Gi en gave
Meny

NMS og menighetsplanting i den norske kirke

Last ned
”Vi ønsker å stimulere til at Den norske kirke i større grad tar hensyn til demografiske endringer og i økende grad legger til rette for kirkelig virksomhet på steder som er naturlige samlingspunkter for folk i lokalmiljøet. Vi ønsker å peke på og legge til rette for at den lokal kirke kan ivareta sitt kall og oppdrag, slik det er formulert i kirkeloven § 9: «å vekke og nære det kristelige liv i soknet».”
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Dette er hentet fra innledningen til en tekst som i disse dager legges ut på kirken.no. Teksten er et resultat av samtaler i en arbeidsgruppe satt sammen av en representanter fra NMS, MF, VID (tidligere MHS), Kirkerådet og et bispedømme. Dokumentet har tittelen «En landsdekkende og lokal kirke».

 

NMS

NMS har siden 1999 plantet nye menigheter og fellesskap i rammen av Den norske kirke. Behovet for en systematisk oppfølging, forankring i den kirkelige struktur og klarhet i grunnlaget for planting av nye menigheter har vært bakgrunnen for NMS som har tatt initiativ til en arbeidsgruppe som har sett på Den norske kirkes muligheter for menighetsutvikling i et demografisk endret Norge.

Arbeidsgruppen har gjort ferdig sitt arbeid og skrevet et dokument som ligger tilgjengelig på Den norske kirkes nettsider: kirken.no

 

Menighetsutvikling

NMS ønsker å arbeide videre med satsing på menighetsutvikling. Dette gjøres på ulike måter. Vi har et tett samarbeid med Senter for menighetsutvikling ved VID lærested Misjonshøgskolen. Der tilbys vanlige folkekirkemenigheter kurset FOKUS – muligheter i lokalmenigheten. Dessuten er også NMS bidragsyter og støttespiller til «Menighetsutvikling i Folkekirken» som er MF sitt menighetsutviklingsverktøy. Det er gledelig at flere og flere menigheter aktivt tar i bruk disse og andre menighetsutviklingsverktøy.

 

Menighetsplanting

På noen steder er det større behov en generelle menighetsutviklingsverktøy for å komme videre og møte de lokale behovene. Det handler om at befolkningsstrukturen forandrer seg, nye byer og utvikler seg. I noen områder er det kirkelige nærvær både godt og tjenlig, andre steder kan det være mer utfordrende. I noen tilfeller kan planting eller etablering av en ny menighet være et alternativ. Det er viktig å holde fast på intensjonen i vår folkekirke, at den skal være landsdekkende og lokalt forankret. Dette har gjennom de siste årtier ført til opprettelsen av nye sokn, så vel som til sammenslåing av flere sokn. Uansett må en ha som mål å legge til rette for at mennesker lokalt kan knytte seg opp mot kirkelige virksomhet på steder som er naturlige samlingspunkter for folk i lokalmiljøet.

Ønsker du å lese hele betenkningen som arbeidsgruppen har utarbeidet, kan du finne lenken her

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp