Gi en gave
Meny
Last ned

Vest-Afrika, Midtøsten og Nord-Afrika (Wamena)

Begrepet Wamena dekker den geografiske regionen Vest-Afrika, Nord-Afrika og Midtøsten inkludert Pakistan. Gjennom prosjektene støtter NMS kristne i muslimske land, flyktninger og minoriteter. Massemedia er en viktig arbeidsmetode i dette området.

Snarveier

Miljøprosjekt i kirkens regi

Prosjektet bidrar til å bevisstgjøre befolkningen i målområdene til å ta vare på skogen og naturen, og lærer dem hvordan de kan gjøre det på en god måte.

Folk får opplæring i praktisk miljøvern og bygging av forbedrede ovner og å etablere ved for hogst, er en del av prosjektet. Medlemmene i Den evangelisk-lutherske kirke i Kameruns (EELC) distrikter og lokalsamfunnene de er en del av, er hovedmålgruppen.

Klikk her for å se videopresentasjon av prosjektet.

(421201)

 

Undervisningstilbud til døve

Før kirken startet med sitt tilbud, hadde ingen døve barn i Adamaoua-regionen noe tilbud om skole. På skolen i Ngaoundéré får elevene både opplæring og venner. De får mulighet til å ta grunnskoleeksamen på lik linje med andre barn.

Døveskolen har rundt 40 elever i barne- og ungdomsskolen i Ngaoundéré i Kamerun. Skolen gir en fullverdig grunnskoleutdanning, i tillegg til praktisk og konkret innføring i flere yrker. Skolen gir det eneste undervisningstilbudet for hørselshemmede samt tilbud om opplæring i tegnspråk i området på dette nivået. Foreldre blir også fulgt opp og oppmuntret til ikke å skjule barna sine og får hjelp til å kommunisere bedre med barna.

NMS ser det som statens oppgave å tilby grunnskoleopplæring til befolkningen og det har kommet langt i Kamerun. Men det er fortsatt noen grupper som faller utenfor, spesielt funksjonshemmede.
(421310)

 

Støtte til foreldreløse og sårbare barn

 • Budsjett i 2023: 80 000 kroner
 • Land: Kamerun

Rundt år 2000 var Kamerun et av mange land i Afrika som ble hardt rammet av aids-epidemien. Aids omtales fortsatt som århundrets sykdom, men med mer informasjon og smitte og bedre tilgang til behandling er situasjonen nå mer under kontroll.

Dette er blant annet takket være arbeidet til kirken og NMS. Ikke desto mindre har epidemien etterlatt mange foreldreløse barn.

Gjennom dette prosjektet får årlig 100-150 barn hjelp De fleste bor hos besteforeldre eller hos tanter og onkler. Det økonomiske bidraget er behovsprøvd, og kvalitetssikres av sosialarbeideren på kirkens sykehus i Ngaoundere.

Hovedsakelig går støtten til å dekke utgifter til skolepenger og skolebøker. Noen helseutgifter dekkes også og noen får hjelp til å få identifiseringspapirer. Familiene, spesielt de som har tatt inn et foreldreløst barn, følges opp.
(421102)

 

Stipend til fattige elever

 • Budsjett i 2023: 70 000 kroner
 • Land: Kamerun

College Protestante (ColPro) er kirkens ungdoms- og videregående skole. Da den startet, var det unikt og skolen kunne tilby førsteklasses undervisning. Mange av datidens studenter har kommet langt i samfunnet i Kamerun. I dag er det mange videregående skoler i Kamerun og ColPro har ikke gjort det så bra i konkurransen. De mangler penger og studenter. Dette prosjektet dekker 50 prosent av skolepengene for 160 elever fra lavinntektsfamilier, slik at det gir et direkte resultat ved at elevene får utdannelse, og ColPro får inntekter.
(421308)

 

Fond til behandling av fattige pasienter

 • Budsjett i 2023: 31 200 kroner
 • Land: Kamerun

Fattige pasienter som kommer til sykehuset og ikke kan betale selv får hele eller deler av regningen dekket. Sosionomen ved sykehuset vurderer hvert enkelt tilfelle og følger opp pasientene. Noen ganger gir hun støtte fra andre til å supplere med hjelp til mat og lignende – noe dette fondet ikke dekker.

Hver pasient kan få dekket helseutgifter ved sykehuset med inntil 600 kroner. Det gjelder malariabehandling og mindre behandlinger, men ikke operasjon. Ikke alle har råd til å bli syke og ikke alle som er syke kommer til sykehuset med en gang. Mange søker først hjelp hos medisinmenn og kloke koner, og bruker det de har av penger på dette. Når de endelig kommer til sykehuset, har de opp alt de har. Sykehuskassen er med på å dekke hele eller deler av regningen for disse.
(421104)

 

Relasjonsbygging mellom kristne og muslimer

 • Budsjett i 2023: 103 000 kroner
 • Land: Kamerun

Ledere av kristne og muslimske samfunn får opplæring i sammenheng med fredelig samliv, religionsfrihet, valg av ektefelle, og medarbeidere er opplært om kristent vitnesbyrd i en kontekst av islam.
(421106)

 

Evangelisering i nye områder

 • Budsjett 2023: 50 000 
 • Land: Kamerun

Den evangelisk-lutherske kirke i Kamerun (EELC) ønsker å nå ut med evangeliet til nye områder det ikke er etablerte menigheter.

Midlene i dette prosjektet går til kurs i evangelisering for evangelister og bibelskoleelever, utvikling av materiell og oppfølging av nye menigheter.
(421111)

 

Teologisk Institutt i Meiganga (ILTM)

 • Budsjett i 2023: 295 000 kroner
 • Land: Kamerun

Utdanning av prester og teologiske ledere i Den evangelisk-lutherske kirke i Kamerun (EELC) og studenter fra kirker i nabolandene i Sentral- og Vest Afrika, sees på som en kjerneoppgave i NMS. I 2023 startet en ny prosjektperiode for tre år hvor man blant annet fokuserer på bedre internett og Use Your Talents-metodikken.
(421311)

 

Bibelskolene, Meng

 • Budsjett 2023: 292 500 kroner
 • Land: Kamerun

Katekistene og evangelistene er viktige arbeidere i Den evangelisk-lutherske kirken i Kamerun (EELC), dette prosjektet støtter utdanningstilbudet deres.

Katekistene underviser konfirmanter og gir dåpsopplæring, de har to-årig bibelskole og arbeider ofte som menighetsledere, da det mangler prester til å dekke alle menighetene.

Evangelistene har ett års bibelskole, og  jobber med evangelisering og menighetsledelse.

Utdanningen skjer på en rekke bibelskoler, med både kvinner og menn som studenter. Noen av dem har tidligere jobbet i andre yrker før de fant ut at de ville utdanne seg til katekister eller evangelister.

Skolene driver også egne klasser for ektefellene, i praksis konene til studentene, der de lærer om hygiene og ernæring, og om hvordan de kan bidra til å skaffe inntekter til familien. Livet som evangelist eller katekist er ofte et liv i fattigdom, fordi det er krevende for menighetene å dekke alle lønningene som skal til.

NMS støtter deler av bibelskole-utdanningen i tillegg til at hjemmemenigheten bidrar.
(421305)

 

Støtte til administrasjonsutgifter

 • Budsjett i 2023: 93 600 kroner
 • Land: Kamerun

Kapasitetsbyggingsprosjektet med Den evangelisk-lutherske kirke i Kamerun (EELC) fokuserer på å forbedre effektiviteten til og styrke lederne på alle nivåer i kirken, slik at kirken kan bli en sterk og effektiv sivilsamfunnsaktør, spesielt innenfor området antikorrupsjon. Kirken ønsker å delta i kampen mot korrupsjon i det kamerunske samfunnet.

Målgruppen er ledere og ansvarlige i alle kirkens områder. Målet er å ruste dem til å ta gode beslutninger for sin organisasjon. Delegering av roller og ansvar skal avklares, slik at prosessen kan være enkel, effektiv og standardisert når stillinger overtas av andre. Rutiner for økonomikontroll skal også standardiseres for hele kirken. Ledere og pastorer skal rustes til å kunne starte og lede lokale prosjekter som gir mer inntekter til kirken, som igjen vil styrke deres forhandlingsposisjon som sivilsamfunnsaktør.

De forventede endringene er også at kvinners stilling i kirken og samfunnet styrkes, slik at de behandles likt med menn, samt en reduksjon i utbredelsen av vold i hjemmet. Gjennom å øke bevisstheten og engasjere kirkemedlemmer i kampen mot korrupsjon i samfunnet, tar prosjektet sikte på en endring i hvordan ting forvaltes i landet over tid.
(421312)

 

Støtte til oppbygging av kirkens arkiv

 • Budsjett i 2023: 78 000 kroner
 • Land: Kamerun

Målet med dette prosjektet for modernisering, konsolidering og formidling av arkivet til Den evangelisk-lutherske kirke i Kamerun (EELC) generelt, er å sikre innsamling, digitalisering, bevaring og formidling av arkivene til EELC fra etableringen til i dag.
(421313)

 

Støtte til drift av personalavdeling

 • Budsjett i 2023: 70 200 kroner
 • Land: Kamerun

Dette prosjektet støtter funksjonen til personalavdelingen i hele Den evangelisk-lutherske kirke i Kamerun (EELC).
(421314)

 

Støtte til opprettelse av prosjektavdeling i kirken

 • Budsjett 2023: 43 000
 • Land: Kamerun

Prosjektet er en oppstartstøtte til etablering av et prosjektkontor i Den evangelisk-lutherske kirke i Kamerun (EELC). Kontoret skal bidra med å faglig kvalitetssikre og følge opp utviklingsprosjekter som kirken driver. Prosjektet er innvilget for to år, og planen er at det skal kunne drives videre gjennom at de enkelte avdelinger, prosjekter og seksjoner skal betale for tjenestene de leverer.

Dette kontoret vil bidra med å profesjonalisere oppfølgingen av utviklingsprosjekter i EELC.
(421108)

 

Use Your Talents i Mali

 • Budsjett i 2023: 167 000 kroner
 • Land: Mali

Gjennom bruk av Use Your Talents (UYT)-metodikken, er målet med dette prosjektet å forbedre levekårene til fattige mennesker ved å uttrykke Guds kjærlighet mot ungdom, kvinner og voksne i MELM-området (Den Evangelisk-lutherske misjonsorganisasjonen i Mali) sør i Mali.

UYT-metodikken handler om å fokusere på hvilke talenter som allerede finnes for utvikling av individer og samfunn, uten å skape avhengighet av eksterne givere.

UYT handler om å styrke samfunnet med bruk av egne lokale midler og ressurser, bryte den eksterne avhengigheten ved å oppmuntre til lokale initiativ, oppdage de lokale, tradisjonelle og kulturelle mulighetene som allerede finnes og få lokalsamfunnene til å se at de selv kan være pådrivere for egen utvikling.
(422103)

 

Landsbyutvikling Mali

 • Budsjett i 2023: 2 000 000 kroner
 • Land: Mali

Målet er å stoppe barneekteskap og kjønnslemlestelse av jenter i Mopti-regionen. Det arbeides med å sikre kvinners og barns rettigheter og bedre levekårene.

Styrking av lokale demokratiske strukturer er fundamentet i arbeidet. Spare- og lånegrupper er sentrale i dette arbeidet, både som arena for det holdningsskapende arbeidet og til kurs i å skaffe seg inntektsbringende arbeid for unge voksne og kvinner.

Tradisjonelt er jordbruk- og husdyrhold viktige inntektskilder – men sikkerhetssituasjonen gjøre dette vanskelig.

Vi tror dette arbeidet er med på å skape håp og å motvirke radikalisering i en krevende situasjon for landet. Prosjektet kan vise til svært gode resultater.

 

Sommerleir på Anafora

 • Budsjett i 2023: 100 000 kroner
 • Område/Land: Midtøsten/Egypt

I Egypt tar mange foreldre sønnene sine ut av skolen, slik at de kan jobbe for å tjene penger til familien. Dette prosjektet støtter at 100 til 250 gutter i alderen 10 til 15 år får være to måneder ved en sommerskole på Anafora, et koptisk trenings- og retreatsenter i ørkenen mellom Kairo og Alexandria.

Sommerskolen er for gutter som har opplevd traumer og som har problemer med å fullføre utdanningen. Her får de utdanning og yrkesopplæring i trygge omgivelser. I løpet av ukene på sommerleiren vil guttene bli løftet og bygget opp, ikke bare til å fullføre utdannelsen, men også til å bygge karakter, finne åndelig hvile og se en fremtid for seg selv – som igjen bidrar inn i lokalsamfunnene deres på en positiv måte.

Med seg hjem får de også et stipend/»lønn» for den tiden de har vært på sommerleiren, slik at de kan forsørge familiene sine. Uten dette prosjektet ville mange gutter droppet ut av skolen og fått problemer med livet i fremtiden.
(424104)

 

Traumebehandling for kvinner på Anastasia 

 • Budsjett i 2023: 300 000 kroner
 • Område/Land: Midtøsten/Egypt

Dette prosjektet hjelper unge kvinner med å bearbeide traumer og finne helbredelse, noe de ofte ikke får anledning til hjemme. Tradisjoner og fordommer hindrer dem i å si fra om overgrep.

Hvert år kommer rundt 100 kvinner mellom 17 og 25 år, som har opplevd seksuelle overgrep, til Anastasia undervisningssenter, det hører til Anafora retreatsenter i ørkenen mellom Kairo og Alexandria. De får delta på traumehelbredende workshops og får oppfølging og støtte i ettertid av kvinner som har fått opplæring, som var sammen med dem på Anastasia og bor i samme landsby.

Prosjektet er til stor hjelp for dem som deltar. Gjennom workshopen får skamfulle og redde unge kvinner med traumer en følelse av egenverd, de får hjelp til å ikke se seg selv ikke som ofre, men som frie aktører.

I tillegg gir prosjektet hvert år 30 prester opplæring i å skape holdningsendrende atferd i lokale menigheter, det vil også være en støtte for kvinnene.

Noen av kvinnene som deltar blir ledere og rollemodeller for andre kvinner når de kommer tilbake til landsbyen sin. Sammen med andre kvinner, menn og prester som er involvert i dette prosjektet, blir de endringsaktører i lokalsamfunnet. De jobber målrettet med de grunnleggende årsakene til at unge kvinner er så utsatt for overgrep; et patriarkalsk system der kvinner ikke har noen rettigheter og hvor kulturen med taushet, skam og skyld er normen for unge kvinner.
(424105)

 

Bibelselskapet i Egypt

 • Budsjett i 2023: 300 000 kroner
 • Område/Land: Midtøsten/Egypt

NMS gir støtte til drift av to bokhandlar i Kairo. Bokhandlane i Shubra og i Gomhoriyya street er to av 19 utsalsstader i Egypt. Støtten til drift av bokhandlane er med på å gi Bibelselskapet i Egypt økonomi til anna viktig arbeid, som t.d. aktivitetssenteret «Bible Wold» og bibeldistribusjon til fattige familiar.

Biblar og kristen litteratur er ikkje lett tilgjengeleg andre stader i Egypt enn inne i kyrkjene. Bibelselskapet sine bokhandlar gjer det lett å få tak i ein Bibel, også for dei som ikkje er kristne. Bibelselskapet samarbeider med lokale kyrkjelydar over heile landet for å dela ut biblar og bibeldelar til sterkt reduserte prisar til fattige familiar.

Aktivitetssenteret «Bible World» gir born frå heile Egypt viktig kunnskap om Bibelen og gjer dei i stand til å forsvara trua si i møte med påstandar om at dei kristne har endra teksten i Bibelen. Bibelselskapet bidrar også sterkt til økumenisk samarbeid på tvers av ulike kyrkjesamfunn. Dei lokale bokhandlane med deira distribusjonsnett og relasjonar til lokale kyrkjeleiarar er viktige nøkkelfaktorar i dette.
(424107)

 

Hjelp til forfulgte kristne (MEC)

 • Budsjett i 2023: 200 000 kroner
 • Område/Land: Midtøsten

Middle East Concern (MEC) forsvarer menneskerettene til folk i Midtøsten og Nord-Afrika som blir diskriminert eller forfulgt fordi de er kristne eller fordi de blir kristne. På oppfordring fra lokale kristne ledere arbeider MEC på tre måter:

 • Gir støtte til de som møter forfølgelse.
 • Utfordrer urettferdige lover, handlinger og holdninger.
 • Utruster kristne til å stå imot forfølgelse.

Guds ord minner oss på dette: «Husk på dem som sitter i fengsel, som om dere var lenket sammen med dem, og husk på dem som blir mishandlet, som om det gjaldt deres egen kropp». (Hebr 13,3)

Forfulgte kristne trenger noen som taler deres sak. Offentlig oppmerksomhet hjelper. MEC hjelper oss til å være konkrete både i forbønn og i handling.

 

Nordafrikanere i Spania

 • Budsjett i 2023: 200 000 kroner
 • Område/Land: Midtøsten/Spania

Dette prosjektet har to kultur- og samfunns-sentre i Spania, Puente og Mataro, som hjelper migranter i prosessen med å bli integrert i det spanske samfunnet. De fleste som kommer til sentrene er nord-afrikanere og syrere. Gjennom språkklasser, pedagogisk støtte og andre tiltak ønsker sentrene å bistå dette innvandrermiljøet. En vil skape et trygt sted for dem, bygge broer av tillit og aksept mellom det muslimske og kristne miljøet, og bygge relasjoner der en også kan dele troen på Jesus.

Den arabiskspråklige menigheten har ukentlige søndagsgudstjenester – og kirken vokser, også på grunn av et økende antall syriske flyktninger. Dette er et migrasjonsprosjekt som støtter nord-afrikanske og andre migranter til å bli integrert i det spanske samfunnet. De møter praktisk og sosial hjelp, som språk-klasser, og åndelige behov blir møtt gjennom den arabiskspråklige menigheten.
(427101)

 

SAT-7: Tro og kirkeliv

 • Budsjett i 2023: 400 000 kroner
 • Område/Land: Midtøsten

Den kristne arabiske TV-kanalen SAT-7 vil støtte de kristne i Midtøsten og Nord-Afrika (MENA) i deres kristne vitnesbyrd og liv. Gjennom mediene presenterer SAT-7 den kristne tro til millioner av mennesker rett inn i folks hjem.

TV-kanalen er en kristen stemme inn i et område med få kirker der kristne er en minoritet og mange også lever isolert i fiendtlige omgivelser.

SAT-7 er en profesjonell medieaktør, alle programmene er produsert av og for Midtøstens befolkning og er kulturelt relevante, religiøst og politisk sensitive. Sendingene er fordelt på flere kanaler og går hele døgnet på arabisk, tyrkisk og farsi. Programtilbudet er variert med filmer, dokumentarer, gudstjenester, talk-shows, spesialprogram for kvinner, egne program for ungdom, egen stasjon for barn, skolefaglig undervisning for flyktningbarn m.m.

I MENA har over 90 prosent av befolkningen tilgang til satellitt-TV. Over 23 millioner seere følger SAT-7-sendingene regelmessig.
(424109)

 

SAT-7: Ungdom som endringsagenter

 • Budsjett i 2023: 3 500 000 kroner
 • Område/land: Midtøsten/ Egypt

Mange unge i Midtøsten er desillusjonerte uten drømmer og håp for fremtiden. Befolkningen er splittet og stadig mer terror blir utført av den  yngre generasjonen.

Mediaprosjektet Youth for enabling society (YES), Ungdom kan endre samfunnet, har base i Egypt og går ut på å produsere og sende serier, filmer, dokumentarer, debattprogrammer. I tillegg arrangeres kurs der en fysisk møter ungdommene.

Målet er å bidra til å endre de unges holdninger og adferd i forhold til tema som rasisme, konflikthåndtering og hvordan skape samhold på tvers av religion, sosial klasse, alder og kjønn. Ungdommene utfordres og settes i stand til å selv ta ansvar og bidra til å utvikle samfunnet i en god retning.

I kjølevannet av  den arabiske våren har befolkningen i stor grad mistet tiltro og håp i forhold til myndighetene og hverandre, og til mulighetene for demokratiske endringer i samfunnet. Gjennom å satse på den yngre generasjonen vil man bruke ungdom til å være positive aktører for sosial endring.

Den kristne arabiske TV-kanalen SAT-7 står bak denne satsingen. Det er en profesjonell medieaktør, alle programmene er produsert av og for Midtøstens befolkning og er kulturelt relevante, religiøst og politisk sensitive. Sendingene er fordelt på flere kanaler og går hele døgnet på arabisk, tyrkisk og farsi. Programtilbudet er variert med filmer, dokumentarer, gudstjenester, talk-shows, spesialprogram for kvinner, egne program for ungdom, egen stasjon for barn, skolefaglig undervisning for flyktningbarn m.m.

I Midtøsten og Nord-Afrika har over 90 prosent av befolkningen tilgang til satellitt-TV. Over 23 millioner seere følger SAT-7-sendingene regelmessig.
(424204)

 

SAT-7: Trosfrihet og likestilling

 • Budsjett i 2023: 2 500 000 kroner
 • Område/Land: Midtøsten/Egypt

Prosjektet setter fokus på likestilling og trospraksis, spesielt med tanke på kvinnerettigheter og friheten til å selv velge livssyn.

Kulturen i Midtøsten er blant annet karakterisert ved at livssyn og gitte sannheter nedarves fra generasjon til generasjon, og det er som regel ikke tillatt å stille spørsmål ved dette. Gjennom prosjektet oppfordres folk til å våge å stille spørsmål ved vedtatte sannheter, som for eksempel: Er det greit at en mann slår sine kvinner? En jobber både i forhold til kristne og muslimer, som deler mye av den samme kulturen når det kommer til likestilling blant kjønnene.

Spesielt ungdom utfordres til å stille spørsmål ved hvordan samfunnet fungerer mht. tro og likestilling. Målet er at de unge får eie sin egen tro og livssyn – og vil jobbe for et likeverdig samfunn for alle. Samtidig vil den dermed utfordre skadelige praksiser.

Den kristne arabiske TV-kanalen SAT-7 står bak denne satsingen. Det er en profesjonell medieaktør; alle programmene er produsert av og for Midtøstens befolkning og er kulturelt relevante, religiøst og politisk sensitive. Sendingene er fordelt på flere kanaler og går hele døgnet på arabisk, tyrkisk og farsi. Programtilbudet er variert med filmer, dokumentarer, gudstjenester, talk-shows, spesialprogram for kvinner, egne program for ungdom, egen stasjon for barn, skolefaglig undervisning for flyktningbarn m.m.

I Midtøsten og Nord-Afrika har over 90 prosent av befolkningen tilgang til satellitt-TV. Over 23 millioner seere følger SAT-7-sendingene regelmessig.
(424203)

 

Støtte til voldsutsatte

 • Budsjett i 2023: 1 000 000 kroner
 • Område/Land: Midtøsten/Egypt

Prosjektet, også kalt Living for a better story, ønsker å styrke sårbare kvinner og menn i Alexandria og Kairo i Egypt. Dette er mennesker som har vært utsatt for vold eller andre traumatiske hendelser, og er preget av det. En søker å bygge dem opp til å få tro på seg selv, sin verdi og sitt liv gjennom kurs med psykososialt innhold.

Gjennom kurs og støttegrupper (både fysiske og på internett) får de verktøy til å håndtere sine emosjonelle behov; som behovet for å føle seg trygg, for kjærlighet, aksept og selvbekreftelse. Denne type helseutfordringer er stigmatiserende og hjelpetilbudet er svært begrenset og dyrt.

90 prosent av kvinnene i Egypt har opplevd en form for seksuell trakassering mens 30 prosent av kvinnene har opplevd vold i hjemmet.
(424202)

 

Nettbasert teologisk utdanning

 • Budsjett i 2023: 210 000 kroner
 • Land/område: Egypt

NMS har støttet Evangelical Theological Seminary Cairo (ETSC) med oppstarten av et digitalt teologisk utdanningsprogram. Målet er å utruste egyptiske menigheter og styrke det kristne nærværet i Egypts ulike regioner.

Digital undervisning har vært vellykket og gjort det mulig å utdanne mange flere pastorer i ulike menigheter i Egypt.

Det digitale programmet har gjort det mulig å tilby teologisk utdanning langt utover de ca 40 som har anledning til å bo på ETSC mens de studerer.

2023 er siste året i en prosjektperiode på tre år med fokus på digital omlegging. Vi ønsker å støtte dette viktige arbeidet videre fra 2024 også. En mulighet fra 2024 er å tilby stipender til studenter som har behov for støtte til utdanning.
(424106)

 

 

Helseutdanning for unge kvinner

 • Budsjett 2023: 100 000
 • Land: Pakistan

Prosjektet gir helseopplæring til ei gruppe unge kvinner i Peshawar bispedøme i Pakistan, slik at dei kan få jobb innan helsesektoren og skaffa inntekt til familiane sine.

Kristne er ein fattig minoritet på berre litt over  ein prosent av folket i Pakistan. Dei blir diskriminerte og fell lett utanfor arbeidsmarknaden. Med dette prosjektet vil kyrkja oppmuntra dei til å kjempa mot fattigdom og hjelpa dei til å stå på eigne bein.
(424111)

 

 

Rettferdighet for minoriteter (CLAAS)

 • Budsjett i 2023: 600 000 kroner
 • Land: Pakistan

Center for Legal Aid Assistance and Settlement (CLAAS) er en trosbasert organisasjon som arbeider for rettighetene til minoriteter i Pakistan; religiøse minoriteter, kvinner, barn og transpersoner.

CLAAS gir juridisk hjelp til dem som urettmessig blir beskylt for blasfemi, besøker dem som sitter i fengsel, driver krisesenter for kvinner og barn og underviser fattige om hvilke rettighetene de har.

Minoriteter i Pakistan blir ofte utsatt for urettferdighet og overgrep. De kristne utgjør bare litt over 1 prosent av befolkningen, og mange er fattige og lever i samfunnets randsoner. Landets blasfemilover blir ofte misbrukt for å ramme motstandere i personlige konflikter, og de som anklages, risikerer livstidsdom eller dødsstraff.

CLAAS er en liten organisasjon med små ressurser, men har gode kunnskaper og varme hjerter som banker for de svakeste i samfunnet.
(424110)

Bekjempe vold og overgrep mot kvinner 

 • Budsjett i 2023: 577 000 kroner
 • Land: Generelt (Kamerun, Etiopia, Madagaskar)

Prosjektet Tamar Campaign Project (TCP) er basert på Tamar-kampanjen – Tamar Campaign (TC) – som er et bibelstudieopplegg rundt historien i Det gamle testamente der datteren til kong David, Tamar, blir voldtatt av sin halvbror Amnon. Dette og andre bibelstudier setter fokus på kjønnsbasert vold.

Prosjektets mål er å oppmuntre kirker, både ansatte og medlemmer, til åpent å si fra om overgrep og vold mot jenter og kvinner både i samfunnet og i kirkestrukturen. Tidligere TCP-tilretteleggere læres opp som ambassadører, som igjen trener og veileder nye tilretteleggere til å gjennomføre dette studieopplegget i menighetene. Erfaringsdeling og nettverksmøter inspirerer kirkene til å bruke Tamar-kampanjen som en modell for endring. Kjønnsbasert vold er et stort samfunnsproblem.

Tre av NMS sine partnerkirker er med: Den etiopiske evangeliske kirke Mekane Yesus (EECMY), Den evangelisk-lutherske kirke i Kamerun (EELC) og Den gassisk-lutherske kirke på Madagaskar (FLM). Det holdes workshop i disse kirkene, ledet av team som er opplært til å lede denne type workshop.

TC er opprettet av Ujamaa Center for Biblical and Theological Community Development and Research i Pietermaritzburg, Sør-Afrika.
(400203)

Ønsker du å støtte arbeidet i ett av landene du nettopp har lest om? Finn ditt land i ett av skjemaene under. Tusen takk for din gave!

KIA – KRISTENT INTERKULTURELT ARBEID

 • Budsjett i 2023: 300 000 kroner
 • Land: Norge

Den Norske Kirkes kirkemøte har vedtatt å jobbe med integrering av kristne migranter i norske menigheter. NMS og Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) samarbeider med Kirkerådet for å implementere deler av handlingsplanen som ble vedtatt. Det skjer blant annet gjennom å utvikle relevant ressursmateriell, arrangere inspirasjonssamlinger og konferanser om inkludering av kristne migranter, på nasjonalt, regionalt og lokalt plan.

Kristne migranter utgjør en viktig ressurs for norske menigheter, både med nådegaver og trosliv. Samtidig er det kristne migranter som ikke finner en naturlig plass i en migrant- eller internasjonal menighet, enten fordi det ikke finnes lokalt, der de bor, eller fordi de ønsker å bli en del av et norsk, lokalt kristent fellesskap. Kristne migranter kan være med å fornye norske menigheter, og de har ofte et misjonalt perspektiv.
(415302)

 

Vil du lese om flere prosjekter?

Jeg vil gi en gave til arbeidet i Kamerun

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til NMS sitt arbeid i Kamerun

Jeg vil gi en gave til arbeidet i Mali

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til NMS sitt arbeid i Mali

Jeg vil gi en gave til arbeidet i Midtøsten

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til NMS sitt arbeid i Midtøsten

Jeg vil gi en gave til arbeidet i Pakistan

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til NMS sitt arbeid i Pakistan

Jeg vil gi en gave

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til
Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp