Tilbake til nms.no Kamerunblogg
Meny
Foto: Harald Solås Last ned

I over 90 år har NMS jobbet i Kamerun. Nå jobber vi gjennom den evangelisk lutherske kirken i landet EELC med blant annet evangelisering, miljø, helse og utdanning. Her kan du lese mer om hvem vi er og alt arbeidet vi støtter i Kamerun.

På vei mot en ny modell for konflikthåndtering?

Kirken i Kamerun ønsker å gjøre arbeidet med konflikthåndtering og -forebygging til en del av kirkestrukturen og opprette fredskomiteer på ulike nivåer.

Den 17. – 19. desember var 25 deltakere fra EELC samlet i Ngaoundéré for å lære om konfliktanalyse, verdien av mangfold og for å diskutere hvordan kirken kan begynne å jobbe mer aktivt med konflikthåndtering, konfliktforebygging og fredsarbeid.

Presten Djouldé Jean-Marc koordinerer prosjektarbeidet lokalt og er medlem av prosjektets internasjonale team

Workshopen skjedde i regi av Conflict Awareness prosjektet (CAP) som jobber i Kamerun, Etiopia og Madagaskar. Egentlig skulle undertegnede og en konsulent vært med på workshopen. I stedet for å være fysisk til stede, laget vi et digitalt program med videoer, power point, animasjoner og printet materiale om temaet konfliktanalyse. Imellom de digitale presentasjonene organiserte den lokale CAP koordinatoren, presten Djouldé Jean Marc, ulike gruppearbeid. Vi fikk mye skryt av materialet som nå skal brukes i alle synoder og håper de kommer til å bruke kurset til å gjøre ulike typer konfliktanalyse i sine egne kontekster.

Workshopen ble offisielt åpnet av Mgr. Telesam Adolphe, assisterende nasjonalbiskop, representant for den nasjonale biskopen. Under sin tale erkjente han tilstedeværelsen av konflikter i menneskers hverdag og snakket om viktigheten av denne workshopen og inviterte deretter alle deltakerne til å være oppmerksomme og involvert i fremdriften av arbeidet.

Dag nummer 2 handlet om temaet ‘Verdien av mangfold’ fordi det hadde blitt så godt mottatt i et radioprogram som også hadde blitt gjort in regi av CAP. Konflikter innad i EELC ble diskutert i et bibelsk perspektiv. Forholdet mellom politikk og Kameruns etniske mangfold ble diskutert og knyttet til religiøse institusjoner. Dette møtte stor interesse.

Representanten for den nasjonale biskopen, Mgr. Telesam Adolphe, intervjues om arbeidet med konflikthåndtering i kirken

Deltakerne likte temaet ‘Verdien av mangfold’ så godt at de foreslår at dette skal bli ett av undervisningstemaene på generalsynoden i mai i år.

Av alle tre kirkene, har Conflict Awareness prosjektet blitt best mottatt i Kamerun. Kirken har allerede utarbeidet et utkast til strategi om hvordan de ønsker å jobbe med konfliktbevissthet (forebygging og håndtering av konflikter og fred og forsoning). Dette innebærer opprettelsen av fredskomiteer i hver region og et kontor på nasjonalt nivå. Dette må så anerkjennes administrativt og juridisk. Planen er å iverksette en desentralisert modell for konflikthåndtering.

 

Foto: Rev Djouldé Jean-Marc

Tekst: Sophie Küspert-Rakotondrainy

Les innlegget →

Samme budskap, nytt format

Mye er usikkert i Kamerun. Ikke bare henger korona-krisen over landet, men landet er også preget av både interne konflikter og konflikter som kommer fra nabolandene. Dette har også en innvirkning på kirken og på prosjektet som skal jobbe med fred og konfliktbevissthet. Heldigvis gir teknologi nye muligheter.

Rev. Djouldé, Kamerun-koordinator for Conflict Awareness-prosjektet

Siden 2019 har NMS samarbeidet med de lutherske kirkene i Kamerun, Etiopia og Madagaskar om et prosjekt som jobber med å gjøre kirkene mer motstandsdyktige mot konflikter. Kirkene skal utvikle en strategi og struktur som jobber med forebygging og håndtering av konflikter, og fred og forsoning (se https://nms.no/etiopia/2019/09/23/fred-vaere-med-dere/).

I Kamerun er det presten Jean Marc Djouldé som koordinerer dette prosjektet, og han arbeider tett sammen med kirkeledelsen. Vi i prosjektteamet hadde planlagt at det skulle arrangeres en workshop for kirkene fra alle tre landene i mars 2020. Etter det skulle det holdes nasjonale workshoper i de ulike landene. Alt dette gikk i vasken da korona-krisen kom. Men Rev. Djouldé ga ikke opp! Nå har teamet utarbeidet en ny plan for hvordan vi skal nå ut til samfunnet og til synoder, ansatte og frivillige i kirken med opplæring om fred.

Den første aktiviteten er en radiosending som skal gå annenhver uke frem til slutten av året. Først ute var Dr. Assana som er professor i politikk-vitenskap. I radioprogrammet snakker han sammen med Rev. Djouldé om etnisitet, religion og fred.

Dr. Assana blir spurt om etnisitet alltid er en negativ faktor i samfunnet, og han svarer

Innspilling av radio-programmet med Dr. Assana

at det ikke handler om etnisitet eller religion som sådan, men hvordan vi omgås dette.

Han forklarer hvordan fordommer påvirker mennesker og hvordan det bevisst kan bli brukt på en negativ måte. Det fins heldigvis også måter man kan forene mennesker til tross for ulik etnisitet, og radioprogrammet oppfordrer til å overvinne disse forskjellene.

Vi i Conflict Awareness (konfliktbevissthet)-prosjektet har blitt veldig motivert av kirken i Kamerun som har funnet nye veier for å nå ut til folk. Nå jobber prosjektet med å utvikle et digitalt kurs som består av video, Power Point og skriftlig materiale som alle synodene i Den evangelisk lutherske kirken i Kamerun (EELC) i Kamerun skal få, siden vi ikke kan reise ut til synodene og holde kurs.

 

Foto: Jean Marc Djouldé 

Les innlegget →

10 000 koronasmittede i Kamerun

Antallet koronasmittede i Kamerun stiger. Likevel har myndighetene lettet på flere av smitteverntiltakene.

I midten av juni sendte nasjonal biskop i EELC, Ruben Ngozo, en oppdatering om situasjonen i Kamerun og ba oss huske på dem i bønn. Det er nå drøyt 10 000 smittede i Kamerun, 7500 er blitt friske og 282 har omkommet. Daglig rapporteres det om rundt 300 nye tilfeller.

Therese Nocke er prosjektleder for NMS sitt miljøprosjekt i Kamerun.

Selv om smittetallene stiger har myndighetene lettet på flere av smitteverntiltakene. Skolene som har vært stengte, har nå åpnet for avgangselever som skal ta eksamen. Det at staten løser opp gjør dessverre at mange tror at smittefaren er blitt mindre.

Det er fremdeles restriksjoner på hvor mange som kan samles så kirken holder nå flere og kortere gudstjenester for at flest mulig skal kunne bli med. Vanligvis varer gudstjenestene i over to timer, men nå prøver man å holde seg til 45 minutter.

 

Les innlegget →

Kirken når stadig lenger med sin satsing på miljø

Kirken i Kamerun har i flere år jobbet med miljø. Målet er å utruste samfunn for å bedre møte klimaendringene og redusere vår egen innvirkning på miljøet.

Det jobbes med å endre holdninger og praksis på alle nivåer; fra staten til de minste og mest avsidesliggende landsbyene.

Lobbyvirksomhet mot myndighetene

I 2018 var både nasjonal biskop og generalsekretæren i kirken med til hovedstaden for å snakke med representanter i miljø og skogvernministeriene. De var særlig interesserte i arbeidet
kirken har gjort med å lære opp landsbyer til å bruke mer vedbesparende ovner. Ett av målene er å få anerkjent kirken som en aktør innen miljøarbeid, for blant annet å sikre finansiering etter at Norad støtten fases ut. Staten støtter allerede arbeidet med at de bidrar med ekspertise når kirken holder foredrag og kampanjer rundt forbi.

Utrusting av lokalsamfunn

Kirken lærer opp lokalsamfunn i hvordan de kan organisere seg for å kjempe sammen. Hvilke rettigheter har de når det gjelder bevaring av naturressurser, og hvordan kan de utnytte de
ressursene de har på en bedre måte? Sand og tømmer er typiske ressurser som blir utvunnet av kommersielle aktører som bare tar seg til rette. Dette er med på å ødelegge livsgrunnlaget for lokalsamfunnet og uten nettverk, kontakter eller kunnskap, er det ikke lett å protestere. Mange har fått undervisning i hvordan de kan lage ovner som ikke bruker like mye ved som de
tradisjonelle metodene for matlaging. Noen av kursdeltagerne produserer nå ovner selv og videreutvikler det de har lært. Motivasjonen i første omgang er neppe å redde kloden fra
klimaendringer, men det gir faktisk en inntekt som gjør at de kan sende ungene sine på skolen. Det gir håp for at flere skal ta i bruk vedbesparende ovner og at presset på skogen reduseres.

Skaperverketsdag i kirken

For å nå ut til alle menigheter i hele landet og vise at miljø er høyt på dagsorden, er det vedtatt en årlig «miljøsøndag». Skaperverketsdag , som den kalles, skal feires siste søndag i september hvert år og det jobbes nå med å få vedtatt en offisiell liturgi som skal brukes denne dagen. 29. september 2019 var første gang miljø var tema i prekenen på alle
gudstjenestene i de rundt 1500 menighetene i kirken.

Les innlegget →
Flere blogginnlegg

Følg
bloggen

Få varsel om nye blogginnlegg på e-post.


Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp