Gi en gave
Meny
Last ned

Vest-Afrika, Midtøsten og Nord-Afrika (Wamena)

Begrepet Wamena dekker den geografiske regionen Vest-Afrika, Nord-Afrika og Midtøsten inkludert Pakistan. Gjennom prosjektene støtter NMS kristne i muslimske land, flyktninger og minoriteter. Massemedia er en viktig arbeidsmetode i dette området.

Snarveier

Miljøprosjekt i kirkens regi

Prosjektet bidrar til å bevisstgjøre befolkningen i målområdene til å ta vare på skogen og naturen, og lærer dem hvordan de kan gjøre det på en god måte.

Folk får opplæring i praktisk miljøvern og bygging av forbedrede ovner og å etablere ved for hogst, er en del av prosjektet. Medlemmene i Den evangelisk-lutherske kirke i Kameruns (EELC) distrikter og lokalsamfunnene de er en del av, er hovedmålgruppen.

Prosjektet er i tillegg støttet av Norad via Digni.

Klikk her for å se videopresentasjon av prosjektet.

(421201)

 

Undervisningstilbud til døve

Før kirken startet med sitt tilbud, hadde ingen døve barn i Adamaoua-regionen noe tilbud om skole. På skolen i Ngaoundéré får elevene både opplæring og venner. De får mulighet til å ta grunnskoleeksamen på lik linje med andre barn.

Døveskolen har rundt 40 elever i barne- og ungdomsskolen i Ngaoundéré i Kamerun. Skolen gir en fullverdig grunnskoleutdanning, i tillegg til praktisk og konkret innføring i flere yrker. Skolen gir det eneste undervisningstilbudet for hørselshemmede samt tilbud om opplæring i tegnspråk i området på dette nivået. Foreldre blir også fulgt opp og oppmuntret til ikke å skjule barna sine og får hjelp til å kommunisere bedre med barna.

NMS ser det som statens oppgave å tilby grunnskoleopplæring til befolkningen og det har kommet langt i Kamerun. Men det er fortsatt noen grupper som faller utenfor, spesielt funksjonshemmede.
(421310)

 

Sør-sør misjon fra Kamerun til Mali

 • Budsjett i 2024: 1 000 000 kroner
 • Land: Kamerun

To misjonærpar og direktøren i Den evangelisk-lutherske misjon i Mali (MELM) er utsendt fra Den evangelisk-lutherske kirken i Kamerun (EELC) til å arbeide i Mali. De kamerunske misjonærene arbeider innenfor evangelisering og menighetsbygging for å bidra til å bygge kristne fellesskap blant fulanitalende. De gir trosopplæring til nye kristne og bidrar til å tilrettelegge for at folk kan bruke talentene sine til beste for lokalsamfunn og menighet (Use Your Talent-metodikken).

EELC er en av fire medlemsorganisasjoner i MELM, og NMS bidrar til å finansiere deres andel av driftsstøtten og lønnsmidlene til MELM. Denne måten å bidra til misjonærutsending på, kalles sør-sør misjon.
(421101, 421112)

 

Støtte til foreldreløse og sårbare barn

 • Budsjett i 2024: 88 000 kroner
 • Land: Kamerun

Rundt år 2000 var Kamerun et av mange land i Afrika som ble hardt rammet av aids-epidemien. Aids omtales fortsatt som århundrets sykdom, men med mer informasjon og smitte og bedre tilgang til behandling er situasjonen nå mer under kontroll.

Dette er blant annet takket være arbeidet til Den evangelisk-lutherske kirke i Kamerun (EELC) og NMS. Ikke desto mindre har epidemien etterlatt mange foreldreløse barn.

Gjennom dette prosjektet får årlig 100 barn hjelp. Dette er barn som bor i fosterhjem, hos besteforeldre eller tanter og onkler. Det økonomiske bidraget er behovsprøvd, og kvalitetssikres av sosialarbeideren på EELC sitt sykehus i Ngaoundere.

Hovedsakelig går støtten til å dekke utgifter til skolepenger og skolebøker. Noen helseutgifter dekkes også og noen får hjelp til å få identifiseringspapirer. Familiene følges opp.
(421102)

 

Fond til behandling av fattige pasienter

 • Budsjett i 2024: 35 000 kroner
 • Land: Kamerun

Fattige pasienter som kommer til Den evangelisk-lutherske kirke i Kamerun (EELC) sitt sykehus i Ngaoundere og ikke kan betale selv, får hele eller deler av regningen dekket. Sosionomen ved sykehuset vurderer hvert enkelt tilfelle og følger opp pasientene.

Hver pasient kan få dekket helseutgifter ved sykehuset med inntil 600 kroner. Det gjelder malariabehandling og mindre behandlinger, men ikke operasjon. Ikke alle har råd til å bli syke og ikke alle som er syke kommer til sykehuset med en gang. Mange søker først hjelp hos tradisjonelle healere og kloke koner, og bruker det de har av penger på dette. Når de endelig kommer til sykehuset, har de opp alt de har. Sykehuskassen er med på å dekke hele eller deler av regningen for disse.
(421104)

 

Relasjonsbygging mellom kristne og muslimer

 • Budsjett i 2024: 116 000 kroner
 • Land: Kamerun

Ledere av kristne og muslimske samfunn får opplæring i sammenheng med fredelig samliv, religionsfrihet, valg av ektefelle, og medarbeidere er opplært om kristent vitnesbyrd i en kontekst av islam. Prosjektet følger også opp kristne konvertitter fra islam.
(421106)

 

Støtte til opprettelse av prosjektavdeling i kirken

 • Budsjett 2024: 26 000
 • Land: Kamerun

Prosjektet er en oppstartstøtte til etablering av et prosjektkontor i Den evangelisk-lutherske kirke i Kamerun (EELC). Kontoret skal bidra med å faglig kvalitetssikre og følge opp utviklingsprosjekter som kirken driver. Prosjektet er innvilget for to år, og planen er at det skal kunne drives videre gjennom at de enkelte avdelinger, prosjekter og seksjoner skal betale for tjenestene de leverer.

Dette kontoret vil bidra med å profesjonalisere oppfølgingen av utviklingsprosjekter i EELC.
(421108)

 

Evangelisering i nye områder

 • Budsjett 2024: 52 000
 • Land: Kamerun

Den evangelisk-lutherske kirke i Kamerun (EELC) ønsker å nå ut med evangeliet til nye områder det ikke er etablerte menigheter.

Midlene i dette prosjektet går til kurs i evangelisering for evangelister og bibelskoleelever, utvikling av materiell og oppfølging av nye menigheter.
(421111)

 

Radio Sawtu Linjiila

 • Budsjett i 2024: 220 000 kroner
 • Land: Kamerun

Radio Sawtu Linjiila har i flere år jobbet for å dele troen på Jesus med fulani-talende mennesker i Afrika. Vi har siden 2011 sett mye religiøs vold, ledet av ulike terrorgrupper som Boko Haram. For NMS er det viktig å bidra til fredelig sameksistens mellom fulani-talede og andte folkegrupper, og å bidra til en positiv sosial og økonomisk utvikling.

Radioen legger særlig vekt på dialog mellom folkegrupper og religioner. I programmene fokuseres det på utdanning av barn ,og spesielt jenter, og for respekt for menneskerettigheter. Kunnskap om husdyrhold, helse og hygiene inngår også blant temaene som dekkes i programmene.
(421303)

 

Bibelskolene

 • Budsjett 2024: 352 000 kroner
 • Land: Kamerun

Katekistene og evangelistene er viktige arbeidere i Den evangelisk-lutherske kirken i Kamerun (EELC), dette prosjektet støtter utdanningstilbudet deres.

Katekistene underviser konfirmanter og gir dåpsopplæring. De har to-årig bibelskole og arbeider ofte som menighetsledere, da det mangler prester til å dekke alle menighetene.

Evangelistene har ett års bibelskole, og jobber med evangelisering og menighetsledelse.

Utdanningen skjer på en rekke bibelskoler, med både kvinner og menn som studenter. Noen av dem har tidligere jobbet i andre yrker før de fant ut at de ville utdanne seg til katekister eller evangelister.

Skolene driver også egne klasser for ektefellene, i praksis konene til studentene, der de lærer om hygiene og ernæring og om hvordan de kan bidra til å skaffe inntekter til familien. Livet som evangelist eller katekist er ofte et liv i fattigdom, fordi det er krevende for menighetene å dekke alle lønningene som skal til.

NMS støtter deler av bibelskole-utdanningen i tillegg til at hjemmemenigheten bidrar.
(421305)

 

Teologisk Institutt i Meiganga (ILTM)

 • Budsjett i 2024: 325 000 kroner
 • Land: Kamerun

Utdanning av prester og teologiske ledere i Den evangelisk-lutherske kirke i Kamerun (EELC) og studenter fra kirker i nabolandene i Sentral- og Vest Afrika, sees på som en kjerneoppgave i NMS. I 2023 startet en ny prosjektperiode for tre år hvor man blant annet fokuserer på bedre internett og Use Your Talents-metodikken.
(421311)

 

Støtte til oppbygging av kirkens arkiv

 • Budsjett i 2024: 47 000 kroner
 • Land: Kamerun

Målet med dette prosjektet med modernisering, konsolidering og formidling av arkivet til Den evangelisk-lutherske kirke i Kamerun (EELC) generelt, er å sikre innsamling, digitalisering, bevaring og formidling av arkivene til EELC fra etableringen til i dag.
(421313)

 

Stipend til fattige elever

 • Budsjett i 2024: 65 000 kroner
 • Land: Kamerun

College Protestante (ColPro) er Den evangelisk-lutherske kirke i Kamerun (EELC)  sin ungdoms- og videregående skole i Ngaoundere. Da den startet, var det unikt og skolen kunne tilby førsteklasses undervisning. Mange av datidens studenter har kommet langt i samfunnet i Kamerun. I dag er det mange videregående skoler i Kamerun og ColPro har ikke gjort det så bra i konkurransen. De mangler penger og studenter. Dette prosjektet dekker 50 prosent av skolepengene for 160 elever fra lavinntektsfamilier, slik at det gir et direkte resultat ved at elevene får utdannelse, og ColPro får inntekter.
(421317)

 

Støtte til Ngaoundere Sykehus

 • Budsjett i 2024: 231 000 kroner
 • Land: Kamerun

Norske støttespillere samarbeider med NMS om å støtte lønn til en spesialist i gynekologi ved Den evangelisk-lutherske kirke i Kamerun (EELC)  sitt sykehuset i Ngaoundere  En svært kompetent gynekolog er ansatt i denne stillingen og bidrar til å heve kvaliteten på fødselsomsorgen på sykehuset.
(421402)

 

Use Your Talents i Mali

 • Budsjett i 2024: 215 000 kroner
 • Land: Mali

Gjennom bruk av Use Your Talents (UYT)-metodikken, er målet med dette prosjektet å forbedre levekårene til fattige mennesker ved å uttrykke Guds kjærlighet mot ungdom, kvinner og voksne i MELM-området (Den Evangelisk-lutherske misjonsorganisasjonen i Mali) sør i Mali.

UYT-metodikken handler om å fokusere på hvilke talenter som allerede finnes for utvikling av individer og samfunn, uten å skape avhengighet av eksterne givere.

UYT handler om å styrke samfunnet med bruk av egne lokale midler og ressurser, bryte den eksterne avhengigheten ved å oppmuntre til lokale initiativ, oppdage de lokale, tradisjonelle og kulturelle mulighetene som allerede finnes og få lokalsamfunnene til å se at de selv kan være pådrivere for egen utvikling.
(422103)

 

Landsbyutvikling Mali

 • Budsjett i 2024: 400 000 kroner
 • Land: Mali

Målet er å stoppe barneekteskap og kjønnslemlestelse av jenter i Mopti-regionen. Det arbeides med å sikre kvinners og barns rettigheter og bedre levekårene.

Styrking av lokale demokratiske strukturer er fundamentet i arbeidet. Spare- og lånegrupper er sentrale i dette arbeidet, både som arena for det holdningsskapende arbeidet og til kurs i å skaffe seg inntektsbringende arbeid for unge voksne og kvinner.

Tradisjonelt er jordbruk- og husdyrhold viktige inntektskilder – men sikkerhetssituasjonen gjøre dette vanskelig.

Vi tror dette arbeidet er med på å skape håp og å motvirke radikalisering i en krevende situasjon for landet. Prosjektet kan vise til svært gode resultater.

Prosjektet støttes også av Norad gjennom Digni.
(422201)

 

Menighetsbygging i Mali 

 • Budsjett i 2024: 520 000 kroner
 • Land: Mali

Den evangelisk-lutherske misjon i Mali (MELM) er et samarbeid mellom kirker i Nigeria, Kamerun, Den Evangelisk Lutherske Frikirke og NMS. Direktøren i MELM kommer fra Den evangelisk-lutherske kirke i Kamerun (EELC). NMS bidrar blant annet med misjonær-ressurser inn i dette arbeidet.

Misjonærene arbeider innenfor evangelisering,  menighetsbygging og bibeloversettelse. En ønsker å bidra til å bygge kristne fellesskap blant fulanitalende, gi trosopplæring til nye kristne, og bidra til å mobilisere for at folk kan bruke talentene sine til beste for lokalsamfunn og menighet. Fortiden jobbes det inn mot fulanitalende både i Mali og Guinea.

MELM driver også en radio der det sendes både evangeliserende og sosiale programmer.

Bibeloversettelsesarbeidet går inn i en ny fase i 2024, da NMS-misjonæren som har jobbet med bibeloversettelse leverer stafettpinnen over til en malisk oversetter.
(422303)

 

Sommerleir på Anafora

 • Budsjett i 2024: 106 000 kroner
 • Område/Land: Midtøsten/Egypt

I Egypt tar mange foreldre sønnene sine ut av skolen, slik at de kan jobbe for å tjene penger til familien. Dette prosjektet støtter at 100 til 250 gutter i alderen 10 til 15 år får være to måneder ved en sommerskole på Anafora, et koptisk trenings- og retreatsenter i ørkenen mellom Kairo og Alexandria.

Sommerskolen er for gutter som har opplevd traumer og som har problemer med å fullføre utdanningen. Her får de utdanning og yrkesopplæring i trygge omgivelser. I løpet av ukene på sommerleiren vil guttene bli løftet og bygget opp, ikke bare til å fullføre utdannelsen, men også til å bygge karakter, finne åndelig hvile og se en fremtid for seg selv – som igjen bidrar inn i lokalsamfunnene deres på en positiv måte.

Med seg hjem får de også et stipend/»lønn» for den tiden de har vært på sommerleiren, slik at de kan forsørge familiene sine. Uten dette prosjektet ville mange gutter droppet ut av skolen og fått problemer med livet i fremtiden.
(424104)

 

Traumebehandling for kvinner på Anastasia 

 • Budsjett i 2024: 319 000 kroner
 • Område/Land: Midtøsten/Egypt

Dette prosjektet hjelper unge kvinner med å bearbeide traumer og finne helbredelse, noe de ofte ikke får anledning til hjemme. Tradisjoner og fordommer hindrer dem i å si fra om overgrep.

Hvert år kommer rundt 100 kvinner mellom 17 og 25 år, som har opplevd seksuelle overgrep, til Anastasia undervisningssenter, det hører til Anafora retreatsenter som ligger i ørkenen mellom Kairo og Alexandria. De får delta på traumehelbredende workshops og får oppfølging og støtte i ettertid av kvinner som har fått opplæring, som var sammen med dem på Anastasia og bor i samme landsby.

Prosjektet er til stor hjelp for dem som deltar. Gjennom workshopen får skamfulle og redde unge kvinner med traumer en følelse av egenverd, de får hjelp til å ikke se seg selv ikke som ofre, men som frie aktører.

I tillegg gir prosjektet hvert år 30 prester opplæring i å skape holdningsendrende atferd i lokale menigheter, det vil også være en støtte for kvinnene.

Noen av kvinnene som deltar blir ledere og rollemodeller for andre kvinner når de kommer tilbake til landsbyen sin. Sammen med andre kvinner, menn og prester som er involvert i dette prosjektet, blir de endringsaktører i lokalsamfunnet. De jobber målrettet med de grunnleggende årsakene til at unge kvinner er så utsatt for overgrep; et patriarkalsk system der kvinner ikke har noen rettigheter og hvor kulturen med taushet, skam og skyld er normen for unge kvinner.
(424105)

 

Nettbasert teologisk utdanning

 • Budsjett i 2024: 276 000 kroner
 • Land/område: Egypt

NMS støtter Evangelical Theological Seminary in Cairo (ETSC) med oppstarten av et digitalt teologisk utdanningsprogram. Målet er å utruste egyptiske menigheter og styrke det kristne nærværet i Egypts ulike regioner. Digital undervisning har vist seg å være vellykket og gjør det mulig å utdanne mange fler pastorer i ulike menigheter i Egypt.

Det digitale programmet har gjort det mulig å tilby teologisk utdanning langt ut over de ca. 40 som har anledning til å bo på ETSC mens de studerer, også til studenter utenfor Egypt.

Fra 2024 går noe av støtten fra NMS også til utdanning av kristne ledere inne massemedia.
(424106)

 

Bibelselskapet i Egypt

 • Budsjett i 2024: 314 000 kroner
 • Område/Land: Midtøsten/Egypt

NMS gir støtte til drift av to bokhandlar i Kairo. Bokhandlane i Shubra og i Gomhoriyya street er to av 19 utsalsstader i Egypt. Støtten til drift av bokhandlane er med på å gi Bibelselskapet i Egypt økonomi til anna viktig arbeid, som t.d. aktivitetssenteret «Bible World» og bibeldistribusjon til fattige familiar.

Biblar og kristen litteratur er ikkje lett tilgjengeleg andre stader i Egypt enn inne i kyrkjene. Bibelselskapet sine bokhandlar gjer det lett å få tak i ein Bibel, også for dei som ikkje er kristne. Bibelselskapet samarbeider med lokale kyrkjelydar over heile landet for å dela ut biblar og bibeldelar til sterkt reduserte prisar til fattige familiar.

Aktivitetssenteret «Bible World» gir born frå heile Egypt viktig kunnskap om Bibelen og gjer dei i stand til å forsvara trua si i møte med påstandar om at dei kristne har endra teksten i Bibelen. Bibelselskapet bidrar også sterkt til økumenisk samarbeid på tvers av ulike kyrkjesamfunn. Dei lokale bokhandlane med deira distribusjonsnett og relasjonar til lokale kyrkjeleiarar er viktige nøkkelfaktorar i dette.
(424107)

 

Hjelp til forfulgte kristne (MEC)

 • Budsjett i 2024: 231 000 kroner
 • Område/Land: Midtøsten

Middle East Concern (MEC) forsvarer menneskerettene til folk i Midtøsten og Nord-Afrika som blir diskriminert eller forfulgt fordi de er kristne eller fordi de blir kristne. På oppfordring fra lokale kristne ledere arbeider MEC på tre måter:

 • Gir støtte til de som møter forfølgelse.
 • Utfordrer urettferdige lover, handlinger og holdninger.
 • Utruster kristne til å stå imot forfølgelse.

Guds ord minner oss på dette: «Husk på dem som sitter i fengsel, som om dere var lenket sammen med dem, og husk på dem som blir mishandlet, som om det gjaldt deres egen kropp». (Hebr 13,3)

Forfulgte kristne trenger noen som taler deres sak. Offentlig oppmerksomhet hjelper. MEC hjelper oss til å være konkrete både i forbønn og i handling.
(424108)

 

SAT-7: Tro og kirkeliv

 • Budsjett i 2024: 425 000 kroner
 • Område/Land: Midtøsten

Den kristne arabiske TV-kanalen SAT-7 vil støtte de kristne i Midtøsten og Nord-Afrika (MENA) i deres kristne vitnesbyrd og liv. Gjennom mediene presenterer SAT-7 den kristne tro til millioner av mennesker rett inn i folks hjem.

TV-kanalen er en kristen stemme inn i et område med få kirker der kristne er en minoritet og mange også lever isolert i fiendtlige omgivelser. Prosjektet har som mål å gi den kristne minoriteten en trygg plass å motta Guds ord. I tillegg vil en gi flere ikke-kristne mulighet til å høre om Bibelen og få presentert hva som står skrevet der.

SAT-7 er en profesjonell medieaktør, alle programmene er produsert av og for Midtøstens befolkning og er kulturelt relevante, religiøst og politisk sensitive. Sendingene er fordelt på flere kanaler og går hele døgnet på arabisk, tyrkisk og farsi. Programtilbudet er variert med filmer, dokumentarer, gudstjenester, talk-shows, spesialprogram for kvinner, egne program for ungdom, egen stasjon for barn, skolefaglig undervisning for flyktningbarn m.m.

I MENA har over 90 prosent av befolkningen tilgang til satellitt-TV. Over 23 millioner seere følger SAT-7-sendingene regelmessig.
(424109)

 

SAT-7: Ungdom som endringsagenter i samfunnet (YES)

 • Budsjett i 2024: 678 000 kroner
 • Område/land: Midtøsten/ Egypt

Mange unge i Midtøsten er desillusjonerte uten drømmer og håp for fremtiden. Befolkningen er splittet og stadig mer terror blir utført av den  yngre generasjonen.

Mediaprosjektet Youth for enabling society (YES), Ungdom som endringsagenter i samfunnet, har base i Egypt og går ut på å produsere og sende serier, filmer, dokumentarer, debattprogrammer. I tillegg arrangeres kurs der en fysisk møter ungdommene.

Målet er å bidra til å endre de unges holdninger og adferd i forhold til tema som rasisme, konflikthåndtering og hvordan skape samhold på tvers av religion, sosial klasse, alder og kjønn. Ungdommene utfordres og settes i stand til å selv ta ansvar og bidra til å utvikle samfunnet i en god retning.

I kjølvannet av  den arabiske våren har befolkningen i stor grad mistet tiltro og håp i forhold til myndighetene og hverandre, og til mulighetene for demokratiske endringer i samfunnet. Gjennom å satse på den yngre generasjonen vil man bruke ungdom til å være positive aktører for sosial endring.

Den kristne arabiske TV-kanalen SAT-7 står bak denne satsingen. Det er en profesjonell medieaktør, alle programmene er produsert av og for Midtøstens befolkning og er kulturelt relevante, religiøst og politisk sensitive. Sendingene er fordelt på flere kanaler og går hele døgnet på arabisk, tyrkisk og farsi. Programtilbudet er variert med filmer, dokumentarer, gudstjenester, talk-shows, spesialprogram for kvinner, egne program for ungdom, egen stasjon for barn, skolefaglig undervisning for flyktningbarn m.m.

I Midtøsten og Nord-Afrika har over 90 prosent av befolkningen tilgang til satellitt-TV. Over 23 millioner seere følger SAT-7-sendingene regelmessig.

Prosjektet er i tillegg støttet av Norad gjennom Digni.
(424201)

 

Støtte til voldsutsatte

 • Budsjett i 2024: 120 000 kroner
 • Område/Land: Midtøsten/Egypt

Prosjektet, også kalt Living for a better story, ønsker å styrke sårbare kvinner og menn i Alexandria og Kairo i Egypt. Dette er mennesker som har vært utsatt for vold eller andre traumatiske hendelser, og er preget av det. En søker å bygge dem opp til å få tro på seg selv, sin verdi og sitt liv gjennom kurs med psykososialt innhold.

Gjennom kurs og støttegrupper (både fysiske og på internett) får de verktøy til å håndtere sine emosjonelle behov; som behovet for å føle seg trygg, for kjærlighet, aksept og selvbekreftelse. Denne type helseutfordringer er stigmatiserende og hjelpetilbudet er svært begrenset og dyrt.

90 prosent av kvinnene i Egypt har opplevd en form for seksuell trakassering mens 30 prosent av kvinnene har opplevd vold i hjemmet.

Prosjektet er i tillegg støttet av Norad gjennom Digni.
(424202)

 

SAT-7: Trosfrihet og likestilling

 • Budsjett i 2024: 654 000 kroner
 • Område/Land: Midtøsten/Egypt

Prosjektet setter fokus på likestilling og trospraksis, spesielt med tanke på kvinnerettigheter og friheten til å selv velge livssyn.

Kulturen i Midtøsten er blant annet karakterisert ved at livssyn og gitte sannheter nedarves fra generasjon til generasjon, og det er som regel ikke tillatt å stille spørsmål ved dette. Gjennom prosjektet oppfordres folk til å våge å stille spørsmål ved vedtatte sannheter, som for eksempel: Er det greit at en mann slår sine kvinner? En jobber både i forhold til kristne og muslimer, som deler mye av den samme kulturen når det kommer til likestilling blant kjønnene.

Spesielt ungdom utfordres til å stille spørsmål ved hvordan samfunnet fungerer mht. tro og likestilling. Målet er at de unge får eie sin egen tro og livssyn – og vil jobbe for et likeverdig samfunn for alle. Samtidig vil den dermed utfordre skadelige praksiser.

Den kristne arabiske TV-kanalen SAT-7 står bak denne satsingen. Det er en profesjonell medieaktør; alle programmene er produsert av og for Midtøstens befolkning og er kulturelt relevante, religiøst og politisk sensitive. Sendingene er fordelt på flere kanaler og går hele døgnet på arabisk, tyrkisk og farsi. Programtilbudet er variert med filmer, dokumentarer, gudstjenester, talk-shows, spesialprogram for kvinner, egne program for ungdom, egen stasjon for barn, skolefaglig undervisning for flyktningbarn m.m.

I Midtøsten og Nord-Afrika har over 90 prosent av befolkningen tilgang til satellitt-TV. Over 23 millioner seere følger SAT-7-sendingene regelmessig.

Prosjektet er i tillegg støttet av Norad gjennom Digni.
(424203)

 

Syriske flyktningar i Libanon

 • Budsjett i 2024: 138 000 kroner
 • Område/land: Midtøsten / Libanon

Libanon har tatt imot svært mange flyktningar frå Syria. Dette prosjektet støttar ein egyptisk misjonærfamilie som driv eit senter for flyktningar i Bekaa-dalen i samarbeid med ei lokal kyrkje. Dei jobbar med disippelgjering av familiar som har komme til tru på Jesus, dei gir arbeidstrening og åndeleg oppfølging for unge jenter, og driv diakonalt arbeid for flyktningar og fattige libanesarar. Misjonærane er også med i gudstenestearbeidet, og utrustar unge leiarar i kyrkja.

Libanon er eit fleirkulturelt land i Midtausten med ein stor andel kristne, men landet er inne i ei djup økonomisk krise, og har mange politiske utfordringar. Syriske flyktningar er lite populære, og blir ofte utsett for diskriminering. Kyrkja har stor fridom til å dela evangeliet med dei som har annan religiøs bakgrunn, og mange kjem til tru på Jesus.

Prosjektet er nytt for NMS i 2024, men misjonærane har vore i Libanon sidan 2016. Dei har tilknytning til det kristne innvandrararbeidet i Barcelona, som NMS har støtta i mange år.
(424301)

 

Rettferdighet for minoriteter (CLAAS)

 • Budsjett i 2024: 637 000 kroner
 • Land: Pakistan

Center for Legal Aid Assistance and Settlement (CLAAS) er en trosbasert organisasjon som arbeider for rettighetene til minoriteter i Pakistan; religiøse minoriteter, kvinner, barn og transpersoner.

CLAAS gir juridisk hjelp til dem som urettmessig blir beskylt for blasfemi, besøker dem som sitter i fengsel, driver krisesenter for kvinner og barn og underviser fattige om hvilke rettigheter de har.

Minoriteter i Pakistan blir ofte utsatt for urettferdighet og overgrep. De kristne utgjør bare litt over en prosent av befolkningen, og mange er fattige og lever i samfunnets randsoner. Landets blasfemilover blir ofte misbrukt for å ramme motstandere i personlige konflikter, og de som anklages, risikerer livstidsdom eller dødsstraff.

CLAAS er en liten organisasjon med små ressurser, men har gode kunnskaper og varme hjerter som banker for de svakeste i samfunnet.
(424110)

 

Arbeidstrening for marginaliserte kristne

 • Budsjett 2024: 110 000
 • Land: Pakistan

Prosjektet gir opplæring i forskjellige yrkesfag til fattige, marginaliserte kristne slik at de kan starte småskala forretningsaktiviteter, og skaffe inntekter til familiene sine. Kristne er en fattig minoritet på bare litt over en prosent av folket i Pakistan. De blir diskriminerte, og faller lett utenfor arbeidsmarkedet. Med dette prosjektet vil kirken oppmuntre dem til å kjempe mot fattigdom og hjelpe dem til å stå på egne ben.
(424111)

 

Bekjempe vold og overgrep mot kvinner 

 • Budsjett i 2024: 130 000 kroner
 • Land: Generelt (Kamerun, Etiopia, Madagaskar)

Prosjektet har fokus på tausheten som omgir kjønnsbasert vold, – gjennom å bidra til å fremme åpen dialog og rapportering av hendelser.

På engelsk kalles prosjektet Tamar Campaign Project (TCP) og er inspirert av Tamar Campaign. Dette er et bibelstudieprogram sentrert rundt Det gamle testamentets fortelling om Tamar, datteren til kong David, som gjennomgikk en traumatisk hendelse med voldtekt begått av hennes halvbror Amnon. Bibelstudiene er lagt opp etter en metode som har fokus på interaksjon og kulturell tilpasning av bibelteksten, CBS-metoden med «Se-Døm-Handle»-faser.

Denne tilnærmingen til bibeltekstene oppmuntrer kirker, både ansatte og medlemmer, til aktivt å konfrontere og rapportere tilfeller av misbruk og vold mot jenter og kvinner innenfor både samfunns- og kirkestrukturer.

Tidligere TCP-kursledere blir lært opp til å bli ambassadører for Tamar Campaign og lærer opp nye TLC-kursledere. Disse har på sin side som oppgave gjennomføre Tamar Campaign-studieprogrammet i menighetene. En mangfoldig tilnærming blir benyttet, inkludert erfaringsdeling, workshops, kampanjer og nettverksmøter, med sikte på å motivere kirker til å ta i bruk Tamar Campaign.

Gitt alvoret i kjønnsbasert vold som et samfunnsproblem, er det veldig positivt at tre store og viktige kirker som NMS samarbeider med, er involvert i dette banebrytende arbeidet. Disse inkluderer Den etiopiske evangeliske kirken Mekane Yesus (EECMY), Den evangelisk-lutherske kirke i Kamerun (EELC) og Den gassisk-lutherske kirke på Madagaskar (FLM).

Workshops blir systematisk organisert innenfor disse samarbeidskirkene, med dedikerte team opplært i å lede disse på en god og profesjonell måte. Tamar Campaign ledes av Ujamaa Center for bibelsk og teologisk samfunnsutvikling og forskning, basert i Pietermaritzburg, Sør-Afrika.

Prosjektet støttes også av Norad via Digni, noe som i tillegg understreker ønsket om og viktigheten av å bekjempe kjønnsbasert vold i samfunnet.
(400203)

 

Ønsker du å støtte arbeidet i ett av landene du nettopp har lest om? Finn ditt land i ett av skjemaene under. Tusen takk for din gave!

Vil du lese om flere prosjekter?

Jeg vil gi en gave til arbeidet i Kamerun

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til NMS sitt arbeid i Kamerun

Jeg vil gi en gave til arbeidet i Mali

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til NMS sitt arbeid i Mali

Jeg vil gi en gave til arbeidet i Midtøsten

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til NMS sitt arbeid i Midtøsten

Jeg vil gi en gave til arbeidet i Pakistan

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til NMS sitt arbeid i Pakistan

Jeg vil gi en gave

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til
Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp