Gi en gave
Meny
Last ned

Vest-Afrika, Midtøsten, og Nord-Afrika (Wamena)

Seksjonen Wamena dekker den geografiske regionen Vest-Afrika, Nord-Afrika og Midtøsten inkludert Pakistan. Seksjonen støtter kristne i muslimske land, flyktninger og minoriteter. Massemedia er en viktig arbeidsmetode.

Snarveier

KiA – Integration of christian immigrants in norwegian congregations

 • Budsjett i 2022: 300 000 kroner
 • Land: Norge

Den Norske Kirkes kirkemøte har vedtatt å jobbe med integrering av kristne migranter i norske menigheter. NMS og Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) samarbeider med Kirkerådet for å implementere deler av handlingsplanen som ble vedtatt. Det skjer blant annet gjennom å utvikle relevant ressursmateriell, arrangere inspirasjonssamlinger og konferanser om inkludering av kristne migranter, på nasjonalt, regionalt og lokalt plan. Kristne migranter utgjør en viktig ressurs for norske menigheter, både med nådegaver og trosliv. Samtidig er det kristne migranter som ikke finner en naturlig plass i en migrant- eller internasjonal menighet, enten fordi det ikke finnes lokalt, der de bor, eller fordi de ønsker å bli en del av et norsk, lokalt kristent fellesskap. Kristne migranter kan være med å fornye norske menigheter, og de har ofte et misjonalt perspektiv.

Support to orphans and vulnerable Chrildren OEV (tidligere navn: Hjelp til barn i kampen mot aids)

 • Budsjett i 2022: 78 000 kroner
 • Land: Kamerun

Rundt år 2000 var Kamerun et av mange land i Afrika som ble hardt rammet av AIDS-epidemien. AIDS omtales fortsatt som århundrets sykdom, men med mer informasjon og smitte og bedre tilgang til behandling er situasjonen nå mer under kontroll. Dette er blant annet takket være arbeidet til kirken og NMS. Ikke desto mindre har epidemien etterlatt mange foreldreløse barn uten så gode utsikter. NMS og kirken har hjulpet over 150 barn med å finne fosterhjem, dekke skole og helsetjenester. Mellom 100-150 foreldreløse og barn fra fattige familier får støtte. Hovedsakelig for å dekke utgifter som skolepenger, skolebøker. Familiene, spesielt de som har tatt inn et foreldreløst barn, følges opp. Noen helseutgifter dekkes også og noen får hjelp til å få identifiseringspapirene sine.

 

Viderutdanningsprogram ved ColPro

 • Budsjett i 2022: 188 292 kroner
 • Land: Kamerun

College Protestante (ColPro) er kirkens ungdoms- og videregående skole. Da den ble startet var den unik og kunne tilby førsteklasses undervisning. Mange av datidens studenter har kommet langt i samfunnet i Kamerun. I dag er det mange videregående skoler i Kamerun og ColPro har ikke gjort det så bra i konkurransen. De mangler penger og studenter. Dette prosjektet gir videreutdanning til noen av lærerne, og er med på å oppgradere undervisningsfasilitetene litt.

 

Fond til behandling av fattige pasienter

 • Budsjett i 2022: 31 200 kroner
 • Land: Kamerun

Fattige pasienter som kommer og ikke kan betale selv får hele eller deler av regningen dekket. Sosionomen ved sykehuset vurderer hvert enkelt tilfelle og følger opp pasientene. Noen ganger gir hun støtte fra andre til å supplere med hjelp til mat og lignende – noe dette fondet ikke dekker. Hver pasient kan få dekket helseutgifter ved sykehuset med inntil 600 kroner. Det gjelder malariabehandling og mindre behandlinger, men ikke operasjon. Ikke alle har råd til å bli syke og ikke alle som er syke kommer til sykehuset med en gang. Mange søker først hjelp hos medisinmenn og kloke koner, og bruker det de har av penger på dette. Når de endelig kommer til sykehuset, bruker de tilfeldigvis opp alt de har. Sykehuskassen er med på å dekke hele eller deler av regningen for disse.

 

Project SRIC

 • Budsjett i 2022: 103 012 kroner
 • Land: Kamerun

Ledere av kristne og muslimske samfunn får opplæring i sammenheng med fredelig samliv, religionsfrihet, valg av ektefelle, og medarbeidere er opplært om kristent vitnesbyrd i en kontekst av islam.

 

Miljøprosjekt EELC

 • Budsjett i 2022: 829 415 kroner
 • Land: Kamerun

Bevissthet om klimaendringer, kjempe mot ørkenspredning og skogreduksjon, bevisstgjøring og styrking av motstandskraften til befolkningen i Nord-Kamerun mot klimaendringer. Å lære opp folk i praktisk miljøvern som hvordan bygge forbedrede ovner, og etablere ved for hogst, er en del av prosjektet. De troende i Den evangelisk-lutherske kirke i Kameruns (EELC) kirkelige distrikter og lokalsamfunn de er en del av, er hovedmålet. Prosjektet bidrar til å bevisstgjøre befolkningen i målområdene til å ta vare på skogen og naturen, og lærer dem hvordan de kan gjøre det på en god måte.

 

Support to education in EELC

 • Budsjett i 2022: 80 496 kroner
 • Land: Kamerun

College Protestante (ColPro) er kirkens ungdoms- og videregående skole. Da den startet, var det unikt og skolen kunne tilby førsteklasses undervisning. Mange av datidens studenter har kommet langt i samfunnet i Kamerun. I dag er det mange videregående skoler i Kamerun og ColPro har ikke gjort det så bra i konkurransen. De mangler penger og studenter. Dette prosjektet dekker 50 prosent av skolepengene for 160 elever fra lavinntektsfamilier, slik at det gir et direkte resultat ved at elevene får utdannelse, og ColPro får inntekter.

 

Special education of the deaf

 • Budsjett i 2022: 187 200 kroner
 • Land: Kamerun

På døveskolen i Ngaoundéré får elevene både opplæring og venner. De får mulighet til å ta grunnskoleeksamen på lik linje med andre barn. Døveskolen har rundt 40 elever i barne- og ungdomsskolen i Ngaoundere i Kamerun. Elevene lærer tegnspråk og har ikke annet undervisningstilbud eller tilbud om opplæring i tegnspråk. Foreldre blir også fulgt opp og oppmuntret til ikke å skjule barna sine og får hjelp til å kommunisere bedre med barna. NMS ser det som statens oppgave å tilby grunnskoleopplæring til befolkningen og det har kommet langt i Kamerun. Men det er fortsatt noen grupper som faller utenfor, spesielt funksjonshemmede.

 

Theological Institute Meiganga (ILTM)

 • Budsjett i 2022: 294 840 kroner
 • Land: Kamerun

Dette prosjektet støtter utdanning av prester og teologiske ledere i Den evangelisk-lutherske kirke i Kamerun (EELC), og prester og teologiske ledere fra andre partnerkirker i Sentral- og Vest Afrika- (Lutherske kirker fra Sentralafrikanske republikk, Kongo, Demokratisk republikk Kongo, Senegal, Rwanda, Lutheran Church of the Brethren of Cameroon).

 

EELC central administration

 • Budsjett i 2022: 93 600 kroner
 • Land: Kamerun

Kapasitetsbyggingsprosjektet med Den evangelisk-lutherske kirke i Kamerun (EELC) fokuserer på å forbedre effektiviteten til og styrke lederne på alle nivåer i kirken, slik at kirken kan bli en sterk og effektiv sivilsamfunnsaktør, spesielt innenfor området antikorrupsjon. Kirken ønsker å delta i kampen mot korrupsjon i det kamerunske samfunnet. Målgruppen er ledere og ansvarlige i alle kirkens områder. Målet er å ruste dem til å ta gode beslutninger for sin organisasjon. Delegering av roller og ansvar skal avklares, slik at prosessen kan være enkel, effektiv og standardisert når stillinger overtas av andre. Rutiner for økonomikontroll skal også standardiseres for hele kirken. Ledere og pastorer skal rustes til å kunne starte og lede lokale prosjekter som gir mer inntekter til kirken, som igjen vil styrke deres forhandlingsposisjon som sivilsamfunnsaktør. De forventede endringene er også at kvinners stilling i kirken og samfunnet styrkes, slik at de behandles likt med menn, samt en reduksjon i utbredelsen av vold i hjemmet. Gjennom å øke bevisstheten og engasjere kirkemedlemmer i kampen mot korrupsjon i samfunnet, tar prosjektet sikte på en endring i hvordan ting forvaltes i landet over tid.

 

Archives EELC

 • Budsjett i 2022: 78 000 kroner
 • Land: Kamerun

Målet med dette prosjektet for modernisering, konsolidering og formidling av arkivet til Den evangelisk-lutherske kirke i Kamerun (EELC) generelt, er å sikre innsamling, digitalisering, bevaring og formidling av arkivene til EELC fra etableringen til i dag.

 

Personnel resource office

 • Budsjett i 2022: 70 200 kroner
 • Land: Kamerun

Dette prosjektet støtter funksjonen til personalavdelingen i hele Den evangelisk-lutherske kirke i Kamerun (EELC).

Jeg vil gi en gave

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til NMS sitt arbeid i Kamerun

PPS, Segou. Mali

 • Budsjett i 2022: 94 770 kroner
 • Land: Mali

Gjennom bruk av Use Your Talents-metodikken, er målet med dette prosjektet å forbedre levekårene til fattige mennesker ved å uttrykke Guds kjærlighet mot ungdom, kvinner og voksne i MELM-området (Den Evangelisk-lutherske misjonsorganisasjonen i Mali) sør i Mali. Use Your Talents-metodikken handler om å fokusere på hvilke talenter som allerede finnes for utvikling av individer og samfunn, uten å skape avhengighet av eksterne givere. Use Your Talents handler om å styrke samfunnet med bruk av egne lokale midler og ressurser, bryte den eksterne avhengigheten ved å oppmuntre til lokale initiativ, oppdage de lokale, tradisjonelle og kulturelle mulighetene som allerede finnes og få lokalsamfunnene til å se at de selv kan være pådrivere for egen utvikling.

 

Landsbyutvikling Mali

 • Budsjett i 2022: 2 134 724 kroner
 • Land: Mali

Målet er å stoppe kjønnslemlestelse av jenter i grupper av landsbyer i Mopti-regionen, Mali. I tillegg arbeides det for å sikre likestilling og kvinners rettigheter og bedre levekårene. Styrking av lokale demokratiske strukturer er fundamentet i arbeidet. Det generelle og langsiktige målet for prosjektet er å bedre  sosial- og helsesituasjonen til kvinner i området. Dette gjøres gjennom å redusere praksisen med kjønnslemlestelse inntil denne praksisen er fullstendig opphevet og gjennom en generell forbedring av levekårene for kvinnene og husholdningene.

 

 

Jeg vil gi en gave til dette arbeidet i Mali

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til Mali

Summer school Program Anafora

 • Budsjett i 2022: 51 995 kroner
 • Område/Land: Midtøsten/Egypt

I Egypt tar mange foreldre sønnene sine ut av skolen, slik at de kan jobbe for å tjene penger til familien. Dette prosjektet støtter at 100 til 250 gutter i alderen 10 til 15 år får være to måneder ved en sommerskole på Anafora, et koptisk trenings- og retreatsenter i ørkenen mellom Kairo og Alexandria. Sommerskolen er for gutter som har opplevd traumer og som har problemer med å fullføre utdanningen. Her får de utdanning og yrkesopplæring, åndelig hvile og retreat. På slutten får de et stipend for å forsørge familiene sine. Uten dette prosjektet ville mange gutter droppet ut av skolen og fått problemer med livet i fremtiden. Men gjennom sommerleiren vil guttene bli løftet/bygget opp, ikke bare til å fullføre utdannelsen, men også til å bygge karakteren sin, finne åndelig hvile og se en fremtid for dem som tjener lokalsamfunnene deres på en positiv måte.

 

Anastasias kvinneprosjekt (Coptic Ch.)

 • Budsjett i 2022: 259 977 kroner
 • Område/Land: Midtøsten/Egypt

Dette prosjektet hjelper unge kvinner med å ta opp traumer de har opplevd i livet og finne helbredelse, som de ofte ikke finner hjemme på grunn av stereotypier og stigmaer som ikke tillater dem å si fra. Hvert år kommer rundt 100 kvinner mellom 17 og 25 år, som har opplevd seksuelle overgrep, til Anafora for traumehelbredende workshops. De får også støtte hele året gjennom trenere som var sammen med dem ved Anafora og bor i samme landsby. I tillegg gir prosjektet opplæring til 30 prester hvert år slik at de kan jobbe med menighetene sine som skal føre til holdningsendrende atferd og som også vil være en støtte for kvinnene. Anafora er et koptisk tilfluktssted og treningssenter i ørkenen mellom Kairo og Alexandria. Prosjektet har stor innvirkning på unge kvinner. Etter workshopen gjenvinner de skamfulle og redde overlevende etter traumer en følelse av egenverd, og ser ikke seg selv ikke som ofre, men som frie aktører. Noen av dem blir en leder og rollemodell for andre kvinner, når de kommer tilbake. Sammen med andre kvinner, menn og prester som er involvert i dette prosjektet, blir de endringsaktører i samfunnet deres for å begynne å jobbe målrettet med de grunnleggende årsakene: et patriarkalsk system der kvinner ikke har noen rettigheter og hvor kulturen med taushet, skam og skyld er normen for unge kvinner som bor der.

 

Bible Society, Egypt

 • Budsjett i 2022: 256 164 kroner
 • Område/Land: Midtøsten/Egypt

NMS gir støtte til drift av ein bokhandel i Kairo. Bokhandelen i Gomhoriyya street er ein av 17 utsalsstader i Egypt. God mulighet for å vera til stades på den opne marknaden med biblar og kristen litteratur. Ikkje mogleg å selja biblar andre stader enn inne i kyrkjene. Slik når ein ut til fleire enn berre dei kristne. Støtta til drift av bokhandelen er også med på å gi Bibelselskapet økonomi til alt det store og viktige arbeidet dei har over heile landet. I fjor distribuerte dei meir enn 1,6 millionar bibeldeler, (i tillegg til digital distribusjon). Mange biblar og bibeldelar blir distribuert til sterkt reduserte prisar og delt ut til fattige familiar i samarbeid med lokale kyrkjelydar. Aktivitetssenteret «Bible World» gir born frå heile Egypt viktig kunnskap om Bibelen og gjer dei i stand til å forsvara trua si i møte med påstandar om at dei kristne har endra teksten i Bibelen. Bibelselskapet bidrar også sterkt til økumenisk samarbeid på tvers av ulike kyrkjesamfunn. Dei lokale bokhandlane med deira distribusjonsnett og relasjonar til lokale kyrkjeleiarar er viktige nøkkelfaktorar i dette.

 

Assistance to persecuted Christians – MEC

 • Budsjett i 2022: 153 497 kroner
 • Område/Land: Midtøsten

MEC forsvarer menneskerettene til folk i Midtøsten og Nord-Afrika som blir diskriminert eller forfulgt fordi de er kristne eller fordi de blir kristne. På oppfordring fra lokale kristne ledere arbeider MEC på tre måter:

 • 1: Gi støtte til de som møter forfølgelse.
 • 2: Utfordre urettferdige lover, handlinger og holdninger.
 • 3: Utruste kristne til å stå imot forfølgelse

Guds ord minner oss om det: «Husk på dem som sitter i fengsel, som om dere var lenket sammen med dem, og husk på dem som blir mishandlet, som om det gjaldt deres egen kropp» (Hebr 13,3). Forfulgte kristne trenger noen som taler deres sak. Offentlig oppmerksomhet hjelper. MEC hjelper oss til å være konkrete både i forbønn og i handling.

 

Personal faith and church life

 • Budsjett i 2022: 866 590 kroner
 • Område/Land: 

SAT-7: Mennesker på tvers av MENA, uavhengig av etnisitet, kjønn, religiøs tro, sosioøkonomisk og utdanningsbakgrunn, har tilgang til, bevissthet om og er engasjert i evangeliets budskap om frelse og nåde gjennom tilbedelse, undervisning, evangelisering og fellesskap, hvorved den lokale kirken vokser både når det gjelder bredde og dybde.

 

Living for a better story

 • Budsjett i 2022: 1 261 701 kroner
 • Område/Land: Midtøsten

Målet er at kvinner og menn i Egypt skal oppleve god psykisk helse. Dette er basert på situasjonen i en lokal kontekst knyttet til problemer med psykisk helse og kjønnsbasert vold (GBV) i Egypt. Prosjektet vil gi ulike rom (gjennom media, aktiviteter og kunst) for menn og kvinner hvor de vil lære verktøy for å håndtere sine emosjonelle behov som behovet for å føle seg trygg, behov for kjærlighet, behov for aksept og selvbekreftelse.

 

North Africans in Spain

 • Budsjett i 2022: 204662
 • Område/Land: Midtøsten/Spania

Dette prosjektet har to sentre i Spania, Puente og Mataro kultur-/samfunnssentre, som hjelper migrantene i prosessen med sosial integrering. De fleste som kommer til sentrene er nord-afrikanere og syrere. Gjennom språkklasser, pedagogisk støtte og andre tiltak ønsker sentrene å bistå det nordafrikanske innvandrermiljøet, skape et trygt sted for dem, bygge broer av tillit og aksept mellom det muslimske og kristne miljøet, og bygge relasjoner der en også kan dele troen på Jesus. Den arabiskspråklige menigheten har ukentlige søndagsgudstjenester, og kirken vokser, også på grunn av et økende antall syriske flyktninger. Dette er et migrasjonsprosjekt som støtter nord-afrikanske og andre migranter til å bli integrert i det spanske samfunnet. De møter praktisk og sosial hjelp, som språk-klasser, og åndelige behov blir møtt gjennom den arabisk-språklige menigheten.

 

Freedom of belief

 • Budsjett i 2022: 2 369 703 kroner
 • Land/område: Midtøsten

Den kristne TV-kanalen SAT-7 når mange unge i Midtøsten gjennom sine digitale flater. Dette prosjektet jobber for at arabisktalende ungdom i hele Midtøsten skal få sine rettigheter beskyttet. Innholdet i prosjektet er rettet mot å opplyse seerne om minoritetsrettigheter og fredelig sameksistens, og å skape en følelsesmessig tilknytning til dette, og stimulere til en offentlig samtale/debatt for endring i folks tankesett i en region preget av konflikter, flyktningutfordringer og politisk uro.

 

Desentralisert lekmannsoppløring, Alexandria, Egypt

 • Budsjett i 2022: 173 318 kroner
 • Land/område: Egypt

NMS har støttet Evangelical Theological Seminary Cairo (ETSC) med oppstarten av et digitalt teologisk utdanningsprogram. Målet er å utruste egyptiske menigheter og styrke det kristne nærværet i Egypts ulike regioner. Digital undervisning gjør det mulig for flere å bli pastorer og fylle ledige stillinger i ulike menigheter i Egypt. Det digitale programmet har gjort det mulig å nå lenger ut enn det man tidligere har gjort. Noen følger til og med utdannelsen utenfor Egypts grenser.

 

Forb and gender

 • Budsjett i 2022: 2 025 938 kroner
 • Land/område: Midtøsten

Gjennom dette kommunikasjons- og medieprosjektet skal kvinner og menn, gutter og jenter i Midtøsten oppleve friheten til å ha, endre og manifestere en alternativ tro på kvinnerettigheter og retten til å ha annen tro og livssyn. Ungdom skal bli utfordret til å stille spørsmål når det kommer til hvordan folk i Midtøsten ser på likheter mellom kjønn og andre måter å tro på enn konformiteten. Ungdom skal eie sin egen tro og jobbe for et likeverdig samfunn for alle. Målet er også å utfordre skadelige praksiser.

Jeg vil gi en gave

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til Midtøsten

Sustainable growth by skill training

 • Budsjett i 2022: 50 000 kroner
 • Land: Pakistan

På grunn av de sosiale, politiske, økonomiske og lovgivende faktorene i den islamske republikken Pakistan, har de kristne blitt marginaliserte medlemmer av samfunnet, og dermed har de kristne i området blitt de fattigste av de fattige. Den lokale kirken, det vil si bispedømmet Peshawar (DoP), Church of Pakistan må beskytte overlevelsen og eksistensen til kirken i KPK. Derfor prøver bispedømmet gjennom sitt utviklings- og hjelpekontor å oppmuntre de lokale kristne til å bekjempe fattigdom og stå på egne bein.

 

CLAAS

 • Budsjett i 2022: 150 000 kroner
 • Land: Pakistan

Center for Legal Aid Assistance and Settlement (CLAAS) er en trosbasert organisasjon som arbeider for rettighetene til minoriteter i Pakistan. De gir juridisk hjelp til de som blir anklaget for blasfemi, besøker de som sitter i fengsel, underviser kvinner og fattige mennesker om rettigheter og gir dem opplæring i ferdigheter som kan gi en inntekt. Støtten dette året skal også gå til organisasjonsmessig kapasitetsoppbygging i CLAAS. Minoriteter i Pakistan blir ofte utsatt for urettferdighet og overgrep. De kristne utgjør bare litt over 1 prosent av befolkningen, og mange er fattige og lever i samfunnets randsoner. Landets blasfemilover blir ofte misbrukt for å ramme motstandere i personlige konflikter, og de som anklages, risikerer livstidsdom eller dødsstraff. CLAAS er en liten organisasjon med små ressurser, men har gode kunnskaper og varme hjerter som banker for de svakeste i samfunnet.

Jeg vil gi en gave

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til NMS sitt arbeid i Pakistan

Tamar Campaign

 • Budsjett i 2022: 573 467 kroner
 • Land: Generelt

Tamar Campaign Project (TCP) er basert på Tamar Campaign (TC) – en kontekstuell bibelstudie av historien om Tamar, datteren til kong David som blir voldtatt av sin halvbror, Amnon. TC er opprettet av Ujamaa Center for Biblical and Theological Community Development and Research i Pietermaritzburg, Sør-Afrika. Prosjektets mål er å oppmuntre kirker til åpent å si fra om overgrep og vold mot kvinner, også innen kirkens kontekst. Det er tre partnerkirker med: Den etiopiske evangeliske kirke Mekane Yesus (EECMY), Den evangelisk-lutherske kirke i Kamerun (EELC) og Den gassisk-lutherske kirke på Madagaskar (FLM). Det holdes workshop i disse kirkene, som ledes av team som er opplært til å lede workshopene.

 

Procmura, youth and religious tolerance (youth camps)

 • Budsjett i 2022: 86 659 kroner
 • Land: Generelt/Kamerun og Nigeria

«Procmura» er en panafrikansk kristen organisasjon som jobber med dialog mellom kristne og muslimer på flere plan. NMS støtter to ungdomsleirer, én i Kamerun, og én i Nigeria. De har flere ungdomsleirer i flere land, der kristen og muslimsk ungdom er sammen, bygger relasjoner, og river ned fordommer om hverandre. På leirene blir de tatt ut av sine komfortsoner, og blir kjent med ungdom med en annen tro. Både kristne pastorer og muslimske imamer er med på leirene og underviser. Det er et økende konfliktnivå mellom kristne og muslimer i Afrika. «Procmura» ønsker å forebygge konflikter gjennom dialog, og særlig viktig er det å bygge gode relasjoner mellom kristne og muslimske ungdommer. Det fjerner fordommer, og forebygger konflikter.

Jeg vil gi en gave

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til
Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp