Gi en gave
Meny
Last ned

Asia

NMS startet arbeid i Asia allerede i 1902 - i Kina. I dag er NMS engasjert i prosjekter i både Kina, Japan, Thailand og Laos.

Snarveier

Økologisk jordbruk i Longshan (Hunan)

Det økologiske jordbruksprosjektet i Longshan fylke i Hunan-provins vil hjelpe fattige bønder i regionen til å gå over til et mer miljøvennlig landbruk. Overforbruk av plantevernmidler er dessverre utbredt i dette området

En ønsker å lære bøndene å drive gårdene på driftsmåter som er bærekraftige og miljøvennlige, samtidig som de gir en sikker inntekt. Bøndene i området er fattige og skeptiske til endringer, fordi en dårlig avling får alvorlige konsekvenser for familien. Å bare gi kunnskap er derfor ikke tilstrekkelig. Dette prosjektet gir både opplæring og ressurser for å gå over til mer bærekraftige jordbruksstrategier. I tillegg oppfordrer prosjektet også bøndene til å kaste søppel på en mer miljøvennlig måte.

Dette prosjektet kommer på et godt tidspunkt; kjemiske plantevernmidler er blitt dyrere og småskalabønder sliter enda mer økonomisk enn tidligere. Det kan bidra til økt motivasjon til å gå over til mer bærekraftig landbruk.

Prosjektet er finansiert både av NMS og Den finske evangelisk-lutherske misjonen (FELM) og ledes av Amity Foundation (en sosial grein av den kinesiske tre-selv-kirken). Som med andre Amity-prosjekter, bidrar også bøndene og lokale myndigheter til prosjektet.

Denne satsingen bidrar til god forvaltning av Guds fantastiske skaperverk. Miljøforringelse er ikke bare skadelig for lokalmiljøet på lang sikt, men også for vår verden som helhet. Kinas landbruk produserer en høyere andel karbon enn noe annet land. Ved å hjelpe fattige bønder til å gå over til en mer miljøvennlig landbruksstil, hjelper du ikke bare de fattige bøndene med å sikre en tryggere og bedre fremtid, du bidrar også til å beskytte skaperverket og en mer bærekraftig fremtid.
(441107)

 

Nettverk for menighetsutvikling i Øst-Asia

 • Budsjett i 2024: 200 000 kroner
 • Land: Kina

Dette prosjektet bidrar til å bygge nettverk mellom NMS sine partnerkirker i Asia, i Thailand, Laos, Kina, Japan og Taiwan. En ønsker å hjelpe menighetene til å være misjonale og til å finne mer effektive metoder for menighetsplanting og menighetsutvikling gjennom den erfaringsutvekslingen som skjer i nettverket.

Et viktig element i prosjektet er at det ikke er basert på hierarkisk struktur, men har fokus på dialog – med samtaler som bygger på tillit. Ved å dele erfaringer, både gode og dårlige, kan man hjelpe hverandre til å forbedre arbeidet.

I løpet av 2022-2024 ønsker en også å invitere NMS sine europeiske partnere til erfaringsutveksling der Asia og Europa kan lære av hverandre.
(441101)

 

Fra prostitusjon til frihet 

 • Budsjett i 2024: 448 000 kroner
 • Land: Kina

Dette prosjektet bidrar til å hjelpe kvinner som er utsatt for menneskehandel og prostitusjon.  Sons and Daughters (Sønner og døtre) er en kristen, frivillig organisasjon i Hongkong for kvinner som ønsker å forlate prostitusjonslivet. De tilbyr rådgiving, yrkesopplæring og arbeid, i tillegg til oppfølging med besøk, samtale og sjelesorg i ettertid.

Til tross for at Hongkong er et knutepunkt for sexhandel, er det veldig få frivillige organisasjoner eller offentlige etater som vil hjelpe denne sårbare gruppen. Det er et tabubelagt emne. For de fleste kvinner er ikke prostitusjon et frivillig valg. Mange av kvinnene ble lurt eller tvunget inn i prostitusjon.

Sons and Daughters tilbyr et unikt program som gjør det mulig for kvinnene å flykte fra sexindustrien, lære nye ferdigheter og leges både fysisk, psykisk og åndelig. Slik kan de starte et nytt liv, fri fra sexindustriens bånd.
(441106)

 

Sjelesorginstitutt i Hongkong

 • Budsjett i 2024: 497 000 kroner
 • Land: Kina

Sjelesorginstituttet LeShalom er en del av Det Lutherske Teologiske Seminaret i Hong Kong (LTS). LeShalom driver opplæring i sjelesorg med fokus på kristne og kirkelig ansatte. Dette prosjektet har som mål å samarbeide med menigheter og organisasjoner både innenfor og utenfor den evangelisk-lutherske kirken i Hong Kong for å tilby opplæring om emosjonelt og åndelig velvære til de som er interessert.

Prosjektet søker å utruste deltagerne til å hjelpe seg selv og andre. Det vil også være oppfølging som bønn, sjelesorg og profesjonell rådgivning. Prosjektet vil utruste kristne og kirkelige medarbeidere og frivillige til å tilby sjelesorg til de som trenger det. De vil også læres opp til å gi denne kompetansen til andre. Slik har prosjektet en multipliserende effekt.

Både protestene i 2019 de de strenge restriksjonene i forbindelse med covid-pandemien har skapt et stressende og isolerende miljø for mange mennesker i byen Hongkong. Den utfordrende situasjonen har over tid gjort tilbudet og tilgangen til ressurser knyttet til psykisk helse svært viktig.

Det er et sterkt behov for selvforståelse og egenomsorgspraksis i byen. Menigheter og institusjoner trenger støtte i veiledningsopplæring for sine medlemmer og dem de er i kontakt med. Dette prosjektet er med på å både forbedre mental helse for kirkens ansatte og frivillige som slik kan tjene kirken og samfunnet bedre, samt muligheter til å nå ut til mennesker også utenfor kirken.
(441108)

 

 Kapasitetsbygging til internasjonalt arbeid

 • Budsjett i 2024: 292 000 kroner
 • Land: Kina

Amity Foundation er en organisasjon som har jobbet med fattigdomsbekjempelse i Kina siden de ble startet av den lokale kirken i 1985. Etter det internasjonale biogass prosjektet hvor NMS overførte biogass-teknologien fra Amity i Kina til vår partnerkirke på Madagaskar (avsluttet i 2014), bestemte Amitys ledelse seg i 2015 for å være en aktiv aktør også utenfor landets grenser. De har derfor startet en rekke fattigdomsbekjempende prosjekter i både afrikanske og asiatiske land. Nå har Amity spurt NMS om vi kan dele av det vi har lært etter å ha jobbet i nye land og kulturer i mange år.

Gjennom kurs, samtaler og prosjektbesøk vil NMS være med på å utruste Amity og andre kinesiske frivillige organisasjoner til å drive gode prosjekter som sikrer at midlene blir effektivt investert, at prosjektene oppnår sine mål, og at de unngår korrupsjon og mislighold. Prosjektet tar for seg temaer som regnskapsføringsrutiner, samarbeidsformer og tverrkulturell kommunikasjon. Vær med på å støtte et prosjekt som er med på å utruste kinesiske frivillige organisasjoner til å best mulig kunne hjelpe noen av verdens fattigste.
(441110)

 

En aktiv alderdom 

 • Budsjett i 2024: 220 000 kroner
 • Land: Kina

Eldrebølgen er et uttrykk vi stadig hører om i Norge, men i Kina opplever man at eldrebølgen skyller inn over landet i et omfang verden knapt har opplevd tidligere. I dag er omtrent 20 prosent av den kinesiske befolkningen over 60 år, og går over i pensjonistenes rekker. Tallet er ventet å vokse stort de kommende årene. Hvordan kan kirken være med på å gi disse nye pensjonistene meningsfulle dager når hverdagen endres?

Sammen med Amity Foundation, en diakonal organisasjon som NMS har samarbeidet med siden 1980-tallet, vil NMS de neste tre årene være med på å engasjere og nå flere eldre med aktiviteter i regi av kirken. «Use Your Talents» er en metode som går ut på å bruke talentene sine, med bakgrunn i lignelsen om talentene fra Matteus 25. Ved å starte med å tenke hva man selv kan bidra med, og ikke bli passiv mottaker, har vi sett at de opplever prosjektet som en frigjørende.

Derfor vil NMS og Amity være med på å støtte grupper av eldre i kirkene som vil starte aktiviteter eller initiativ for å engasjere flere eldre. Menighetene vil ha opplæring i hvordan frivillige i menigheten kan best mulig gjennomføre hjemmebesøk hos eldre, i form av samtaler, enkelt sårstell eller å være til støtte på andre måter.  Dette er til stor hjelp for de eldre som ikke kan komme seg ut av hjemmet.

Denne opplæringen gjør at medlemmene i menigheten kan fortsette med disse besøkene også etter at prosjektperioden er over etter tre år. Av de frivillige vil menighetene fokusere på å rekruttere unge, dermed blir det også læring på tvers av generasjoner.
(441111)

 

Stipend til fattige studenter og oppgradering av bibliotek (HBI)

 • Budsjett i 2024: 329 000 kroner
 • Land: Kina

Hunan Bible Institute (HBI) er det eneste teologiske instituttet i Hunan-provinsen og er avgjørende for å skaffe nye kirkearbeidere. Gjennom prosjektet får ti dyktige, men fattige, studenter skolestipend. I tillegg bidrar en til å øke volumet av bøker på biblioteket. Hunan-provins teller 67 millioner innbyggere og er en av de fattigste provinsene i Kina.
(441401)

 

Stipent til fattige studenter (Guangxi Bibelskole)

 • Budsjett i 2024: 298 000 kroner
 • Land: Kina

Gjennom prosjektet får 34 fattige studenter ved Guangxi Bibelskole et halvt skolestipend. Bibelskolen er det eneste teologiske instituttet i Guangxi-provinsen, som har 43 millioner innbyggere og er en av de fattigste provinsene i Kina. I provinsen bor det 12 minoriteter. Mange av dem har ikke egne pastorer og noen har enda ikke hørt evangeliet om Jesus. Bibelskolen er avgjørende for utrusting av nye arbeidere i Guds rike i dette området.
(441402)

 

Diakonalt læringsprosjekt

 • Budsjett i 2024: 65 000 kroner 
 • Land: Japan

Diakoni skjer på mange forskjellige plan og Kinki evangelisk-lutherske kirke (KELC) vil med dette prosjektet utvikle sin diakonale identitet.

Diakoni uttrykker nestekjærlighet og er kirkens omsorgstjeneste, der Jesu ord er satt ut i praksis.

KELC ønsker, i samarbeid med NMS, å utvikle undervisningsopplegg for sine medlemmer og ansatte, med fokus på diakoni.  Hva betyr kristen diakoni i det japanske samfunnet? Hva er utfordringene og hvordan kan vi lære av hverandre?

Selv om Japan fremstår som et velordnet velferdssamfunn, er det mange som faller utenfor. I tillegg ligger landet i et område som stadig rammes av naturkatastrofer. Her har det vært naturlig for kirkene å gjøre en hjelpeinnsats. Samtidig møter kirken en sterk skepsis i befolkningen til religiøs praksis ut over de tradisjonelle religionene. Ekstremistiske handlinger fra enkelte ny-religiøse sekter ødelegger dessverre omdømmet til tradisjonelle kirker og religiøse organisasjoner.

Derfor er det ekstra viktig for KELC å finne en diakonal praksis som reflekterer kristen nestekjærlighet på en måte som blir forstått i samfunnet.
(442102)

 

Trygg tro i alderdommen (KELC)

 • Budsjett i 2024: 73 000 kroner
 • Land: Japan

Japan er det land i verden med høyest andel eldre borgere, 29 prosent er 65 år eller eldre. I Kinki evangelisk-lutherske kirke (KELC) får både kirkearbeidere og medlemmer gjennom dette prosjektet undervisning i å kunne møte spørsmål om liv og død og aldring med kristent håp og positiv holdning.

Prosjektet støtter en teologisk utdanning innen dette feltet, med flere seminarer gjennom året. De har som mål å styrke den kristne tro og bibelforståelse av liv, død, oppstandelse og evig liv, slik at aldring også skal kunne betraktes som en kilde til glede. Aldrende kirkemedlemmer får hjelp, håp og støtte i møte med frykt og usikkerhet rundt fremtidig helse, pensjonering og omsorgsbehov.

I buddhismen, Japans tradisjonelle religion, er forståelse av liv og død i stor grad basert på doktriner om reinkarnasjon og karma. Derfor bringer aldring mye frykt og usikkerhet for hva neste liv vil være. På denne bakgrunn er seminarene KELK som tilbyr, en viktig støtte og hjelp til kirkemedlemmer i denne livsfasen.
(442301)

 

Landsbyutvikling i Laos

I samarbeid med Den evangeliske kirken i Laos (LEC) og laotiske myndigheter bidrar NMS til bærekraftig utvikling. Dette prosjektet støtter bygging av nye skolebygg og bygging og installasjon av vannpumper i landsbyer uten innlagt vann.

Enkle skolebygg, bygget i samarbeid med folk i landsbyen, gir barna en mulighet til å gå på skolen nærmere hjemmet. Når skolebygget står ferdig, sørger myndighetene for rekruttering av lærere. Når en landsby får vann, trenger ikke kvinnene å gå langt for å hente vann. Dette gjør hverdagen deres enklere; helsen deres blir bedre, de kan dyrke grønnsaker og har tid til å veve og lage håndverk – og levestandarden øker.
(443103)

 

Deltakelse i Mekong Mission Forum

 • Budsjett i 2024: 106 000 kroner
 • Land: Laos

Dette prosjektet støtter arbeidet til Mekong Mission Forum (MMF), som er et forum under Det lutherske verdensforbund (LWF). Målet med forumet er å styrke kirkenes holistiske misjonsforståelse, der forkynnelse av evangeliet og diakoni går hånd i hånd, i tillegg til å styrke kontekstualisering av den kristne tro i Mekong regionen.

Hvert år samles ledere fra de lutherske kirkene i de fem Mekong-landene: Thailand, Laos, Myanmar, Kambodsja og Vietnam. I tillegg inviteres de viktigste partnerne til disse kirkene dvs. partnerkirker, misjonsorganisasjoner, diakonale organisasjoner, utdanningsinstitusjoner o.l.

NMS med i forumet som en av de viktige partnerne til Den evangelisk-lutherske kirke i Thailand (ELCT) og Den evangeliske kirken i Laos (LEC). LEC er invitert med i forumet, selv om kirken er mer økumenisk enn luthersk.

Dette er et strategisk nettverk i Mekong regionen som knytter NMS sine to partnerkirker i Laos og Thailand inn i et større luthersk og økumenisk nettverk for kompetansebygging og koordinering. Det er også en strategisk arena for NMS til både selv å lære nytt og til å bidra med vår kompetanse innen blant annet Use Your Talents.
(443101)

 

Lekmannsopplæring i Mekong

 • Budsjett i 2024: 457 000 kroner
 • Land: Mekong

Prosjektet støtter opplæring lekledere i Den evangeliske kirken i Laos (LEC). I hovedstaden Vientiane får cirka 40 lekledere fra 20 menigheter rundt i landet opplæring. I tillegg organiserer LEC lekmannsopplæring i fire andre provinser. I Vientiane holdes undervisningen som 13-dagers økter med fem økter per år i tillegg til oppfriskningskurs). Nasjonale veiledere underviser i både grunnleggende kristne temaer og kirkeledelse.

Siden LEC inngikk partnerskap med NMS har kirken vokst mye, de siste ti årene har det blitt etablert cirka 100 nye kirker årlig. I tillegg kommer enda flere disippelgrupper over hele lander og antall nye troende fortsetter å vokse. Dette betyr også et stort behov for utdanning og istandsetting av ledere som kan føre kirken og de kristne videre på en god måte.
(443102)

 

‘GOD FORVALTNING’ ved Det Lutherske Seminaret i Thailand

Det lutherske seminaret i Thailand (LST) har to program for lekmannsopplæring; Frivillighet og Kirkeledelse. En viktig del av undervisningen har fokus på å ta vare på skaperverket og har betegnelsen God forvaltning.

Use your talents (UYT) blir i tillegg undervist på ulike workshops for kirkens prester og ledere for at de i neste omgang skal gi opplæring i sine lokale sammenhenger.

Lekmannsopplæringen omfatter undervisning i det bibelske grunnlaget for forvaltning. I tillegg undervises det i Use your talents-metodikken med fokus på å bruke ressurser en allerede har, til beste for mennesker og samfunnet. Den evangelisk-lutherske kirke i Thailand (ELCT) har som mål å gi 200 personer trening i UYT i løpet av tre år.

LST tilbyr både grunnleggende teologisk opplæring hvor ingen forkunnskaper kreves, ikke engang skolegang og grunnleggende teologisk opplæring der deltakerne må kunne lese og skrive. LST samarbeider med andre teologiske seminarer som tilbyr høyere utdanning i teologi. Studenter som ønsker høyere teologisk utdannelse, kan søke om stipend hos LST for å studere videre.

Opplæring er helt grunnleggende for enhver kirke med tanke på vekst, både i dybden og bredden. Opplæring, særlig av ledere, er dessuten et av de områdene hvor NMS som en kompetansebærende og utviklende organisasjon kan gi merverdi inn i den lokale kirken.
(444301)

 

Bærekraftig jordbruk i Nan-provinsen

 • Budsjett i 2024: 30 000 kroner
 • Land: Thailand
 • Grønt prosjekt

I Nord-Thailand på det lille stedet Nan ønsker menighetene å bli mer selvfinansierte og bærekraftige.

I dette vakre fjellområde har turismen eksplodert, og etterspørselen etter ulike varer er stort. Dette har ført til økte levekostnader økt for de som bor der.

Den evangelisk-lutherske kirke i Thailand (ELCT) jobber i Nan blant en etnisk gruppe som kalles Lua.  Den lokale kirken ønsker gjennom dette prosjektet å kunne gi støtte til folk i lokalmiljøet, og gjøre menighetene mer selvfinansierte.

NMS har tidligere støttet kirken i Nan med å dyrke grønnsaker, lage fiskedam, froskedam etc. Dette prosjektet er en fortsettelse av det arbeidet, men nå ønsker kirken å sette fokusere på fiske- og froske oppdrett, og de ber NMS om støtte til dette.
(444107)

 

Grønt jordbruk i Udon

I Nordøst-Thailand ønsker menigheten på det lille stedet Nonghan å bli en modellkirke for en bærekraftig og selvfinansiert lokal kirke. Målet er at salg av produkter som grønnsaker, sopp, fisk, og etter hvert trevarer, skal kunne skaffe nok inntekter til at kirken kan betale sin egen prest og ikke være avhengig av økonomisk støtte fra andre.

Gjennom prosjektet lærer kirkemedlemmene å dyrke økologisk mat som de kan selge, og på den måten være i stand til å forsørge seg selv. Behovet for å reise til en storby eller til utlandet for å finne arbeid blir samtidig mindre.

Gjennom dette prosjektet kan kirken bli et læringssenter for medlemmer og andre i lokalsamfunnet, slik den ønsker.
(444110)

 

Bærekraftig kirkevekst

 • Budsjett i 2024: 790 000 kroner
 • Land: Thailand

Støtte gjennom dette prosjektet har frem til nå gått til å lønne evangelister og prester i Den evangelisk-lutherske kirke i Thailand (ELCT). NMS vil fra 2023 dreie støtten i retning av at kirken blir mer selvfinansiert. Målet med dette nye grepet er å motvirke avhengighet og å skape bærekraftig vekst med lokalt eierskap.

Kun åtte av 29 menigheter er per 2022 selvfinansierte. Kirken har derfor valgt ut tre pilotmenigheter som aktivt vil gå inn i en prosess for å øke andelen egenfinansiering. De tre menighetene vil bli fulgt opp bla. ved hjelp av UYT (Use Your Talents)-tankegangen av prosjektkoordinatoren i ELCT og en NMS misjonær. Deretter er planen at stadig flere menigheter skal følge etter.

Dette er en viktig overgangsperiode å støtte kirken i. Hvis denne prosessen fungerer, vil NMS-støtte kunne flyttes til å utvide arbeidet i stedet for å gå til drift.
(444102)

 

Barnas kirke

 • Budsjett i 2024: 23 000 kroner
 • Land: Thailand

Barnas kirke er en kirke spesielt for barn og unge. Den er åpen hver lørdag. Barn i landsbyen der kirken ligger kommer på gudstjenesten og for å delta i ulike aktiviteter som kunst, sport og så videre.

Det er svært viktig for kirkens fremtid å lære barn om Gud og hans kjærlighet til alle mennesker. Barnas kirke gir barn mulighet til å bruke fritiden sin på en god måte. De får god livskvalitet og hjelp til å holde seg unna rusmidler.
(444104)

 

Lovsangshjemmet i Bangkok

 • Budsjett i 2024: 547 000 kroner
 • Land: Thailand

Lovsangshjemmet (Home of Praise) barnehage ligger ligger under en motorvei i Klong Toey, som er et av de fattigste områdene i Bangkok. Barnehagen er åpen for barn i alderen seks måneder til fire år.

Barna som går i barnehagen kommer fra fattige familier som har mange sosiale utfordringer. På Lovsangshjemmet får barna omsorg og kjærlighet, mulighet til å leke i et læringsvennlig miljø, sunn mat og tid til hvile.
(444105)

 

Sterke og trygge familier

 • Budsjett i 2024: 406 000 kroner
 • Land: Thailand

Gjennom opplæring og seminarer har dette prosjektet som mål å styrke familier og øke fysisk og psykisk trygghet i familier som tilhører Den evangelisk-lutherske kirke i Thailand (ELCT) sine menigheter, for familier som bor i områder der ELCT jobber og for familier som får støtte gjennom kirkens diakoniprosjekter. Prosjektet gir støtte til skolegang slik at barn fra fattige familier har mulighet til få en utdannelse og prosjektet følger opp gravide kvinner i en sårbar situasjon gjennom å gi støtte og veiledning.

Barn i områder hvor ELCT har menigheter lever i lokalsamfunn hvor det er risiko for overgrep, vold og menneskehandel. Kirkens ansatte og frivillige mangler kunnskap og verktøy for å hjelpe dem.

Fra 2019 har Diakoniavdeling (LDD) i ELCT hatt et spesielt fokus på barns rettigheter, forebygging av menneskehandel og hvordan man får en sterk og trygg familie. Gjennom opplæring og seminarer har prosjektet som mål å styrke familier, og øke fysisk og psykisk trygghet hos familier i målgruppene.
(444108)

 

Lørdagsklubb

 • Budsjett i 2024: 137 000 kroner
 • Land: Thailand

Lørdagsklubbene holder åpent hver lørdag i ni lokale menigheter i Den evangelisk-lutherske kirke i Thailand (ELCT), i Nordøst-Thailand og Nord-Thailand. I løpet av 2024 planlegges seks nye lørdagsklubber. Barna i landsbyene kan komme til kirken hver lørdag og delta på ulike aktiviteter, blant annet lærer de om hvordan man tar vare på miljøet, hvordan man dyrker urter/grønnsaker, sin egen lokale kultur og tradisjoner, barns rettigheter, engelsk og om kristen tro. I tillegg til dette får de et sunt måltid hver gang.
(444109)

 

Administrativ støtte til kirken (ELCT)

 • Budsjett i 2024: 455 000 kroner
 • Land: Thailand

Dette prosjektet støtter Den evangelisk-lutherske kirke i Thailand (ELCT) sin administrasjonen og gir støtte til utgifter som kirkestyret og finansavdelingen har, til kontormateriell samt bruk og vedlikehold av bygninger. Denne støtten er svært viktig for administrasjonen, fordi kirkestyret ikke har noen innsamling til dette formålet.
(444302)

 

Overføring av eiendom til ELCT’s stiftelser

 • Budsjett i 2024: 243 000 kroner
 • Land: Thailand

En del av eiendommene til Den evangelisk-lutherske kirke i Thailand (ELCT) er kjøpt i privatpersoners navn i stedet for gjennom en stiftelse. Dette gir problemer ved lederskifter, og når disse personene går av med pensjon. NMS støtter nå kirken med å få overført disse eiendommene til stiftelser, og gir råd om hvordan stiftelsene må drives ifølge myndighetenes lover og retningslinjer.

Dette arbeidet er viktig da disse eiendommene utgjør viktige ressurser for kirken. Både i forhold til arbeidet som drives i menigheter og institusjoner, men også som potensielle inntektskilder slik at kirken i større grad kan bli selvfinansiert og ha mulighet til å utvide sitt arbeid.
(444303)

 

Organisasjonsutvikling i kirken (ELCT)

 • Budsjett i 2024: 106 000 kroner
 • Land: Thailand

Mye har endret seg både i Den evangelisk-lutherske kirke i Thailand (ELCT) og i samfunnet for øvrig de senere år. Fra å være en kirke med mange misjonærer i alt fra lederstillinger, prestestillinger, undervisningsstillinger med mer, og med finansiell støtte til arbeidet, – til i større og større grad å måtte klare seg selv. Og fra å være kirke i et samfunn som i stor grad bestod av lokale bønder til nå å befinne seg i en virkelighet hvor flere og flere i samfunnet tilhører middelklassen.

Dette gjør at måten kirken er organisert på ikke lenger er hensiktsmessig, og det er behov for endringer. Vi støtter kirken med lokal konsulenthjelp til å justere og implementere nye systemer for økonomistyring og med workshops for kirkens ledelse hvor temaer som organisasjonsstruktur, personalledelse, mangfolds ledelse og økonomistyring diskuteres.

Mye bra arbeid gjøres i kirken, mennesker kommer til tro og mange får hjelp til et bedre liv. Samtidig har kirken problemer med å holde på gode medarbeidere, blant annet grunnet utfordrende arbeidsvilkår. Det har også vært flere tilfeller av underslag, grunnet utilstrekkelig økonomistyring. En bedring på dette området vil tjene kirken på alle nivåer, slik at mer tid og krefter kan gå til kirkens fokusområder.
(444304)

 

Sunne ledere – sunn kirke

 • Budsjett i 2024: 303 000 kroner
 • Land: Thailand

Prosjektet har som mål å styrke thailandske pastorer og teologistudenters mentale og åndelige helse. Dette er viktig for å styrke ledernes integritet og selvbevissthet, slik blir de satt i stand til å trene sine egne menighetsmedlemmer på samme måte. Sunne ledere er avgjørende for en sunn og voksende kirke.

Mentalt og åndelig sunne ledere med integritet er også viktige i disippeltreningen (trosopplæringen) i de lokale menighetene. Dette arbeidet vil styrke og utdype den kristne tro i ledernes personlige liv, og gjøre troen mer robust og ekte.

Lederen for dette prosjektet, Dr. Wandee, har 20 års erfaring som pastor og sjelesørger og har en doktorgrad i Counceling (rådgiving).
(444305)

 

Ønsker du å støtte arbeidet i ett av landene du nettopp har lest om? Finn ditt land i ett av skjemaene under. Tusen takk for din gave!

Vil du lese om flere prosjekter?

Jeg vil gi en gave til arbeidet i Kina

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til NMS sitt arbeid i Kina

Jeg vil gi en gave til arbeidet i Japan

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til NMS sitt arbeid i Japan

Jeg vil gi en gave til arbeidet i Laos

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til NMS sitt arbeid i Laos

Jeg vil gi en gave til arbeidet i Thailand

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til NMS sitt arbeid i Thailand
Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp