Tilbake til nms.no Estlandblogg
Meny
Foto: Kristiina Seppel Last ned

Døpt og konfirmert!

Så er de døpt og konfirmert: Gerli (hun som trodde Pontius Pilatus var en sykdom), sammen med Liisbeth og Toomas. Konfirmert ble også Angelii og Annika, som ble døpt i høst. Det skulle egentlig vært to konfirmanter til, men én snødde inne, og en annen var syk. Disse to blir døpt og konfirmert en annen søndag.
Del Facebook Twitter E-post

Den siste tida før konfirmasjonen ble intensiv, med både samlinger, individuelle samtaler, «konfirmasjonstest» og gudstjeneste. Hvis noen lurer på hva konfirmasjonstest er, så er det altså en liten teoretisk test som konfirmantene får i den siste timen før konfirmasjonen. Den første delen har tre svarvarianter, og her er det bare ett riktig svar. For eksempel: «Hvilken dag feires utgytelsen av Den Hellige Ånd? Jul, påske eller pinse?» Her har de ikke lov å bruke Bibelen. På den andre delen kan de bruke Bibelen, og får for eksempel vise at de klarer å slå opp et bibelvers. Dessuten sjekker jeg om de (mer eller mindre) kan for eksempel Fader Vår.

«Konfirmasjonstesten» er slik laget at alle skal kunne bestå den. Det holder med 50 prosent riktige svar. Ingen har strøket til nå, og skulle det skje, prøver vi igjen. Samtidig er tanken at det skal være en motivasjon for å lære… I Estland er det ganske vanlig med en slik test.

Så var det konfirmasjonssøndagen. Også i konfirmasjonsliturgien må konfirmantene svare på flere spørsmål. Det er nok mye forskjellig i forhold til i Den norske kirke, se under. Kanskje det er mest for spesielt interesserte, men også spesielt interesserte må jo få lov å kose seg litt… 🙂

I den estiske lutherske kirka (EELK) regner noen med to sakramenter, andre sju (som i den katolske og ortodokse kirka). De som regner sju, regner også med konfirmasjonen som et sakrament. Dette gjenspeiler nok at ved siden av den lutherske kirka, er det en stor ortodoks kirke Estland. En viss innflytelse fra den katolske kirka gjør seg også gjeldende i EELK.

Så ganske mye vekt ligger på konfirmasjonen. Man kan for eksempel ikke gifte seg kirkelig hvis man ikke er både døpt og konfirmert. Man kan ikke velge eller bli valgt ved kirkelige valg hvis man ikke er både døpt og konfirmert.

Men så var det den nevnte konfirmasjonsliturgien, som i en litt forkortet versjon er slik:

Hilsen
Prest (P): I Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. +
Menighet (M): Amen.
P: Herren være med dere.
M: Og med din ånd.

Innledning, og så spørsmål:
P: Ønsker dere å bli døpt i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn?
M: Ja.

Korsmerket tegnes over panne (og bryst).

P: Ta imot det hellige korsmerket på panna di + og brystet ditt + til et vitnemål om at den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har frelst også deg og kalt deg til sin disippel.

Dåpsvannet helles i døpefonten. Bønn (vigsling av dåpsvannet).

Forsakelsen og troen
P: Kjære «blivende døpte» og «blivende konfirmerte». Frasier (forsaker) dere dere alt ondt, satan og hans tomme løfter?
Konfirmant (K): Ja.
P: Vender dere dere mot Kristus?
K: Ja.
P: Bekjenner dere Jesus Kristus som deres Herre?
K: Ja.
P: Bekjenn da deres tro på Gud, Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.

Den apostoliske trosbekjennelsen (sammen med hele menigheten).

P: Det er vår tro, som vi døpes til i Kristi kirke. Nå døper vi NN ifølge Kristi bud og løfter.

P: NN. Jeg døper deg i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn.

Eventuelt utdeling av dåpslys.
Velsignelse og overgivelse av kjeder med kors til de som selv har med dette til seremonien.

Mottakelseshilsen

Spørsmål til de som blir konfirmert:
P: Kjære «blivende konfirmert».
Dere har i dag offentlig bekjent deres tro.
Ønsker dere også framover å leve og vokse i denne troen som dere er døpt til og som dere har lært å kjenne, og leve som medlem i den evangeliske lutherske kirken i menighetens midte, og høre Guds ord og ta del i den hellige nattverd,
forkynne det gode budskap fra Gud med ord og gjerning,
og tjene dine medmennesker etter Jesu Kristi forbilde?
K: Ja (med Guds hjelp).

Konfirmasjonsbønn
P: Gud, vi takker deg for at du har kalt oss til dine disipler i dåpen. Send din Hellige Ånd til hjelp for disse menneskene. Gi dem kraft og frimodighet til å leve som kristne.
Led dem på dine veier, vær med dem, og fyll dem med tillit og glede.
M: Amen.

Konfirmantene kneler. Konfirmasjonsvelsignelse (og salving med olje).
P: (Jeg salver deg med olje i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn. +)
Herre, omslutt (eg. «sikre») NN med din Hellige Ånd.
Styrk ham/henne i tro, håp og kjærlighet,
gi tålmodighet i livets kamper og led ham/henne til det evige liv.
Fred være med deg!

Sluttord/hilsen til konfirmantene
L/P: Kjære venner. Jesus Kristus har kalt dere som medarbeidere til å leve slik at Guds vilje kan bli synlig her i verden gjennom dere. Kristi nåde og menighetens bønner følger dere. Gud er trofast. Av hans ord, bønn og nattverd får dere ny kraft i livet. Måtte Herren fullføre sitt gode arbeid i dere som han har startet i den hellige dåpen. Gå i fred og tjen Herren med glede!

Konfirmantene snur seg mot menigheten mens presten vender seg til menigheten:
Kjære menighetsmedlemmer og andre. De menneskene trenger medkristne som ber for dem og hjelper dem å vokse som kristne. Vær forbilder og til støtte for dem, så de kan bli sterkere i troen og leve som kristne i kirkens fellesskap. Måtte Herren gi dere sin Hellige Ånd til dette.

Kilde: Pühitsemiste ja õnnistamiste käsiraamat (Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, Tallinn 2009)

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp