Tilbake til nms.no Kamerunblogg
Meny
Foto: Harald Solås Last ned

I over 90 år har NMS jobbet i Kamerun. Nå jobber vi gjennom den evangelisk lutherske kirken i landet EELC med blant annet evangelisering, miljø, helse og utdanning. Her kan du lese mer om hvem vi er og alt arbeidet vi støtter i Kamerun.

Miljøprosjektet i Kamerun gjør viktige framskritt

Klimaendringene skaper store utfordringer i lokalsamfunn i Kamerun.

Sammen med NMS startet Den evangelisk-lutherske kirke i Kamerun et miljøprosjekt i 2015. Målet er å bevisstgjære folk, slik at de kan ta seg av klima- og miljøutfordringene i sine nærområder.

Under kan du se en flott video hvor prosjektleder Therese Nocke forteller om prosjektet.

 

Les innlegget →

Fra bortkommen til utsendt

– Norske misjonærer kom til mitt folk med evangeliet. Skulle ikke jeg da dele det videre? sier Thomas fra Kamerun som nå er misjonær i Mali.

Det er rikelig med både varme­grader og Sahara-støv i arbeids­hverdagen til Magadji Thomas fra Kamerun. Han har byttet ut det varme og tørre klimaet i Nord-Kamerun med et enda varmere og tørrere klima i Mali. Men dette er ikke første gang Gud leder ham til et nytt land.

– Jeg var en «bortkommen sønn». Faren min er prest, men i ungdomstida kom jeg helt bort fra Gud. Så ble jeg sendt til Madagaskar som trykkerilærling, og der møtte jeg Gud igjen, forteller Thomas.

– Jeg opplevde at Kristus grep tak i meg. Etter tre måneder overga jeg meg til ham. Det ble starten på en dyp og rik relasjon med Herren som har fortsatt å vokse helt til i dag.

Mislikte fulanifolket

Thomas’ omvendelse i 1990 ble også starten på et arbeidsliv med mange ulike lederoppgaver i kirke og misjon. Da Thomas kom tilbake til Kamerun ble han ungdomsleder i kirka, samtidig som han var ansatt og etter hvert direktør for kirkas trykkeri. I 2002 ble han direktør for kirkas radiostudio, og slik ble han engasjert i evangeliseringsarbeid blant fulaniene.

– Å gå inn i den stillingen var ikke lett for meg, innrømmer Thomas.

– For når sant skal sies, så var jeg ikke glad i fulaniene. Jeg hadde noen fulani-venner som jeg spilte fotball med, men jeg tenkte generelt at fulanier var hovmodige og at det var deres skyld at Nord-Kamerun hadde blitt påtvunget islam. Som Jona hadde jeg lyst til å rømme fra kallet. «Hvorfor sender du meg til et folk jeg ikke liker», ba jeg. Jesus svarte: «På samme måte som jeg tok på meg menneskets skikkelse for å bringe frelsen til jorden, skal du ta på deg en fulanis skikkelse for å bringe evangeliet til dem.» Da ba jeg om å få Guds kjærlighet til dette folket.

I 2009 ble kallet både utvidet og bekreftet ved at han ble valgt til generalsekretær i MICCAO, en paraplyorganisasjon som samler alle kirkene og organisasjonene som jobber blant fulanifolket i Vest-Afrika.

Misjonær i Mali

Høsten 2020 ble Thomas direktør for misjonen NMS samarbeider med i Mali. Der er det flere familier fra Kamerun i misjonærtjeneste.

– Det er en nåde at jeg kan få videreføre arbeidet som ble startet her i 1986, og som flere generasjoner med modige norske og afrikanske misjonærer har stått i før meg, sier Thomas.

Det er særlig tre ting han kjenner seg kalt til.

– Å fortsette å vanne det som ble påbegynt av pionermisjonærene for 30 år siden. Å gi nødvendig oppfølging til de som nå vokser opp som andregenerasjons kristne blant fulaniene, og å vise de forskjellige kirkene i Mali at de kristne fulaniene har en ekte tro og at de kan dele evangeliet videre til nye fulanier.

– Hva er en misjonær?

– En misjonær har forstått hvor mye Kristus elsker oss og ønsker å besvare denne kjærligheten med handling, svarer Thomas.

– I rollene jeg har hatt som generalsekretær og nå direktør, er det fort gjort å tenke på det kun som en administrativ rolle og glemme kallet. Men det er et misjonsoppdrag vi skal fullføre.

Les innlegget →

Årsrapport for Kamerun

Vår partnerkirke EELC er preget av stor optimisme etter valget for ett år siden.

I Kamerun forholder vi oss til EELC der målet fortsatt er selvstendiggjøring og øve opp god forvaltning av ressursene som finnes i kirken. Kirken er i vekst med over 400 000 medlemmer, og driver godt arbeid på lokalt plan med tilstedeværelse i hele landet med hovedsete og -tyngde i nord og områdene rundt Ngaoundere. NMS har snart i 100 årene vært med å bygge vår visjon om en levende kirke i Kamerun. Selv om målet må sies å være nådd opplever vi at det er områder vi fortsatt kan gå sammen med kirken. I dag har vi ingen utsendinger, men kun nasjonale ansatte gjennom vår feltkoordinator Enok. I tillegg har vi i september 2021 vært så heldig å få med Amos Ounsoubo på laget fulltid som prosjektkoordinator for Use Your Talents. Han vil også ha bosted i Ngaoundere i Kamerun.

Kirken har imidlertid i flere år vært preget av dårlig forvaltning i sentral administrasjonen, noe som har ført til betydelig gjeld og mistillit både innad i kirken og utad mot internasjonale partnere som NMS, ELCA (Den evangeliske-lutherske kirken i Amerika) og LWF (lutherske verdensforbundet). I juli 2021 gjennomførte kirken valg av ny ledelse, noe som har ført til stor optimisme om at en endring er mulig. For første gang er det valgt en kvinnelig leder av kirkestyret, madame Rose. Ny nasjonal biskop ble Jean Baiguele som har lang erfaring innen flere av kirkens institusjoner og jobbet senest som biskop i sør, der han gjorde en god jobb med å gjøre bispedømmet økonomisk bærekraftig. Håpet er at disse erfaringene kan overføres til hele kirken. Biskopen har startet et arbeid med å forsone og forene kirken ved å gjenoppbygge tilliten og forvalte gjelden som kirken har opparbeidet seg gjennom manglende innbetalinger av skatter og sosiale forsikringsordninger til nasjonale myndigheter.

Satsningsområder i EELC:

• Teologisk utdannelse gjennom det teologiske seminaret i Meiganga, samt støtte av bibelskoler.
• Sensitivt misjonsarbeid blant muslimer og urbefolkning sør i Kamerun gjennom SRIC (service de relation islamo-chretienne) som er en del av misjons og evangeliseringsdepartementet i kirken. I tillegg er målet å få driften i evangeliseringsradioen Radio Sawtu Linjila bærekraftig i 2022.
• Leave no one behind: Støtte til de marginaliserte som ingen andre ser eller gir muligheter gjennom blant annet støtte til foreldreløse barn, sykehusfond for fattige familier og døveskolen.
• CIAEI (Senteret på misjonsstasjonen i Kamerun) har som mål å skape et kirkelig kraftsentrum i Ngaoundèrè der hvor mennesker fra Kamerun og verden utenfor kan møtes for å utveksle ideer og erfaringer i en ramme som gir inspirasjon og energi til å utvikle nye samarbeid på tvers av landegrenser, profesjoner og kulturer. Målet for 2022 er å gå i balanse uten prosjektstøtte fra eierne. CIAEI vil i løpet av 2022 bli en selvstendig NGO i Kamerun som får en ny direktør som vil drive arbeidet videre fra 2023 med et formelt styre bestående av eierne NMS, ELCA og EELC.
• NMS vil utvikle studentutvekslingen i første omgang med norske studenter på praksis i Kamerun. Allerede mai 2022 vil den første gruppen studenter ankomme Ngaoundere. I 2022 vil det rekrutteres en studentkoordinator som vil arbeide i Kamerun for å utvikle arbeidet og legge til rette for gode praksisforhold. Målet er at denne personen/familien skal være på plass i januar 2023.

Døveskolen i Ngaoundèrè

Gjennom Digni/Norad har vi vært med på:
• Et miljøprosjekt som jobber med treplanting, mer effektive ovner, kompetanseheving og lobbyvirksomhet innen miljøområdet.
• Gjennom Tamar prosjektet jobber vi med å forebygge kjønnsbasert vold i Kamerun spesielt og Afrika generelt i nettverk med brødre og søstre i Etiopia og Madagaskar.
• Gjennom CAP – Conflict Awareness prosjektet gir vi kirken redskaper og verktøy for hvordan håndtere konflikter i kirken og regionalt, samt setter de i et nettverk med lignende arbeid i Etiopia og Madagaskar.
• Siden 2012 har NMS vært involvert i et lederutviklingsprosjekt (Reinforcement) i kirken i Kamerun, som ble avsluttet i 2021 med svært gode resultater. Styrer og råd fra menighet til distrikt og bispedømme har fått opplæring i hvordan de kan lede arbeidet lokalt. De har også fått opplæring i budsjettarbeid, økonomistyring og å skrive referater fra møter. Spesielt viktig har opplæringen av prestestudenter vært. En ser at de nyutdannede prestene, som har vært gjennom opplæringen, leder menigheten på en bedre måte. Finansieringen av det lokale arbeidet har også blitt bedre. Mange mener at oppgjøret som ble tatt på kirkens generalsynode i juli i fjor, i stor grad var et resultat av dette prosjektet.

Les innlegget →

På vei mot en ny modell for konflikthåndtering?

Kirken i Kamerun ønsker å gjøre arbeidet med konflikthåndtering og -forebygging til en del av kirkestrukturen og opprette fredskomiteer på ulike nivåer.

Den 17. – 19. desember var 25 deltakere fra EELC samlet i Ngaoundéré for å lære om konfliktanalyse, verdien av mangfold og for å diskutere hvordan kirken kan begynne å jobbe mer aktivt med konflikthåndtering, konfliktforebygging og fredsarbeid.

Presten Djouldé Jean-Marc koordinerer prosjektarbeidet lokalt og er medlem av prosjektets internasjonale team

Workshopen skjedde i regi av Conflict Awareness prosjektet (CAP) som jobber i Kamerun, Etiopia og Madagaskar. Egentlig skulle undertegnede og en konsulent vært med på workshopen. I stedet for å være fysisk til stede, laget vi et digitalt program med videoer, power point, animasjoner og printet materiale om temaet konfliktanalyse. Imellom de digitale presentasjonene organiserte den lokale CAP koordinatoren, presten Djouldé Jean Marc, ulike gruppearbeid. Vi fikk mye skryt av materialet som nå skal brukes i alle synoder og håper de kommer til å bruke kurset til å gjøre ulike typer konfliktanalyse i sine egne kontekster.

Workshopen ble offisielt åpnet av Mgr. Telesam Adolphe, assisterende nasjonalbiskop, representant for den nasjonale biskopen. Under sin tale erkjente han tilstedeværelsen av konflikter i menneskers hverdag og snakket om viktigheten av denne workshopen og inviterte deretter alle deltakerne til å være oppmerksomme og involvert i fremdriften av arbeidet.

Dag nummer 2 handlet om temaet ‘Verdien av mangfold’ fordi det hadde blitt så godt mottatt i et radioprogram som også hadde blitt gjort in regi av CAP. Konflikter innad i EELC ble diskutert i et bibelsk perspektiv. Forholdet mellom politikk og Kameruns etniske mangfold ble diskutert og knyttet til religiøse institusjoner. Dette møtte stor interesse.

Representanten for den nasjonale biskopen, Mgr. Telesam Adolphe, intervjues om arbeidet med konflikthåndtering i kirken

Deltakerne likte temaet ‘Verdien av mangfold’ så godt at de foreslår at dette skal bli ett av undervisningstemaene på generalsynoden i mai i år.

Av alle tre kirkene, har Conflict Awareness prosjektet blitt best mottatt i Kamerun. Kirken har allerede utarbeidet et utkast til strategi om hvordan de ønsker å jobbe med konfliktbevissthet (forebygging og håndtering av konflikter og fred og forsoning). Dette innebærer opprettelsen av fredskomiteer i hver region og et kontor på nasjonalt nivå. Dette må så anerkjennes administrativt og juridisk. Planen er å iverksette en desentralisert modell for konflikthåndtering.

 

Foto: Rev Djouldé Jean-Marc

Tekst: Sophie Küspert-Rakotondrainy

Les innlegget →
Flere blogginnlegg

Følg
bloggen

Få varsel om nye blogginnlegg på e-post.


Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp