Gi en gave
Meny

Ledig stilling: Rådgiver Midtøsten

Har du lyst til å jobbe i en organisasjon som har hele verden som arbeidsfelt? Da har vi jobben for deg!
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

English below

NMS har nå ledig en stilling som rådgiver med fokus på å styrke de kristne minoritetene i Midtøsten.

Stillingstype/størrelse: Fast/Engasjement 100 % stilling

Arbeidsoppgaver:

 • Faglig rådgiver for prosjekter primært i Egypt og Pakistan, samt utvikle partnersamarbeid innen fagområdene rettigheter, migrasjon og forsoning i eksisterende og nye geografiske områder.
 • Faglig kompetansebygging innenfor de aktuelle prosjektene, samt i seksjonen, hos partner og i NMS. Stillingen vil inngå i et fagteam.
 • Oppfølging av det administrative og økonomiske ved prosjektene sammen med prosjektledere i feltet og støttefunksjoner ved NMS kontoret.
 • Faglig kvalitetssikre prosjektsøknader og bidra til å utvikle prosjektporteføljen til NMS i Midtøsten.
 • Formidle prosjektene til givere gjennom foredrag og skriftlige oppdateringer.
 • Du blir en del av den geografiske seksjonen Vest-Afrika og Midtøsten i NMS.

Vi ser etter en person som:

 • Er initiativrik, strukturert og har stor gjennomføringsevne
 • Har relevant utdannelse og/eller erfaring innen flere av fagområdene rettigheter, dialog, migrasjon, internasjonal utvikling, bistand og islam.
 • Er faglig oppdatert på aktuelle fagfelt.
 • Har bodd eller bor i Midtøsten med god kunnskap om kulturen og konteksten.
 • Har gode språkkunnskaper i engelsk. Fordel om du er arabisktalende.
 • Det er en fordel om du har erfaring fra trosbaserte bistandsprosjekter med støtte fra Digni/Norad.

Arbeidssted: Stavanger, Oslo eller i Midtøsten. Det må påregnes reisevirksomhet i forbindelse med partner- og prosjektoppfølging.

Søkere må identifisere seg med NMS sitt grunnsyn. Personlig egnethet vektlegges.

Lønn etter NMS sitt regulativ.

For mer informasjon, kontakt seksjonsleder Nils Endre Eikeland, tlf.: 46 77 75 59.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes på e-post til guros@nms.no. NB: Vi ber deg sende dokumenter som inneholder personnummer i sladdet versjon.

Søknadsfrist: 15. august 2021.

Tiltredelse: Etter nærmere avtale.

Position as Advisor Middle East

Do you want to work in an organization that has the whole world as its field of work? Then we have the job for you!

NMS now has a vacancy as an adviser with a focus on strengthening the Christian minorities in the Middle East.

Position type: Permanent/ project position full time.

Tasks:

 • Professional advisor for projects primarily in Egypt and Pakistan, as well as developing partnerships in the areas of rights, migration and reconciliation in existing and new geographical areas.
 • Professional competence building within the relevant projects, as well as in the section, with a partner and in NMS. The position will be part of a professional team.
 • Follow-up of the administrative and financial aspects of the projects together with project managers in the field and support functions at the NMS office.
 • Professionally quality-assured project applications and contribute to developing the project portfolio of NMS in the Middle East.
 • Communicate the projects to donors through lectures and written updates.
 • You will be part of the geographical section West Africa and the Middle East in NMS.

We are looking for a person who:

 • Is enterprising, structured and has great implementation ability
 • Has relevant education and / or experience in several of the subject areas rights, dialogue, migration, international development, development assistance and Islam.
 • Is professionally updated on relevant subject areas.
 • Have lived or live in the Middle East with good knowledge of the culture and context.
 • Has good language skills in English. Advantage if you are Arabic speaking.
 • It is an advantage if you have experience from faith-based development projects with support from Digni/Norad.

Workplace: Travel activities must be expected in connection with partner and project follow-up. Workplace in Stavanger, Oslo or in the Middle East.

Accession: By agreement.

Applicants must identify with NMS’s basic views. Individual suitability is emphasized. Read more about NMS here

Salary according to NMS’s regulations.

For more information, contact Section Leader Nils Endre Eikeland, tel .: +47 46 77 75 59 or email: nilsee@nms.no

Application with CV, diplomas and certificates is sent by e-mail to guros@nms.no

Application deadline: 15 August 2021

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp