Gi en gave
Meny

Når misjon gjør kvinner myndige

Foto: Foto Hans Birger Neergård Last ned
– Guds ord er tydelig på kvinners verdi og hva vi har å bidra med ut ifra hvem Gud har skapt oss til å være. Tiden er inne for å leve dette budskapet, og dørene står åpne for oss nå!
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Dette er en artikkelserie i anledning NMS sitt 175-årsjubileum. Vil du lese flere artikler? Gå inn her.

Det som står i disse artiklene representerer ikke nødvendigvis NMS sin mening. Vi har invitert skribenter fra mange ulike sammenhenger til å dele sine synspunkt og refleksjoner med oss.

Av: Marit Breen, NMS-utsending til Etiopia. Hun arbeider ved kvinneavdelingen i Mekane Yesus-kirken, med særlig ansvar for kvinners rettigheter

Det er en av de kvinnelige lederne i Women Empowerment-prosjektet vest i Etiopia (WWEP) som sier dette, og legger til:

– Prosjektet har gitt oss kvinner et navn!

«Her er ikke mann og kvinne»

Galaterne 3.28 er et utgangspunkt og mandat for å jobbe for at menn og kvinner kan delta på lik linje både innad i kirken og i samfunnet. Det har dessverre ikke alltid vært en selvfølge at kirke og misjon har bidratt til dette. Overskriften for denne artikkelen taler klart om hvor NMS stiller seg teologisk i forhold til kvinners posisjon og stilling. Som misjonsorganisasjon anno 2016 er NMS med på å skrive historie – blant annet om kvinner som myndiggjøres til deltakelse på lik linje med menn. Denne artikkelen gir et innblikk i hvordan NMS og partnerkirken Den Etiopiske Evangeliske Mekane Yesus-kirken (MY) jobber sammen for å oppnå dette, blant annet med eksempel fra arbeidet med bekjempelse av kvinnelig kjønnslemlestelse (FGM). Kultur og tradisjon overbeviser oss – i ulik grad og på ulike måter – til å tro at kvinner har mindre verdi, noe som har medført at de har blitt utestengt fra deltakelse både innad og utenfor kirken. Dette opprettholdes på ulike måter, både gjennom formelle og kanskje aller helst uformelle normer og regler, som ofte sitter dypt i kulturen vår.

Påpeke og bekjempe

I Etiopia har kvinner en lav posisjon både i kirken og i samfunnet. De ansees som annenrangs borgere, og har liten formell innflytelse over egne eller andres liv. De har begrenset tilgang til – og kontroll over – ressurser, spesielt økonomisk. Og mange er ofre for det som kalles ødeleggende tradisjonelle praksiser, deriblant og hovedsakelig FGM. Til tross for at praksisen er kriminalisert, utsettes ca 72 prosent av jenter og kvinner i Etiopia for FGM (Ethiopian Population Council 2010), noe som truer deres helse, liv og velvære. Majoriteten av kvinner i landet er i tillegg analfabeter og har begrenset kunnskap om sine rettigheter.

Guds ord taler klart om kvinners verdi, noe sitatet i innledningen peker på. Sitatet viser også til sammenhengen mellom mottagelsen av et slikt budskap og bekreftelsen av kvinners verdi. Når budskapet ikke mottas, fører det blant annet til en rekke brudd på kvinners menneskerettigheter. Normer og regler omkring kvinner og deres verdi og posisjon er underliggende enhver handling – som enten står i tråd med Guds ord eller som støtter et slikt ’status quo’.

Kvinner og menn sammen

Programmet Western Ethiopia Women Empowerment Program (WEWEP) er et av tiltakene MY har initiert i partnerskap med NMS for å endre situasjonen slik den er for kvinner i dag. Og forandring skjer sakte, men sikkert. WEWEP har som mål å styrke kvinners posisjon og stilling i kirke og samfunn, et arbeid som står i tråd med NMS sin satsning på kvinner også i andre land. Det er et stort behov for kvinners deltagelse i det offentlige, og innad i kirken. Ulike tiltak er nødvendig for å tilrettelegge for dette: kvoteordninger; utdanning; aktiviteter som styrker kvinners identitet, selvfølelse og evne til å delta; bekjempelse av ødeleggende tradisjonelle praksiser, og økt tilgang til ressurser slik at kvinner kan oppnå en styrket posisjon både i og utenfor hjemmet. Gjennom sine seks prosjekt i ulike synoder jobber WEWEP med alle disse komponentene, som alle rokker ved et tradisjonelt kjønnsrollemønster med konsekvenser også for mannsrollen. Derfor er også menns og lederes deltakelse i WEWEP-arbeidet viktig.

I tråd med MYs satsningsområder innenfor sine synoders Kvinnedepartement, er det også innenfor denne strukturen at WEWEP har valgt å fokusere sine aktiviteter. I et religiøst samfunn som det etiopiske representerer kirken et stort nettverk som når ut til sivilsamfunnet, en samfunnsarena hvor normer og regler dannes og potensielt sett også kan utfordres. Kirken som religiøs institusjon har stor makt og potensiale som endringsaktør i en slik sammenheng. Dette kan bekreftes gjennom WEWEPs samarbeid med lokalt politi i bekjempelsen av ødeleggende tradisjonelle praksiser. I flere av prosjektene har politiet uttrykt viktigheten av dette samarbeidet ettersom de mener prester og kirkens ledere har større innflytelse enn politiet selv. Politiet opprettholder loven, mens kirken rører ved underliggende verdier, normer og moral for eventuelle lovbrudd.

Jenter – Guds skaperverk

Et valg om å avstå fra omskjæring har en høy pris i det etiopiske samfunnet. Ettersom omskjæring er tegnet på en ’ekte kvinne’, har en uomskåret jentekropp lav verdi på ekteskapsmarkedet. En uomskåret jente risikerer en framtid uten ekteskap, som igjen påvirker hennes sosiale status i samfunnet. Presset mot å føye seg etter slike sterke sosiale normer kan være vanskelig å takle for mange unge jenter, spesielt fra jevnaldrende. Omskjæring markeres ofte med en stor feiring, så «alle» vet om hvem som ikke er omskåret i nabolaget. Bekjempelse av FGM må derfor innebære et parallelt arbeid med å bygge unge jenters identitet rundt det å ha en kropp som ikke er omskåret, og endre unge menns oppfatning om at dette ikke påvirker utsikter for ekteskapet. Et budskap om at Gud har skapt menn og kvinner fullkomne i sitt bilde kan utfordre slike oppfatninger, og bygge unge jenters identitet og selvbilde. Ifølge politiet stiller derfor kirken med et mektigere våpen mot praksisen enn politiet som «kun» har etiopisk lov til rådighet.

WEWEPs Evalueringsrapport fra 2015 bekrefter at flere unge jenter og deres familier nå tar et aktivt standpunkt mot FGM. Samtidig er det vanskelig å verifisere de faktiske tallene, eller å forsikre seg om at jentene forblir uomskårne for framtiden. At kirken setter fokus på bekjempelse av FGM bidrar til en synliggjøring av praksisen og en åpning for dialog og samtaler for å endre holdninger på sikt. Samarbeid med andre samfunnsaktører er også viktig i denne sammenheng, og WEWEP har bidratt til å skape en plattform for et slikt samarbeid og endringsprosess.

Lederutvikling

Kirkens ledere, både menn og kvinner, spiller naturligvis en viktig rolle her. Synodenes kvinnedepartementer kan være en stemme for saker som angår unge jenter og kvinner, derav FGM. Derfor jobber også WEWEP for å styrke Kvinnedepartementene i de seks synodene hvor vi har prosjektene våre, og ledertrening for kvinner er ett av tiltakene. Siden Kvinnedepartementene ble opprettet som en selvstendig enhet i synodene, skal de være operasjonelle på lik linje med andre departement (avdelinger) i kirkestrukturen. Samtidig har også kirken, på papiret, forpliktet seg til å sørge for en minimum (25-50 prosent) representasjon av menn og kvinner i alle beslutningsorgan. For at dette skal virkeliggjøres gjenstår mye innsats, men positiv utvikling er observert. Ifølge WEWEPs Evalueringsrapport fra 2015 har andelen kvinnelige ledere i besluttende organer på lokalt nivå økt fra 25-29 prosent på under to år, mens på de øverste nivåene i kirken er det lite endring å spore. Der er fortsatt 28 prosent av medlemmene i synoderådene kvinner, og 11 prosent av lederne er kvinner. En av forklaringene kan være at det ikke var valg til disse rådene i løpet av prosjektperioden da disse målingene ble utført.

Endring må til

Dette viser at formelle strukturelle tiltak (som kvoteordninger) i forhold til å øke kvinners deltakelse i beslutningsorgan ikke er tilstrekkelig. Holdninger rundt kvinners verdi og evne til deltakelse må endres blant kirkens medlemmer slik at disse selv kan sørge for å få sine kvinner inn i arbeidet og verdsette deres bidrag når de først sitter som medlemmer i ulike organ. Det er her utfordringen for et program som WEWEP hovedsakelig ligger. Slik sitatet i innledningen bekrefter, bidrar NMS gjennom WEWEP til å åpne dørene for kvinner og gi dem et navn, noe som blir viktig i et holdningsendrende arbeid. WEWEP blir en plattform for kvinner – et springbrett for utvikling av deres lederpotensial, slik at de kan myndiggjøres til selv å holde kirken ansvarlig for sine formelle forpliktelser, og sørge for at deres saker – slik som bekjempelse av FGM – står høyt på agendaen.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp