Tilbake til nms.no Midtøstenblogg
Meny
Foto: Åslaug Ihle Thingnæs Last ned

På denne bloggen vil du finna glimt og notisar frå NMS-tilsette som er knytta til arbeidet i Midtausten og Nord-Afrika. I tillegg vil det også bli formidla direkte frå våre partnarar om arbeidet NMS er med på i den regionen, og dette vil vera på norsk og engelsk.

Kalle frem lyset – Guds enhet

Calling forth the light eller Kalle frem lyset var temaet på SAT-7 sin årlige konferanse for partnere. I år ble konferansen holdt i Tyrkia, noen titallsmil fra der jordskjelvet som rammet i februar i år.

Jordskjelvet og den økonomiske inflasjonen er blitt et viktig tema i forbindelse med den pågående valgkampen i Tyrkia. Etter 20 år ved makten er Recep Tayyip Erdogan blitt utfordret til en ny valgomgang av opposisjonsleder Kemal Kilicdaroglu.

– Veien til tyrkeres hjerter er gjennom fakta og dokumentarer, sier Melih Ekener SAT-7 sin Direktør for SAT-7 Türk.

Derfor var SAT-7 Türk raskt på plass etter jordskjelvet for å dokumentere hvordan hendelsen hadde påvirket kirkene og menighetene i området. Samtidig var redaksjonen emosjonelt involvert, da de alle hadde familiemedlemmer som ble rammet av skjelvet. Synet som møtte dem, var sørgelig. Alle kirkene hadde fått skader som gjorde det vanskelig å møtes som menighet.

Under kan du se hvordan kirker i området hjalp til etter jordskjelvet. Blogginnlegget fortsetter under videoene.

SAT-7 TÜRK: Hvordan SAT-7 hjalp jordskjelvofrene i Tyrkia from NMS on Vimeo.

Likevel var den virkelige kirken i live. I stedet for å møtes og sørge i hver sine kirker, så gikk de ut i gatene som et forent Guds folk. Kirkene ble gjort om til lager for mat og klær og kristne spilte en aktiv samfunnsrolle ved å stå sammen med sine muslimske landsmenn for å nå ut med hjelp og støtte. Vitnesbyrd fra muslimer som hadde endret sitt syn på kristne, gjorde inntrykk på partnerne som var til stede på konferansen. De kristne viste gjennom handling sin kjærlighet for sine neste og ble møtt med takknemlighet for sin tilstedeværelse.

La oss fortsett å be om fortsatt enhet mellom kristne, gode relasjoner mellom kristne og muslimer og at valget gir en ledelse som kan bidra til å gjenoppbygge områdene og lede Tyrkia gjennom en økonomisk vanskelig periode.

Les innlegget →

Bibelen på hjartespråket - til nye generasjonar

I muslimske land blir alle dei ulike versjonane av Bibelen ofte brukt som eit argument for at dei kristne har forandra det opphavlege evangeliet som Jesus kom med. Heldigvis gjer Bibelselskapet i Egypt ein god jobb for å visa at Bibelen som me har i dag, den er faktisk til å stola på, sjølv om den er omsett til ulike språk. Dei har no laga ein flyttbar versjon av den populære "Bibelverda" i Kairo, slik at endå fleire born kan læra om dei gamle håndskriftene som Bibelen blei skriven på.

Det blir fortalt at ein gong dei spurde ei gammal dame på landsbygda om ho ikkje ville stemma for å innføra nynorsk liturgi i gudstenesta, så skal ho ha svart at nei, det er nok «best å ha høyra evangeliet på Herrens eige språk», slik ho var vand med, altså det gamle riksmålet. Me kan humra litt av dette, men bibelspråket er alvorlege saker for mange, og Norge er ikkje det einaste landet der det blir diskusjon når det gjeld korleis Bibelen skal omsetjast.

Her kan du lytta til ein radioversjon av dette innlegget.

I muslimske land blir alle dei ulike versjonane av Bibelen ofte brukt som eit argument for at dei kristne har forandra det opphavlege evangeliet som Jesus kom med. Heldigvis gjer Bibelselskapet i Egypt ein god jobb for å visa at Bibelen som me har i dag, den er faktisk til å stola på, sjølv om den er omsett til ulike språk. På arabisk er det ei standard omsetting av Bibelen som blir brukt nesten overalt i dei fleste kyrkjene, den såkalla «Van Dyck-omsetjinga» frå 1865, laga av ein amerikansk misjonær i Libanon. Problemet med den omsetjinga, er at ho er vanskeleg å forstå for folk flest. Ho er skriven på eit klassisk arabisk som er veldig forskjellig frå dagligspråket til dei fleste som snakkar arabisk i dag. Derfor skulle det jo vera logisk å laga ei ny, moderne omsetjing som folk kan forstå, ikkje sant? Men så lett er det ikkje.

I kyrkjene er det ofte stor motstand mot å innføra nye arabiske omsetjingar av Bibelen. Og det heng saman med den arabiske kulturen. For Koranen, muslimane si heilage bok, den finst jo berre i ein versjon. Koranen kan i prinsippet ikkje omsetjast, berre tolkast. Og då er mange kristne redde for at folk skal tru Bibelen er mindre truverdig enn Koranen dersom dei har mange ulike versjonar.

Men me veit jo at det ikkje er slik. Guds ord skal nå ut til alle språk og tungemål. Det viste Gud på pinsedagen, då apostlane forkynte evangeliet på nye tunger. «Då vart dei alle fylte av Den heilage ande og tok til å tala på andre språk etter som Anden gav dei å forkynna,» står det i Apg 2,4. Gud vil at hans ord skal bli forstått av alle menneske, men me treng ikkje læra oss hebraisk eller gresk av den grunn. Men alle dei nye omsetjingane, anten det er til arabisk eller til norsk, dei er jo omsett frå dei tidlegaste manuskripta som finst. Det veit dei godt, dei som jobbar i det egyptiske Bibelselskapet, og. Då me var på besøk i hovudkontoret deira like før påske, fekk me sjå korleis dei jobbar for å læra egyptiske barn at dei kan stola på at den Bibelen som dei har i dag, den er ikkje forandra. Den er verkeleg til å stola på. Der har Bibelselskapet sett av ein heil etasje til noko dei kallar for Bibel-verda. Der kjem det tusenvis av born kvart år på besøk for å gå på oppdagingsferd i Bibelen. Ein av aktivitetane der, går ut på å leita etter gamle manuskript. Dei har laga eit rom som skal forestilla holer i fjellet, og der får ungane finna kopiar av gamle papyrushåndskrifter av Bibelen. Slik får dei læra at alle nye omsetjingar av Bibelen, dei byggjer på desse eldgamle håndskriftene.

Her kan du sjå ein film om 11 år gamle Marina sitt besøk i Bibelverda.

Denne våren har dei også tatt Bibelverda med ut på landsbygda, for å la endå fleire born oppleva kor mykje Bibelen er til å stola på. Meir enn atten tusen born fekk leika seg gjennom spennande eventyr i Bibelverda, i fem store, oppblåsbare telt. Det er litt av ein jobb som skal gjerast for å setta dei opp – heile dagen tar det, og alle dei lokalt tilsette i Bibelselskapet er med på jobben. Men det er verdt strevet, når dei ser kor glade borna blir, og veit kor mykje det betyr, det dei lærer.

Her er ein film (med engelsk tale) om den flyttbare Bibelverda :

Samtidig jobbar Bibelselskapet med å gjera Guds ord meir tilgjengeleg. Når den klassiske arabisken er vanskeleg å forstå, då må det omsetjast til moderne arabiske dialektar. Lenge har det vore vanskeleg å få gehør for dette, men no er det fleire kristne organisasjonar som driv eit slikt viktig omsetjingsarbeid over heile den arabiske verda. For det viktigaste er at me har Guds ord tilgjengeleg på hjartespråket – anten det er nynorsk, bokmål eller arabisk!

Les innlegget →

Opplæring gir håp om arbeid

Her er nokre pakistanske jenter frå Peshawar som er så heldige at dei får gå på eit kurs som gir dei grunnleggande helseopplæring. Når dei har fullført dette kurset, kan dei søka jobb på eit lokalt sjukehus. På den måten kan dei hjelpa til med litt inntekt til familiane sine.

I Pakistan er dei kristne ein fattig minoritet på berre litt over ein prosent. Dei blir ofte diskriminerte, og har ikkje så lett for å få seg jobb. Derfor prøver kyrkja å hjelpa dei til å få seg utdanning, slik at dei lettare skal komma inn på arbeidsmarknaden. Dei siste åra har NMS støtta Peshawar bispedøme med å gi opplæringsprosjekt som dette, eller innan andre fagfelt. Prosjektet går over eitt år frå mars i år, og omfattar 30 fattige jenter. Ti av dei får eit halvårig kurs i ultralyd, og 20 får årskurs innan apotekteknikk eller tannlegeteknikk, bruk av EKG og anna.

Opptak av nye studentar

Peshawar bispedøme ligg nord-vest i Pakistan. Bispedømet har djupe historiske røter til norsk og dansk misjon, og NMS har vore involvert i landet sidan midt på 1980-talet. I dag har NMS ingen misjonærar i Pakistan, men me samarbeider med Church of Pakistan og den kristne menneskerettsorganisasjonen CLAAS. Church of Pakistan blei etablert i 1970 som eit økumenisk samarbeid mellom fleire protestantiske kyrkjesamfunn.

Eg hadde håpa å få ein tur til Peshawar i år, i lag med eit par andre tilsette i NMS, men slik gjekk det ikkje. Det har vore vanskeleg å få visum til landet, og det er utfordrande å planlegga besøk til dei prosjekta NMS støttar. Heldigvis har me god kontakt med tilsette i kyrkja. Dei er flinke til å følgja opp prosjekta og senda oppdateringar frå arbeidet.

Les innlegget →

Nytt frå SAT-7-prosjekt i Midtausten

«Smerte er bra for meg. Når pappa slår meg, vil han at eg skal bli ein betre person.» Dette sa ei jente som deltok i ein teaterverkstad for tenåringar i Kairo

Teaterverkstaden var ein del av SAT-7 sitt «FoRB and Gender Equality»-prosjekt. Dette prosjektet for likestilling og trusfridom er støtta av Norad gjennom Digni og i partnerskap med NMS. Her er ei oppdatering om arbeidet.

I mars var NMS og SAT-7 på besøk i den norske ambassaden i Kairo for å presentera dette prosjektet, og for å informera om NMS sitt arbeid generelt, og særleg dei Norad-støtta prosjekta i Midtausten. Frå NMS var generalsekretær Helge Gaard, leiar i NMS Global Haakon Kessel og rådgjever Midtausten Geir Sakseid. Ambassadepersonalet med andresekretær Astrid Pettersen i spissen tok godt imot delegasjonen.

Ambassadebesøk

Maggie Morgan er ein egyptisk TV-produsent som jobbar som freelancer med dette femårige prosjektet for SAT-7.

– Det er eit kjempestort prosjekt, og eg er audmjuk overfor oppgåva, seier ho, etter det første året.

– Eg er blitt så gripen av forteljingane som me har kunna dela på TV-programmet vårt, forteljingar som viser korleis livet til kvinnene me har møtt, blir avgrensa på så mange måtar av tru og levemåtar som aldri er blitt utfordra, held ho fram.

Kvinnene ho har møtt i prosjektet, har både kristen og muslimsk bakgrunn. Etter dette første året av prosjektet, innser ho at trusfridom er endå viktigare for kvinner enn ho hadde tenkt. Først og fremst fordi kvinner aksepterer urettferdige sider ved livet fordi dette er grunngjeve i religionen.

Det er dessverre altfor vanleg at kvinner blir slått og utsett for vald og seksuelle overgrep, og problemet er stort i Egypt og andre land i MENA-regionen. Dette prøver vi å gjera noko med.

– Vi trur at religiøse aktørar er svært viktige for å endra sosial og kulturell praksis. Dei står i ein unik posisjon til å oppnå varig framgang og endring innan likestilling og religionsfridom», seier Lena Eltervåg, som er spesialrådgjevar på dette fagfeltet i NMS.

Kyrkjelydar med misjonsavtale med NMS er også med og støttar fleire andre prosjekt i Midtausten inkludert Pakistan som skal betra rettane til kvinner og menneskerettar, mellom anna gjennom samarbeid med Anafora, Middle East Concern, Madev, Church of Pakistan og CLAAS.

Maggie Morgan

Les innlegget →
Flere blogginnlegg

Følg
bloggen

Få varsel om nye blogginnlegg på e-post.


Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp