Tilbake til nms.no Midtøstenblogg
Meny
Foto: Åslaug Ihle Thingnæs Last ned

På denne bloggen vil du finna glimt og notisar frå NMS-tilsette som er knytta til arbeidet i Midtausten og Nord-Afrika. I tillegg vil det også bli formidla direkte frå våre partnarar om arbeidet NMS er med på i den regionen, og dette vil vera på norsk og engelsk.

Støtte til flomoffer i Pakistan

Peshawar bispedømme i Pakistan har bedt NMS om støtte til å hjelpe de som er rammet av flommen. Som en første respons på dette, satte NMS i gang en spleis og garanterte for seksti tusen kroner. Dette skal gi hjelp til mat, hygieniske artikler og enkelt kjøkkenutstyr til mennesker som mistet alt i flommen. 300 kroner gir mat til en familie i to uker.

NMS samarbeider med Church of Pakistan. Peshawar bispedømme gir mat og enkelt kjøkkenutstyr til familier som har mistet hus og hjem på grunn av den voldsomme flommen som har rammet store deler av Pakistan.

Siden midten av juni har monsunregnet strømmet ned og forårsaket kaos mange steder i landet. Over 33 millioner mennesker er påvirket av flommen. Tusenvis av hus er ødelagt og store verdier er gått tapt. Avlinger, buskap, veier, broer og jernbaner er ødelagt over hele Pakistan.

Ifølge Frontier News, et nyhetsbrev fra Peshawar bispedømme, er dette det verste monsunregnet noensinne. Fjellområdene i provinsen Khyber Pakhtunkhwa i nord-vest har fått store skader, og folket ved foten av fjellene er sterkt påvirket, særlig i Swat, Swabi Nowshera, D.I.Khan og Tank.

Church of Pakistan er en liten aktør med små ressurser, men de kjenner området godt og har nær kontakt med noen av de som er hardest rammet. Med hjelp fra norske givere kan de gi akutt hjelp til de som trenger det aller mest. Rab Nawaz, sekretær for utviklings- og nødhjelpsavdelinga i bispedømmet, skriver at kirken vil gi matvarer, toalettsaker, vannkanner, propanapparat og annet enkelt kjøkkenutstyr til familier som har mistet hus og hjem i flommen.

Les innlegget →

Ny bokhandel i Nye Kairo?

I Bibelselskapet i Egypt drøymer dei om å opna ein bokhandel i den nye hovudstaden som er under bygging aust for Kairo. Dei vil i så fall få eit strategisk bibelsenter plassert midt i handlesenteret i Nye Kairo, ein bydel på størrelse med Singapore.

Bibelselskapet i Egypt går mot trenden når dei opnar fleire bokhandlar. I Egypt er Bibelselskapet sine bokhandlar mykje meir enn ein stad å kjøpa bøker. Dei er viktige senter som gjer Bibelen synleg og tilgjengeleg i det offentlege rommet. Derfor har dei no nyleg opna bokhandel nr 18 i ein by sør i Egypt, og har planar om å opna ei ny avdeling i den nye hovudstaden som er under utbygging 40-50 kilometer aust for sentrum av Kairo. Ein investor som svært gjerne vil ha ein bibelbutikk i kjøpesenteret sitt, har gitt dei eit svært godt tilbod om ein stad midt i handlesenteret i den nye bydelen.

Nye Kairo – stormannsgalskap eller framtidsretta planlegging?

Etter at president Sisi tok makta i Egypt for snart 10 år sidan, sette han snart i gang stortstilte planar for utbygging. Ikkje berre gravde dei eit nytt løp i Suez-kanalen, men han begynte også å planlegga bygginga av ein ny hovudstad i ørkenen mellom Kairo og Suez. Ein kan sjølvsagt setta spørsmålteikn ved desse planane. Er det uttrykk for ein president som ønskjer å skapa seg eit namn i historiebøkene, eller er det for å letta presset på den tett befolka storbyen ved Nilen?

Den egyptiske hovudstaden har blitt utvida fleire gonger gjennom historia, sidan den arabiske erobraren Amr ibn el-As etablerte hovudstaden Fustat i år 641 e.Kr, like ved festninga Babylon. Denne bydelen blir kalla «Det koptiske Kairo» på grunn av dei mange kyrkjene som ligg på eit lite område.

Godt og vel 300 år seinare erobra dei nordafrikanske shiamuslimske fatimidane Egypt, og grunnla ein ny hovudstad for kalifatet i nærleiken av den gamle. Den nye bydelelen fekk namnet al-Qahira, som tyder «Den sigrande». Det er dette som er det offisielle namnet på hovudstaden den dag i dag, sjølv om egyptarar flest kallar både landet og byen for Masr – eit namn som tyder «garnisonsby». Det har for øvrig same rot som det hebraiske Mitserajim, som er det namnet på Egypt me finn i den hebraiske Bibelen. Det er i denne fatimide-hovudstaden me finn alle dei kjende moskeane i «Islamic Cairo», som t.d. den verdskjende al-Azhar-moskeen.

Seinare er byen utvida i alle retningar og sentrum er blitt modernisert fleire gonger, til altså president Sisi no er i gang med å bygga «Nye Kairo». Den nye hovudstaden blir på størrelse med Singapore, og skal husa om lag seks millionar menneske. Her er lenke til ein film på YouTube om byggeplanane.

Bygginga har ikkje vore utan problem, men arbeidet er godt i gang, og den nye hovudstaden har også fått plass til ei kyrkje. Framleis er det mange kristne som ventar på ein stad der dei kan halda gudsteneste, men presidenten ønskjer å demonstrera eit godt samhald mellom muslimar og kristne, og har aktivt støtta bygging av kyrkjer mange stader. I Nye Kairo fekk han dermed bygd ein ny katedral for den koptisk-ortodokse kyrkja – Kristi fødsels-katedral, eller Cathedral of the Nativity of Christ. Denne blei opna i januar 2019, og er den største kyrkja i Midtausten, med plass til 8000 menneske. Like ved ligg den endå større Al-Fattah al-Alim-moskeen. Den offisielle gode tonen mellom staten og den koptiske ortodokse kyrkja står likevel i sterk kontrast til den manglande fridomen til alle som er i opposisjon. Ytringsfridomen har endå dårlegare kår i dag enn før «den arabiske våren» som tok til i 2011, og staten slår hardt ned på meiningsmotstandarar.

NMS si støtte til Bibelselskapet i Egypt går til drift av to butikkar i Kairo sentrum. Dei er som sagt viktige senter for å gjera evangeliet tilgjengeleg for folk. Ein mann kom inn i ein slik butikk ein dag. Han kjende ikkje til kristendomen frå før, men fekk sjå eit vakkert hefte med Bergpreika, med tittelen «Ord som endra verda». Han kjøpte det og tok det med heim for å lesa det. Ei veke seinare kom han tilbake og kjøpte 100 eksemplar for å gi til naboar og venner!

Les innlegget →

Kyrkja i Pakistan hjelper jordskjelvoffer

Jordskjelvet aust i Afghanistan den 22. juni gjorde stor skade, og kyrkja i Pakistan føler eit ansvar for å hjelpa dei som er råka av ulukka. Minst 1000 menneske vart drepne og meir enn 1500 vart såra då husa raste saman.

Dette står å lesa i eit nyhetsbrev frå Peshawar bispedøme i Church of Pakistan (CoP), som er NMS si samarbeidskyrkje i landet. Skjelvet kunne også merkast i Peshawar og i hovudstaden Islamabad. Den pakistanske regjeringa sende umiddelbart lastebilar med mat og utstyr til dei katastroferåka områda, men det er framleis stort behov for hjelp.

Kyrkja har også tidlegare hjelpt afghanske flyktningar. Foto: Rab Nawaz

Peshawar bispedøme grensar til Afghanistan, og ansvarsområdet til bispedømet strekkjer seg heilt til Kabul. Det har historisk vore mykje ferdsel over grensene. Kyrkja har vore sterkt involvert i å hjelpa flyktningar frå Afghanistan, men har også gjennom mange år blitt negativt påverka av den ustabile situasjonen i regionen. Etter at Taliban tok over makta i nabolandet hausten 2021, er det blitt vanskelegare å reisa for å nå ut med hjelp, men hundrevis av flyktningar har komme over grensa til Pakistan.

No føler kyrkja i Peshawar eit moralsk ansvar for å hjelpa afghanarane i denne krisetida, slik dei har gjort tidlegare ved fleire høve, og dei ber oss om å ta jordskjelvoffera med i bønene våre.

Kirkens Nødhjelp er ein annan norsk organisasjon som er til stades i Pakistan, og dei har sett i gang tiltak for å få oversikt over skadeomfanget og vil gi katastrofehjelp til dei som er råka av jordskjelvet.

Biskop Humphrey Peters. Foto: Geir Sakseid

Church of Pakistan vart etablert i 1970 som eit økumenisk samarbeid mellom fire konfesjonar: anglikanarar, lutheranarar, metodistar og presbyterianarar. NMS hadde misjonærar i landet fram til 1991, og har dei siste åra støtta ulike prosjekt. Då eg var ein tur til Pakistan i vår, kunne eg ikkje besøka Peshawar, men eg fekk høve til å møta biskop Humphrey Peters då han kom til Danmark for nokre veker sidan.

Eg fekk vera med Biskop Humphrey på eit møte med danske gymnaselevar. Der fortalde han om situasjonen for dei kristne, som ofte er vanskeleg. Men det som var viktig for han å framheva, er at dei kristne må vera synlege i samfunnet, og at dei må vera til velsigning – også for dei som vil dei vondt. Også når ein møter diskriminering og terror, så må må dei kristne vera til stades, og vera til velsigning.

Les innlegget →

Fagopplæring mot fattigdom

Abid frå Peshawar i Pakistan gjekk på kurs for å læra seg å reparera mobilar. No er han i praksis for å læra meir, og snart kan han og dei andre på kurset sjå fram til jobb med fast inntekt. Det same gjeld dei som gjekk på sykurs eller lærte seg skjønnheitspleie.

Denne våren har NMS gitt støtte til eit arbeidstreningskurs for unge kvinner og menn i Pakistan for å hjelpa dei ut av fattigdom. Det er Peshawar bispedøme i Den pakistanske kyrkja (Church of Pakistan) som har ansvar for gjennomføringa av kurset, som hadde 21 deltakarar, sju menn og fjorten kvinner. Halvparten av kvinnene gjekk på sykurs og resten lærte seg skjønnheitspleie, medan mennene fekk opplæring i mobilreparasjon.

Det er i underkant av tre millionar kristne i Pakistan, men dei utgjer ikkje meir enn 1,27% av folketalet på over 220 millionar. Dei fleste kristne har bakgrunn frå dei lågare kastane, og arbeider i lågstatusyrke innan reinhald, jordbruk, teglverk og anna. Pakistan er eit sterkt lagdelt samfunn, og det er vanskeleg å bryta ut av fattigdomssirkelen. Derfor er det viktig for kyrkja å gi medlemene sine eit høve til å læra noko nytt, så dei kan prøva å få eit betre liv.

Ei av kvinnene viser fram kursbeviset

Eg må innrømma at eg stussa litt då eg høyrde at kyrkja skulle gi fattige kvinner kurs i skjønnheitspleie. Var det verkeleg riktig prioritering å senda damene på sminkekurs, tenkte den norske, godt vaksne mannen. Men så har eg fått høyra frå fleire hald i Pakistan at dette er eit svært viktig tiltak, fordi det gir dei unge kvinnene høve til å skaffa seg inntekt utan at dei er nøydde til å gå ut for å arbeida. I staden kan dei ta imot andre kvinner i heimane sine. Svært mange kvinner opplever trakassering på gata eller på arbeidsplassen, og mange vegrar seg for å gå ut. Dei som får høve til å etablera ein salong heime, slepp dette, samtidig som dei kan få ei stabil inntekt til familien sin. Reja var ei av dei som gjekk på kurs og opna ein heimesalong ved hjelp av utstyret ho fekk frå kyrkja, og no får ho ei lita inntekt kvar månad.

Alle dei sju kvinnene som lærte seg å sy, brukar no dei nye kunnskapane sine til å sy klær for familie, slekt og naboar, fortel prosjektansvarleg Rab Nawaz i Peshawar bispedøme. Så ikkje berre sparar dei pengar på å laga klærne sine sjølv, men dei tener også til livsopphald for familien, skriv han.

NMS har lenge samarbeidd med Church of Pakistan. Sjølv om NMS ikkje har hatt misjonærar i Pakistan sidan tidleg på nittitalet, er det viktig å ta vare på relasjonane til denne minoritetskyrkja som norske misjonærar ein gong var med på å bygga opp. Me reknar med å gi støtte til liknande prosjekt også i framtida.

Nokre av kursdeltakarane, saman med leiarane.

Tekst: Geir Sakseid     Foto: Rab Nawaz

Les innlegget →
Flere blogginnlegg

Følg
bloggen

Få varsel om nye blogginnlegg på e-post.


Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp