Tilbake til nms.no Estlandblogg
Meny
Foto: NMS / I Estland har NMS vært med på to store kirkeplantingsprosjekter som også har innebåret bygging av to nye kirkebygg. NMS har støttet Mustamäe siden 2008 og Saku menighetsplantingsprosjektet siden 2011. Målet har hele tiden vært å etablere bærekraftige menigheter som etter hvert kunne stå på egne ben. Last ned

Partnermøte og starten på nye prosjekter i Estland

I februar besøkte Seksjon Europa og Brasil vår partner i Estland Den evangelisk-lutherske kirke i Estland (EELC). Målsetningen med besøket var både å følge opp NMS sitt arbeid og samtidig starte en prosess for nye prosjekter og områder som NMS kan bidra inn i.
Del Facebook Twitter E-post

Men før vi kan starte opp nytt arbeid i Estland, må vi sikre at de kirkeplantingsprosjektene vi allerede har vært med på å starte, Saku og Mustamäe, er bærekraftige og drives videre av kirken selv.

I Seksjon Europa og Brasil har vi vært så heldige at vi har fått være med på å etablere mange nye kristne fellesskap sammen med våre partnere. I Frankrike har vi plantet den første nye menigheten i nyere tid, og sammen med vår partner i Brasil har vi fått være med på å stifte et nytt kristent fellesskap for unge voksne i en kirke i Lyon. Denne kirken stod tom og ble vurderte solgt. Begge disse prosjektene er nå tatt over av partnerkirken og drives helt uten støtte fra NMS, noe som gjør det mulig for å oss å initiere og bidra til nye misjons- og kirkeplantingsprosjektet. For det er nettopp slik vi forstår vår rolle: vi er en partner og medvandrer som muliggjør nye misjonsinitiativ for å nå nye grupper og generasjoner, som kirkene selv etter hvert overtar og tar fult ansvar for.

Dette er også tanken i Estland. I Estland har NMS vært med på to store kirkeplantingsprosjekter som også har innebåret bygging av to nye kirkebygg. NMS har støttet menighetsplantingsprosjektet i Saku siden 2011 og i Mustamäe siden 2008. Målet har hele tiden vært å etablere bærekraftige menigheter som etter hvert kunne stå på egne ben. Når dette skjer, ønsker NMS å initiere nye misjons- og menighetsplantingsprosjekter. Vi ønsker altså å frigjøre midler til å gå videre med evangeliet i Estland, og å støtte EELC til å satse på nye områder. Målet er at både Saku og Mustamäe skal være utsendermenigheter inn i nye prosjekter, hvor de kan dele av både sin erfaring og kompetanse inn i det nye.

Siden både Saku og Mustamäe er store prosjekter på grunn av kirkebyggingen, er ikke utfasingen noe som skjer over natten. Til dette trenger vi en langsiktig plan. Vi startet derfor de første samtalene med menighetene og EELC allerede i 2020 og formaliserte samtalen i 2021. Vi ser at vi fortsatt har en vei å gå før vi når finansiell bærekraft i menighetene.

Mustamäe kirkebygg skulle etter planen ha vært ferdigstilt i 2022, men på grunn av covid-19 og praktiske utfordringer har byggeprosessen tatt lenger tid enn planlagt. Mustamäe menighet har fortsatt ikke brukstillatelse til bygget, men menigheten har fått tilskudd fra bydelen til å fullføre så store deler av bygget at det kan tas i bruk. Det at bygget ikke er ferdig handler altså ikke om manglende finanser, men om utfordringer i regler for offentlig anbud som må følges når det offentlige finansierer. Kirkeledelsen i EELC har stor tro på at bygget skal stå klart før utgangen av 2023, i hvert fall slik at de får brukstillatelse, selv om noe byggearbeid må fortsette inn i 2024.

Når bygget står ferdig, vil Mustamäe bydel ha finansiert to tredjedeler av bygget, mens én tredjedel vil være finansiert av EELC nasjonalt (et kirkefond) sammen med innsamlende midler fra NMS og andre. Planen er da at driften av kirkebygget vil generere inntekter som også kan bidra inn til menighetsdriften.

NMS signaliserte under partnersamtalene i 2021 at den nåværende prosjektperioden ville være siste periode med støtte fra NMS til Mustamäe. Noe som ville innebære at 2023 skulle vært siste år med prosjektstøtte til Mustamäe. Men i og med at bygget ikke er ferdigstilt, slik opprinnelig plan var, har vi nå sagt på partnermøtet i februar at menigheten kan søke støtte et år av gangen inntil bygget og de inntektsgivende aktivitetene av bygget er oppe og går. Dette for å sikre at vi i NMS ikke trekker oss ut før menigheten kan klare seg selv økonomisk. Menigheten får også en del støtte fra andre givere utenfor Mustamäe. Vi regner allikevel med at det fortsatt vil ta noen år før menigheten kan stå helt på egne bein økonomisk, da kirkebygget stort og krevende å ferdigstille. Menighetsrådet jobber med å utarbeide planer for drift av både bygg og menighet, og NMS vi være tett på også noen år til. Vi har stor tro på at vi skal lykkes

Saku er kommet noe lenger i prosessen med å planlegge fremtidig drift og finansiering, siden de har ferdigstilt fem sjettedeler av kirkebygget, og dermed har de allerede noen inntekter på bygget. NMS har derfor sammen med menighetsrådet satt opp en utfasingsplan som vi tror er realistisk. Planen er at NMS-misjonær og prest Magne Mølster vil avtre som menighetsprest fra og med januar 2025 og bli erstattet med en lokal prest direkte finansiert av menigheten. NMS vil også gi nedgraderende støtte til prestelønnen i tre år. Dette vil bli en prosjektperiode hvor menigheten gradvis vil ta fullt ansvar for drift av både menigheten og kirkebygget, og hvor kirkebygget vil kunne generere inntekter til menigheten. NMS-misjonær Ave Mølster vil fortsette i sin halve stilling i Saku menighet til januar 2026 for at menigheten ikke skal miste begge misjonærressursene samtidig.

Men både Magne og Ave vil da etter hvert gå over i nye misjonsprosjekter i Estland. Målet er da at Saku skal være utsendermenighet som engasjerer seg i et nytt misjonsprosjekt. Vi håper også at Mustamäe kan være med på samme senderprinsipp inn i et nye prosjekter. Akkurat hva dette nye blir, er ikke avklart ennå. Vi har utfordret EELC på å komme opp med konkrete prosjekter som Magne og Ave og NMS skal vurdere. Dette kommer til å bli tema på vårt neste partnermøte i april 2024.

For å oppsummere: det å fase ut støtten til Saku og Mustamäe handler ikke om at NMS skal avslutte arbeidet i Estland. Tvert om så handler det om å få disse menighetene opp på egne bein, slik at NMS kan frigjøre midler til nye misjonsprosjekter i Estland. Selv om vi har påbegynt prosessen, ligger full bærekraft allikevel noe lenger fram i tid for begge menighetene, og begge menighetene kommer til å trenge økonomisk støtte enda noen år.

Selv om NMS faser ut den økonomiske støtten til driften av menighetene i både Saku og Mustamäe, skal vi fortsette som partnere også med menighetene i Saku og Mustamäe. Vi skal beholde relasjonen gjennom utveksling av Ucrew-ungdom, felles læring og kompetansedeling, i å invitere hverandre inn i våre nettverk og stå sammen om misjonsarbeidet i Estland og i Europa. Akkurat slik som i NMS har gjort Créteil i Frankrike. Og vi utelukker heller ikke punktvise prosjekter inn i menighetsarbeidet også i framtiden, som for eksempel støtte til leirer og andre aktiviteter, men målet er at driften av menighetene skal bæres av kirken selv.

Så blir det etter hvert spennende og se hva nye prosjekter både NMS og våre misjonærer i Estland, Magne og Ave Mølster, vil bli kalt inn. Så vær med og be for at NMS-arbeidet i Estland skal fortsette med samme styrke og bære nye frukter også fremover.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp