt for å miste skolegang og utdanning. Gjennom å få en fagutdanning settes ungdommene i stand til å ikke bare mestre sitt eget liv, men også hjelpe andre mennesker.
(432106)

 

Skolegang for blinde

De fleste blinde barn på Madagaskar får dessverre aldri gått på skole. Men barna som får plass ved blindeskolene får en god utdannelse som gir dem mange muligheter videre i livet. Institusjonene er svært kompetente innen pedagogikk for blinde barn.

Det er en stor ressurs for kirken, for myndighetene og for samfunnet. Institusjonene fokuserer på bevisstgjøring, barns utvikling, helse og omsorg og ser på barna som en del av samfunnet. NMS støtter skolene, slik at flest mulig barn skal få muligheten til å gå på skole.

Blindearbeidet på Madagaskar har fem skoler i regionene Antsirabe, Farafangana, Mahajanga, Toamasina og Toliara. Rundt 350 elever går ved skolene, noe som gir positive ringvirkninger til både familiene og samfunnet. Det er Den gassisk-lutherske kirke på Madagaskar (FLM) som eier skolene.

Dessverre er mange barn og unge med nedsatt funksjonsevne marginaliserte i det gassiske samfunnet. Mange opplever å bli ekskludert, og mange skoler nekter å ta inn blinde elever i en klasse med seende klassekamerater. Dette prosjektet ivaretar disse barnas rettigheter. Blindeskolene er den eneste institusjonen som oversetter den nasjonale eksamenen til blindeskrift, i samarbeid med kunnskapsdepartementet.

Ved å støtte dette prosjektet bidrar du til at blinde barn får gå på skole, ta utdanning og være fullverdige borgere.
(432301)

 

Skolegang for døve

De fleste døve barn på Madagaskar får dessverre aldri gått på skole. Men barna som får plass ved døveskolene får en god utdannelse som gir dem mange muligheter videre i livet. Institusjonene er svært kompetente innen pedagogikk for døve barn.

Døvearbeidet på Madagaskar, Foibe Fanabeazana ny Marenina (FoFaMa), består av sju skoler i regionene Antsirabe, Antananarivo, Antsiranana, Fianarantsoa, Mahajanga, Morondava og Toamasina. De eies av Den gassisk-lutherske kirke på Madagaskar (FLM). Rundt 600 barn går på skolene og dette gir positive ringvirkninger for familier og samfunnet. Målet med prosjektet er å gi døve barn utdanning, slik at de kan leve selvstendige liv.

FLM har i en årrekke ledet arbeidet med å tilby utdanning til barn med funksjonsnedsettelser. Men dessverre er det fortsatt svært mange døve barn som ikke får gå på skole. De sju døveskolene er flinke til å dele erfaringer med den «vanlige» skolen, slik at også de skal kunne ta imot døve elever. Ved å støtte dette prosjektet, er du med på å støtte mangfold – der også døve barn får gå på skole, ta utdanning og være fullverdige borgere.
(432302)

 

Diakonalt arbeid i Antsirabe

 • Budsjett i 2023: 280 600 kroner
 • Land: Madagaskar

Dette diakonale prosjektet (SPAM) består av tre delprosjekter med ett felles mål; å forbedre levekårene til de marginaliserte gruppene i byregionene i Antsirabe.

 • Det diakonale senteret «SDL Center» hjelper unge arbeidsledige mellom 18 og 35 år ut i lønnet arbeid gjennom kurs, stipender og rådgivning. Senteret driver også sin egen barnehage hvor barn under seks år kan gå mens mødrene går på skole eller er under opplæring.
 • Akany Fanomzantsoa hjelper de fattigste i form av matutdeling, grunnleggende lese- og skriveopplæring, voksenopplæring og undervisning i søm for enslige vanskeligstilte unge jenter i alderen 14 til 18 år («Atelier Agnes»).
 • Barnehjemmet Akanisoa, som eies og drives av Den gassisk lutherske kirken på Madagaskar (FLM), gir plass til 21 barn og unge i alderen 3 til 20 år.

(432104)

 

Helsetjenester for mor og barn

 • Budsjett i 2023: 490 000 kroner
 • Land: Madagaskar

Ved å forbedre kvaliteten i helsetjenestene, er målet å redusere mødre- og barnedødeligheten. Man arbeider med en helhetlig tilnærming, som kombinerer evangelisering og diakonalt arbeid. Prosjektet består av fem deler:

 • I Shalom-prosjektet nord-vest på Madagaskar jobber jobber prosjektet primært med helsetjenester generelt, med fokus på mor og barn, i et muslimsk område.
 • I REMAFI-prosjektet blir matroner (tradisjonelle fødselshjelpere), som ikke lenger har lov til å praktisere som jordmor, undervist om viktigheten av trygg oppfølging av svangerskap og fødsel. De vil henvise de gravide til helseinstitusjoner.
 • SALFA Vorehe er en liten klinikk på sørvestkysten, som betjener innbyggerne fra Mikea-folket. De bor i skogen og er sosialt stigmatisert.
 • Det lutherske sykehuset i Morondava på nord-østkysten tilbyr blant annet operasjoner for kvinner som lider av fødselsskaden fistel (fører til inkontinens for urin/avføring). Særlig unge jenter er utsatt for å få denne fødselsskaden, og mange fattige familier ser seg nødt til å gifte bort jenter under 15 år.
 • Den reproduktive helsesentralen (RHCO) er nødvendig for å koordinere og sikre den tekniske administrasjonen av hele programmet. Det sikrer kapasitetsbyggingen til hvert delprosjekt.

(432105)

 

Inkludering i skolen

 • Budsjett 2023: 2 800 000 kroner
 • Land: Madagaskar

Dette arbeidet har fokus på å inkludere barn med funksjonsnedsettelser i ordinær skole, målet er at rundt 700 skal være inkludert i skolen innen femårsperioden.

For å få til en god inkludering må lærere kurses, og det må jobbes frem gode læringsmodeller for barn med ulike typer læringsbehov. Spesialskolene for døve og blinde som eies av Den lutherske kirken (FLM) er viktige inn i dette arbeidet.

Både innad i kirken og ellers i samfunnet er det viktig å øke folks forståelse for situasjonen til barn med funksjonsnedsettelser. En nasjonal plattform for inkluderende utdanning har blitt etablert. Her deltar også nasjonale myndigheter, det gir en unik mulighet til å samhandle med andre organisasjoner og nasjonale myndighetene om en felles forståelse for hva inkludering i skolen betyr i praksis.

På Madagaskar, som i mange land, er det skam forbundet med å få et barn med en funksjonsnedsettelse, de blir ofte både diskriminert og gjemt bort. Fattigdom fører også til at de ikke har tilgang til mange av de samme rettighetene som andre barn har, og de blir ofte prioritert sist.

Gjennom å jobbe for at disse barna skal inkluderes i skolen, vil de få tilgang til læring, få en mer meningsfull hverdag og oppleve at de kan gjøre det samme og ha samme verdi som andre barn. Samtidig kan det føre til redusert stigma og skam fordi lærere og medelever lærer dem å kjenne og ser at de ikke er så ulike selv om de har en funksjonsnedsettelse.
(432201)

 

Teologkonferanse for kvinner

 • Budsjett i 2023: 49 000 kroner
 • Land: Madagaskar

Foreningen for kvinnelige teologer i Den gassisk-lutherske kirke på Madagaskar (FLM) arrangerer en årlig konferanse. Gjennom konferansen får kvinnelige teologer opplæring og oppmuntring, og FLM-ledelsen blir utfordret på de kvinnelige teologenes plass i kirken.

NMS støtter konferansen økonomisk, siden de fleste kvinnelige teologene i FLM står uten jobb, og foreningen derfor har begrenset med ressurser. NMS har i mange år støttet utdanning av kvinnelige teologer i FLM. Frem til i dag har ikke FLM godtatt ordinasjon av kvinner. De fleste kvinnelige teologene står uten jobb, og mange har et kall til tjeneste som de ikke får leve ut. NMS støtter denne årlige konferansen for å hjelpe kvinnelige teologer i deres kamp for å finne sin plass i kirken.
(432403)

 

Teologisk utdanning

 • Budsjett i 2023: 925 000 kroner
 • Land: Madagaskar

NMS støtter Det teologiske fakultetet i Fianarantsoa (SALT) og flere regionale teologiske seminarer.

Det omfatter blant annet en årlig konferanse for nærmere hundre bibel- og presteskolelærere, driftsstøtte, stipend til fattige studenter, produksjon av undervisningsmateriell og innkjøp av bøker til bibliotekene.

Den gassisk-lutherske kirke (FLM) er i rask vekst og det er en utfordring å utdanne nok teologer og ledere, særlig på høyre nivå. Derfor er dette en viktig støtte for FLM. Mange vil si at teologisk utdannelse er beinmargen i kirken, det er her den kommende generasjon menighets- og kirkeledere utdannes.
(432304)

 

Misjonærer fra Madagaskar til Thailand

 • Budsjett i 2023: 382 000 kroner
 • Land: Madagaskar/Thailand

Dette prosjektet er delstøtte til Den gassisk-lutherske kirke (FLM) sin sendelse av misjonærer til Thailand. Utsendingene er ekteparet Rovasoa og Harison Ratovohery. Hun er lege og han er prest og de jobber i Nan-provinsen nord i landet.

Misjonærene har hatt en god inngang og blir høyt respektert i samarbeidskirken. Legen gjør et viktig forebyggende arbeid for å styrke helsen til lokalbefolkningen som også består av det marginaliserte Loa-folket. Pastoren fungerer som pastor i de lokale menighetene til Den evangelisk-lutherske kirke i Thailand (ELCT) i området.
(432101)

 

Sør-Afrika

Gjenoppbygging av teologisk utdannelse i Umphumolo

 • Budsjett 2023: 100 000
 • Land: Sør-Afrika

NMS avsluttet det formelle samarbeidet med Den evangelisk-lutherske kirke i Sør-Afrika (ELCSA) på 1990-tallet. Det har vært kontakt underveis, men på tampen av 2022 ble dette partnerskapet formelt gjenopptatt.

Teologisk utdannelse på Umphumulo har ligget nede siden begynnelsen av 2000-tallet. Det er et sterkt ønske om å gjenåpne denne utdannelsesinstitusjonen.

Etter et tiår med store utfordringer i ELCSA ønsker det nye lederskapet først og fremst å få teologisk utdannelse opp å gå igjen. Enhver kirke trenger å utruste prester og ledere for menighetsarbeidet og derfor var det nettopp denne oppgaven som ble nevnt som kirkens største behov.

 

Utvikling av bibelstudie over temaet migrasjon

 • Budsjett i 2023: 150 000 kroner
 • Land: Sør-Afrika, Etiopia m.fl.

Målet med dette prosjektet er å utvikle en bibelstudie-manual, lignende den som tidligere er utviklet for «Tamar-kampanjen». Denne skal sette migrasjon og problemstillinger rundt dette på agendaen, mens Tamar-kampanjen tematiserte vold mot kvinner.

Arbeidet gjøres på Ujamaa, et forskingsinstitutt som spesielt jobber med religion og rettigheter, ved universitetet i Pietermaritzburg i Sør-Afrika.

Under utviklingen av manualen vil kirkeledere i Afrika og i Norge bli utrustet til å holde workshops om migrasjon i deres egen setting. Vi håper manualen kan bli nyttig både i Norge, i Etiopia og andre land.

I en tid hvor flere enn noen gang tidligere emigrerer, er det viktig å utruste kirkeledere til å kunne forholde seg til de mulighetene og utfordringene som migrasjon fører med seg.
(431105)

 

Generelt

Doktorgrad-samarbeid med VID

 • Budsjett i 2023: 540 000 kroner
 • Land: Madagaskar og Etiopia

Målet for dette prosjektet er å legge til rette for doktorgrad (PhD) for fire studenter over en fire-års periode, to fra Madagaskar og to fra Etiopia. Kandidatene tilbringer tre måneder hver høst i Norge, mens de øvrige ni månedene tilbringes i Etiopia og på Madagaskar.

Partnerkirkene i Etiopia og på Madagaskar er blant de raskest voksende lutherske kirkesamfunn i verden. Rask vekst fører til voksesmerter og kirkene trenger å utdanne personell til sine teologiske institusjoner på nasjonalt og regionalt plan og til alle menighetene som har behov for prester. Lenge har kirken måttet sende teologer til Europa eller USA for å utdanne teologer med PhD-kompetanse, som kan være med på å bidra inn i teologisk utdannelse på hjemmebane. Dette har vært en kostbar modell hvor forholdsvis få personer blir utrustet. På sikt ønsker kirkesamfunnene å bygge opp sin egen doktorgrad-utdannelse og til dette trenger de kvalifisert personell.

Prosjektet er et samarbeid mellom NMS, Senter for misjon og globale studier ved VID og de teologiske seminarene i Etiopia (Mekane Yesus Seminary – MYS) og på Madagaskar (SALT). VID stiller med akademisk veiledning og følger opp studentene mens NMS bidrar med økonomisk støtte knytta til reiser, leve- og bokostnader mens de er i Norge. SALT og MYS dekker på sin side vanlige lønnskostnader for studentene de ni månedene de er i hjemlandet sitt. Dette er et fireparts samarbeid som gir eierskap til alle involverte parter.
(400103)

 

Støtte til masterstudenter fra Madagaskar

 • Budsjett i 2023: 200 000 kroner
 • Land: Generelt/Madagaskar

Tre kvinner og tre menn får stipend til Masterstudier. Studentene tilbringer noe tid på VID i Stavanger og resten på SALT (Lutheran Graduate School of Theology) på Madagaskar. Studentene legger samtidig et grunnlag for mulige studier på enda høyere nivå. På sikt ønsker Den gassisk-lutherske kirke på Madagaskar (FLM) å tilby Ph.D-studier lokalt på Madagaskar. Prosjektet er viktig for å utdanne ledere og lærere til FLM. En raskt voksende kirke med 4 over millioner mennesker trenger å bygge ut og utvide sine utdanningsinstitusjoner.
(400104)

 

Utgivelse av teologiske lærerbøker

 • Budsjett i 2023: 100 000 kroner
 • Land: Afrika generelt

NMs støtter utgivelse og trykking av teologiske lærebøker til bruk hos partnerkirkene i Afrika. For å få støtte må det foreligge et ferdig manus og kirken må godkjenne og anbefale boken.

Mange av lærebøkene som brukes innen teologisk utdannelse er skrevet i en vestlig kontekst. I tillegg er mange av lærebøkene som er i bruk blitt utdaterte. Derfor er det viktig å stimulere til at det produseres lærebøker som både er oppdaterte og relevante for den afrikanske konteksten. denne støtten kan være det lille som skal på plass for å gi flere i partnerkirkene våre en stemme i den globale teologiske debatten.
(432112)

 

Ønsker du å støtte arbeidet i ett av landene du nettopp har lest om? Finn ditt land i ett av skjemaene under. Tusen takk for din gave!

Vil du lese om flere prosjekter?

Jeg vil gi en gave til arbeidet i Etiopia

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til NMS sitt arbeid i Etiopia

Jeg vil gi en gave til arbeidet på Madagaskar

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til NMS sitt arbeid på Madagaskar

Jeg vil gi en gave til arbeidet i Sør-Afrika

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til NMS sitt arbeid i Sør-Afrika

Jeg vil gi en gave

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til
Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp