Gi en gave
Meny
Foto: Kristian Mjølsneset Last ned

Europa og Brasil

NMS driver misjonsarbeid i flere europeiske land, samt i Brasil. Dette arbeidet er samlet under seksjon Europa og Brasil.

Snarveier

Trening i kirkeplanting

 • Budsjett i 2024: 130 000 kroner
 • Land: Brasil

Opplæring i å starte nye kirker/menigheter er viktig. Dette prosjektet støtter at to kandidater årlig gis muligheten til en ti måneders praksisperiode i en nyetableringsfase for en ny kirke/menighet, hvor de hjelper til i arbeidet. Kandidatene velges ut blant de som har deltatt i prosjektet Finn din plass i kirken (Multiply) som omtales litt lenger nede på denne siden.

Etablerte kirker kan også være en del av dette prosjektet om de ønsker å gå i gang med en «nyplanting» i sin by. Målet er seks nye prosjekter innen første kvartal av 2025 og at to av disse igjen har begynt å ta imot praksisstudenter. Generelt er det ikke noe som er så effektivt for kirkevekst som å plante nye fellesskap.

Det langsiktige målet er å hele tiden nå nye mennesker med Guds kjærlighet og en ønsker å starte 50 nye kirker/fellesskap innen år 2030.
(411101)

 

Lærere på FATEV

 • Budsjett i 2024: 270 000 kroner
 • Land: Brasil

NMS bidrar med lønnsmidler til lærere på det teologiske fakultetet FATEV i Curitiba, i den sørlige delen av Brasil. Dette gjør at man har mange nok faste, engasjerte og kvalifiserte lærere, som har fokus både på studentenes faglige og personlige utvikling. I tillegg er det mange prester og andre frivillige som også underviser på fakultet, i kortere og lengre engasjement.

Studentene jobber på dagtid, for å finansiere studiene, og studerer på kveldstid. Mange av studentene er nye i storbyen Curitiba. At fakultetet har gode lærere som ser dem og følger dem opp både faglig og personlig har vist seg å være svært viktig. Målet er at flest mulig skal ende opp med en eller annen tjeneste i kirke og misjon.
(411102)

 

Finn din plass i kirken (Multiply)

 • Budsjett i 2024: 107 000 kroner
 • Land: Brasil

Det teologiske fakultetet FATEV i Curitiba og misjonsorganisasjonen Missão Zero i Brasil har sammen sett på hva de kan gjøre for å sikre at flest mulig, både unge studenter og andre, finner sin «rette» plass i kirken.

Målet er å gi den enkelte de verktøyene som trengs for å oppdage sin plass i kirken og hvilken type tjeneste som passer best. Dette gjøres ved å tilby personlighetstester, samtaler med psykolog, samt samtaler i gruppen rundt verktøy/modeller for kirkeplanting og god oppfølging. Det langsiktige målet er å hele tiden nå nye mennesker med Guds kjærlighet og en ønsker å starte 50 nye kirker/fellesskap innen år 2030.

Prosjektet (også omtalt som Multiply) retter seg mot to grupper; studenter ved FATEV i den ene gruppen og misjonærer/menighetsansatte/frivillige i den andre. Denne inndelingen er av praktisk art, da studentene er tilgjengelige i helgene og den andre gruppen er mest tilgjengelige i ukene.
(411103)

 

Teologi som nettstudium

 • Budsjett i 2024: 263 000 kroner
 • Land: Brasil

Det teologiske fakultetet FATEV i Curitiba, i den sørlige delen av Brasil, ønsker å tilby teologisk utdanning over internett. I takt med økende grad av digitale studier ellers i samfunnet vil de tilby teologisk utdanning. Prosjektet handler om å bygge opp studietilbudet i henhold til offentlige krav, med studieplaner og ferdige undervisningsmoduler.

Målet er å nå ut med teologisk utdanning og tilby det i en form som gjør det mulig for flest mulig å ta studiet. Det retter seg mot mennesker fra 18-70 år og kan ha opptil 50 avgangsstudenter per år. Siden de ikke trenger flytte for å ta utdanningen, gjør dette et teologisk studium mulig for enda flere.

På sikt er dette også en mer bærekraftig løsning for fakultetet. Det koster mye å bygge opp et online tilbud med godkjente moduler, men det er en investering som vil lønne seg på sikt og øke tilgjengeligheten.
(411301)

 

Arbeid blant kirkefremmed ungdom i Carlisle

 • Budsjett i 2024: 114 000 kroner
 • Land: England

I Carlisle Bispedømme i Cumbria er mange barn og unge helt uten tilknytning til kirke eller kristen tro. Den unge generasjonen kan ikke sies å være i utkanten av det kristne landskapet, – den står faktisk helt på utsiden. Å nå denne generasjonen med budskapet om Jesus er derfor et nybrottsarbeid som trenger nye fremgangsmåter og nye måter å være kirke på, slik at de unge kan oppleve kirken og dens budskap som relevant.

I prosjektet Network Youth Church (NYC) er har Carlisle bispedømme som mål å ha en ungdomsgruppe (NYC-gruppe) i hvert av de ti prostiene, per nå er det grupper i gang i ni prosti.

Hver NYC har sin egen leder og sine egne måter å arbeide på. Treffpunktene er der ungdommene befinner seg lokalt i sin hverdag, det kan være alt fra en park til et ungdomslokale, etter-skoletids klubb osv. I tillegg til de ukentlige treffene organiserer NYC-lederne leirer og skolelag. Målet er å skape relasjoner og et trygt rom for ungdom hvor også tro og spørsmål om tro naturlig kan få vokse frem. Dette arbeidet er et pionerarbeid i evangelisering – et utrolig arbeid som betyr enormt for disse ungdommene.

I tettstedet Brampton bruker NYC-lederen Ruth Hutchinson mye tid på skolene og på et lite ungdomssenter, The Green Door, i nærheten av kirken – for å treffe og holde kontakt med lokale ungdommer.
(412101)

 

Menighetsplanting i Keswick

 • Budsjett 2024: 513 000 kroner
 • Land: England

Dette er et menighetsplante-prosjekt i et landlig område i distriktet Cumbria i Carlisle bispedømme. Det er langs hovedvei nummer 66 og ligger i Keswick. En ansvarlig menighetsplanter har allerede vært på plass en liten stund og fra januar 2024 kommer NMS sin støtte inn for å lønne en ungdomsarbeider til dette prosjektet. Håpet er å nå unge mennesker og familier i området.

Det å plante menighet i landlige omgivelser er ikke så vanlig. Det er ikke noe Carlisle bispedømme har gjort i moderne tid, og de fleste som planter menighet i dag gjør det i byer, da det er større sjanse for å lykkes. Vi synes det er spennende å ta en sjanse for å prøve også i et ruralt område. NMS har noe erfaring med et fornyelsesprosjekt i landlige omgivelser i to menigheter i Provence I Frankrike. Vi håper at erfaringene derfra også kan tas inn i dette prosjektet, og kanskje kan erfaringene også gå andre veien.
(412103)

 

Ungdomsutveksling i Carlisle bispedømme

 • Budsjett i 2024: 206 000 kroner
 • Land: England

NMS-satsingen Ucrew er et utvekslingsprogram hvor unge frivillige (ettåringer) reiser til et annet land i ti måneder for å delta i lokalt kristent arbeid. I mange år har NMS samarbeidet med Carlisle bispedømme om dette, og ungdommer fra Brasil, Taiwan, Estland, Frankrike og Norge har slik fått et annerledes år i England – med spennende utfordringer i ulike kristne sammenhenger.

Ucrew samarbeider med Carlisle Bispedømme sitt eget frivillig-tjenesteår-program som har vært en del av NMS sitt partnerskap lenge men har nylig skiftet navn til Northern Young Leaders Project. Det er et program som ble lagt opp for å få unge voksne, både fra innland og utland, til å investere i det lokale området og samtidig inspirere og utfordre de i tjeneste og tro.

Utvekslingsåret har effekt langt ut over det ene året, ungdommene vokser og modnes til å ta ansvar og ledelse, de vokser i tro og de får oppleve gleder og utfordringer i misjonsarbeidet. Også de menighetene som tar imot ungdommene har stor glede av programmet, ungdomsarbeid settes i fokus på nye måter. Erfaringen tar ungdommene med seg videre som ledere og initiativtakere i sin lokale sammenheng.

Målet er å få opptil 12 ungdommer (ettåringer) til Carlisle-området; seks fra NYLP og seks fra Ucrew.

Prosjektet gjør det mulig å koordinere og legge til rette for denne utvekslingen.
(412401)

 

Tilhørighet for mennesker med spesielle behov

 • Budsjett i 2024: 46 000 kroner
 • Land: Estland

Dette prosjektet har som mål å integrere psykisk utviklingshemmede mennesker i kirken på linje med alle andre mennesker. Det er et tett samarbeid med Simen-klubbene til Den norske kirke (Dnk), med både utveksling og inspirasjonsdeling.

Helt konkret vil de innsamlede midlene gå til å oversette eller utvikle materiale som kan brukes til å nå målet. Det vil også gå til å utruste ledere, både frivillige og ansatte gjennom veiledning og seminarer.

Prosjektet er fullfinansiert av Dnk, men NMS har noe administrasjonsutgifter.
(413101)

 

Kirkeplanting i Mustamäe

 • Budsjett i 2024: 465 000 kroner
 • Land: Estland

Mustamäe er en bydel i utkanten av Tallinn. Området er preget av mange blokkleiligheter som er mer tilgjengelig for de med lav inntekt enn andre steder i byen.

Menigheten ble startet som et prosjekt i 2008 etter initiativ fra bl. a. den lokale prosten i Den evangelisk-lutherske kirke i Estland (EELK). De første årene møttes en liten gruppe i kjelleren på bydelshuset, i dag er det over 100 medlemmer.

Menigheten startet for noen år siden byggingen av ny kirke, og denne er delvis i bruk allerede. Noen tiltak mangler fortsatt for å kunne søke kommunen om full brukstillatelse, men vi håper dette er på plass i løpet av våren 2024.

Menigheten er bredt engasjert med barne- og ungdomsarbeid, diakonalt arbeid, mannsgruppe, bibelgrupper, avisgrupper m.m. I Estland dekker mange av menighetene så store områder at det er svært nødvendig å plante nye menigheter. I Mustamäe bydel med over 65 000 innbyggere er det bare et par andre kirkesamfunn som har menigheter – denne nye lutherske menigheten har derfor store oppgaver og utfordringer foran seg med å dele troen på Jesus med enda flere.
(413102)

 

Kirkeplanting i  Saku

 • Budsjett i 2024: 250 000 kroner (inkl. midler til estisk prest)
 • Land: Estland

Menighetsplantingsprosjekt i Saku kommune, en kommune litt utenfor Tallinn sentrum. NMS har to misjonærer tilknyttet prosjektet, Ave og Magne Mølster. NMS har vært engasjert i denne menigheten siden starten i 2011. Menigheten er aktiv og engasjert. De jobber misjonalt og har vokst til mer enn 140 medlemmer.

Gjennomsnittsalderen er ganske lav i denne unge og vitale menigheten. Kirkebygget er nytt. Menigheten har selv stått ansvarlige for å bygge, men NMS er blant bidragsyterne.

I Saku kommune var det ikke en eneste luthersk kirke før denne menigheten ble startet. Det var gjort noen forsøk på å starte menighet tidligere, men uten å lykkes. I dag finnes denne menigheten og er en vital og synlig del av kommunen.

NMS er også med på å støtte en estisk prest som fases inn som prest i menigheten.
(413103)

 

Lederutvikling og lekmannsopplæring

 • Budsjett i 2024: 69 000 kroner
 • Land: Estland

Dette prosjektet, som ungdomsavdelingen i Den evangelisk-lutherske kirke i Estland (EELK) har ansvar for, er todelt:

Den ene delen er et lekmannsopplæringsprosjekt dvs. et grundig bibelsk fundert kurs, og man jobber nå med mulighet for at det også skal gi studiepoeng for de som tar kurset. Kurset går over et år og man møtes flere helger for å følge kurset.

Den andre delen av prosjektet er en ungdomsfestival. Her er målgruppen noe yngre enn de på kurset. Det er også et aktivt lederteam, og mange er engasjert som ledere. I tillegg har lederteamet begynte å lete etter nye måter å få møte ungdommer på gaten. De har startet med å holde happenings midt i byen sammen med noen folk fra Ungdom i Oppdrag for å komme i kontakt med ungdommer og slik få kontakter og relasjoner.

NMS tror på lederutvikling og lekmannsopplæring som viktige redskaper for å utruste og disippel-gjøre mennesker. Kurset har også vist seg å ha en rekrutterende funksjon inn i kirkelige stillinger eller til utdanning. Ungdomsfestivalen er viktig, for ungdom trenger å møte andre ungdommer. Der får de se at de er flere kristne, og de kan bli styrket i troen. I tillegg er dette en viktig lederutfordring for eldre ungdom. Slik ledererfaring er ofte viktig for å forbli engasjert i kristent arbeid.
(413104)

 

MISSION112 

 • Budsjett i 2024: 231 000 kroner
 • Land: Estland

Dette er et prosjekt som kirken selv har tatt initiativ til for å fornye kirken nedenfra. Kirken har laget en strategiplan og der står det at de ønsker at kirken skal få trygge troende som er vitner for evangeliet og misjonale i sitt daglige liv. Dette prosjektet er et svar på den delen av strategiplanen.

Rent praktisk er det et samlingsbasert tiltak med enkeltmenigheter, både presten og frivillige medarbeidere. Håpet er at man kan utvikle en kultur i menighetene der frivillige kan få slippe til i større grad. Tradisjonelt går veldig mye av arbeidet via presten, så mye at menigheten risikerer at presten blir en flaskehals for å utvikle menigheten. Hvordan kan menigheten sammen finne en god vei for å åpne opp og gi plass, samtidig som presten finner en ny rolle som kanskje blir enda viktigere enn tidligere, nemlig å inspirere og veilede sine gode frivillige medarbeidere?

NMS liker å samarbeide med flere partnere om prosjektene, og i dette prosjektet er Det Lutherske Verdensforbund med på å dele utgiftene og rådgivningen sammen med NMS og Den evangelisk-lutherske kirke i Estland. Vær med å be om at dette prosjektet kan lykkes!
(413105)

 

Plussmeedia – av og for ungdom

 • Budsjett 2024: 312 000 kroner
 • Land: Estland

Dette prosjektet består hovedsakelig av et ungdomsmedieprosjekt kalt Pluss Media, som har sin egen nettside: https://plussmeedia.ee/en/

Målet er å engasjere unge mennesker i mediearbeid, gi dem ansvar, men også å utruste dem til å kommunisere sin tro, og snakke om tro i tillegg til å utvikle og vokse i tro.

Prosjektet drives av ungdom, rettet mot ungdom. De produserer forskjellige typer media, blant annet et radioprogram, et tv-show og sosial media-innhold; alt med fokus på å gi unge mennesker en mulighet til å utforske å jobbe med media i en kristen kontekst. I år begynner de med et tilbud – en podkast!

Dette er et viktig prosjekt for å nå den yngre generasjonen i Estland. I dette arbeidet har ungdom rom for å informere om og diskutere saker som gir mening til deres egne tro gjennom ulike temaer som de får velge selv.

Prosjektet spiller en stor og inspirerende rolle for mange NMS-partnere innenfor ungdomsarbeid. De tar imot NMSU sine UTEAM-turer og samarbeid med NMS Ucrew program med utveksling av unge voksne.
(413301)

 

Inspirasjonssamling i kirken

 • Budsjett i 2024: 58 000 kroner
 • Land: Estland

Dette prosjektet støtter en inspirasjonssamling over to dager hvor alle lønnede medarbeidere i Den evangelisk-lutherske kirke i Estland (EELK) møtes den første dagen. Her får man åndelig og faglig påfyll, og her møter man kolleger. Den andre dagen er for alle frivillige medarbeidere, med mye av det samme innholdet og målsetning.

Det er godt og viktig å se det litt større fellesskapet fra tid til annen. Det å møte sine kolleger. eller frivillige fra andre menigheter, gir inspirasjon og er fellesskapsbyggende. Det kan gi nye ideer og det kan gi trøst for at man ikke er alene. Visjonsdagen for de ansatte startet etter at NMS hadde sin nettverkssamling i Estland, der man møtte menigheter fra Frankrike, Estland, England og Norge. Dette større fellesskapet var givende og godt for de estiske prestene, og de ville gjerne gjenta det nasjonalt.
(413401)

 

UCREW-koordinator i Estland

 • Budsjett i 2024: 58 000 kroner
 • Land: Estland

NMS-satsingen Ucrew er et utvekslingsprogram hvor unge frivillige (ettåringer) reiser til et annet land i ti måneder for å delta i lokalt kristent arbeid.

Programmet handler om å både sende ungdom fra Norge til Estland, og å sende estisk ungdom til andre partnerland, inkludert Norge. Under utvekslingen får ungdom erfaring i det å jobbe i misjonalt og diakonalt arbeid i en estisk sammenheng. De er ofte engasjert i barne- og ungdomsarbeid. De får språkundervisning, en interkulturelt opplevelse og misjonserfaring. Det har vist seg å være medvirkende til å inspirere unge mennesker til tjeneste i kristent arbeid, ikke minst i misjonsarbeid med NMS.

Utvekslingsåret har effekt langt ut over det ene året, ungdommene vokser og modnes til å ta ansvar og ledelse, de vokser i tro og de får oppleve gleder og utfordringer i misjonsarbeidet. Også de menighetene som tar imot ungdommene har stor glede av programmet. Erfaringen tar ungdommene med seg videre som ledere og initiativtakere i sin lokale sammenheng.

Prosjektet gjør det mulig å koordinere og legge til rette for denne utvekslingen.
(413402)

 

Ungdomsarbeid i Paris

 • Budsjett 2024: 40 000 kroner
 • Land: Frankrike

Mission Jeunesse (MiJi) er et ungdomsprosjekt i Paris som fokuserer på undervisning og trening av ulike kunstarter innenfor en gudstjenestesammenheng (dans, musikk m.m.). Dette gjøres gjennom arrangementer og leirer for eldre barn, tenåringer og unge voksne.

Dette er et lavterskel ungdomsarbeid som NMS har vært med på å bygge opp helt fra starten. Prosjektet har en selvopprettholdende ledelse inn at de som har vokst opp selv i MiJi er de som nå lede det. Målet med arbeidet er å gi ungdom opplæring i ulike aktiviteter som kan brukes inn i den lokale menigheten. Mange av leirdeltakerne blir etter leirene delaktige i ledelsen i den lokale menigheten og bidrar aktivt inn i ungdomsarbeidet.

Prosjektet spiller en stor inspirerende rolle for mange NMS partnere innenfor ungdomsarbeid. De tar imot NMSU UTeam turer, og NMS sine Ucrew deltaker har blitt involvert i leirene.(414101)

 

Ny giv i Pertuis og Lourmarin

 • Budsjett i 2024: 231 000 kroner
 • Land: Frankrike

Dette er et prosjekt med mål å skape nytt liv i menigheten som hører til i landsbyene Pertuis og Lourmarin i Sør-Frankrike.  Menigheten var i ferd med å  dø ut og modermenigheten i Aix-en-Provence ønsker å satse på nytt.

Presten Stephen Backman var tidligere prest i Lyon og så og opplevde alt det flotte som skjedde gjennom NMS sitt arbeid med studentmenigheten der. Det inspirerte ham til misjonal menighetstenkning, og han søkte seg derfor til denne stillingen.

I NMS tenker vi at det kristne livet næres og styrkes gjennom menigheten. Vi tror også at en livskraftig menighet i Lourmarin/Pertuis vil være viktig for at mennesker i dette området skal bli kjent med Jesus og komme til tro på ham.
(414103)

 

Ny start for kirken i Champigny

 • NMS bidrag 2024: 2 misjonærer
 • Land: Frankrike

Champigny er en kommune like utenfor Paris. En ny metrostasjon bygges i Champigny, og for å bygge den måtte de rive den gamle kirken. Menigheten i Champigny har derfor fått en  erstatningskirke for den tiden det vil ta å bygge en ny kirke. Den nye kirken vil ha sin inngang rett utenfor den nye metrostasjonen og skal stå ferdig i mars 2024. Metrostasjonen skal stå ferdig i 2025.

Det var ikke så mange mennesker tilknyttet denne menigheten, og man har ønsket å bygge en livskraftig menighet. NMS-misjonærene Mary og Rafi Rakotovao er begge pastorer og har tidligere avsluttet et vellykket arbeid med å plante menighet i en av nabokommunene, Créteil. I 2022 tok de fatt på oppgaven med å bygge en livskraftig menighet i Champigny, sammen med menighetens medlemmer. Det er nå mye spennende som skjer i denne menigheten. Og vi gleder oss til innvielse av kirken i mars 2024.
(414107)

 

Med kjærlighet for jorden (Loving Earth)

 • Budsjett i 2024: 54 000 kroner
 • Land: Frankrike

Loving Earth-prosjektet fokuserer på å fremme en økologisk forståelse i kirken, hvor fellesskap oppfordres til å omfavne en bærekraftig og kjærlighetsfylt tilnærming til naturen. For å gjøre dette, utvikler prosjektet en interaktiv nettside for å dele kunnskap, inspirasjon, og ressurser. Prosjektet lager også trykt materiale som brosjyrer og studieguider for å støtte læring og engasjement i menigheter.

Prosjektet ønsker å vekke bevissthet om miljøproblemer gjennom kunst, historiefortelling, og utdanning, og inspirere til handling gjennom fellesskapsengasjement. Målet er å inspirere en indre transformasjon, slik at kjærlighet til skaperverket og forståelse av vår gjensidige avhengighet fører til meningsfulle endringer i hvordan vi lever og samhandler med planeten vår. Menigheter spiller en viktig rolle i denne prosessen. Loving Earth oppfordrer menigheter til å ta i bruk metode og bli sentre for positiv endring, både lokalt og globalt. Ved å jobbe sammen, sikter prosjektet mot å bygge en mer bærekraftig og kjærlighetsfylt fremtid for alle skapninger på jorden.
(414108)

 

Nettverk for kristne student- og ungevoksne-forsamlinger

 • Budsjett i 2024: 66 000 kroner
 • Land: Frankrike

Prosjektet tar sikte på å systematisere og gjøre tilgjengelig den kunnskapen som er opparbeidet i kirken etter prosjektet NMS var med på i Lyon fra 2017-2022 (Mission Jeep). Her er det etablert en student- og ungevoksen-forsamling, som har alt fra lavterskeltilbud til mer grundige samlinger og bibelgrupper.

Nå vokser det opp nye tilsvarende forsamlinger andre steder og NMS er med på å starte en slik forsamling i Nice. For å nyte godt av erfaringer fra tidligere, og for å kunne dele erfaringer man gjør seg underveis – både gleder og utfordringer – dannes dette nettverket og læringsfellesskapet. Nettverket ledes av den brasilianske misjonæren Mariana Erhart, som sammen med mannen Matheus Pereira bygget opp studentarbeidet i Lyon. De vil begge delta i dette nettverksarbeidet.
(414109)

 

Kristent ungdomsarbeid i Nice

 • Land: Frankrike

Målet for dette prosjektet, som startet opp i 2023, er å skape en arena for unge mennesker hvor de kan finne tro, vokse i tro og samtale om tro og tvil. For europeisk ungdom har spørsmål om tro og ønsker å finne et trygt sted hvor de kan stille disse spørsmålene og samtale om hva det betyr å tro i vår tid.

Dette arbeidet i Nice er på mange måter en videreføring av prosjektet Mission Jeep i Lyon. I fem år jobbet våre brasilianske misjonærer Mariana Erhardt og Mateus Pereira med å plante et nytt kristens fellesskap i en lutherske kirke i Lyon sentrum. Kirken stod praktisk talt stod tom og man vurderte å selge. Nå, etter fem år med målrettet arbeid mot studenter og unge vokse, fylles denne kirken med unge voksne tre ganger i uka. Her er det Alpha kurs og ulike samlinger hvor unge får stille spørsmål om tro og tvil. Mariana og Mateus har overdratt arbeidet til de lokale menighetene, som har ansatt en egen pastor som skal drive arbeidet videre.

Misjonærene Mateus og Mariana vil videre med evangeliet og starter derfor opp tilsvarende arbeid i byen Nice. Også denne gangen i en luthersk kirke midt i byen. Det er fantastisk å se at misjonærer fra Brasil tør å tenke noe annerledes om misjon enn hva de lokale menighetene er vant til, og derfor er det stor lærdom og inspirasjon i denne utvekslingen. Man kan nå ut med det gode budskapet; også i et sekulært land som Frankrike.

NMS støtter Den forente protestantiske kirke i Frankrike (EPUdF) i dette prosjektet, her bidrar NMS for det meste faglig og administrativt.

 

Brobyggere i  Spania

 • Budsjett i 2024: 231 000  kroner
 • Land: Spania

Prosjektet støtter to kultur- og samfunns-sentre kalt Puente, som er det spanske ordet for bro. Målet er nettopp å være en bro for arabiskspråklige migranter til å bli integrert inn i det spanske samfunnet. De to Puente-sentrene er plassert i Barcelona og i Mataro, litt lenger nord.

De fleste som kommer til sentrene er nord-afrikanere og syrere. Her får de praktisk og sosial hjelp gjennom språkklasser, IT-kurs, pedagogisk støtte og andre aktiviteter. Men dette er mer enn bare kurs og aktiviteter, sentrene fungerer på mange måter som et hjem hjemmefra. Sammen skaper de et miljø hvor ulike kulturer og trosretninger kan møtes og slik bygge tillit mellom mennesker.

Den arabiskspråklige menigheten i tilknytning til Puente i Barcelona har ukentlige søndagsgudstjenester, og menigheten vokser, også på grunn av et økende antall flyktninger.

Puente-sentrene drives av Arab Ministries in Spain (AMS) med støtte fra NMS.
(427101)

 

Nettverk for kirkeplanting

 • Budsjett i 2024: 75 000 kroner
 • Land: Generelt

Annen hvert år samles misjonærer og andre ledere fra samarbeidsmenigheter i Estland, England og Frankrike, sammen med prester og ledere fra menigheter i Norge som er med i NMS sitt menighetsnettverk. Flertallet av de norske menighetene som er med, har NMS vært med på å plante.

Samlingene tar utgangspunkt i arbeid med gudstjenester, smågrupper og å være misjonerende lokalt og globalt. Erfaringen er at dette er både inspirerende og oppbyggende for deltagerne. Støtten til prosjektet går først og fremst til å subsidiere misjonærer og ledere fra de europeiske menighetene, slik at de kan være med på samlingene. Det er verdifullt å kunne hente inspirasjon og lærdom fra disse menighetene til norsk kontekst.
(410401)

 

Ønsker du å støtte arbeidet i ett av landene du nettopp har lest om? Finn ditt land i ett av skjemaene under. Tusen takk for din gave!

Vil du lese om flere prosjekter?

Jeg vil gi en gave til arbeidet i Brasil

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til NMS sitt arbeid i Brasil

Jeg vil gi en gave til arbeidet i England

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til NMS sitt arbeid i England

Jeg vil gi en gave til arbeidet i Estland

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til NMS sitt arbeid i Estland

Jeg vil gi en gave til arbeidet i Frankrike

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til NMS sitt arbeid i Frankrike

Jeg vil gi en gave

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til
Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp