Foto: NMS-info Last ned

NMS står sammen med kirken i Kina med støtte til bibel- og presteskoler, og med å bedre tilgangen på kristen litteratur. I tillegg kommer ledertrening og fokus på organisasjonsbygging. Med NMS sin sterke diakonale tradisjon er vi også godt rustet for å bistå kirken i Kina med å utvikle diakoni - Guds kjærlighet i ord og handling. På denne bloggen kan du lese mer om hva som skjer gjennom NMS-arbeidet i Kina!

Kan “Use your Talents” – modellen brukes i Kina?

“Use your Talents” (UYT) – modellen som tar utgangspunkt i det lokalbefolkningen selv har tilgang til, har vært svært effektiv hos NMS sin partner på Madagaskar, gjennom den gassisk-lutherske kirken og andre organisasjoner i Afrika, sør for Sahara. Så langt har derimot ikke denne tilnærmingen vært så populær i Asia, men det vil Marieke og de andre NMS utsendingene i Kina gjerne gjøre noe med. De jobber derfor med å utvikle undervisningsmateriell som er tilpasset kinesisk språk og kultur. Er det virkelig mulig å oversette dette konseptet til en kinesisk virkelighet?

Kina- annerledes enn Madagaskar?

Jeg undres på om ikke levevilkårene til folk i Kina er svært forskjellig fra levevilkårene i Afrika?»

Marieke svarer at Kina generelt jo er mye rikere enn Madagaskar, men det er fortsatt mye fattigdom på landsbygda i Kina. Mange flytter fra landsbyene til byene for de kan ikke leve av bare å drive jordbruk. De blir ansatt i store vei – eller husbyggingsprosjekt eller tekstilfabrikker, og barna blir igjen på landsbygda med besteforeldrene. Forlatte barn er en relativt ny problematikk. Det er snakk om over 60 millioner. Besteforeldrene er gamle, de kan ikke passe godt på barna. Det gir emosjonelle problemer og fortvilelse for foreldrene som ser barna bare i de to feriene i året, ved kinesisk nyttår og rundt nasjonaldagen 1. oktober. Ettbarns-politikken har også ført til at de gamle har få til å ta vare på seg. Selv om Kina nå tillater familier å få to barn, velger ikke så mange familier å få to barn av økonomiske grunner. Det vi derfor ta veldig lagt tid før dette endrer seg, hvis det faktisk vil gjøre det.

Fattige barn på landsbygda i YongShun, nord i Hunan provins i Kina. Foto: Ole Jacob Gønvold

Det fremheves stadig at den økonomiske veksten har løftet folk ut av fattigdom i Kina, og det stemmer nok, men den har også ført med seg ny problematikk. Kina har en stadig større middelklasse med en stadig rikere befolkning, men samtidig sakker de fattige akterut. Det er mer enn 200 millioner mennesker i Kina som lever under fattigdomsgrensen.

Hva er det beste utgangspunktet for menighetsdiakoni i dagens Kina?

Jeg spør Marieke hva hun ser for seg kan være en innfallsvinkel for kristne menigheter for å hjelpe de som faller utenfor.

Hun svarer at det uten tvil er den enorme forurensningen. Det ødelegger livsgrunnlaget for så mange mennesker. Hvis kirken i lokalsamfunnet kan gå i bresjen for å rydde opp i plast og søppel som flyter over alt, ikke minst i elvene, gjør de en viktig jobb for alle i nærmiljøet. Derfor har ungdommer meldt seg som frivillige for å dra til ulike steder for å hjelpe til med dette. I Hunan har frivillige fra menighetene samlet over hundre tonn med søppel fra elva.

Kineserne må selv «eie» “Use your Talents”, (UYT) – modellen.

Det viktigste er å få de lokale innbyggerne selv til å se det, ikke tre modellen ned over hodet på dem. Mange bruker metoden allerede, men man må først overbevise pastorene som leder menighetene. Dette er ikke gjort i en håndvending. Det som er viktig for meg, er at det ikke er oss utlendinger som kommer og forteller om dette. Lokale medarbeidere må tennes for denne tankemåten. Og dette trenger ikke være gjort som på Madagaskar.

Arbeidsmetoden om å bruke sine talenter, er ikke ny. Å gå sammen om å utvikle og forbedre livsgrunnlaget for mennesker, har både misjonen og humanitære organisasjoner drevet med så lenge de har vært i gang. Det nye er at dette nå blir forankret hos de lokale innbyggerne selv på en mye grundigere måte. Det som vokser fram og sprer seg i grasrota, har mye større mulighet for å bli vellykket enn ekstern hjelp, sier Marieke.

Les innlegget →

Kina-utsendingen som dro til Madagaskar.

Marieke Rode-Christoffersen er prosjektleder for arbeidsmetoden «Use Your Talents (UYT)» i NMS, Kina. Hun har derfor besøkt Madagaskar for å få mer innsikt i den - og har deltatt på flere internasjonale konferanser for å lære mer og spre informasjon om prosjektmodellen videre.

Jeg treffer henne i Hong Kong. Som misjonærdatter, vokst opp i Argentina med engelsk – nederlandske foreldre, lærte hun tidlig ulike kulturer å kjenne. Før hun og mannen ble antatt som utsendinger i NMS, arbeidet de i det vestlige Kina. Skikkene er ulike, men mye er felles for menneskene på jorda. Vi ønsker å være selvhjulpne og leve av det vi skaper selv. Å arbeide for å få mennesker ut av fattigdom, har lenge vært en viktig misjons-oppgave, sier hun.

Det som slo henne da hun fikk se den gassiske landsbygda, var den gjennomgripende fattigdommen. Hun kunne konstatere at lokalsamfunnene er mye mer avhengig av utenlandsk støtte enn de er i Kina. Samtidig ble hun imponert over hvor mye «Use-Your-Talents»(UYT)- modellen hadde betydd for mange landsbyer. Hun dro til tre ulike prosjekt-områder der NMS jobber, blant annet til utviklingsprogram startet av «Malagasy Integrated Rural Development» (MIRD) som bruker UYT – metoden.  Alle de frivillige var skolerte og delt opp i mange ulike grupper som hadde fått opplæring i prosjektmodellen.  De underviste de lokale i blant annet å bygge bord for å gjøre hjemmet renere, vaske hender eller arbeide for at barneekteskap skulle unngås. Her ble foreldrene oppmuntret til å holde jentene hjemme til de var eldre. Det er ikke lett, når fattigdommen er stor.

NMS utsending Marieke Rode-Christoffersen

De fattigste landsbyene hadde gravd sju kilometer med dreneringskanaler og økt avlingen ti ganger. De hadde også gravd sin egen brønn, men den hadde blitt oversvømt, så man må ha kunnskap om geologi for å gjennomføre slike prosjekt, sier Marieke.

Et gassisk ektepar hun møtte, var veldig entusiastiske – de dyrka tre-planter ved en vannbeholder. Det var blitt så populært at FN kjøpte tre spirer av dem. Avskoging; erosjon og miljøforringelse på Madagaskar er omfattende og skaper problemer for jordbruk og bosetting. En slik, tilsynelatende liten innsats, viste seg å ha stor betydning.

Les innlegget →

Bruk dine talenter: En arbeidsmodell for utvikling i kirke og samfunnsliv

Hvordan kan man bygge opp et bedre fellesskap som igjen skaper en bedre verden ved å bruke det vi allerede har, våre evner og ressurser, uten å satse på ekstern pengestøtte? Dette er en arbeidsmetode som Det Norske Misjonsselskap (NMS) satser på og ønsker å spre videre etter at den er blitt en viktig del av arbeidet i den lutherske kirken på Madagaskar.

Av lektor Marit Rundberg, tidligere misjonær i Hong Kong, nå pensjonert, frivillig medarbeider for NMS i Kina-Hong Kong.

Inspirasjonen til arbeidsmetoden er Jesu lignelse om talentene fra Matteus-evangeliet, kapittel 25, vers 14 – 30. Essensen i lignelsen er at det Gud gir oss av egne evner, av ressurser og penger, skal vi bruke i det godes tjeneste. Gir vi det videre, vil det spre om seg og gi ny kunnskap, inspirasjon og glede. Vi skal ikke grave ned vår gave. Som en del av skaperverket kan vi få til mye mer med det vi kan, den vi er, og det vi gjør – i fellesskap. Bibelen gir mange eksempler på hva vi er utrustet med – og hvordan vi kan bruke talentene våre. Vi hører om nådegaver i Efeserbrevet og åndelige gaver i 1. Korinterbrev. Talentene gir liv og vekst.

Den gassisk- lutherske kirke (FLM) har fra 2002 utviklet en arbeidsmetode som brukte lignelsen om talentene som inspirasjon. Metoden nyttes på ulike områder i kirkens arbeid, i vekkelsesbevegelsen, i menighetsarbeid, i kvinnearbeidet og i sosialt og økonomisk arbeid i samfunnet. Det har blitt en grasrotbevegelse som har gjort kirken til en inspirerende og førende faktor i flere lokalsamfunn på Madagaskar. Det fører folk ut av fattigdom og hjelpeløshet, det får dem til å stå sammen og skape bedre levevilkår for alle. FLM og NMS begynte derfor å lure på om denne arbeidsmetoden kunne brukes på andre steder enn på Madagaskar. I 2011 ble så idéen om å spre «bruk dine talenter» til kirker i andre land satt i system, og det fireårige «Use Your Talents’ Knowledge Development Project, (UYT),» ble dannet. Lederen ble Sigurd Haus. I eksempelboka som han har redigert, forteller flere ulike mennesker fra Madagaskar, Zimbabwe, Kenya og Etiopia om hvordan frivillige bygger skoler slik at barn fra fattige familier kan få utdannelse, hvordan de tar vare på miljøet og gir hverandre et bedre livsgrunnlag – eller hvordan de har klart å skape nye arbeidsplasser med få ressurser. Et godt og miljøvennlig eksempel er å samle resirkulerte plastposer og lage vesker, hatter, tepper og lommebøker av dem.

Mens pioneer- prosjektet som utviklet UYT- modellen på Madagaskar var et NMS-ledet prosjekt, ble flere kristne organisasjoner med på det fireårige prosjektet som kalles «Use Your Talents’ Knowledge Development Project, (UYT),». Disse kirkene / organisasjonene var med:

Den gassisk-lutherske kirke på Madagaskar, FLM
De frie pinsevennene i Kenya
Metodistkirken – Zimbabwe episkopale område
Den etiopiske  evangeliske kirke, Mekane Yesus (EECMY)
Det Norske Misjonsselskap (NMS)
Pinsevennenes ytremisjon (PYM)
Metodistkirken
Norsk luthersk misjonssamband (NLM)

Les innlegget →

I Jesu fotspor - en andakt fra Kina og Norge.

En kinesers opplevelser i Norge. Vår kinesiskfødte NMS-utsending i Hong Kong, Po Chu Grønvold, gikk for en del år siden Besseggen i Jotunheimen. For noen måneder siden skrev hun en andakt bassert på den opplevelsen.

I Jesu fotspor

Den eneste gangen jeg kan huske jeg bokstavelig talt gikk i en annens fotspor, var turen jeg gikk over Besseggen i Jotunheimen.

Turen over Besseggen er en av de mest populære fjellturene i Norge og lærte meg mye om å gå i Jesu fotspor. Turen gås av over 30.000 mennesker hvert år. Fra selve eggen er det flott utsikt over to vann, Gjende og Bessvatnet. På en solskinnsdag speiler det ene seg i grønt, det andre i blått.

Sommeren 2001 gikk jeg turen sammen med familien min. Før vi gikk, advarte mannen min meg om at dette var en ”luftig” tur. På ”Den Norske Turistforeningspråkens språk” betyr «luftig» mange stup. Han la til at hvert år noen måtte flere folk med høydeskrekk, bli hentet ned med helikopter. De ble så lammet av redsel at de ikke tørte å bevege seg.

Dette hørtes farlig ut, men vi dro som planlagt. Da vi kom fram og så Besseggen ble jeg redd.  Man måtte bokstavelig talt klatre opp eggen, både armer og bein var i bruk. Det skumleste var stupene på begge sider. Mistet jeg grepet, kunne jeg rulle og falle mange hundre meter ned i et av to iskalde vann. Egentlig var vel vanntemperaturen uvesentlig etter et slik fall. Jeg var redd, men ville ikke snu.

Jeg bestemte meg å være forsiktig. Jeg ville bare sette ned foten der mannen min nettopp hadde gjort det samme, han klatret rett foran meg. Jeg lot også være å se på utsikten på begge sider. Gjorde jeg det ville jeg bare bli enda reddere. Jeg bestemte meg for å konsentrere meg om hvor jeg plasserte hendene og føttene. Vi ba en bønn, pustet dypt og startet klatringen. Mannen min gikk først, så jeg og deretter barna. Jeg fokuserte totalt på hvor mannen min plasserte føttene sine, og gjorde akkurat som ham. Jeg så meg ikke rundt, bare oppover mot toppen og målet mitt. På veien opp møtte jeg mange vandrere som klatret nedover. Jeg var glad at jeg gikk opp, ikke ned! Etter 20 minutter var vi oppe. Denne kort opplevelsen har lært meg en livslang leksa om å følge Jesu:

1)  Å følge Jesu er å gå i Jesu fotspor. Jeg skal gjøre det Jesus gjør, gå hvor han går og forkynne evangeliet i ord og gjerninger.

2) Å gå i Jesu fotspor krever konsentrasjonen og vilje. Både motgang og fristelser kan lede oss vekk fra å følge etter Jesus. Vi må fokusere blikket vårt på Jesus.

3) Å følge Jesu er å la Jesus gå foran og lede oss. Vi følger ham.  Det var dette Peter, Johannes og mange andre gjorde da Jesus befalte de ”følg meg!”

Tre spørsmål

1.Hva betyr for deg å gå i Jesu fotspor?

2.Er det motgang eller fristelse som tar ditt blikk fra Jesu fotspor?

3.Trenger du hjelp for å følge Jesu? Hvem eller hva har betydd mye for deg?

Les innlegget →

Følg
bloggen

Få varsel om nye blogginnlegg på e-post.


Expand Lukk Søk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp