Gi en gave
Meny

Use Your Talents – nye veier på gamle stier

Last ned
Det har vært litt overraskende å se hvor stor entusiasme Use Your Talents vekker i kirkene. Tankegangen synes å være befriende. Det at vi faktisk har ressurser, at vi har muligheter, at det går an å få til ting selv, endrer måten å tenke på.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Dette er en artikkelserie i anledning NMS sitt 175-årsjubileum. Vil du lese flere artikler? Gå inn her.

Det som står i disse artiklene representerer ikke nødvendigvis NMS sin mening. Vi har invitert skribenter fra mange ulike sammenhenger til å dele sine synspunkt og refleksjoner med oss.

Av: Sigurd Haus, organisasjonspsykolog, arbeider ved SIK (Senter for Interkulturell Kommunikasjon) ved VID/MHS. Haus har i mange år vært rådgiver for NMS’ samarbeidskirker i spørsmål om organisasjonsutvikling, og er en begeistret tilhenger av Use Your Talents.

Hanta Rasoarimalala er en ildsjel innenfor Den lutherske kirken når det gjelder utviklingsarbeid på Madagaskar. Hun er jordbruksutdannet og drev i flere år med veiledning av bønder. Det gjaldt mange ting, blant annet kompostering, honningproduksjon, fisk i rismarkene og mye mer. Bøndene «betalte» henne i naturalia og gjennom å arbeide på markene hennes. Når familien hennes flyttet for noen år siden, så hun at jordbruket i det nye området ikke trengte hennes kompetanse på samme måte. Men hun la merke til de mange hjemmefødslene her, og den relativt høye spebarnsdødeligheten. Hun så også at folk var redde for sykehuset i nærheten, og ofte heller ikke hadde råd til engangsmateriell som krevdes rundt fødselen. Hun startet derfor en forening som kunne gi de fødende dette engangsmateriellet, og hun startet også opp med kurs i familieplanlegging. Kurset ble holdt på sykehuset. På den måten ble barrieren til sykehuset brutt opp. Etter bare to-tre år ble antall fødsler totalt sett redusert til langt under halvparten, nesten alle føder nå på sykehuset, og det var ingen spebarnsdødsfall siste året. I tillegg kom kvinnene seg mye raskere etter fødselen.

Hanta lever virkelig ut Use Your Talents på Madagaskar, og har vært en viktig inspirator i dette arbeidet hele tiden.

I 2005 tok den lutherske kirken på Madagaskar initiativ til å tenke nytt om kirkens rolle i lokalsamfunnsbygging og utviklingsarbeid. Med utgangspunkt i lignelsen om talentene i Matteus 25 og Paulus’ oppfordring i 1. Kor 12 til å finne sin tjeneste i menigheten, utviklet kirken etter hvert en metode der menigheten selv ble den primære utviklingsagenten. Arbeidet fikk navnet Use Your Talents, eller Bruk Dine Talenter.

Kirkens visjon i Use Your Talents er «å stimulere og støtte alle i kirken til å bruke sine talenter til å bygge et bedre Madagaskar». For å oppnå dette er man avhengig av å få med hele kirken. Man har derfor etablert utviklingskomiteer på alle nivåer i kirkestrukturen, fra nasjonalt nivå og helt ut til hver enkelt menighet.

Gjennom systemer for rapportering, opplæring og erfaringsdeling mellom de ulike nivåene, har man kunnet styrke menighetenes samarbeid med andre aktører i lokalsamfunnet, ikke minst lokale myndigheter. Selv har jeg hatt anledning til å følge utviklingen av denne tilnærmingen gjennom alle disse årene på oppdrag fra NMS.

Hva karakteriserer Bruk Dine Talenter?

Selv om Bruk Dine Talenter får uttrykk i mange ulike aktiviteter, alt etter de ressursene man har tilgjengelig, kan man likevel identifisere noen fellestrekk.

START MED RESSURSENE: Utgangspunktet for Bruk Dine Talenter er de ressursene man allerede har tilgjengelig lokalt. Man spør seg hvordan disse ressursene kan bli anerkjent, brukt og videreutviklet. Dette er en annerledes tilnærming til lokalsamfunnsbygging enn for eksempel et rent behovsfokus eller rettighetsperspektiv. Da er det ikke uvanlig at fokus heller blir på det man mangler eller ikke har.

AKTØRER: I åpningseksempelet er det en ildsjel i menigheten som tar initiativet og gjennomfører aktiviteten. Drivkraften ligger i lokalsamfunnet.

INTEGRERT I MENIGHETSLIV: Kirkers bistands- og utviklingsarbeid er ofte organisert i prosjekt og implementert gjennom en egen utviklingsavdeling eller selvstendig bistandsorganisasjon. Ofte operer de mer eller mindre uavhengig av resten av kirken. Resultatet kan være at kirken og dens menigheter ikke har eierskap til det diakonale arbeidet de er med på. Da har de heller ikke den positive innflytelsen på lokalsamfunnet som de kunne hatt. I Bruk Dine Talenter er utviklingsarbeid en integrert del av menighetens øvrige arbeid. Man bidrar til utvikling der man selv bor.

FRIVILLIGHET: Bruk Dine Talenter baserer seg på frivillighet. Å ta ansvar for lokalmiljøet vil være en like naturlig del av menighetslivet som å synge i kirkens kor. Det er derfor viktig å få oversikt over ressurspersoner og gi folk utfordringer og rom i tråd med talenter og initiativ.

NETTVERKSBYGGING: Bruk Dine Talenter innebærer å begynne nært folks egne erfaringer, og spørre hvordan man kan lære av hverandre. Hvordan kan man bygge nettverk slik at folk med ulike talent kan møtes og dele erfaringene? I den gassisk-lutherske kirken er det nå utviklingskomiteer på alle nivå i kirkestrukturen, De møtes regelmessig, og gjennom møter blir erfaringene delt og samarbeid styrket på tvers av geografiske grenser.

BÆREKRAFT: Siden arbeidet er basert på frivillighet er det mulig å unngå avhengigheten til en ekstern partner eller donor. I stedet gjør kirken seg avhengig av sine medlemmer for å nå ut til mennesker i lokalsamfunnet.

EIERSKAP: Bruk Dine Talenter er avhengig av at både menn og kvinner kommer sammen lokalt. I fellesskap kan man også finne en vei ut av håpløsheten som fattigdom ofte fører til. Slik legges grunnlag for å få til endring. Man skaper en mulighet til å utgjøre en forskjell. På denne måten bygger Bruk Dine Talenter eierskap, både til utfordringene og løsningene.

Use Your Talents som eksport-artikkel

Vi spurte oss etter hvert om denne måten å tenke på og arbeide på kunne være aktuell for andre. Etter en del samtaler med Digni fikk NMS så ansvar for et såkalt fagutviklingsprosjekt der vi ville dele erfaringer med andre kirker i Afrika, og også se om de kunne tilføre FLM nye ideer og perspektiver. United Methodist Church i Zimbabwe, Free Pentecostel Fellowship in Kenya og Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus ble, sammen med sine norske partnere, med i prosjektet. Fagutviklingsprosjektet ble kalt: Use Your Talents – the Congregation as Primary Development Agent.

Gjennom studiebesøk kirkene imellom, hvor vi blant annet bodde hos familier for å lære mest mulig om hvordan ting fungerte i praksis, ble vi etter hvert i stand til å se at det som virker på Madagaskar også kan virke i andre sammenhenger. Noen steder var ideene godt kjent. Men for det meste var dette en ny og befriende måte å tenke på. Slik knytter Use Your Talents an til noe som er kjent, samtidig som en verdsetter og setter i system de innsatser og de ressurser folk faktisk har. Dette har ført til mye entusiasme. Gjentatte ganger har vi for eksempel hørt: Dette er vår sjanse til å komme ut av avhengighetssirkelen! (“This is Our Chance to Get Out of the Dependency Syndrome”).

Hanta har vært en viktig aktør i disse besøkene. Hun har også satt i gang aktiviteter basert på hva hun har sett andre steder, blant annet sparegrupper for kvinner. Vi ser nå at flere norske misjonsorganisasjoner etterlyser seminarer om denne tilnærmingen. Flere kirker i Afrika og Asia er også svært interessert. NMS arbeider aktivt med å spre denne tilnærmingen.

På gamle stier?

Noen vil spørre, og med rette, om Use Your Talents egentlig er noe nytt. Har ikke kirkene alltid arbeidet på denne måten? Jo, det har de. Det vi ser er at mange av våre kolleger knytter an til slik de hadde det før: Hvordan fredagen var dugnadsdag i EECMY i Etiopia, hvordan vekkelsesbevegelsene på Madagaskar fremmet entreprenørskap, hvordan kona til biskopen underviste om hygiene under gudstjenestene i Zimbabwe, hvordan kvinnebevegelsen i Kamerun fremmet grønnsakdyrking og andre aktiviteter. Men mange sier at dette er noe som mer eller mindre har forsvunnet. Use Your Talents er en måte å gripe tilbake til noe som var, også noe som misjonærene tok initiativ til og var toneangivende innenfor. Slik sett går vi på gamle og noen ganger gjengrodde stier.

Årsaken til at dette ble tonet ned tror jeg vi finner i at kirkers bistands- og utviklingsarbeid fra 60-tallet og utover ble organisert i prosjekt og implementert gjennom egne utviklingsavdelinger eller selvstendige kirkelige bistandsorganisasjoner. Ofte operer disse avdelingene mer eller mindre uavhengig av resten av kirkene. Fokus hos både kirkeledelse og misjonsorganisasjon ble på oppfølging og rapportering knyttet til disse prosjektene. Resultatet ble dels at kirken og dens menigheter ikke fikk eierskap til dette arbeidet, og dels at arbeid som ikke ble støttet utenfra fikk liten oppmerksomhet. Da får heller ikke kirken den positive innflytelsen på lokalsamfunnet som den kunne hatt.  I Use Your Talents er utviklingsarbeid en integrert del av menighetens arbeid, ikke minst er presten, kateketen og kvinnene i kvinnebevegelsen svært viktige.

Hvorfor kommer dette nå?

Det har vært litt overraskende å se hvor stor entusiasme Use Your Talents vekker i kirkene. Tankegangen synes å være befriende. Det at vi faktisk har ressurser, at vi har muligheter, at det går an å få til ting selv, endrer måten å tenke på.

Dette har nok også med kompetanse å gjøre. Det finnes nå på landsbygda på Madagaskar ofte folk som har jordbruksutdanning. Dette er et resultat av en langsiktig satsing på utdanning gjennom flere tiår. Slik er det også i andre land. Det betyr at det er et helt annet kompetansenivå nå, bare sammenlignet med for eksempel 20-30 år tilbake.

Samtidig er Use Your Talents også et bidrag til debatten om utvikling og bistand. Denne debatten viser at det er behov for fortsatt å lete etter nye former og tilnærminger. Eierskap og bærekraft er to stikkord her. I Use Your Talents er eierskap – og dermed også bærekraft – en organisk del av selve tilnærmingen.

Satse på kompetanseutvikling

Dersom man legger prinsippene bak Use Your Talents til grunn, hvilken rolle vil da misjonsorganisasjonen, i vårt tilfelle NMS, kunne ha? Svaret må ta utgangspunkt i at man ønsker å bidra til å styrke kirkene i deres oppdrag i verden. De fleste kirker vil ha en holistisk visjon for arbeidet, en ser både til åndelige og timelige behov. De fleste kirker ønsker også å se evangelisering, sosialt arbeid og utviklingsarbeid som en integrert enhet. NMS bør derfor bidra til integrasjon av evangeliserende og diakonalt arbeid. Gjerdene mellom utviklingsarbeidet og det øvrige arbeidet i kirkene bør bygges ned. Dette kan kanskje best gjøres gjennom å støtte kompetanseutviklingstiltak i kirkene, alt fra utdanningsinstitusjoner til erfaringsutveksling på lokalt og globalt plan. NMS har lange tradisjoner her, så her vil det også være mulig å gripe tilbake, å gå opp noen gamle stier. Samtidig er selvsagt svært mye endret, slik at nye veier for kompetanseutvikling og erfaringsdeling stadig bør utvikles.

 

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp