Gi en gave
Meny
Foto: Pierrot Men Last ned

Øst-Afrika

I 1843 ble Hans P. S. Schreuder den første NMS-misjonæren som reiste til Sør-Afrika. I dag støtter NMS prosjekter i både i Sør-Afrika, Madagaskar og Etiopia innen seksjon Øst-Afrika.

Snarveier

Bedre levekår – fokus på kvinner og ungdommer

Dette er den tredje fasen for programmet Green LIP (Green Livelihood Program), som går fra 2022 til 2026. Overordnet mål for programmet er å forbedre levekårene i prosjektområdene, spesielt for kvinner og ungdom, i de regionale delstatene Benishangul-Gumuz og Oromia i Etiopia.

Programmet har to hovedmålsetninger. Den ene er at kvinner og ungdom skal få tilgang til inntekt og juridiske rettigheter ved å fokusere på:
a) Sosial og økonomisk innflytelse for kvinner.
b) Økte jobbmuligheter og verdiskaping for ungdom.
c) Opprettholde tradisjonelle konflikthåndteringsmekanismer i samfunnet, og at kunnskapen overføres til de yngre generasjonene.

Den andre hovedmålsetningen er at klimasmart og bærekraftig landbruk blir praktisert, ved å fokusere på:
a) Økt fokus på å ta vare på miljøet og livsgrunnlaget.
b) Bærekraftig landbruk som er motstandsdyktig mot klimaendringer.
c) Økt kunnskap om stedegne planter som er motstandsdyktige mot tørke og egnet for skogvern.

Programmet er utformet for å møte de sosioøkonomiske utfordringene i lokalsamfunnene i prosjektområdene, uavhengig av religion, etnisitet, kjønn og alder.

Samtidig fokuserer programmet spesielt på kvinner og ungdom. Målet er å styrke disse to gruppene i samfunnet ved å redusere diskriminering og gi opplæring, tilgang til inntekt og juridiske rettigheter. Ulike aktiviteter utføres for å bidra til fredelig sameksistens mellom etniske grupper. Dette er svært viktig i en tid hvor etniske konflikter øker i Etiopia. Programmet fremmer også klimasmart og bærekraftig landbruk og matsikkerhet. Overutnyttelse av naturressurser og mangel på jord og mat er alle faktorer som kan føre til konflikter mellom ulike etniske grupper. Ved å ta vare på miljøet og livsgrunnlaget kan programmet derfor bidra til en fredelig sameksistens i hardt pressede områder.

Prosjektet er i tillegg støttet av Norad gjennom Digni.
(431205)

 

Disippeltrening

Dette disippeltreningsprosjektet tilbyr stipend til unge mennesker, slik at de kan delta på disippeltreningsskolene til Ungdom i Oppdrag (UiO) i Sør-Afrika og Uganda, dvs. tre måneders skole etterfulgt av tre måneders praksis.

Målgruppen er unge kristne fra ulike områder og partnere hvor NMS jobber, som Kamerun, Egypt, Etiopia og Madagaskar. For disse unge kristne er det vanligvis ikke lett å komme i kontakt med unge mennesker fra andre kulturer, spesielt for dem som tilhører etniske minoriteter eller andre vanskeligstilte grupper. Prosjektet jobber sammen med Ungdom i Oppdrag-skolene i Muizenberg i Sør-Afrika og Jinja i Uganda.

Erfaring viser at ungdommene som har gjennomgått opplæringen ved disse disippeltreningsskolene spiller en viktig rolle som ungdomsledere i sine kirker etter å ha kommet hjem, eller begynner med teologiske studier. I løpet av opplæringen får deltakerne mulighet til å bli kjent med talentene sine og blir oppmuntret til å jobbe med personlige vekst og utvikling.

Dette prosjektet har stor betydning, særlig for unge kristne fra sårbare grupper – og bidrar til å virkeliggjøre NMS sin visjon: En levende kirke over hele jorden.
(431108)

 

Trygg identitet for Mao-befolkningen

 • Budsjett i 2024: 268 000 kroner
 • Land: Etiopia

Hovedmålgruppen i dette prosjektet er mao-befolkningen i Vest-Etiopia, da særlig ungdom, jenter og unge ledere i lokalsamfunnene. Det gis opplæring i muntlig fortelling av bibeltekster på morsmål i tillegg til utvikling av et foreløpig alfabet, og det arbeides med en ordbok for et av Mao-språkene. Ved siden av dette grunnlagsarbeidet, har prosjektet et viktig fokus på kapasitetsbygging for fremtidige unge ledere fra denne minoritetsgruppen.

Mao-folket er marginalisert i hele området og språkene deres anses som sterkt truet. Deres kultur er neglisjert, og de lever i en spenning av frykt og avhengighet fra sine kulturelle, politiske og økonomisk dominerende naboer. Området langs grensen til Sudan står overfor mange sosiale og religiøse utfordringer. Det er tydelig her, som andre steder, at presset, spesielt på minoriteter, vokser uforholdsmessig i tider med politiske og økonomiske konflikter

Islams dominans er en av utfordringene for kristent arbeid generelt. Den andre utfordringen er den krevende økonomiske situasjonen for befolkningen, hvor mao-folket er de fattigste og mest marginaliserte.

Et overordnet mål for dette prosjektet er å muliggjøre åndelige og sosiale endringer og vekst. Dette skjer gjennom effektiv bruk av morsmål og styrking av kulturell identitet. Det gir i neste omgang grunnlag for å kunne etablere en levende kirke blant mao-folket.

NMS har lykkes med å være en pålitelig partner for de mest sårbare, vi er den eneste misjonsorganisasjonen som jobber med disse folkegruppene og vi har oppnådd en unik kunnskap om deres kultur og historie. Det er fortsatt mye å gjøre, og dette vil ta tid; men vi har kommet langt og vil fortsette reisen til mao-befolkningen er en fri, stolt og selvsikker del av det verdensomspennende kristne fellesskapet.

Dette prosjektet er et samarbeid med den kristne språk/oversetter-organisasjonen SIL.
(431101)

 

Oversettelse av Bibelen til opo-språket

 • Budsjett i 2024: 211 000 kroner
 • Land: Etiopia

Opo-ene er en liten og nylig evangelisert folkegruppe, med lav kunnskap om bibelfortellingene og bibelsk teologi. Mens mange av mennene snakker enten nuer eller anywaa (regionens to største språkgrupper), kan flertallet av kvinnene ikke andre språk enn opo. De større folkegruppene i dette området, som nuer og anywaa, har allerede bibler på sitt morsmål. Opo-folket forstår dette som en bekreftelse av disse folkegruppenes kultur.

Det er minst fire gode grunner for å oversette Bibelen på morsmålet til opo-ene:

 • Det vil gi en mye dypere forståelse av evangeliet for hele menigheten, både menn, kvinner og barn.
 • Det vil signalisere at opo-kulturen og språket betraktes som verdifulle, skapt av Gud og verdt å bevare for fremtidige generasjoner.
 • Det vil styrke kirken, spesielt evangeliseringsarbeidet, og bidra til vekst i misjonsarbeidet inn mot hittil unådde opo-områder.
 • Det vil gi et godt grunnlag for leseferdighet, ettersom en godt oversatt bibel kan brukes som et verktøy for å lære å lese og skrive.

Dette arbeidet viser høy faglig kvalitet og har allerede kommet langt på vei. Flere bøker fra Det gamle testamente og Det nye testamente er allerede oversatt og er tilgjengelige digitalt eller som prøveeksemplarer, som 1. Mosebok og Markus-evangeliet. Men fortsatt oversettelse og opplæring samt lydopptak og digital medieproduksjon er nødvendig for å gi opo-folket tilgang til enda flere bibeldeler på morsmålet.
(431102)

 

Oversettelse av Bibelen til sør-gumuz

 • Budsjett i 2024: 297 000 kroner
 • Land: Etiopia

Dette prosjektet støtter arbeidet med å oversette Det gamle testamente (GT) til sør-gumuz-språket. Prosjektet har en økumenisk tilnærming og drives av Bibelselskapet i Etiopia (BSE).

Det nye testamente (NT) ble oversatt på 1990-tallet og utgitt i 2003 av BSE. I perioden 2017 til 2019 ble NT-oversettelsen ved hjelp av NMS revidert og translitterert til latinsk skrift, som er den offisielle skrivemåten for gumuz i dag.  Helt siden den første oversettelsen av NT kom ut, har menigheter og kristne i sør-gumuz-språkområdet bedt NMS om å støtte oversettelsen av hele Bibelen til sitt morsmål. Arbeidet med GT startet i 2020 og holder høy standard. Per i dag er alle Mosebøkene, ordspråkene og flere av profetene oversatt og kvalitetssjekket, og første prøveeksemplarer skal utgis i 2024.

Oversettelseskontoret til BSE er plassert i Asosa og administreres av Kamashi ungdomssenter og den nylig oppretta Dall Dambe synoden. NMS-rådgiveren for språk og minoriteter følger arbeidet aktivt som oversettelseskonsulent. Å få Bibelen på sitt eget morsmål er hjertet i enhver menighet og bidrar i høy grad til et positivt kristent selvbilde for et folk.

Dette prosjektet som går fram til 2026, er av største betydning for arbeidet med å gjøre evangeliet kjent og grunnfestet blant gumuz-folket.
(431103)

 

Bibelhistorier på morsmål og kristen etno-musikk

 • Budsjett i 2024: 240 000 kroner
 • Land: Etiopia

Målgruppen for dette prosjektet er anuak (anywaa), nuer (naath) og opo samfunnene i den vestlige delen av Etiopia.

Anuak er et bondefolk hvis landsbyer er spredt langs elvebreddene i det vestlige Etiopia og Sør-Sudan. De er tradisjonelt den største befolkningsgruppen i Gambela, og det anslås at 84 prosent er kristne.

Hovedbosettingsområdet til nuer er i Sør-Sudan, men de siste tiårene har det vært sterk immigrasjon til vestlige Etiopia. De er tradisjonelt kvegfolk, og storfe spiller en viktig rolle i alle aspekter av livet deres. Nuer-språket er under utvikling til skriftspråk. I dag er det store flertallet av nuer i Etiopia kristne.

Det er gjentatte voldelige sammenstøt mellom nuer og anuak i Gambela.

Opo er en liten folkegruppe i Sør-Sudan og Etiopia med sitt eget språk. De fleste medlemmer av denne etniske gruppen er tradisjonelt troende, men i løpet av de siste årene har den protestantiske misjonen blant opo gjort store fremskritt. NMS støtter oversettelse av Bibelen til opo-språket i et eget prosjekt.

Gjennom prosjektet vil en støtte disse folkegruppene i bruken av i forkynnelsen gjennom muntlige bibelhistorier, lesetrening hvor oversettelser av Bibelen er tilgjengelig og bruken av kulturelt tilpasset musikk med kristne tekster (etno-musikk). På denne måten brukes musikk som en kanal for evangelisering i samfunnet og bibelundervisning i kirken. Når morsmålet brukes av pastorer, evangelister og lekfolk i lokalmenigheten, oppnås det en dypere forankring og eierskap av det kristne budskapet i folket, og det bidrar til et positivt kulturelt selvbilde.

Siden en stor del av anuak- nuer- og opo-befolkningen er analfabeter eller snakker et språk som ikke er fullt utviklet til skriftspråk, fokuserer prosjektet på muntlig fortelling og memorering av utvalgte bibelhistorier, og på utvikling av sanger og bønnetekster på morsmålet. Når oversettelser av Bibelen til morsmålet er tilgjengelig, trenes prester og evangelister i lesing og bruk av disse tekstene i forkynnelsen.
(431104)

 

Misjon på tvers av landegrenser

 • Budsjett i 2024: 230 000 kroner 
 • Land: Etiopia

Gjennom dette prosjekten ønsker en å nå ut til unådde folkegrupper på begge sidene av grensen til Sudan, i Sudan og i Metekel i Etiopia. Gumuz-folk er bosatt i disse områdene som omfatter Kamashi, Asosa og Metekel. Flyktningeleirene Tsore og Homesha, Sherkole og Bambasi ligger også i dette området.

Det at Benishangul-Gumuz distriktet vest i Etiopia grenser direkte til Sudan, gjør det til en strategisk viktig region for å nå ut med evangeliet til Sudans befolkning på den andre siden av grensen. Dette betyr også at området spiller en viktig rolle i det tverrkulturelle misjonsarbeidet som krysser landegrenser.

En ønsker å øke antallet Gumuz-misjonærer, pastorer, evangelister og forkynnere i tillegg til å øke kunnskapen om Gumuz-kulturen og livsgrunnlaget i området. De unge Gumuz-pastorene og -evangelistene settes i stand til å ta mer ansvar og eierskap til både sin personlige forkynnelse, misjonærarbeidet og de nye strategiene for å dele evangeliet. De vil vokse, modnes og utvikle seg som prester, evangelister og forkynnere av Guds ord, og de vil få kunnskap som vil tjene lokalsamfunnet, menighetene og også være givende for dem selv.

Det første året er et pilotprosjekt der det fokuseres mest på kompetanseheving om evangelisering og misjon for de ansatte i synoden og for frivillige medarbeidere. Det vil være et nært samarbeid med misjonsavdelingen ved Mekane Yesus kirken.
(431107)

 

Stipend til kvinnelige teologer

 • Budsjett i 2024: 163 000 kroner
 • Land: Etiopia

Prosjektet støtter utdanning av kvinnelige teologer. Mekane-Yesus-kirken åpnet for ordinasjon av kvinner på slutten av 90-tallet. Likevel tok det lang tid før ordinasjonen av kvinner ble allment akseptert. De siste årene ble stadig flere kvinner ordinert i de ulike synodene i landet, og etter hvert får noen kvinner tilbud om lederstillinger i kirken. Prosentvis er det fortsatt svært få ordinerte kvinner og spesielt få kvinnelige ledere i nøkkelposisjoner, men man merker en holdningsendring og svært mange kvinner studerer nå teologi ved Mekane Yesus Seminaret.

Gjennom prosjektet bidrar vi til å utdanne kvinnelige ledere i kirken. Etter hvert som antallet kvinnelige teologer øker, ser vi at de har flere muligheter enn tidligere til å gå inn i lederstillinger. Gjennom dette prosjektet bidrar NMS til å løfte kvinner slik at deres stemme blir hørt og saker kvinner er opptatt av blir tatt på alvor i kirkelivet. Det er viktig at både kvinner og menn er representert og kan utfylle hverandre i tjenesten på ulike nivåer i kirken.
(431111)

 

Styrke relasjoner mellom muslimer og kristne

 • Budsjett 2024: 153 000 kroner
 • Land: Etiopia

På Mekane Yesus Seminaret kan teologistudenter velge å fordype seg i Christian Muslim Relation (CMR) dvs. relasjonen mellom kristne og muslimer. Her lærer studentene mer om islam, historie, likheter og ulikheter med kristen tro. Formålet er å utruste kirkens fremtidige prester og ledere på to nivåer. For det første ønsker man å utruste kirken til å være lys og salt på en helhetlig måte, det vil si at man ønsker å formidle evangeliet både i ord og handling.

For det andre vil man utruste kirkens prester og ledere til å være pådrivere for fredelig sameksistens og gjensidig forståelse mellom kristne og muslimer i de ulike lokal samfunn de er en del av. Dette er i tråd med myndighetenes ønske å styrke fredelig sameksistens mellom de religiøse grupperingene i landet. Det er sannsynlig at de som studerer ved Mekane Yesus Seminaret vil utruste andre ledere og frivillige i kirken på synodenivå (tilsvarende bispedømme), sokn og lokal menighets nivå. Denne kompetansen er også etterspurt ved de regionale seminarene. NMS sin støtte går til ressurser knyttet til undervisning og til stipend. Ved å støtte dette prosjektet er du med på å bidra til å styrke relasjonen mellom kristne og muslimer, og å øke kirkens bevissthet om hvordan man kan formidle evangeliet på en god måte, preget av respekt og godvilje for sin neste, både i ord og handling.
(431112)

 

Muntlig bibelfortelling til flyktninger

 • Budsjett i 2024: 201 000 kroner
 • Land: Etiopia

Det er et stadig økende antall flyktninger fra nabolandene i Etiopia, og det er et stort ønske om å nå dem med evangeliet i form av muntlig bibelfortelling. Da får de mulighet til å møte Guds Ord på sitt eget morsmål og kan aktivt engasjere seg i grupper og menigheter ved å dele det videre. Dette prosjektet retter seg mot flyktninger fra de somaliske, sør-sudanesiske og eritreiske flyktningmiljøene.

Den kristne språk/oversetterorganisasjonen SIL har tidligere, med stor suksess, arrangert kurs i muntlig bibelfortelling blant minoritetsspråklige miljøer og sårbare grupper i Etiopia. I dette prosjektet fokuserer de på flyktninger fra naboland med krig, forfølgelse eller humanitære katastrofer. Dette er mennesker i en spesielt sårbar situasjon.

Mange flyktninger venter på å få anledning til å reise til andre land. Gjennom kurs i muntlig bibelfortelling utrustes de til å være formidlere av bibelfortellinger.

Nesten alle flyktninger fra Somalia har muslimsk bakgrunn, og misjonsaktiviteter relatert til dem er svært sensitiv. Flyktningene fra Sør-Sudan er mer åpne for Guds Ord, men der er det vanskelig å finne lesekyndige som kan lese Bibelen på de mange forskjellige morsmålene. Eritreiske flyktninger er spredt og bor over hele landet, med flest i Addis Abeba.

Målet med dette arbeidet er at evangelister og frivillige som har fullført de tre treningsøktene i opplæringen, vil bli forkynnere i sine respektive kirker og på de forskjellige språkene. Der bruker de sine nye fortellerferdigheter til å trene og engasjere andre med Guds Ord og gjør dem til multiplikatorer på deres vei videre.
(431113)

 

 Utdanningsstipend til prester i Begi-Gidami-synoden 

 • Budsjett i 2024: 67 000 kroner 
 • Land: Etiopia

Hovedmålet med dette prosjektet er å forbedre prestenes ferdigheter og evner gjennom opplæring på arbeidsplassen og utdanning på høyere nivå. Prosjektet fokuserer på Begi Gidami-synoden, som er en del av Mekane Yesus kirken (EECMY), og som ligger i et avsides område lengst vest i Etiopia.

Synoden står overfor spesielle utfordringer på grunn av sin avsides beliggenhet, et stort muslimsk flertall i distriktet og en pågående væpna konflikt i regionen. For å kunne opprettholde sitt arbeid planlegger synoden å utdanne tre prester gjennom sommerkurs og regelmessige undervisningsopplegg i teologi. Dette vil gjøre det mulig for synoden å fortsette å tilby sine tjenester og bidra til kirkens utviklingsstrategier.

Prosjektet retter seg spesielt mot prester på ledelsesnivå i synoden og prostiene. Opplegget innebærer hovedsakelig opplæring på arbeidsplassen under veiledning av Mekane Yesus seminaret, og mottakerne velges ut på grunnlag av erfaring og engasjement. Ved å styrke presteskapet kan synoden mer effektivt møte de åndelige og fysiske behovene i lokalsamfunnet og bidra til utvikling i synoden og i områdene rundt.
(431114)

 

Styrke lokal musikktradisjon i kirken

 • Budsjett i 2024: 240 000 kroner
 • Land: Etiopia

I Etiopia er musikk delt inn etter religiøs og sekulær musikk. Dette er en utfordring for de mange unge, talentfulle kristne gumuz-musikerne. Fordi gumuz-musikk kategoriseres som sekulær (hedensk), sliter musikerne med å bli akseptert med sin musikk i kirkene. Dette fører til at mange gumuz-musikere og -musikklærere forlater både kirken og landet for å fortsette karrieren i utlandet.

NMS støtter dette prosjektet, Kamashi Youth Music Project, i regi av «Mekane Yesus School of Music and Media» som utruster unge gumuz-musikere til å møte sosiokulturelle og musikkpedagogiske spørsmål som dette på en grundig måte, – gjennom dialog, refleksjoner, utdanning og kompetansebygging. Dette er med på å styrke gumuz-folkets kulturelle identitet. Et av prosjektets hovedmål er å gjøre gumuz-musikk, kunst og språk akseptert som likeverdige i Mekane Yesus-kirken.
(431115)

 

Styrke kvinners stilling i kirke og samfunn

 • Budsjett i 2024: 274 000 kroner
 • Land: Etiopia

Samfunnet i Etiopia er stort sett et patriarkalsk samfunn. Lederposisjonene i samfunnet, inkludert i kirken, er dominert av menn. Kvinners deltakelse i sentrale lederroller er svært begrenset. For eksempel indikerer planene til Mekane Yesus kirken (EECMY) at det bør være 25-50 prosent kvinner i alle beslutningsorganene. Mange av disse bestemmelsene har ikke blitt implementert, og det går veldig sakte fremover. Arbeidet pågår, og det er fortsatt et betydelige støttebehov. EECMYs hovedkontor og synodeledelse er fortsatt sterkt mannsdominert, spesielt i lederstillinger.

Prosjektet er plassert i Mekane Yesus kirkens kvinnedepartementet og skal bringe en endring i kirken og samfunnet ved å styrke kvinner slik at de kan være involvert i ulike lederroller. Det overordnede målet med dette prosjektet er å fremme likestilling mellom kvinner og menn i kirken og å fremme voldsfri sameksistens i lokalsamfunnene. Konkret ønsker prosjektet å fjerne hindringer som begrenser kvinners engasjement, fremme likestilling og øke kvinners deltakelse i kirke- og samfunnsliv. Prosjektet ønsker også å utfordre skadelige tradisjoner som barneekteskap, kjønnslemlestelse og vold mot kvinner.

Dette prosjektet vil bli implementert i fire synoder i Mekane Yesus kirken, de ligger i de tre regionene: Oromia-regionen, Benishangul Gumuz-regionen og i Addis Abeba. Disse er: Central Synod (CS) i East Wollega Zone, Jimma Bethel Synod (JBS) i Jimma Zone, Central Ethiopia Synod (CES) i Addis Abeba (hovedsakelig dekket de semi-urbane områdene som er sterkt berørt av kjønnsulikhet), og Dall Dambe-Synoden (DDS) i Kamashi Zone. I disse fire synodene er det 73 menigheter som ligger i enten landlige eller semi-urbane strøk. Prosjektet vil ha  fokus på menigheter der kvinner er spesielt lite representert.

Videre er det tydelig at kvinner bare i svært liten grad er representert i synodenes besluttende organer. I tillegg er Dall Dambe-synoden i Kamashi Zone en nyetablert synode som trenger hjelp til å opprette et eget kvinnedepartement.
(431116)

 

Kulturell kompetanse i kirken

 • Budsjett i 2024: 159 000 kroner
 • Land: Etiopia

Etiopia er en nasjon med et stort kulturelt og språklig mangfold, og omfatter over 90 forskjellige etniske grupper. Dette er en utfordring for misjonærer og kirker som ønsker å spre evangeliet på tvers av ulike kulturelle grenser. Dessverre mangler mange kirker og institusjoner tilstrekkelig opplæring for å effektivt utføre kulturelt sensitivt misjonsarbeid. Vårt mål er å utstyre lokale misjonærer og partnere med den nødvendige interkulturelle kunnskap, forståelse og ferdighet for å bedre utføre sin tjeneste. Som arbeidere i Guds rike kan enkeltpersoner forbedre sin evne til å håndtere kulturelle forskjeller, og å forebygge diskriminering og konflikter.

Prosjektet er et samarbeid med den kristne språk/oversetter-organisasjonen SIL, og gir opplæring i kulturell selvbevissthet, kulturelt engasjement, holdningsarbeid, konfliktforebygging og språkopplæring. Hovedmålgruppen er medarbeider som krysser kulturelle grenser i kirkenes misjonsarbeid uavhengig av alder og kjønn, inkludert lokale medarbeidere og utenlandske misjonærer. Ved å utvikle en større bevissthet om interkulturell kommunikasjon og konfliktforebygging vil deltakerne positivt påvirke andre med holdninger, kunnskap og ferdigheter de tilegner seg gjennom opplæringen.

Arbeidet skal skje med og gjennom kirkene i Etiopia ved å tilby treningsøkter i forskjellige etiopiske byer, hver økt med plass til 30 deltakere. I 2025 og 2026 er planen å øke antall treningsøkter og inkludere flere byer for å nå flere deltakere. Det arrangeres en fem dagers workshop på hvert sted, med en kombinasjon av interaksjon, dialog, spill og undervisning. Opplæringspakken inneholder ulike emner, men generelt for alle er fokuset på holdningsendringer, bygging av kulturell selvbevissthet, tilegnelse av kulturspesifikk kunnskap, konfliktforebygging, språklæring og andre ferdigheter for å drive sensitivt kirkearbeid i andre kulturer.
(431117)

 

Traumebehandling for et prøvet folk

 • Budsjett 2024: 268 000 kroner
 • Land: Etiopia

Prosjektet ble initiert av den kristne språk/oversetterorganisasjonen SIL Etiopia etter at de hadde gode erfaringer med sitt program for traumebehandling i grupper. Dette består av undervisning og gruppearbeid, og hjelper deltakerne til å forstå og sette ord på sine egne opplevelser og reaksjoner på traumatiske opplevelser.

De siste årene har svært mange etiopiere opplevd krig, vold, sult, å bli drevet på flukt, å miste alt de eier osv. Med denne bakgrunnen har traumebehandlingsprogrammet til SIL blitt veldig etterspurt. Samtidig ser man at religiøse ledere spiller en viktig rolle i å forebygge, dempe og forsone konflikter.

Prosjektet er todelt der den ene delen handler om å gi opplæring til personer i kirkene for å kunne lede traumebehandlingsgrupper. Den andre delen handler om å gi opplæring til religiøse ledere, ungdomsledere og ledere hos lokale myndigheter i fredsarbeid.

I 2024 skal prosjektet jobbe i tre delstater i sør med folk fra Ale, Konso og Dirashe-folkegruppene.

Prosjektet møter et veldig viktig behov i Etiopia. Ubearbeidede traumer etter krig og konflikt gjør livet vanskelig å leve for mange, og med et svært begrenset helsetilbud er det kirkene folk kommer til for å få hjelp.

Å få være en del av en traumegruppe der man får opplæring og noen å snakke med, har vist seg å være svært god hjelp for veldig mange. Å jobbe med kirkeledere og lokale ledere for å bidra til fredelig sameksistens på tross av ulikheter er et svært aktuelt tema og noe alle kirkesamfunn ønsker å bidra til. Dette prosjektet vil gi kunnskap og kompetanse til å gjøre det på en god måte.
(431118)

 

Teologisk kvinnesirkel

 • Budsjett 2024: 96 000 kroner
 • Land: Etiopia

I 2024 er det ca. hundre kvinnelige teologistudenter ved Mekane Yesus Seminary. I verdens største lutherske kirke er ikke prosentandelen kvinnelige teologer så høy, men historisk er dette et rekordhøyt antall. Nå er det ikke lenger en, to og tre kvinner i hver klasse, men kanskje ti. De siste par årene har de kvinnelige teologene ved seminaret etablert Female Theological Circle (Teologisk Kvinnesirkel). Kvinnene møtes ukentlig for bibelfellesskap og bønn. De organiserer også utflukter hvor de kan stå i tjeneste for andre. De har bl.a. besøkt et kvinnefengsel for å ha møte og dele ut materiell de selv hadde samlet inn.

Dessuten har de årlig fokus på et relevant tema. NMS støtter kvinnene med årlige workshop der viktige tema kan tas opp. I 2023 var temaet Gender based violence (kjønnsbasert vold). I 2024 er tema Trauma healing (hvordan helbrede traumer). Dette temaet er ekstra relevant i etterkant av krigen og konfliktene som har pågått og fortsatt pågår i landet. Kvinner og barn er ofte de mest sårbare og utsatte.

Det er viktig å støtte dette initiativet som kommer fra kvinnene selv. Kvinnene er opptatt av å frimodig tjene andre i tillegg til at de fokuserer på kvinners rettigheter. Ved å stå samlet mot overtramp og overgrep mot kvinner, bidrar de til å bedre kvinners rettigheter i menighet og samfunn.
(431119)

 

Inntekstbringende aktiviteter i Dall-Dambe synoden

 • Budsjett i 2024: 100 000 kroner 
 • Land: Etiopia

Dette er et 2-årig prosjekt som har som mål å styrke Mekane Yesus kirkens nye synode, Dall Dambe Synoden i Kamashi, – og gjøre den økonomisk bærekraftig. Ansatte og frivillige i Dall Dambe-synoden kommer først og fremst til å jobbe med jordbruk for å forbedre synodens inntekter. Arbeidet startet i november i fjor og kommer til å fortsette gjennom hele 2024. Etter at prosjektet er avslutter skal synoden fortsette med jordbruksarbeid som inntektsgivende virksomhet.
(431120)

 

Trygghet mot irregulær migrasjon

 • Budsjett i 2024: 85 000 kroner
 • Land: Etiopia

Dette prosjektet jobber med etiopere som har returnert til Addis Abeba etter å ha migrert irregulært, spesielt til Gulf-landene. Det er også holdningsarbeid mot unge mennesker som vurderer å migrere irregulært. Irregulær migrasjon betyr å reise inn i et land uten gyldige reisedokumenter, og dermed oppholdt seg der ulovlig.

Mange av de irregulære migrantene er utsatt for menneskehandel og moderne slaveri på vei til og i Gulf-landene. Prosjektet gir støtte til de hjemvendte i form av yrkes opplæring og hjelp til å starte opp egen virksomhet for å forhindre at de blir utnyttet, og for å legge til rette for reintegrering i samfunnet.

De hjemvendte som ønsker å bli repatriert (å bli en del av samfunnet igjen) og gjenforent med sine familier, får hjelp til dette. Det er også erfaringsdeling mellom de hjemvendte og andre sårbare grupper i Addis Abeba.

Prosjektet jobber i tillegg med bevisstgjøring av kirkeledere og andre respekterte mennesker i samfunnet for å hjelpe dem med å håndtere irregulær migrasjon.

Prosjektet er i tillegg støttet av Norad gjennom Digni.
(431201)

 

Bruk av morsmål i undervisningen for minoritetsgrupper

 • Budsjett i 2024: 229 000  kroner
 • Land: Etiopia

Dette prosjektet jobber med morsmålsopplæring i grunnskoler, produksjon av skolemateriell, videreutdanning for lærere og alfabetisering for kvinner. Arbeidet gjøres i samarbeid med den kristne språk- og oversetterorganisasjonen SIL.

Ved å bruke morsmålet som undervisningsspråk i grunnskolen og i alfabetiseringskurs for kvinner, minimeres språkbarrieren for læring og både elever og lærere kan lære på det språket de kan best. Dette utvikler selvtillit og stolthet over den kulturelle bakgrunnen til elevene og forbedrer læringsresultatene.

Prosjektet retter seg mot seks indigene folkegrupper i Benishangul Gumuz Regional State i Vest-Etiopia: Bambasi Mao, Berta, Gumuz, Gwama, Komo og Shinasa. En samarbeider tett med regjeringen i delstaten for at innsatsen skal være bærekraftig utover prosjektets varighet.

Prosjektet støttes av Norad gjennom Digni.
(431202)

 

 Kvinners rolle i fredsarbeid 

 • Budsjett i 2024: 190 000 kroner
 • Land: Etiopia

Kvinners deltakelse i fredsbyggende aktiviteter er sterkt undervurdert. Det etiopiske samfunnet anerkjenner ikke kvinners plass og potensiale for å bygge fred og unngå konflikter. Derfor ser Women Peace Building Engagement-prosjektet for seg å fremme kvinners rolle i fredsbygging ved å mobilisere kvinner fra Mekane Yesus kirkens (EECMY) struktur og på samfunnsnivå. Prosjektet tar sikte på å skape rom for kvinner å engasjere seg i beslutningstaking for fred (fredsledelse).

Prosjektet blir implementert i utvalgte synoder i den sørlige og vestlige delen av landet. Synodene fra sør inkluderer Amaro og Akebabiw synoden, Sør-Etiopia synoden og Wabe Batu synoden; synodene fra vest inkluderer Gimbi-Jorgo-synoden, Begi-Gidami-synoden, Western Synod og Dal-Dambe Synoden i Blånildalen. Disse synodene er valgt fordi der finnes religiøse så vel som etniske konflikter.

I tillegg planlegger dette prosjektet å utvikle en veiledende manual for teologiske seminarer ved EECMY. Håndboken tar sikte på å integrere fredsundervisning i bibelskolenes læreplanplaner. Dette vil ytterligere oppmuntre til fredslæring og utdanning til praktisk fredsarbeid ved EECMY sine bibelskoler. Læreplanen som utarbeides under veiledning av fredskontoret vil tjene som verktøy for bibelskolestudenter og lærere til å kunne aktivt delta i konfliktforebygging og fredsskapende arbeid i hele EECMY og utover i samfunnet. Videre vil det positivt endre holdningen til studentene og deres tro på å ha en betydning for fredsarbeid i deres kirke. Fredsopplæringskonseptene i denne læreplanen vil gi viktig informasjon for å vite hvordan man kan leve i fred og harmoni med hverandre i kirken, nettsamfunnet og i hele landet.
(431209)

 

Klimasmart landbruk og matsikkerhet

Dette landbruksprosjektet bidrar i områder i Sør-Madagaskar som har blitt rammet av tørke i flere regnperioder. Dette har hatt en katastrofal innvirkning på landbruket og tvunget folk til å ty til desperate overlevelsestiltak.

Fattigdommen i området var høy også før årene med tørke. Nå har mange av familiene solgt eller brukt opp mye av eiendelene sine for å overleve; såfrø, husdyr, jordbruksredskaper og husholdningsartikler. Bøndene har derfor en stor utfordring i å ta opp igjen landbruksproduksjonen.

Områder med sandig jord og lite vegetasjon til å skjerme for den sterke vinden, gjør det også vanskelig å etablere åkrer.

Overordnet mål for prosjektet er økt matsikkerhet i Sør-Madagaskar (synodene Faradofay og Ambovombe).

Prosjektet omfatter matproduksjon ved å lære opp bønder i klimasmarte dyrkingsteknikker med lav kostnad, stimulere til økt fôrproduksjon og økt tilgang til veterinærtjenester. Det omfatter også ernæring ved å stimulere til dyrking av næringsrike vekster og opplæring i å dyrke og tilberede næringsrik mat.

I tillegg er det fokus på entreprenørskap, med produksjon av innsatsmidler for landbruket (såfrø, treplanter og kyllinger), foredling av matråvarer og å stimulere til spare- og lånegrupper for kvinner.

Prosjektet ble startet med NMS-midler i 2023, men er fra 2024 et Digni-finansiert prosjekt med innovasjonsmider. Det betyr at det forhåpentligvis skal generere ny kunnskap som kan komme hele organisasjonen og andre prosjekter til gode. Prosjektet varer foreløpig fram til 2026.
(432 116)

 

Bærekraftig jordbruksutdanning på Madagaskar

De to jordbruksskolene på Madagaskar som eies og driftes av Den gassisk-lutherske kirke (FLM) har vært i kontinuerlig drift siden hhv. 1965 (Tombontsoa) og 1983 (Fihaonana). Det har vært mye og lenge samarbeid mellom Norge og NMS knyttet til disse skolene og de har gitt flere generasjoner unge mennesker på Madagaskar en praktisk utdannelse som gir økt matsikkerhet og utvikling i lokalsamfunn over hele øya.

Skolene har vært gjennom flere tøffe perioder, og endring og omstilling er mer regelen enn unntaket. Men både Fihaonana og Tombontsoa klarer seg godt nå og på Tombontsoa ble det i 2023 uteksaminert rundt 400 studenter, fordelt på tre ulike kurs: 1) Ettårig agronomutdanning, 2) Treårig videregående, studieretning jordbruk/naturbruk og 3) Treårig bachelor-grad i jordbruk.  De to siste studiene er kommet til i senere år, de er selvfinansiert med skolepenger og gir skolen solide bein å stå på. Det første kurset er det opprinnelige, med fattige fra landsbygda som viktigste målgruppe. Denne gruppen bor på internat, og dette tilbudet er tilsvarende det 50 studenter får på Fihaonana og som fortsatt er avhengig av støtte utenfra.

Studentene fra skolene er svært ettertraktet i samfunnet. Pensum og undervisning på skolene har dannet et mønster for andre jordbruksskoler på Madagaskar. Det at de har gårdsbruk på skolene og at elevene har 50 prosent av sin undervisning i praktisk arbeid på gårdsbruket er en stor og viktig ressurs. Gjennom flere år har NMS samarbeidet godt med den norske organisasjonen Jordbruksskolenes Venner (JV) som også har bidratt med penger og andre gaver, dugnadsinnsats og stort engasjement for disse skolene.

I flere år var det en tredje jordbruksskole innenfor FLM på Madagaskar. Tsarafototra i Morondava var i drift fra 1993 til 2010. Men etter flere år med dårlig ledelse og drift av skolen ble dørene stengt og driften lagt ned. Nå er det planer om å gjenstarte Tsarafototra som et anneks under Tombontsoa. Det jobbes med ekstern finansiering for å renovere bygningsmassen og kjøpe inn nødvendig utstyr, og sikre gode planer for bærekraftig drift i årene som kommer.

Med disse tre skolene: Tombontsoa i høylandet ved Antsirabe, Fihaonana i regnrike områder i øst og Tsarafototra i tørre områder i vest, vil FLM samlet være godt rustet til å utdanne unge på Madagaskar til bærekraftig bruk av naturressurser og sikre matproduksjon i ulike klimasoner over hele øya.

I en sitasjon med stor befolkningsvekst og allerede tydelige klimaendringer er det få ting som er viktigere å satse på for å motvirke fattigdom og sikre matsikkerhet og bærekraftig utvikling på Madagaskar.
(432303)

 

Støtte til fattige elever og studenter

Støtten går til underpriviligerte og fattige barn og unge slik at de kan fortsette, og fullføre, utdanningen sin. Støtten gis i samarbeid med Den gassisk-lutherske kirke (FLM).

Prosjektet gir støtte til marginaliserte og sårbare barn og unge over hele landet. De går på vanlige barne- og ungdomsskoler, videregående skoler, yrkesrettede skoler og skoler/institusjoner for barn og unge med spesielle behov.

Det omfatter blant annet fire skoler for døve og hørselshemmede og tre skoler for blinde og svaksynte, i tillegg til ykesopplæring innen jordbruk ved Tombontsoa i Antsirabe og Fihaonana Vohipeno. I Antsirabe støttes studenter til utdanning som sykepleiere og jordmødre, i Fandriana støttes lærerstudenter.  I tillegg kommer elever ved ulike grunnskoler og videregående skoler.

Uten dette prosjektet ville mange barn måtte droppe skole og utdanning. Spesielt i forbindelse med covid-pandemien har mange foreldre mistet jobb og inntekt, og barna er dermed enda mer utsatt for å miste skolegang og utdanning. Madagaskar har høy inflasjon og hverdagslivet blir vanskeligere og vanskeligere. Gjennom å få en fagutdanning settes ungdommene i stand til å ikke bare mestre sitt eget liv, men også hjelpe andre mennesker.
(432106)

 

Skolegang for blinde

De fleste blinde barn på Madagaskar får dessverre aldri gått på skole. Men barna som får plass ved blindeskolene får en god utdannelse som gir dem mange muligheter videre i livet. Institusjonene er svært kompetente innen pedagogikk for blinde barn.

Det er en stor ressurs for kirken, for myndighetene og for samfunnet. Institusjonene fokuserer på bevisstgjøring, barns utvikling, helse og omsorg og ser på barna som en del av samfunnet. NMS støtter skolene, slik at flest mulig barn skal få muligheten til å gå på skole.

Blindearbeidet på Madagaskar har fem skoler i regionene Antsirabe, Farafangana, Mahajanga, Toamasina og Toliara. Rundt 350 elever går ved skolene, noe som gir positive ringvirkninger til både familiene og samfunnet. Det er Den gassisk-lutherske kirke på Madagaskar (FLM) som eier skolene.

Dessverre er mange barn og unge med nedsatt funksjonsevne marginaliserte i det gassiske samfunnet. Mange opplever å bli ekskludert, og mange skoler nekter å ta inn blinde elever i en klasse med seende klassekamerater. Dette prosjektet ivaretar disse barnas rettigheter. Blindeskolene er den eneste institusjonen som oversetter den nasjonale eksamenen til blindeskrift, i samarbeid med kunnskapsdepartementet.

Ved å støtte dette prosjektet bidrar du til at blinde barn får gå på skole, ta utdanning og være fullverdige borgere.
(432301)

 

Skolegang for døve

De fleste døve barn på Madagaskar får dessverre aldri gått på skole. Men barna som får plass ved døveskolene får en god utdannelse som gir dem mange muligheter videre i livet. Institusjonene er svært kompetente innen pedagogikk for døve barn.

Døvearbeidet på Madagaskar, Foibe Fanabeazana ny Marenina (FoFaMa), består av sju skoler i regionene Antsirabe, Antananarivo, Antsiranana, Fianarantsoa, Mahajanga, Morondava og Toamasina. De eies av Den gassisk-lutherske kirke på Madagaskar (FLM). Rundt 600 barn går på skolene og dette gir positive ringvirkninger for familier og samfunnet. Målet med prosjektet er å gi døve barn utdanning, slik at de kan leve selvstendige liv.

FLM har i en årrekke ledet arbeidet med å tilby utdanning til barn med funksjonsnedsettelser. Men dessverre er det fortsatt svært mange døve barn som ikke får gå på skole. De sju døveskolene er flinke til å dele erfaringer med den «vanlige» skolen, slik at også de skal kunne ta imot døve elever. Ved å støtte dette prosjektet, er du med på å støtte mangfold – der også døve barn får gå på skole, ta utdanning og være fullverdige borgere.
(432302)

 

Kirkens misjonsvirksomhet

 • Budsjett i 2024: 769 000 kroner
 • Land: Madagaskar

Den gassisk-lutherske kirke på Madagaskar (FLM) vokser raskt. En helhetlig tilnærming til forkynning av det kristne budskapet er en viktig årsak til dette, spesielt innen evangelisering, formidling til muslimer (Shalom-arbeidet) og bibelskolene. Støtten som formidles gjennom NMS er viktig for å gjøre dette mulig.

Evangeliseringsarbeidet har fokus på både ord og handling og har ført til en sterk identitet på å være en misjonal kirke, dvs. et ønske om å aktivt dele troen med andre.

Dette har også ført til fornying av evangeliseringsavdelingen (TMM) til å utvikle en evangeliseringskommisjon.

Shalom-arbeidet har bidratt til å utruste menighetene til dialog og formidling av evangeliet i forhold til folk med muslimsk bakgrunn. Dette har ført til mange nye medlemmer.

I tillegg er bibelskolene sentrale i opplæringen av enkeltpersoner til å bli gode misjonsledere, evangelister og kateketer – det har også bidratt betydelig til at den kristne troen vokser på Madagaskar.

For rundt 12 år siden ble det satt i gang et vekkelsesprogram i FLM, det er dette vi ser resultater av nå. Ikke minst har kirkens koordinering av evangeliseringsarbeidet gjennom TMM vært en viktig ressurs.

Samtidig er det mange som ikke er nådd med evangeliet. Fortsatt er det svært mange som ikke bekjenner seg til den kristne troen og den muslimske befolkningen er økende. Som en vekkelseskirke vil FLM nå enda flere med evangeliet om Jesus, og ser at det er nødvendig å finne nye måter å nå enda bredere ut med budskapet på.

De kommende årene blir det også fokus på å skape inntektsbringende aktiviteter som kan gi kirken større økonomisk bærekraft i dette viktige arbeidet.
(432102)

 

Sjelesorg for hørselshemmede

 • Budsjett i 2024: 74 000 kroner
 • Land: Madagaskar

Dette prosjektet er knyttet til døveundervisningen i Den gassiske-lutherske kirke (FLM) og støtter tre prester knyttet til tre av de syv døveinstitusjonene i FLM: Døveskolen i Antsirabe (FOFAMA), Døveskolen i Antananarivo (AKAMA) og Døveskolen i Morondava (SEMAMO).

De tre prestene har ansvar for den åndelige omsorgen for døvesamfunnet i FLM, inkludert døvestudenter og døve kirkemedlemmer. Døvesamfunnet er delt inn i tre områder i nordlige, sørlige og vestlige deler av Madagaskar.

Prestene underviser i Bibelen og yter all kirkerelatert tjeneste. De gjennomfører også regionale besøk til døve som allerede er identifisert i deres intervensjonsområde, for å hjelpe dem å vokse i sin personlige kristne tro.

De gir også undervisning i tegnspråk til familiemedlemmer til døve, i tillegg til lokale kirkeledere for å gjøre det lettere for døve å ha kommunikasjon og bedre omsorg i familiekretsen, i kirken og i nærmiljøet.
(432103)

 

Diakonalt arbeid i Antsirabe

 • Budsjett i 2024: 291 000 kroner
 • Land: Madagaskar

Dette diakonale prosjektet (SPAM) består av tre delprosjekter med ett felles mål; å forbedre levekårene til de marginaliserte gruppene i byregionene i Antsirabe.

 • Det diakonale senteret, SDL Center, hjelper unge arbeidsledige mellom 18 og 35 år ut i lønnet arbeid gjennom kurs, stipender og rådgivning. Senteret driver også sin egen barnehage hvor barn under seks år kan gå mens mødrene går på skole eller er under opplæring.
 • Akany Fanomzantsoa hjelper de fattigste – eldre mennesker – i form av matutdeling, grunnleggende lese- og skriveopplæring for barn, voksenopplæring og undervisning i søm for enslige vanskeligstilte unge jenter i alderen 14 til 18 år (Atelier Agnes).
 • Barnehjemmet Akanisoa, som eies og drives av Den gassisk-lutherske kirke på Madagaskar (FLM), gir plass til 21 barn og unge i alderen 3 til 20 år.

(432104)

 

Helsetjenester for mor og barn

 • Budsjett i 2024: 480 000 kroner
 • Land: Madagaskar

Ved å forbedre kvaliteten i helsetjenestene, er målet å redusere mødre- og barnedødeligheten. Man arbeider med en helhetlig tilnærming, som kombinerer evangelisering og diakonalt arbeid. Prosjektet består av fem deler:

 • I Shalom-prosjektet nord-vest på Madagaskar jobber prosjektet primært med helsetjenester generelt, med fokus på mor og barn, i et muslimsk område.
 • I REMAFI-prosjektet blir matroner (tradisjonelle fødselshjelpere), som ikke lenger har lov til å praktisere som jordmor, undervist om viktigheten av trygg oppfølging av svangerskap og fødsel. De vil henvise de gravide til helseinstitusjoner.
 • SALFA Vorehe er en liten klinikk på sørvestkysten, som betjener innbyggerne fra Mikea-folket. De bor i skogen og er sosialt stigmatisert.
 • Det lutherske sykehuset i Morondava på nord-østkysten tilbyr blant annet operasjoner for kvinner som lider av fødselsskaden fistel (fører til inkontinens for urin/avføring). Særlig unge jenter er utsatt for å få denne fødselsskaden. Mange fattige familier ser seg nødt til å gifte bort jenter under 15 år.
 • Den reproduktive helsesentralen (RHCO) er nødvendig for å koordinere og sikre den tekniske administrasjonen av hele programmet. Det sikrer kapasitetsbyggingen til hvert delprosjekt.

(432105)

 

Bibeloversettelse, Vest-Madagaskar

 • Budsjett i 2024: 250 000 kroner (Dette er NMS sin del. Prosjektet er et samarbeid med Wycliffe Norge og DELK.)
 • Land: Madagaskar

Målet med prosjektet er å sikre at fem gassisktalende folkegrupper på Vest-Madagaskar og en naboøy har tilgang til Bibelen på språket de forstår best, ved hjelp av en nøyaktig, klar, naturlig og passende oversettelse. Arbeidet utføres gjennom partnerorganisasjonen Together in Bible Translation (TiBT) som har arbeidet i over 20 år med bibeloversettelse på Madagaskar.

Det offisielle gassiske språket snakkes i området omkring hovedstaden og ellers i høylandsregionen. Bibelen på dette språket ble oversatt allerede i 1820-årene og har blitt revidert jevnlig. Det er denne oversettelsen som brukes i de fleste kirkene i dag. Gjennom historien har utviklingsarbeid og evangeliseringsarbeid foregått hovedsakelig på det offisielle språket. Det har ført til fremmedgjøring av mange som ikke behersker dette språket.

En store språkundersøkelsen (publisert i 2003) viste at det finnes mer enn 20 ulike, beslektede språk som har behov for bibeloversettelse. For underpriviligerte folkegrupper utenfor høylandsplatået er avstanden til det offisielle språket stor, både språklig og kulturelt.

Prosjektet omfatter språkene Sakalava Bemazava, Sakalava Mitsinjo, Sakalava Menabe, Vezo og Kananga.

Gjennom prosjektet får minoritetsspråkene status og verdi. Morsmålsoversettere får opplæring og veiledning i å oversette Bibelen til sitt språk. Bibeldeler blir oversatt, kvalitetssjekket og publisert i bokform og som lydfiler. De lokale oversetterne og miljøet rundt dem får en dypere forståelse av Bibelen og kristen tro, noe som skaper forandringer i deres eget liv, kirker og lokalsamfunn.
(432107)

 

Inntektsbringende aktiviteter på teologiske institusjoner

 • Budsjett i 2024: 303 000 kroner 
 • Land: Madagaskar

Den gassisk-lutherske kirke på Madagaskar (FLM) sitt teologiske fakultet (SALT) og teologiske institusjoner tilknyttet dette (STPL) er svært viktige for FLM sin utdanning av godt kvalifiserte prester.

Bygningsmassen på de ulike stedene trenger vedlikehold og viktig utstyr trenger å skiftes ut. En gjennomgang av forholdene viser at FLM må ta nye og grundige grep for å kunne møte stadig inflasjon og høye driftskostnader. Giverstøtte er ikke nok.

Dette prosjektet fokuserer på å skape varig inntektsbringende aktiviteter. Det kan være innsamling og videresalg av ris, småskala jordbruk og bygging av boder til utleie på SALT og STPL. Bodene leies til brukere som vil drive småskala kommersielle aktiviteter. I tillegg er det planer om å etablere en murstein-maskin på skoleområdene, for så å kunne produsere murstein til bygging av de nevnte bodene og for salg ellers. Slik er det mulig å sikre bærekraftige inntekter til rehabilitering og utstyr til institusjonene. Prosjektet gjør det mulig å komme i gang med disse viktige tiltakene.
(432109)

 

Styrking av bibelskolen Amboaloboka for kvinner

 • Budsjett i 2024: 35 000 kroner 
 • Land: Madagaskar

I land med et mannsdominert system, som Madagaskar, får de fleste kvinner på landsbygda lite skolegang. I familier med begrensede ressurser er det ofte guttene som blir prioritert til å få gå på skole. Amboaloboka bibelskole ble derfor etablert og er kun for kvinner, en ønsket å styrke kvinnenes stilling.

Kvinner er nøkkelen til utvikling i familien, samfunnet, kirken og landet. Den kunnskapen de skaffer seg på bibelskolen er verdifull både for familien, lokalsamfunnet og deres trosliv.

Kvinner har rett til utdanning og bibelskolen bidrar til at kvinnene opplever seg som fullverdige mennesker som kan ta ansvar for eget liv. Gjennom bønn, opplæring og arbeid møter bibelskolen kvinnenes behov på både fysiske, intellektuelle og åndelige områder.

De siste årene er det gjort viktige grep i styringen av bibelskolen, det har ført til positive endringer for både økonomi og organisering. For å bidra til at skolen kan bli mer økonomisk selvstendig ønsker NMS å bidra med midler som kan gjøre dette mulig.

Planene omfatter oppdrett av griser, fjørfeoppdrett, utleie av madrasser, utleie av store rom for møter og arrangementer utenom skoleperiodene, håndverksaktiviteter, forbedring av en liten skog til å bli et rekreasjonsområde, omdanning av gammelt trevirke til planker og kull for salg, bygging av fiskebassenger, håndlaget murstein og dyrking av ulike grønnsaker.
(432113)

 

Forvaltning av økonomi og personalressurser

 • Budsjett i 2024: 210 000 kroner 
 • Land: Madagaskar

Dette prosjektet bidrar til opprettelse av en ny avdeling for økonomi og personal i Den gassisk-lutherske kirke på Madagaskar (FLM). Den vil erstatte dagens finansavdeling for prosjekter/programmer (DAF/PP) og i tillegg omfatte alle avdelinger, foreninger og institusjoner i FLM.

For å sikre at økonomiavdelingen følger internasjonale standarder for regnskapssystem, at det er god kvalitet på personalforvaltningen og generelt god og oppdatert oppgaveutførelse, vil det bli investert i ny programvare. Det vil bli gitt opplæring til alle som bruker programvaren. For å sørge for mer åpenhet, vil internkontrollsystemet bli styrket på programnivå, avdelingsnivå og foreningsnivå.

I 2011 samarbeidet FLM og NMS om opprettelsen av en finansavdeling for prosjekter/programmer (DAF/PP) for å sikre at penger og budsjetter fra kirkelige partnere, inkludert NMS, skulle bli håndtert på en god måte. Midlene til drift av DAF/PP har for det meste kommet fra NMS og Norad via Digni, som en del av støtten til prosjekter/programmer. Etter at det store skoleprosjektet ProVert (Digni-støttet) ble avsluttet, er det betydelig færre midler til å drive avdelingen. Dette har skapt økonomiske utfordringer, og gjelden har økt over tid. FLM sitt sentralkontor bidrar med seks prosent av kostnadene.

Dette vil nå løses ved at DAF/PP erstattes av en ny og utvidet avdeling, som også er mer hensiktsmessig for FLM.
(432114)

 

Inkludering i skolen (Miara Mianatra)

 • Budsjett 2024: 790 000 kroner
 • Land: Madagaskar

Dette arbeidet har fokus på å inkludere barn med funksjonsnedsettelser i ordinær skole, målet er at rundt 700 skal være inkludert i skolen innen femårsperioden, og prosjektet omfatter 250 skoler der barn med funksjonsnedsettelser er inkludert.

For å få til en god inkludering må lærere kurses, og det må jobbes frem gode læringsmodeller for barn med ulike typer læringsbehov. Sju skoler for barn med nedsatt hørsel og fem for barn med nedsatt syn eies av den gassisk lutherske kirken (FLM). Disse spesialskolene er viktige inn i dette arbeidet.

Både innad i kirken og ellers i samfunnet er det viktig å øke folks forståelse for situasjonen til barn med funksjonsnedsettelser. En nasjonal plattform for inkluderende utdanning er etablert. Her deltar også nasjonale myndigheter, det gir en unik mulighet til å samhandle med andre organisasjoner og nasjonale myndighetene om en felles forståelse for hva inkludering i skolen betyr i praksis.

På Madagaskar, som i mange land, er det skam forbundet med å få et barn med en funksjonsnedsettelse, de blir ofte både diskriminert og gjemt bort. Fattigdom fører også til at de ikke har tilgang til mange av de samme rettighetene som andre barn har, og de blir ofte prioritert sist. Gjennom å jobbe for at disse barna skal inkluderes i skolen, vil de få tilgang til læring, få en mer meningsfull hverdag og oppleve at de kan gjøre det samme og ha samme verdi som andre barn. Samtidig kan det føre til redusert stigma og skam fordi lærere og medelever lærer dem å kjenne og ser at de ikke er så ulike selv om de har en funksjonsnedsettelse. Det gjøres også kursing og holdningsskapende arbeid i møte med foreldre og lokalsamfunn slik at det gradvis blir en mer positiv holdning til mennesker med funksjonsnedsettelser på ulike nivå i samfunnet.

Prosjektet er i tillegg støttet av Norad gjennom Digni.
(432201)

 

Teologisk utdanning

 • Budsjett i 2024: 883 000 kroner
 • Land: Madagaskar

NMS støtter Det teologiske fakultetet i Fianarantsoa (SALT) og flere regionale teologiske seminarer.

Det omfatter blant annet en årlig konferanse for nærmere hundre bibel- og presteskolelærere, driftsstøtte, stipend til fattige studenter, produksjon av undervisningsmateriell og innkjøp av bøker til bibliotekene.

Den gassisk-lutherske kirke (FLM) er i rask vekst og det er en utfordring å utdanne nok teologer og ledere, særlig på høyre nivå. Derfor er dette en viktig støtte for FLM. Mange vil si at teologisk utdannelse er beinmargen i kirken, det er her den kommende generasjon menighets- og kirkeledere utdannes.
(432304)

 

Teologkonferanse for kvinner

 • Budsjett i 2024: 46 000 kroner
 • Land: Madagaskar

Foreningen for kvinnelige teologer i Den gassisk-lutherske kirke på Madagaskar (FLM) arrangerer en årlig konferanse. Gjennom konferansen får kvinnelige teologer opplæring og oppmuntring, og FLM-ledelsen blir utfordret på de kvinnelige teologenes plass i kirken.

NMS støtter konferansen økonomisk, siden de fleste kvinnelige teologene i FLM står uten jobb og foreningen derfor har begrenset med ressurser. NMS har i mange år støttet utdanning av kvinnelige teologer i FLM. Frem til i dag har ikke FLM godtatt ordinasjon av kvinner. De fleste kvinnelige teologene står uten jobb, og mange har et kall til tjeneste som de ikke får leve ut. NMS støtter denne årlige konferansen for å hjelpe kvinnelige teologer i deres kamp for å finne sin plass i kirken.

I 2024 planlegger foreningen for kvinnelige teologer å feire 50-årsjubileet for den første teologiske opplæringen for kvinner. Målet med foreningens initiativ har alltid vært å øke selvtilliten til kvinnelige teologer, gitt den utfordrende situasjonen de lever i.
(432403)

 

Sør-Afrika

Gjenoppbygging av teologisk utdannelse i Umphumolo

 • Budsjett 2024: 100 000
 • Land: Sør-Afrika

NMS avsluttet det formelle samarbeidet med Den evangelisk-lutherske kirke i Sør-Afrika (ELCSA) på 1990-tallet. Det har vært kontakt underveis, men på tampen av 2022 ble dette partnerskapet formelt gjenopptatt.

Teologisk utdannelse på Umphumulo har ligget nede siden begynnelsen av 2000-tallet. Kirkens største ønske har vært å gjenåpne denne utdannelsesinstitusjonen. Enhver kirke trenger å utruste prester og ledere for menighetsarbeidet.

I 2023 var NMS med på å renovere et bygg med kontorer, to klasserom og et bibliotek slik at 11 prestestudenter kunne ta i bruk bygningene allerede fra juli 2023. I 2024 bidrar NMS blant annet med ekstern kompetanse for å få et funksjonelt bibliotek for studentene. I januar 2024 kom det 28 nye første års studenter, dobbelt så mange som man forventet og har studenthybler for.

I 2024 vil NMS bistå med videre oppussing av gjenstående bygninger og lokaler slik at det blir plass til alle studentene som er der nå og som er forventet å komme i 2025 og 2026. Det blir en gradvis økning av studentmassen de neste årene inntil man har tre årskull og et halvårig ordinasjonskurs på plass. Det er også behov for bedre nettilgang for studenter og lærere på Umphumulo.
(433401)

 

Generelt

Doktorgrad-samarbeid med VID

 • Budsjett i 2023: 540 000 kroner
 • Land: Madagaskar og Etiopia

Målet for dette prosjektet er å legge til rette for doktorgrad (PhD) for fire studenter over en fire-års periode, to fra Madagaskar og to fra Etiopia. Kandidatene tilbringer tre måneder hver høst i Norge, mens de øvrige ni månedene tilbringes i Etiopia og på Madagaskar.

Partnerkirkene i Etiopia og på Madagaskar er blant de raskest voksende lutherske kirkesamfunn i verden. Rask vekst fører til voksesmerter og kirkene trenger å utdanne personell til sine teologiske institusjoner på nasjonalt og regionalt plan og til alle menighetene som har behov for prester. Lenge har kirken måttet sende teologer til Europa eller USA for å utdanne teologer med PhD-kompetanse, som kan være med på å bidra inn i teologisk utdannelse på hjemmebane. Dette har vært en kostbar modell hvor forholdsvis få personer blir utrustet. På sikt ønsker kirkesamfunnene å bygge opp sin egen doktorgrad-utdannelse og til dette trenger de kvalifisert personell.

Prosjektet er et samarbeid mellom NMS, Senter for misjon og globale studier ved VID og de teologiske seminarene i Etiopia (Mekane Yesus Seminary – MYS) og på Madagaskar (SALT). VID stiller med akademisk veiledning og følger opp studentene mens NMS bidrar med økonomisk støtte knytta til reiser, leve- og bokostnader mens de er i Norge. SALT og MYS dekker på sin side vanlige lønnskostnader for studentene de ni månedene de er i hjemlandet sitt. Dette er et fireparts samarbeid som gir eierskap til alle involverte parter.
(400103)

 

Støtte til masterstudenter fra Madagaskar

 • Budsjett i 2023: 200 000 kroner
 • Land: Generelt/Madagaskar

Tre kvinner og tre menn får stipend til Masterstudier. Studentene tilbringer noe tid på VID i Stavanger og resten på SALT (Lutheran Graduate School of Theology) på Madagaskar. Studentene legger samtidig et grunnlag for mulige studier på enda høyere nivå. På sikt ønsker Den gassisk-lutherske kirke på Madagaskar (FLM) å tilby PhD-studier lokalt på Madagaskar. Prosjektet er viktig for å utdanne ledere og lærere til FLM. En raskt voksende kirke med over fire millioner mennesker trenger å bygge ut og utvide sine utdanningsinstitusjoner.
(400104)

 

Utgivelse av teologiske lærerbøker

 • Budsjett i 2023: 100 000 kroner
 • Land: Afrika generelt

NMS støtter utgivelse og trykking av teologiske lærebøker til bruk hos partnerkirkene i Afrika. For å få støtte må det foreligge et ferdig manus og kirken må godkjenne og anbefale boken.

Mange av lærebøkene som brukes innen teologisk utdannelse er skrevet i en vestlig kontekst. I tillegg er mange av lærebøkene som er i bruk blitt utdaterte. Derfor er det viktig å stimulere til at det produseres lærebøker som både er oppdaterte og relevante for den afrikanske konteksten. Denne støtten kan være det lille som skal på plass for å gi flere i partnerkirkene våre en stemme i den globale teologiske debatten.
(432112)

 

Ønsker du å støtte arbeidet i ett av landene du nettopp har lest om? Finn ditt land i ett av skjemaene under. Tusen takk for din gave!

Vil du lese om flere prosjekter?

Jeg vil gi en gave til arbeidet i Etiopia

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til NMS sitt arbeid i Etiopia

Jeg vil gi en gave til arbeidet på Madagaskar

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til NMS sitt arbeid på Madagaskar

Jeg vil gi en gave til arbeidet i Sør-Afrika

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til NMS sitt arbeid i Sør-Afrika

Jeg vil gi en gave

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til
Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp