Tahirys historie

Tahiry Sylvie Rasoarimalal mistet muligheten til å ta høyere utdanning da faren døde. Moren er vaskekone, og trengte hjelp av Tahiry hjemme fordi situasjonen ble så vanskelig.

I 2009 meldte hun seg på SDL, kirkens diakonale arbeid. SDL hjalp Tahiry med å etablere seg med en liten kiosk, kostnaden for dette var omtrent 400 kroner. Med disse pengene kunne hun kjøpe et lite bord, solskjerm og tre mobiltelefoner.

Fra dette utgangspunktet har hun utviklet kiosken sin, og har klart å utvide sortimentet gradvis. Nå har hun både kiosk, motorsykkel og annet utstyr. Hun har også fått råd til å gifte seg og gi barnet sitt god skolegang. Tahiry minner om at vi må være tålmodige i livet, dette lærte hun på SDL.

Tahiry takker SDL og bidragsyterne, uten deres hjelp ville hun aldri kommet i den situasjonen hun er i nå.

Les innlegget →

Lovasoa Cross-Cultural Competence Center

Kultur og kompetansesenteret i Antsirabe er etablert på området til den gamle norske skolen, og har fått navnet Lovasoa, som betyr den gode arven. Her har NMS og FLM opprettet et senter med gjestehus, bibliotek, arkiv og musikkstudio med støtte fra NORAD.

På Lovasoa får norske studenter oppleve og ta del i arven etter 150 år med norsk misjonsarbeid på Madagaskar. I løpet av det siste året har omtrent 120 norske studenter besøkt Lovasoa.

Studenter samlet for samvær og deling av opplevelser

De har blant annet tatt del i arbeid på sykehus, døve- og blindeskoler, fengsel, omsorgslandsbyer for psykisk syke og barnehjem. Her får studentene et innblikk i hva misjonen har bidratt med på Madagaskar, og kirkens bidrag i det gassiske samfunnet i dag.

Studentenes opplevelser fører ofte til et større engasjement, og mange penger har blitt samlet inn til gode formål. Dette har ført til bedre levekår for menneskene som bor ved institusjoner som samarbeider med Lovasoa. Institusjonene får også støtte fra Lovasoa for å legge til rette for studenter, dette skal bidra til å styrke institusjonene og motivere til samarbeid og utveksling.

Lovasoa er også et senter for lokal kompetanseutvikling, og legger til rette for samarbeid mellom institusjoner i Norge og på Madagaskar. Lovasoa har blant annet tilrettelagt for konferanser om landbruksutvikling, sosialt entreprenørskap og overgrep mot barn.

Les innlegget →

På vei til jubelhelg i oktober

Det forventes flere tusen besøkende til jubileumshelgen i Betafo den 27.-29. oktober. Madagaskars politiske toppledelse, gassiske kirkemedlemmer, norske misjonærer og andre gjester har meldt sin ankomst. Kanskje kommer også Erik Solheim, tidligere norsk bistandsminister og nåværende visegeneralsekretær i FN, for å delta på feiringen.

Gasserne liker jubel og fest. Det jubileres for lang og tro tjeneste. Det markeres med stor festivitas når foreninger og institusjoner runder runde år. Ved større anledninger feires det over mange dager eller til og med et helt år. Hvis en ikke har rukket å feire i tide, er det ikke noe problem å lage en ekstra stor fest ett eller to år senere.  Og hvis det er behov for et nytt bygg eller nytt utstyr, kan en stor jubileumsmarkering utløse uant giverglede og dugnadsinnsats. Av og til kan kanskje nordmenn føle at det blir vel mye markeringer …

Grunn til jubel

Når Den gassisk-lutherske kirke (FLM) i år feirer 3 x 50 jubelår for de norske misjonærenes oppstart i Betafo, så er det imidlertid god grunn til å slå på stortromma. En norsk gjest for hvert av disse 150 årene under den store feiringen i slutten av oktober, vil være en fin måte å markere deltakelse og felles glede. 150 tilstedeværende nordmenn vil bli betraktet som et sterkt uttrykk for at de gassisk-norske båndene vedvarer, tross at antallet norske misjonærer er blitt redusert til det minimale. Det vil også være et utvetydig signal om solidaritet i en periode som er svært krevende for land, folk og kirke.

Det har vært en eventyrlig utvikling og vekst, ikke minst de siste 50 årene. Statistisk materiale som jeg har fått anledning til å samle inn i nært samarbeid med synodepresidenter og andre gassiske medarbeidere i det siste, avdekker at FLM har vokst til å bli det største kirkesamfunnet på Madagaskar, i hvert fall når en legger til grunn antall menigheter. Det etableres fire til fem nye menigheter hver uke. I jubileumsåret er det over 8.100 menigheter i FLM, et antall som er langt høyere enn det den reformerte kirke så vel som den katolske søsterkirke kan skilte med. Håpets kirke i 67 hektar i hovedstaden er blitt landets desidert største menighet, og den skal visstnok være den største lutherske menighet i verden når det gjelder aktiv deltakelse.

En unikt nettverk

Dette er på mange måter en suksesshistorie, som det er lov til å glede seg over dette jubelåret. Arven fra Peder Eilert Nilsen-Lund, Madagaskars Livingstone, som formidler viktigheten av å gjøre evangeliet kjent, trodd og etterfulgt også i randsoner og utkanter, er blitt en del av FLMs egenart. Nå har FLM menigheter i alle landets 114 småfylker, og den sprer seg raskt utenfor sine tradisjonelle kjerneområder. De mange menighetene i sentrale bystrøk så vel som i landets avkroker gir kirken et enestående og kraftig nettverk.

Dessuten skiller FLM seg ut ved sine mange omsorgsbyer (tobyer). Det reelle antallet er mye høyere enn det som det tidligere har vært rapportert om. Totalt er det per dags dato 144 omsorgsbyer, og kirken har nå over 42.000 innvidde hyrder i sin vekkelsesbevegelse. I et land som har et svært dårlig utbygd psykisk helsevern i regi av det offentlige, gir disse omsorgsbyene et enestående tilbud til vanskeligstilte og sårbare mennesker. I tillegg har kirkens mange skoler blitt mer bevisste på å inkludere barn med nedsatt funksjonsevne og fattige mennesker de siste årene. På grasrota registreres det også et sterkt engasjement for å frigjøre lokale ressurser og talenter.

Erik Solheim, tidligere norsk bistandsminister og nåværende visegeneralsekretær i FN, har ofte snakket positivt om slagkraften til de kirkelige nettverk, ikke minst i Afrika. Han vil ikke la muligheten til å delta på den spesielle jubileumsfeiringen 27.-29. oktober, gå fra seg. I god tid har han meldt fra at han vil gjøre det han kan for å komme til Madagaskar i forbindelse med feiringen. Den samme beskjeden har vi fått fra norsk ambassadør til Madagaskar, Trine Skymoen, som har bopel i Pretoria. Landets politiske toppledelse, med statsoverhodet i spissen, vil ganske sikkert være tilstede, sammen med over 30.000 medlemmer av FLM. Det blir stor folkefest i uteamfiet på Betafo, ikke minst søndag 29. oktober.

Unik norsk-gassisk historie

Madagaskars utenriksminister Béatrice Attalah hyllet norske misjonærers evne til å forholde seg til gassisk kultur og egenart i sin hilsen på en mottakelse i Antananarivo 17. mai 2017. Som eksempel trakk hun spesielt frem misjonærene Arne Valen og Lars Vig. Hvis en ser bort fra det norske nærværet i Midtvesten i USA, har det ikke fra norsk side utenfor Europa vært tettere relasjoner over tid, enn det som er tilfelle mellom Norge og Madagaskar. Totalt 852 misjonærer har vært utsendt av Det Norske Misjonsselskap (NMS). Foruten bidraget innen menighetsbyggende arbeid, diakonal omsorg og utviklingsprosjekter, har norske misjonærer styrket forståelsen av gassisk kultur, språk, religion og historie.

Videre har det i kjølvannet av norsk misjon, kommet på plass bilaterale samarbeidsprosjekter mellom norske og gassiske myndigheter. Det var imidlertid ikke gitt at norske misjonærer skulle klare å holde stand på Madagaskar over tid. Pionermisjonærene måtte navigere mellom misjonærer fra stormaktene England og Frankrike. Reformerte misjonærer fra England, som startet arbeid på Madagaskar allerede i 1818, definerte Antananarivo og en stor sirkel rundt hovedstaden som sitt eneområde. Katolske misjonærer fra Frankrike prøvde å utmanøvrere norsk misjon etter at landet ble kolonialisert i perioden fra 1896. Men takket være at NMS tok franske misjonærer inn i organisasjonens tjeneste, fant en gode strategier for å møte den katolske offensiven i en krevende overgangsperiode.

Jubelturer

Det er lagt opp til ulike tematurer i forbindelse med jubileet. Her er det noe for en hver smak. Det er også planlagt turer i forskjellige geografiske områder av landet. På programmet står også en tur i norsk-amerikanernes fotspor på Sør-Madagaskar, i helt unike og fantastiske naturområder. For mange nordmenn som har et forhold til Madagaskar, er dette en ny og ukjent del av landet.

Alle reisegruppene samles i Antsirabe jubeldagene 27. – 29. oktober. En vil delta i offisielle jubileumsarrangementer i Betafo, foruten at det er lagt opp til et spennende program på Antsirabe spesielt for de norske. Per Oddvar Hildre og Anders Rønningen vil arrangere en gassisk-norsk konsert. Videre blir det stor misjons- og kulturfest på Lovasoa, det tidligere norske senteret på Antsirabe. Det blir mange spennende programposter og sang av militærkoret Lova og SALT Gospel.

LES HELE PROGRAMMET HER

 

Les innlegget →

Kirken som sivilsamfunnsaktør

Kirken er «mer» enn ånd. Den er også en av de sterkeste sivilsamfunnsorganisasjonene på Madagaskar med tette bånd til politisk elite og nærhet til «grasrota».

Kirken utgjør et stort nettverk av kirkemedlemmer på «grasrotnivå». Kirkens struktur og nettverk er i seg selv en verdi og gjør kirken interessant for politikere.

I tillegg forvalter Den gassisk-lutherske kirken (FLM) penger, eiendom og kunnskap. De ukentlige ofringene utgjør en betydelig sum, kirkens ledere har gunstige økonomiske ordninger og kirken forvalter betydelig prosjektstøtte fra utenlandske partnere. NMS støttet i 2015 kirken med 6.7 milliarder ariary (ca 17, 35 millioner NOK). FLM eier dessuten en rekke institusjoner; sykehus, øyeklinikker, Lovasoa kultursenter, Isoraka gjestehus med boliger og kontorbygg, et stort kirkebyråkrati med kontorplass til mer enn 100 ansatte i Tana, et stort hotell i Tana sentrum, et nasjonalt trykkeri med stor omsetning, to jordbruksskoler, en sykepleieskoler, 11 døve og blindeskoler, en lærerskole, 12 skoler med fokus på inkludering og mer enn 300 barneskoler. FLM har også kirker og menighetshus, misjonsstasjoner og betydelig landområder over hele øya, samt verdifull kompetanse og kunnskap på ulike felt.

Tekst: Lise Tørnby, leder NMS Global

 

Les innlegget →

Følg
bloggen

Få varsel om nye blogginnlegg på e-post.


Expand Lukk Søk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp