Tilbake til nms.no Kamerunblogg
Meny
Foto: Harald Solås Last ned

I over 90 år har NMS jobbet i Kamerun. Nå jobber vi gjennom den evangelisk lutherske kirken i landet EELC med blant annet evangelisering, miljø, helse og utdanning. Her kan du lese mer om hvem vi er og alt arbeidet vi støtter i Kamerun.

Årsrapport for Kamerun

Vår partnerkirke EELC er preget av stor optimisme etter valget for ett år siden.

I Kamerun forholder vi oss til EELC der målet fortsatt er selvstendiggjøring og øve opp god forvaltning av ressursene som finnes i kirken. Kirken er i vekst med over 400 000 medlemmer, og driver godt arbeid på lokalt plan med tilstedeværelse i hele landet med hovedsete og -tyngde i nord og områdene rundt Ngaoundere. NMS har snart i 100 årene vært med å bygge vår visjon om en levende kirke i Kamerun. Selv om målet må sies å være nådd opplever vi at det er områder vi fortsatt kan gå sammen med kirken. I dag har vi ingen utsendinger, men kun nasjonale ansatte gjennom vår feltkoordinator Enok. I tillegg har vi i september 2021 vært så heldig å få med Amos Ounsoubo på laget fulltid som prosjektkoordinator for Use Your Talents. Han vil også ha bosted i Ngaoundere i Kamerun.

Kirken har imidlertid i flere år vært preget av dårlig forvaltning i sentral administrasjonen, noe som har ført til betydelig gjeld og mistillit både innad i kirken og utad mot internasjonale partnere som NMS, ELCA (Den evangeliske-lutherske kirken i Amerika) og LWF (lutherske verdensforbundet). I juli 2021 gjennomførte kirken valg av ny ledelse, noe som har ført til stor optimisme om at en endring er mulig. For første gang er det valgt en kvinnelig leder av kirkestyret, madame Rose. Ny nasjonal biskop ble Jean Baiguele som har lang erfaring innen flere av kirkens institusjoner og jobbet senest som biskop i sør, der han gjorde en god jobb med å gjøre bispedømmet økonomisk bærekraftig. Håpet er at disse erfaringene kan overføres til hele kirken. Biskopen har startet et arbeid med å forsone og forene kirken ved å gjenoppbygge tilliten og forvalte gjelden som kirken har opparbeidet seg gjennom manglende innbetalinger av skatter og sosiale forsikringsordninger til nasjonale myndigheter.

Satsningsområder i EELC:

• Teologisk utdannelse gjennom det teologiske seminaret i Meiganga, samt støtte av bibelskoler.
• Sensitivt misjonsarbeid blant muslimer og urbefolkning sør i Kamerun gjennom SRIC (service de relation islamo-chretienne) som er en del av misjons og evangeliseringsdepartementet i kirken. I tillegg er målet å få driften i evangeliseringsradioen Radio Sawtu Linjila bærekraftig i 2022.
• Leave no one behind: Støtte til de marginaliserte som ingen andre ser eller gir muligheter gjennom blant annet støtte til foreldreløse barn, sykehusfond for fattige familier og døveskolen.
• CIAEI (Senteret på misjonsstasjonen i Kamerun) har som mål å skape et kirkelig kraftsentrum i Ngaoundèrè der hvor mennesker fra Kamerun og verden utenfor kan møtes for å utveksle ideer og erfaringer i en ramme som gir inspirasjon og energi til å utvikle nye samarbeid på tvers av landegrenser, profesjoner og kulturer. Målet for 2022 er å gå i balanse uten prosjektstøtte fra eierne. CIAEI vil i løpet av 2022 bli en selvstendig NGO i Kamerun som får en ny direktør som vil drive arbeidet videre fra 2023 med et formelt styre bestående av eierne NMS, ELCA og EELC.
• NMS vil utvikle studentutvekslingen i første omgang med norske studenter på praksis i Kamerun. Allerede mai 2022 vil den første gruppen studenter ankomme Ngaoundere. I 2022 vil det rekrutteres en studentkoordinator som vil arbeide i Kamerun for å utvikle arbeidet og legge til rette for gode praksisforhold. Målet er at denne personen/familien skal være på plass i januar 2023.

Døveskolen i Ngaoundèrè

Gjennom Digni/Norad har vi vært med på:
• Et miljøprosjekt som jobber med treplanting, mer effektive ovner, kompetanseheving og lobbyvirksomhet innen miljøområdet.
• Gjennom Tamar prosjektet jobber vi med å forebygge kjønnsbasert vold i Kamerun spesielt og Afrika generelt i nettverk med brødre og søstre i Etiopia og Madagaskar.
• Gjennom CAP – Conflict Awareness prosjektet gir vi kirken redskaper og verktøy for hvordan håndtere konflikter i kirken og regionalt, samt setter de i et nettverk med lignende arbeid i Etiopia og Madagaskar.
• Siden 2012 har NMS vært involvert i et lederutviklingsprosjekt (Reinforcement) i kirken i Kamerun, som ble avsluttet i 2021 med svært gode resultater. Styrer og råd fra menighet til distrikt og bispedømme har fått opplæring i hvordan de kan lede arbeidet lokalt. De har også fått opplæring i budsjettarbeid, økonomistyring og å skrive referater fra møter. Spesielt viktig har opplæringen av prestestudenter vært. En ser at de nyutdannede prestene, som har vært gjennom opplæringen, leder menigheten på en bedre måte. Finansieringen av det lokale arbeidet har også blitt bedre. Mange mener at oppgjøret som ble tatt på kirkens generalsynode i juli i fjor, i stor grad var et resultat av dette prosjektet.

Les innlegget →

På vei mot en ny modell for konflikthåndtering?

Kirken i Kamerun ønsker å gjøre arbeidet med konflikthåndtering og -forebygging til en del av kirkestrukturen og opprette fredskomiteer på ulike nivåer.

Den 17. – 19. desember var 25 deltakere fra EELC samlet i Ngaoundéré for å lære om konfliktanalyse, verdien av mangfold og for å diskutere hvordan kirken kan begynne å jobbe mer aktivt med konflikthåndtering, konfliktforebygging og fredsarbeid.

Presten Djouldé Jean-Marc koordinerer prosjektarbeidet lokalt og er medlem av prosjektets internasjonale team

Workshopen skjedde i regi av Conflict Awareness prosjektet (CAP) som jobber i Kamerun, Etiopia og Madagaskar. Egentlig skulle undertegnede og en konsulent vært med på workshopen. I stedet for å være fysisk til stede, laget vi et digitalt program med videoer, power point, animasjoner og printet materiale om temaet konfliktanalyse. Imellom de digitale presentasjonene organiserte den lokale CAP koordinatoren, presten Djouldé Jean Marc, ulike gruppearbeid. Vi fikk mye skryt av materialet som nå skal brukes i alle synoder og håper de kommer til å bruke kurset til å gjøre ulike typer konfliktanalyse i sine egne kontekster.

Workshopen ble offisielt åpnet av Mgr. Telesam Adolphe, assisterende nasjonalbiskop, representant for den nasjonale biskopen. Under sin tale erkjente han tilstedeværelsen av konflikter i menneskers hverdag og snakket om viktigheten av denne workshopen og inviterte deretter alle deltakerne til å være oppmerksomme og involvert i fremdriften av arbeidet.

Dag nummer 2 handlet om temaet ‘Verdien av mangfold’ fordi det hadde blitt så godt mottatt i et radioprogram som også hadde blitt gjort in regi av CAP. Konflikter innad i EELC ble diskutert i et bibelsk perspektiv. Forholdet mellom politikk og Kameruns etniske mangfold ble diskutert og knyttet til religiøse institusjoner. Dette møtte stor interesse.

Representanten for den nasjonale biskopen, Mgr. Telesam Adolphe, intervjues om arbeidet med konflikthåndtering i kirken

Deltakerne likte temaet ‘Verdien av mangfold’ så godt at de foreslår at dette skal bli ett av undervisningstemaene på generalsynoden i mai i år.

Av alle tre kirkene, har Conflict Awareness prosjektet blitt best mottatt i Kamerun. Kirken har allerede utarbeidet et utkast til strategi om hvordan de ønsker å jobbe med konfliktbevissthet (forebygging og håndtering av konflikter og fred og forsoning). Dette innebærer opprettelsen av fredskomiteer i hver region og et kontor på nasjonalt nivå. Dette må så anerkjennes administrativt og juridisk. Planen er å iverksette en desentralisert modell for konflikthåndtering.

 

Foto: Rev Djouldé Jean-Marc

Tekst: Sophie Küspert-Rakotondrainy

Les innlegget →

Samme budskap, nytt format

Mye er usikkert i Kamerun. Ikke bare henger korona-krisen over landet, men landet er også preget av både interne konflikter og konflikter som kommer fra nabolandene. Dette har også en innvirkning på kirken og på prosjektet som skal jobbe med fred og konfliktbevissthet. Heldigvis gir teknologi nye muligheter.

Rev. Djouldé, Kamerun-koordinator for Conflict Awareness-prosjektet

Siden 2019 har NMS samarbeidet med de lutherske kirkene i Kamerun, Etiopia og Madagaskar om et prosjekt som jobber med å gjøre kirkene mer motstandsdyktige mot konflikter. Kirkene skal utvikle en strategi og struktur som jobber med forebygging og håndtering av konflikter, og fred og forsoning (se https://nms.no/etiopia/2019/09/23/fred-vaere-med-dere/).

I Kamerun er det presten Jean Marc Djouldé som koordinerer dette prosjektet, og han arbeider tett sammen med kirkeledelsen. Vi i prosjektteamet hadde planlagt at det skulle arrangeres en workshop for kirkene fra alle tre landene i mars 2020. Etter det skulle det holdes nasjonale workshoper i de ulike landene. Alt dette gikk i vasken da korona-krisen kom. Men Rev. Djouldé ga ikke opp! Nå har teamet utarbeidet en ny plan for hvordan vi skal nå ut til samfunnet og til synoder, ansatte og frivillige i kirken med opplæring om fred.

Den første aktiviteten er en radiosending som skal gå annenhver uke frem til slutten av året. Først ute var Dr. Assana som er professor i politikk-vitenskap. I radioprogrammet snakker han sammen med Rev. Djouldé om etnisitet, religion og fred.

Dr. Assana blir spurt om etnisitet alltid er en negativ faktor i samfunnet, og han svarer

Innspilling av radio-programmet med Dr. Assana

at det ikke handler om etnisitet eller religion som sådan, men hvordan vi omgås dette.

Han forklarer hvordan fordommer påvirker mennesker og hvordan det bevisst kan bli brukt på en negativ måte. Det fins heldigvis også måter man kan forene mennesker til tross for ulik etnisitet, og radioprogrammet oppfordrer til å overvinne disse forskjellene.

Vi i Conflict Awareness (konfliktbevissthet)-prosjektet har blitt veldig motivert av kirken i Kamerun som har funnet nye veier for å nå ut til folk. Nå jobber prosjektet med å utvikle et digitalt kurs som består av video, Power Point og skriftlig materiale som alle synodene i Den evangelisk lutherske kirken i Kamerun (EELC) i Kamerun skal få, siden vi ikke kan reise ut til synodene og holde kurs.

 

Foto: Jean Marc Djouldé 

Les innlegget →

10 000 koronasmittede i Kamerun

Antallet koronasmittede i Kamerun stiger. Likevel har myndighetene lettet på flere av smitteverntiltakene.

I midten av juni sendte nasjonal biskop i EELC, Ruben Ngozo, en oppdatering om situasjonen i Kamerun og ba oss huske på dem i bønn. Det er nå drøyt 10 000 smittede i Kamerun, 7500 er blitt friske og 282 har omkommet. Daglig rapporteres det om rundt 300 nye tilfeller.

Therese Nocke er prosjektleder for NMS sitt miljøprosjekt i Kamerun.

Selv om smittetallene stiger har myndighetene lettet på flere av smitteverntiltakene. Skolene som har vært stengte, har nå åpnet for avgangselever som skal ta eksamen. Det at staten løser opp gjør dessverre at mange tror at smittefaren er blitt mindre.

Det er fremdeles restriksjoner på hvor mange som kan samles så kirken holder nå flere og kortere gudstjenester for at flest mulig skal kunne bli med. Vanligvis varer gudstjenestene i over to timer, men nå prøver man å holde seg til 45 minutter.

 

Les innlegget →
Flere blogginnlegg

Følg
bloggen

Få varsel om nye blogginnlegg på e-post.


Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp