Gi en gave
Meny

Nyheter

Nyheter fra arbeidet vårt. Velg land, region eller kategori - eller scroll nedover.

Misjonsgløden kom fra Tyskland

Herrnhuterne fra Tyskland var etterfølgerne etter Jan Hus og de hadde et stort misjonsengasjement. De er kjent for å ha en sterk Jesus sentrering i forkynnelsen sin, men noen mente de var pietister og hengehoder. I Oslo var det en brødremenighet som var inspirert av herrnhuterne. I studietiden ble prestestudenten Gabriel Kirsebom Kielland, født 1796, oppmerksom på noen bøker om herrnhuterne, og han ble medlem av brødremenigheten. Brødrevennene kom ofte fra kondisjonerte kretser, men helst enkeltvis. I denne menigheten fikk han et radikalt møte med Jesus som sin frelser. Misjonsengasjementet smittet over på Gabriel.
Les mer

Hilsen fra 37 stortingsmenn!

Jubileumsåret 2017 går mot slutten. 175-årsjubileet ble markert i Stavanger i sommer, under den 60. ordinære generalforsamling.
Les mer

Evangeliet og kvinner i Kamerun

– Du kan ingenting, du kan ingenting! Dette blir unge jenter i Nord-Kamerun indoktrinert fra de er små, forteller en av lederne i kvinnebevegelsen Kvinner for Kristus i Den evangelisk lutherske kirken i landet.
Les mer

"Bibelen på prærien" av Edvard Hoem

Edvard Hoem holdt en spennende tale i Trefoldighetskirken 22. april, i forbindelse med feiringen av NMS 175 år i Oslo. Den enorme klangen i den flotte kirka gjorde det vanskelig å høre for dem som satt på sidene. Her er en mulighet til å lese talen hans.
Les mer

Misjonærer som endringsagenter

Misjonærer har alltid hatt et ønske om å være endringsagenter. Dette fordi de har ment at de har noe nytt og godt å bringe til den nye konteksten de kommer til, noe som er bedre enn det som finnes der fra før.
Les mer

Når misjon gjør kvinner myndige

– Guds ord er tydelig på kvinners verdi og hva vi har å bidra med ut ifra hvem Gud har skapt oss til å være. Tiden er inne for å leve dette budskapet, og dørene står åpne for oss nå!
Les mer

Den kinesiske og den verdensvide kirke

Den kinesiske kirken venter færre midler og færre utsendinger fra vestlig side i tiden som kommer. Men kan den vestlige kirke oppleve en ny vekstperiode?
Les mer

Dere sådde et norsk frø

«Dere sådde et norsk frø. Det vokste opp et kinesisk tre.» Hvordan overlever kirken i en kommunistisk stat?
Les mer

Hva kan NMS lære av kinesiske kirker?

NMS (Det Norske Misjonsselskap) er ikke et kirkesamfunn. Er det dermed mulig å svare på spørsmålet: Hva kan NMS lære av kinesiske kirker?
Les mer

Å være kristen minoritet – utfordringer for framtiden

Alt som er skjedd i løpet av de mer enn 55 årene som er gått siden Kinki evangelisk-lutherske kirke ble etablert, er uttrykk for Guds nåde og godhet.
Les mer

«Videre med VID: Misjonshøgskolen i en større og bredere vitenskapelig høgskole»

Tanken er at Misjonshøgskolen - som et «misjonsuniversitet» - representerer noe unikt, både kvalitetsmessig og læremessig, og at dette bør komme hele verden til gode.
Les mer

Norske misjonærers rolle i framtiden

Å være misjonær er å være villig til å tjene Gud over alt hvor det trengs. I dette arbeidet må vi å ta i bruk alle de talentene vi har.
Les mer

Jubileumshelg i Oslo

I anledning NMS sitt 175-årsjubileum, arrangerte NMS Region Øst en jubileumshelg 21-23. april i Oslo. Vi gjengir her talen biskop Ole Christian M. Kvarme holdt til den fullsatte Trefoldighetskirken under festkvelden.
Les mer

«Use your talents»: Diakonal nytenkning innen bistand og misjon

– «Use your talents» (UYT) har forandret både mitt liv og mange andres i vår kommune, sier prost Daniel i Zimbabwe. Han er ikke alene om å nyte godt av denne måten å tenke på.
Les mer

Festklar i hovedstaden

NMS 175 år: Jubileumshelgen i Oslo nærmer seg. Store navn på plakaten trekker folk til arrangementet. Men for regionstyreleder Øystein Bjørdal er det viktigste at vi har med oss fotfolket.
Les mer

Trosdimensjonen

Trosbaserte organisasjoner vil hevde at de har sin egen identitet og egenart. Hva består så denne egenarten i, og hvordan preges arbeidet av en slik egenart?
Les mer

Videre med VID: Misjonshøgskolen i en større og bredere vitenskapelig høgskole

Hvorvidt det fortsatt vil være et vitalt misjonsfaglig forsknings- og utdanningsmiljø ved VID, vil trolig i særlig grad avhenge av hvor relevant VID er for NMS og de samarbeidskirker NMS har rundt om i verden, i tillegg til hvilket misjons- og evangeliseringsfokus NMS, Den norske kirke og andre norske kirkesamfunn og kristne organisasjoner har.
Les mer

Bistand og misjon - sammenheng og spenning

Kirken, gjennom sine medlemmer, har fått et dobbelt Gud-gitt oppdrag: å forkynne evangeliet og å være et medmenneske som bryr seg om, og tar seg av sin neste.
Les mer

Misjon - fra utkant til sentrum i kirkens arbeid og selvforståelse

I 2004 vedtok Det Norske Misjonsselskap (NMS) et nytt misjonsdokument med en tydelig visjon om en levende, handlende og misjonerende kirke i alle land. Det passer kanskje bedre å si: en levende og handlende misjonal kirke i alle land.
Les mer

Manns- og kvinneideal i NMS?

I NMS-historien finner vi både en tendens til kjønnsspesifikke ideal og kjønnssegregerte ordninger og systemer, men vi finner også at stereotype kvinne- og mannsideal ble utfordret. Et godt eksempel er kvinneforeningsbevegelsen. Misjonsbevegelsen var ved inngangen til det 20. århundre landets største kvinnebevegelse.
Les mer

Use Your Talents – nye veier på gamle stier

Det har vært litt overraskende å se hvor stor entusiasme Use Your Talents vekker i kirkene. Tankegangen synes å være befriende. Det at vi faktisk har ressurser, at vi har muligheter, at det går an å få til ting selv, endrer måten å tenke på.
Les mer

«Mens dere går»

Europa – mangfoldets kontinent: Religiøst, sekulært, gammelkristent og nykristent? Hva er vårt bidrag?
Les mer

Migrasjon og misjon: Et globalt perspektiv

Kristentroen er en migrasjonsreligion. Denne troen blir spredt innad i og utenfor Romerriket gjennom tvungen migrasjon, flukt fra forfølgelse, tilfangetagelse av krigsfanger, slavehandel og den mer fredelige søken etter arbeid eller handel.
Les mer

Misjon og dialog - samspill og ulikheter

Det er min erfaring at dialog flytter makt. Kanskje kan flere dialogiske samtaler mellom partnerkirker være med å flytte makt? Jeg tror søsterkirkene og samarbeidspartnerne til NMS i det globale sør lengter etter det. Spørsmålet er kanskje om vi i det globale nord lengter etter det samme.
Les mer

Ingen utvikling uten Gud

Vil du stoppe massemord, informere om aids, hindre voldtekter, hjelpe krigsofre eller utdanne barn er de religiøse nettverkene ofte de beste. Og ikke sjelden sitter ledere i ulike trossamfunn med nøkkelen.
Les mer

Misjonsrørsla og økumenikk. Medarbeidarskap eller motsetning?

Korleis skal det som Jesus har kome med leve vidare, og forme menneske og verda vidare? Korleis skal det avgjerande ved Jesu kome til jord – nemleg at han er sendt av Gud, og at Gud har elska menneska – bli formidla vidare?
Les mer

MISJON OG FOLKEKIRKE - motsetninger, eller kan perspektivene forenes?

Den norske kirke er etter sin målsetting en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke. Det har Kirkemøtet bestemt. Men kan en folkekirke være misjonerende? Er den så bundet til sitt folk at den ikke blir universell? Eller er den så åpen og inkluderende at den ikke trenger misjon? Hva mener vi egentlig med folkekirke? Og hva mener vi med misjon? Det skal vi reflektere over i dette bidraget til NMS sitt 175-årsjubileum.
Les mer

NMS, kvinner og kall

Religiøs tro er ikke nødvendigvis et hinder for kjønnslikeverd og likestilling. Dette er en fordom som fortsatt finnes på mange hold i vårt samfunn. Organisasjonen NMS vitner tvert imot om at religion også kan gi kvinner mot til å gå nye veier og åpne nye utfoldelsesmuligheter for dem.
Les mer

Misjonærane – dei første utanrikskorrespondentane

Norge som nasjon har tatt opp i seg mykje av drivkreftene som ein gong førte norske misjonærar ut til fjerne land. Vårt idealistiske sjølvbilde som bistandsnasjon og fredsnasjon – ja, som humanitær stormakt – kan ikkje aleine, meni stor grad førast tilbake til misjonen.
Les mer

Misjonsbevegelsen og barnas pris

Hvorvidt gjør vi barn av misjonærer spesielle? Snakker vi egentlig om allmennmenneskelige problemstillinger i enhver oppvekstsituasjon? Er dette misjonærbarnas versjon av allmenne perspektiver knyttet til barndom og oppvekst? Svaret må uansett være at vi her har å gjøre med en empirisk beskrivelse av én virkelighet. Denne virkeligheten må forstås på egne premisser og er uttrykk for en kulturell erfaringsverden.
Les mer

Sendt sammen - skråblikk på NMS i fortid, nåtid og framtid

"Det er vesentlig at NMS skiller mellom mål og middel. En misjonær, et arbeid, et bygg og en aktivitet er aldri et mål i seg selv. Målet er at Guds rike skal vokse ved at det vokser frem levende menigheter over hele jorden."
Les mer

Global diakoni og misjon

– Gjennom sitt sykearbeid driver misjonen en kile inn i hedenskapet. Overtroen avvæpnes, og fordommer fjernes. Men framfor alt er sykearbeidet en mektig manifestasjon av kristendommen som kjærlighetens religion.
Les mer

Presteutdanning som investering i fremtiden

På Madagaskar har den lutherske kirken (FLM) som målsetting å utdanne 1200 prester de nærmeste ti årene. Den tid er forbi da NMS hadde misjonærer i sentrale lederstillinger i denne kirken og på en rekke bibel- og presteskoler. Men det at FLM satser så sterkt på utdanning av prester gir NMS en mulighet til å fortsatt spille en sentral rolle inn mot denne kirken. Det dreier seg om å bidra, på invitasjon fra Madagaskar, til en presteutdanning som er seg bevisst både arven av tekster og den aktuelle, samfunnsmessige og kulturelle konteksten.
Les mer

Misjonskvinne og samfunnsmenneske

«Både hjemme og på misjonsmarka sprengte misjonskvinnene grensene for hva en kvinne tradisjonelt kunne gjøre. Og de var mange: Rundt 1900 var om lag 90 000 kvinner med i en kvinnemisjonsforening. Det var utvilsomt landets største folkelige bevegelse.»
Les mer

NMS – folkebevegelse og folkelige kirker

De hadde trolig sendt en takkebønn til Vårherre for den velsignelse som har båret virksomheten i NMS, John Haugvaldstad, Gabriel Kielland og Bolette Gjør. Tenk om de hadde kunne skue utover det globale nettverk av kirker og virksomhetsgrener som dels er resultat av NMS sitt arbeide gjennom 175 år, og som NMS deltar i som aktiv samarbeidspartner!
Les mer
Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp