Gi en gave
Meny
Last ned

Her kan du lese om hvordan NMS jobber

Vi i NMS får ofte spørsmålet: hva gjør dere egentlig? Det korte svaret er at vi deler troen på Jesus, bekjemper urettferdighet og utrydder fattigdom. Det lange svaret kan du lese her!
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

KLIKK HER  – SLIK JOBBER NMS.

OG KLIKK HER – PROSJEKTENE TIL NMS.


NMS deler troen på Jesus gjennom:

UNDERVISNING
Undervisning i tro, liv og teologi på bibelskolenivå og høyskole/universitetsnivå
Stipend til teologistudenter og bibelskoleelever der en prioriterer fattige, funksjonshemmede, kvinner og folk fra marginaliserte folkegrupper
Opplæring av kristne til lederskap og demokratiske prosesser i menighet og kirkeorganisasjon

MENIGHETSLIV
Evangelisering, menighetsarbeid og menighetsdiakoni
Menighetsutvikling og oppstart av menigheter på nye steder
Opplæring av ledere for kristent barne- og ungdomsarbeid
Trosformidling til barn og unge
Sammen med lokale kirker bidra til rehabilitering og bygging av kirkebygg

LITTERATUR
Oversettelse av Bibelen og teologisk litteratur
Opprusting av bibliotek på teologiske læresteder
Bibelspredning

MEDIA
Kristent medie-arbeid via radio, TV og internett


NMS utrydder fattigdom gjennom:

SKOLE OG UTDANNING
Stipend til skolegang og utdanning, der fattige og marginaliserte prioriteres
Lese- og skriveopplæring for voksne
Yrkesopplæring for fattige/marginaliserte
Bygging av skoler i utkantstrøk
Opplæring i privatøkonomi og å skape seg egen inntekt inkludert spare- og lånegrupper
Barnehage/førskole/skolefritidsordning for fattige barn

JORDBRUK OG MATSIKKERHET
Opplæring i bærekraftige jordbruksmetoder,
Jordbruksskoler
Miljøvennlige tiltak som bruk av biogass, brenselbesparende ovner m.m.
Skaffe rent vann til landsbyer
Radioprogram som tar opp tematikken

HELSE
Tilrettelegge for trygg fødsel for mor og barn
Hjelp til forebygging og behandling av fødselsskade hos mor
Helsestasjoner til marginaliserte grupper
Støtte til unge, fattige, gravide jenter

ANTI-KORRUPSJONSARBEID
Kursing og påvirkning på ulike nivå
Workshops der konkrete hverdagstiltak utprøves

SAMARBEID OG PERSONELL
Samarbeid mellom kirker på tvers av land, inkludert utveksling av misjonærer og ettåringer
Utsendelse av ettåringer og misjonærer (med fagutdanning)

NMS bekjemper urettferdighet gjennom å jobbe på disse områdene:

KVINNERS RETTIGHETER OG POSISJON
Lese-og skriveopplæring for kvinner
Spare- og lånegrupper som gir kvinner selvstendighet
Stipend til kvinner til utdanning inkludert teologi
Tilsette kvinner i høyere posisjoner i kirken
Kurs rundt tematikken om kvinners/jenters likeverd med menn/gutter

VOLD I NÆRE RELASJONER
Kurs med tema rundt relasjoner mellom foreldre ogbarn, mellom ektefeller, likeverd mellom kjønnene, samarbeid
Ta opp tematikken i ulike fora for landsbyfolk, kirkefolk etc.
Bistå kvinner som trenger støtte

KJØNNSLEMLESTELSE
Holdningsskapende arbeid gjennom samtaler på individnivå og landsbynivå
Kursing i problematikken
Inngå avtaler på landsbynivå eller høyere om å slutte med omskjæring
Bistå kvinner som trenger støtte

BARNEEKTESKAP
Kurs og informasjonsarbeid blant foreldre, på skolen, i landsbyen mm
Stipend til skole og utdanning for jenter
Bistå med praktisk hjelp til jenter i en presset situasjon

FUNKSJONSHEMMEDES RETTIGHETER
Tilrettelagt undervisning fra grunnskolenivå
Stipend til skole og utdanning
Yrkesopplæring
Oppfølging av familier med funksjonshemmede barn

FORFULGTE KRISTNE
Tale deres sak lokalt og nasjonalt nivå
Jobbe imot urettferdig lovverk
Bistå med advokathjelp
Medie-arbeid som fokuserer på menneskerettigheter

MARGINALISERTE FOLKEGRUPPER
Kursing og annen opplæring som gir stolthet over egen kulturbakgrunn
Kurs i bruk av egen kulturell musikk i kirkesammenheng
Språkarbeid

LEDERTRENING
Opplæring i demokratiske prosesser
Kurs i ledelse av organisasjoner
Kurs i konfliktsensitivitet

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp