Tilbake til nms.no Maliblogg
Meny
Foto: Øyvind Ulland Eriksen Last ned

Dødens veg og Livsens veg

Misjonsarbeidet i Mali er prega av kontrastar. I store delar av landet er det væpna konflikt.

Ein ven fortel frå heimstaden sin nært Boni i Mopi-regionen, om korleis mange av slektningane hans no har vorte militante islamistar. Det er folk i området som trener folk opp i våpenbruk, seier han. Så sel dei våpen til dei som vil kjøpa.

Samstundes vaskar dei hjernen til folk ved å seia at «dersom du drep nokon i uniform, så er det heilag krig, og du kjem til himmelen. Dersom du drep ein sivil, så har du drepe ein heidning, og då er det heilag krig og du kjem til himmelen. Dersom du skulle verta drepen, så er det heilag krig og du kjem til himmelen». Min ven, som sjølve er ein lærd muslim, sukkar. Han reiser ikkje lenger for å besøka heimtraktene sine. Slektningane til min ven har vald ein veg prega av vald og død.

Parallelt med denne alvorlege situasjonen opplever me at fleire er opne for evangeliet som ein alternativ veg. Då Jesus vart fødd song englekoret: «Ære vere Gud i det høgste, og fred på jorda blant menneske Gud har glede i!» Dei siste arbeidsåra har det kvart år vore nokre menneske som har vald Jesus sin veg, og har vorte døypte og fått eit nytt liv. For misjonen blant fulaniar i Mali er det nytt med dåp kvart år.

I september vart fire personar døypt: éit ektepar, éin flyktning frå grenseområdet mot Burkina Faso, og ein ung, lærd mann som er barndomsven av bibelomsetjaren vår. Nokre kilometer utanfor byen dei vart døypt i er det dei militante som regjerer. Ver med å be om beskyttelse og modning for dei nydøypte og om at endå fleire fulaniar i Mali må velja å følgja freden sitt evangelium.

Teksten er opprinneleg skriven i mars 2019.

 

Les innlegget →

Ein lokal bibelekseget

Ein viktig del av misjonsarbeidet i Mali er å omsetja Bibelen til fulani.

Dei første misjonærane som kom på midten av 80-talet hadde berre delar av Markus-evangeliet tilgjengeleg. Om lag 20 år seinare var heile Det Nye Testamentet ferdig omsett. Sidan den gang har nye arbeidarar komen til, og dei har jobba med Det Gamle Testamentet. No er ein del bøker frå GT omsett til fulani, men det er framleis mykje att å gjera. Anne Lise Matre frå NMS var med å omsetja NT.

Akkurat no er det ein pause i omsetjingsarbeidet. Årsaka til det er at MELM ønskjer å utdanna den lokale medarbeidaren, Amadou, for å styrka den lokale kompetansen i arbeidet. Amadou er Anne Lise Matre sin næraste medarbeidar. Han studerer no hebraisk og gammaltestamentleg eksegese på FATMES, eit teologisk fakultet i Bamako som NMS er med å støtta. I tillegg studerer han engelsk, samt pensum for gymnas-utdanning.

Amadou fekk aldri gå på skule som born, men lærte å lesa av nokre misjonærar i heimlandsbyen sin. Som ung gut hadde han ofte ei bok med seg medan han var ute og gjeta. Medan dyra beita, lærte Amadou seg å lesa. Han les heilt flytande, betre enn mange som har gått på skule heile sitt liv. Etter kvart fekk Amadou også kristen opplæring, og har gått to år på bibelskule.

No har Amadou vore tilsett i fire år som medarbeidar i bibelomsetjingsarbeidet, og erfaringane med arbeidet hans er udelt gode. Amadou er intelligent og kunnskapstørst, og han er også glad i fulani og ønskjer at omsetjinga skal vera språkleg vakker.

Me trur difor at me har ein god personen til å vera med å omsetja resten av Bibelen til fulani, og ønskjer difor å utdanna han til å kunna gjera ein best mogeleg jobb i framtida. Takk for at de er med å be for Amadou sine studiar og teneste!

 

Teksten er opprinneleg skriven i mars 2019.

Les innlegget →

Bekjemper korona-viruset med vann, såpe og radio

Landsbyutviklingsprosjektet vårt bygger nå 80 vaskestasjoner i flyktningeleirer. Takket være radiostudioet som produserer radioprogrammer når informasjon om viruset lenger ut.

Korona-pandemien preger arbeidet også i Mali. Tallene på bekreftede smittede ser ut til å være stigende og har vært oppe i 78 nye tilfeller på en dag. (28. mai). Verdens Helseorganisasjon (WHO) har satt uoppdagede smittetilfeller øverst på sin liste over akutte utfordringer i Mali, så mørketallene kan være store.

Uroligheter og drap
Siden korona-pandemien kommer på toppen av de store utfordringene Mali allerede har knyttet til sikkerhet og ulike militsgrupper som herjer, trenger landet vår støtte mer enn noen gang. Avisen Vårt Land og en del andre norske medier hadde nettopp en sak om et angrep på en fulani-landsby i sentral-Mali, med mer enn 20 drepte. Slike angrep skjer så ofte at det ikke alltid regnes som en nyhetssak lenger. På grunn av urolighetene er det nå over 30 000 flyktninger i Region Mopti, der misjonen tidligere hadde sitt hovedkontor.

Bekymret for en sårbar befolkning
Landsbyutviklingsprosjektet NMS støtter i Mali ønsker å bidra til å redusere smitten og å hjelpe sårbare grupper til å kunne beskytte seg selv. Selv om hovedkontoret ble flyttet til hovedstaden av sikkerhetsgrunner, fortsetter landsbyutviklingsprosjektet sitt arbeid midt i den mest urolige delen av landet.

Gabdo Cisse som er leder for landsbyutviklingsprosjektet sier hun er bekymret over at befolkningen ikke tar forhåndsreglene som er nødvendige for å beskytte seg. Det kan handle både om uvitenhet og om at vannmangel, matmangel og boforhold gjør det umulig å følge reglene. Nå setter de i gang med korona-forebyggende tiltak.

Vaskestasjoner, såpe og radioprogrammer
Det skal settes opp 80 «vaskestasjoner» i flyktningeleirer. I et land der både vann og såpe er luksusvarer for mange mennesker, er tilgang til å vaske hender av stor betydning. Utstyr for å sette opp vaskestasjoner og såpe fordeles også i landsbyene gjennom ressurspersoner som er knyttet til prosjektet. Det skal også settes opp «vaskestasjoner» for håndvask på ni kommunale helsesentre.

I tillegg produseres det radioprogrammer med informasjon om Covid 19 på ulike lokale språk, og prosjektarbeiderne underviser om viruset og hvordan man kan beskytte seg når de har møtepunkter med lokalbefolkningen.

Les innlegget →

Ser talenter

Den nye diakonilederen Danaya Goïta vil hjelpe mennesker i Mali til å se sine egne ressurser.

Hvert år får hundrevis av mennesker hjelp fra det diakonale arbeidet NMS støtter i Mali. NMS sin samarbeidspartner har fått ny diakonileder. Danaya Goïta har bare hatt jobben et halvt år, men har allerede utmerket seg med sitt initiativ og sin arbeidsglede. Nå ønsker han å være med på å spre «Use Your Talents»-metoden i Mali.

Best på opptaksprøven

Danaya Goita har jobbet et halvt år som diakonileder for NMS sin samarbeidspartner i Mali. Foto: Stina Margrete Aanderaa Neergård.

Danaya er jurist. Tidligere jobbet han som utviklingsagent i et statlig utviklingsprogram. 33-åringen giftet seg for ett år siden og ble nettopp far for første gang. Utlysningen av jobben som diakonileder fant han på internett.

– Jeg er kristen og kommer fra en kristen familie i Koutiala. Derfor kjente jeg til misjonens arbeid blant fulanifolket. Men jeg visste ikke på forhånd at misjonen også drev med diakoni. Stillingsannonsen gav meg lyst til å søke, forteller Danaya som også måtte gjennom opptaksprøve og tester før han fikk jobben. Det er vanlig i Mali for å finne ut hva søkerne er gode for. Danaya gjorde det best av alle og fikk jobben. Det er han godt fornøyd med.

Listen over mennesker som har fått hjelp og støtte dette halvåret er lang. Blant mye annet har han ansvar for en stipendordning som gir støtte til 168 elever og studenter.

– Nestekjærlighet er evangelisering i handling, sier han.

Bruk talentene

Danaya har lært mye det siste halvåret. Blant annet har han blitt kjent med konseptet «Use Your Talents» (UYT), noe han er veldig begeistret for.

– Metoden ble utviklet på Madagaskar, men sprer seg til stadig flere land. Grunntanken er at alle mennesker har evner og muligheter som man kan ta utgangspunkt i for å skape positiv endring, sier han.

– Tanken om å fokusere på det man har og ikke på det man ikke har, er fantastisk bra, fortsetter Danaya. Han har også arrangert en ungdomskonferanse om UYT i Sévaré sammen med misjonens landsbyutviklingsprosjekt og en organisasjon som jobber mot ekstremisme i Mali.

– Over 120 unge mennesker deltok. Også kristne ungdommer fra fulanimenigheten vår i Sévaré var med. Både der og i Mopti har det blitt dannet egne UYT-grupper.

Vasket sykehuset

Begge gruppene er i gang med aktiviteter.

– Gruppa i Sévaré vasket hele sykehuset og har plantet trær. Utgiftene de har hatt med dette, har de dekket med egne, innsamlede midler. Mopti-gruppen består av mange unge jenter. De har begynt å selge kaker for å få inntekter.

Nå er planen at vi skal få arrangert en tilsvarende konferanse, som den i Sévaré, i Sør-Mali, sier Danaya håpefullt.

 

Hva er «Use your talents»?

«Hva kan vi gjøre med det vi har her og nå?», er det sentrale spørsmålet i denne måten å drive utviklingsarbeid på. Å starte med lokale ressurser skaper individuell og kollektiv utvikling.

 

Les innlegget →
Flere blogginnlegg

Følg
bloggen

Få varsel om nye blogginnlegg på e-post.


Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp